Гогић, Сања

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0003-4926-0826
 • Гогић, Сања (1)
Projects

Author's Bibliography

Хотел Majestic као први boutique хотел у Србији

Живковић, Драган; Симоновић Алфиревић, Сања; Гогић, Сања

(Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2021)

TY - JOUR
AU - Живковић, Драган
AU - Симоновић Алфиревић, Сања
AU - Гогић, Сања
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/654
AB - У време када је изграђен, Хотел „Majestic” је поставио стандарде елитног хотела и висок ниво хотелијерске услуге у Србији. Његов власник, уједно и пројектант хотела, Милан Минић, у потпуности је остварио своју намеру да се његов хотел издвоји из групе осталих хотела, постане елитно и монденско састајалиште београдског и светског високог друштва. Објекат представља спој архитектуре, ликовне и примењене уметности и истовремено репрезентује високе стандарде у пројектовању, конструкцији и дизајну ентеријера, што га чини значајним ауторским остварењем београдске међуратне архитектуре. Циљ овог истраживања је анализа архитектонских, урбанистичких, уметничких и других карактеристика зграде Хотела „Majestic”, како би се преиспитало становиште по коме је он био претеча савремених boutique хотела и тиме деценијама испред свога времена. О карактеристикама boutique хотела су писали многи аутори, међутим јасна дефиниција концепта је још увек остала неодређена. Упоредном анализом доступне литературе и сумирањем резултата овог истраживања може се констатовати да Хотел „Majestic” у потпуности испуњава све релевантне критеријуме према којима се може препознати један boutique хотел. Допринос овог истраживања у теоријском смислу огледа се у анализи и систематизацији најзначајнијих тумачења концепта boutique хотела, као и њихових основних карактеристика. У историографском смислу истраживање пружа нови увид у до сада неразматрану област boutique хотела у Србији. Смернице даљих истраживања би могле да буду у правцу откривања нових примера boutique хотела, као и ближег одређења и увођења у правну регулативу.
AB - At the time it was built, Hotel Majestic set the standards for elite hotels and for a high level of hotel management services in Serbia. Its owner, also the designer of the hotel, Milan Minić, fully carried out his intention for his hotel to stand out from other hotels, and become an elite and fashionable meeting place in Belgrade and in global high society. The building is a combination of architecture, fine and applied arts, and at the same time it represents high standards in design, construction and interior design, which makes it a significant authorial achievement of Belgrade’s interwar architecture. The aim of this research was to analyze the architectural, urban, artistic and other characteristics of the Hotel Majestic building, in order to re-examine the view that Hotel Majestic was the forerunner of modern boutique hotels, and thus decades ahead of its time. Many authors have written about the characteristics of boutique hotels; however, the definition of the concept still remains vague. By comparative analysis of the available literature and by summarizing the results of this research, it can be concluded that Hotel Majestic fully meets all relevant criteria by which a boutique hotel can be recognized. The contribution of this research in the theoretical sense is reflected in the analysis and systematization of the most important interpretations of the concept of boutique hotels, as well as their basic characteristics. In the historiographical sense, the research provides a new insight into the so far unexplored area of boutique hotels in Serbia. Guidelines for further research could be directed towards discovering new examples of boutique hotels, as well as clarifying their definition and introducing them into legal regulations.
PB - Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије
T2 - Архитектура и урбанизам
T1 - Хотел Majestic као први boutique хотел у Србији
T1 - Hotel Majestic as the first boutique hotel in Serbia
IS - 53
SP - 36
EP - 47
DO - 10.5937/a-u0-33666)
ER - 
@article{
author = "Живковић, Драган and Симоновић Алфиревић, Сања and Гогић, Сања",
year = "2021",
abstract = "У време када је изграђен, Хотел „Majestic” је поставио стандарде елитног хотела и висок ниво хотелијерске услуге у Србији. Његов власник, уједно и пројектант хотела, Милан Минић, у потпуности је остварио своју намеру да се његов хотел издвоји из групе осталих хотела, постане елитно и монденско састајалиште београдског и светског високог друштва. Објекат представља спој архитектуре, ликовне и примењене уметности и истовремено репрезентује високе стандарде у пројектовању, конструкцији и дизајну ентеријера, што га чини значајним ауторским остварењем београдске међуратне архитектуре. Циљ овог истраживања је анализа архитектонских, урбанистичких, уметничких и других карактеристика зграде Хотела „Majestic”, како би се преиспитало становиште по коме је он био претеча савремених boutique хотела и тиме деценијама испред свога времена. О карактеристикама boutique хотела су писали многи аутори, међутим јасна дефиниција концепта је још увек остала неодређена. Упоредном анализом доступне литературе и сумирањем резултата овог истраживања може се констатовати да Хотел „Majestic” у потпуности испуњава све релевантне критеријуме према којима се може препознати један boutique хотел. Допринос овог истраживања у теоријском смислу огледа се у анализи и систематизацији најзначајнијих тумачења концепта boutique хотела, као и њихових основних карактеристика. У историографском смислу истраживање пружа нови увид у до сада неразматрану област boutique хотела у Србији. Смернице даљих истраживања би могле да буду у правцу откривања нових примера boutique хотела, као и ближег одређења и увођења у правну регулативу., At the time it was built, Hotel Majestic set the standards for elite hotels and for a high level of hotel management services in Serbia. Its owner, also the designer of the hotel, Milan Minić, fully carried out his intention for his hotel to stand out from other hotels, and become an elite and fashionable meeting place in Belgrade and in global high society. The building is a combination of architecture, fine and applied arts, and at the same time it represents high standards in design, construction and interior design, which makes it a significant authorial achievement of Belgrade’s interwar architecture. The aim of this research was to analyze the architectural, urban, artistic and other characteristics of the Hotel Majestic building, in order to re-examine the view that Hotel Majestic was the forerunner of modern boutique hotels, and thus decades ahead of its time. Many authors have written about the characteristics of boutique hotels; however, the definition of the concept still remains vague. By comparative analysis of the available literature and by summarizing the results of this research, it can be concluded that Hotel Majestic fully meets all relevant criteria by which a boutique hotel can be recognized. The contribution of this research in the theoretical sense is reflected in the analysis and systematization of the most important interpretations of the concept of boutique hotels, as well as their basic characteristics. In the historiographical sense, the research provides a new insight into the so far unexplored area of boutique hotels in Serbia. Guidelines for further research could be directed towards discovering new examples of boutique hotels, as well as clarifying their definition and introducing them into legal regulations.",
publisher = "Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије",
journal = "Архитектура и урбанизам",
title = "Хотел Majestic као први boutique хотел у Србији, Hotel Majestic as the first boutique hotel in Serbia",
number = "53",
pages = "36-47",
doi = "10.5937/a-u0-33666)"
}
Живковић, Д., Симоновић Алфиревић, С.,& Гогић, С.. (2021). Хотел Majestic као први boutique хотел у Србији. in Архитектура и урбанизам
Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије.(53), 36-47.
https://doi.org/10.5937/a-u0-33666)
Живковић Д, Симоновић Алфиревић С, Гогић С. Хотел Majestic као први boutique хотел у Србији. in Архитектура и урбанизам. 2021;(53):36-47.
doi:10.5937/a-u0-33666) .
Живковић, Драган, Симоновић Алфиревић, Сања, Гогић, Сања, "Хотел Majestic као први boutique хотел у Србији" in Архитектура и урбанизам, no. 53 (2021):36-47,
https://doi.org/10.5937/a-u0-33666) . .