Bazik, Dragana

Link to this page

Authority KeyName Variants
c2bd4516-68a1-4acb-93c1-6c6b66f52d4c
 • Bazik, Dragana (2)
Projects

Author's Bibliography

Obrasci turizma urbanog i informatičkog doba

Bazik, Dragana; Dželebdžić, Omiljena

(Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2010)

TY - CHAP
AU - Bazik, Dragana
AU - Dželebdžić, Omiljena
PY - 2010
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/454
AB - Најновијим Законом о туризму, усвојеним маја 2009. године, истакнут је
 концепт одрживог развоја туризма уз симултано усаглашавање економског,
 друштвеног и енвајронменталног развоја, који је установљен пре скоро две деценије у
 релевантним документима у сектору туризма. Међутим, актуелна разрада мапе
 развојног пута недовољно је примерена обрасцима конкурентности и еволуирајућим
 преференцијама корисника у условима изразитих техничко-технолошких иновација 21.
 века, где се промене региструју на годишњој или полугодишњој временској дистанци.
 Радом су разматрана два обележја савременог доба која могу утицати на
 формирање и правовремено прихватање нових образаца туризма: урбано доба и
 умрежено друштво информатичког доба.
 С једне стране, педесет процената укупне светске популације данас живи у
 градовима због чега повремени боравак људи у природи, уз могућност пешачења,
 рекреације и релаксације од стресног и убрзаног ритма урбаног доба, добија посебан
 значај. С друге стране, техничко-технолошке иновације изразито индивидуализирају,
 уситњавају и мултиплицирају начин коришћења простора, чиме се повећава степен
 његове сложености и динамичности и умањује могућност разматрања развоја
 туризма кроз генерализовану типологију туристичких производа и простора.
 „Мултиплекс-туризам”, као алтернативни и нови образац туризма данашњице,
 подразумева стварање „платформе за преношење различитих порука”, односно
 могућности за укрштање активности у сектору туризма у складу с преференцијама
 самих туриста.
 Истовремено, мобилна информацијско-комуникацијска средства интегришу теле-
 фонску и рачунарску комуникацију. Она повезују простор/места и људе у том
 простору, који су истовремено у комуникацији и са другим људима, на неком другом
 месту, а у умреженом друштву данашњице. Распростирање мобилне комуникацијске
 технологије (средства и програми) највише је допринело брзини инкорпорирања
 „простора токова” и „безвременог времена” у свакодневне животе. Развој персоналног
 система позиционирања познатог као Global Positioning System (ГПС) омогућио је
 интеракцију и интеграцију туристичке и информатичке инфраструктуре и
 формирање новог обрасца алтернативног туризма данашњице, „туризма у реалном
 времену”.
AB - The concept of sustainable tourism development, with simultaneous adjustment of
 economic, social and environment development, which dates back almost two decades in the
 relevant documents in the tourism sector, represents the focal point of latest Law on tourism,
 adopted in May 2009. But, through the actual working out a development road map, there is
 a lack of appropriate forms of competition and evolving customer preferences in terms of
 outstanding technical and technological 21st century innovations, where the changes are
 recorded on an annual or half-annual time distances. This paper considers two features of
 the contemporary age that may affect the well-timed creation and acceptance of new tourism
 patterns: an urban age and networked society in informatic age.
 On the one hand, fifty percent of the total world population lives in cities, which emphasizes
 the importance of occasional residence of people in nature, with the possibility of walking,
 recreation and relaxation of stress and fast pulse of urban era. On the other hand, the
 technical-technological innovations highly individualizes, particularizes and multiplies the
 ways of using space, increasing its level of complexity and dynamism, and reduces the
 possibility of considering the tourism development through a generalized typology of tourist
 products and facilities. "Multiplex tourism" as an alternative tourism and a new tourism
 pattern means creating a platform for different messages transmission, more exactly, the
 opportunities for hybridized activities in the tourism sector in keeping with the preferences of
 the tourists themselves.
 At the same time, mobile information and communication tools integrate telephone and
 computer communications. Information-communication technology (ICT) connects
 space/place and the people in it, who are also in communication with others elsewhere and
 network society today. The broadly spread of mobile communication technology (tools and
 programs) contributes the incorporation of the “space of flows" and "timeless time" in
 everyday life. The development of personal positioning system known as the Global
 Positioning System (GPS) enables the interaction and integration of tourism and information
 technology infrastructure and the creation of another alternative tourism pattern: "tourism
 in real time."
PB - Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије
T2 - Одрживи развој бањских и туристичких насеља у Србији
T1 - Obrasci turizma urbanog i informatičkog doba
T1 - Tourism Patterns of the Urban and Informatic Age
SP - 251
EP - 266
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_454
ER - 
@inbook{
author = "Bazik, Dragana and Dželebdžić, Omiljena",
year = "2010",
abstract = "Најновијим Законом о туризму, усвојеним маја 2009. године, истакнут је
 концепт одрживог развоја туризма уз симултано усаглашавање економског,
 друштвеног и енвајронменталног развоја, који је установљен пре скоро две деценије у
 релевантним документима у сектору туризма. Међутим, актуелна разрада мапе
 развојног пута недовољно је примерена обрасцима конкурентности и еволуирајућим
 преференцијама корисника у условима изразитих техничко-технолошких иновација 21.
 века, где се промене региструју на годишњој или полугодишњој временској дистанци.
 Радом су разматрана два обележја савременог доба која могу утицати на
 формирање и правовремено прихватање нових образаца туризма: урбано доба и
 умрежено друштво информатичког доба.
 С једне стране, педесет процената укупне светске популације данас живи у
 градовима због чега повремени боравак људи у природи, уз могућност пешачења,
 рекреације и релаксације од стресног и убрзаног ритма урбаног доба, добија посебан
 значај. С друге стране, техничко-технолошке иновације изразито индивидуализирају,
 уситњавају и мултиплицирају начин коришћења простора, чиме се повећава степен
 његове сложености и динамичности и умањује могућност разматрања развоја
 туризма кроз генерализовану типологију туристичких производа и простора.
 „Мултиплекс-туризам”, као алтернативни и нови образац туризма данашњице,
 подразумева стварање „платформе за преношење различитих порука”, односно
 могућности за укрштање активности у сектору туризма у складу с преференцијама
 самих туриста.
 Истовремено, мобилна информацијско-комуникацијска средства интегришу теле-
 фонску и рачунарску комуникацију. Она повезују простор/места и људе у том
 простору, који су истовремено у комуникацији и са другим људима, на неком другом
 месту, а у умреженом друштву данашњице. Распростирање мобилне комуникацијске
 технологије (средства и програми) највише је допринело брзини инкорпорирања
 „простора токова” и „безвременог времена” у свакодневне животе. Развој персоналног
 система позиционирања познатог као Global Positioning System (ГПС) омогућио је
 интеракцију и интеграцију туристичке и информатичке инфраструктуре и
 формирање новог обрасца алтернативног туризма данашњице, „туризма у реалном
 времену”., The concept of sustainable tourism development, with simultaneous adjustment of
 economic, social and environment development, which dates back almost two decades in the
 relevant documents in the tourism sector, represents the focal point of latest Law on tourism,
 adopted in May 2009. But, through the actual working out a development road map, there is
 a lack of appropriate forms of competition and evolving customer preferences in terms of
 outstanding technical and technological 21st century innovations, where the changes are
 recorded on an annual or half-annual time distances. This paper considers two features of
 the contemporary age that may affect the well-timed creation and acceptance of new tourism
 patterns: an urban age and networked society in informatic age.
 On the one hand, fifty percent of the total world population lives in cities, which emphasizes
 the importance of occasional residence of people in nature, with the possibility of walking,
 recreation and relaxation of stress and fast pulse of urban era. On the other hand, the
 technical-technological innovations highly individualizes, particularizes and multiplies the
 ways of using space, increasing its level of complexity and dynamism, and reduces the
 possibility of considering the tourism development through a generalized typology of tourist
 products and facilities. "Multiplex tourism" as an alternative tourism and a new tourism
 pattern means creating a platform for different messages transmission, more exactly, the
 opportunities for hybridized activities in the tourism sector in keeping with the preferences of
 the tourists themselves.
 At the same time, mobile information and communication tools integrate telephone and
 computer communications. Information-communication technology (ICT) connects
 space/place and the people in it, who are also in communication with others elsewhere and
 network society today. The broadly spread of mobile communication technology (tools and
 programs) contributes the incorporation of the “space of flows" and "timeless time" in
 everyday life. The development of personal positioning system known as the Global
 Positioning System (GPS) enables the interaction and integration of tourism and information
 technology infrastructure and the creation of another alternative tourism pattern: "tourism
 in real time."",
publisher = "Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије",
journal = "Одрживи развој бањских и туристичких насеља у Србији",
booktitle = "Obrasci turizma urbanog i informatičkog doba, Tourism Patterns of the Urban and Informatic Age",
pages = "251-266",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_454"
}
Bazik, D.,& Dželebdžić, O.. (2010). Obrasci turizma urbanog i informatičkog doba. in Одрживи развој бањских и туристичких насеља у Србији
Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије., 251-266.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_454
Bazik D, Dželebdžić O. Obrasci turizma urbanog i informatičkog doba. in Одрживи развој бањских и туристичких насеља у Србији. 2010;:251-266.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_454 .
Bazik, Dragana, Dželebdžić, Omiljena, "Obrasci turizma urbanog i informatičkog doba" in Одрживи развој бањских и туристичких насеља у Србији (2010):251-266,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_454 .

Koncept sistema indikatora za praćenje održivog razvoja gradova

Dželebdžić, Omiljena; Petruševski, Ljiljana; Bazik, Dragana

(Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2006)

TY - CHAP
AU - Dželebdžić, Omiljena
AU - Petruševski, Ljiljana
AU - Bazik, Dragana
PY - 2006
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/452
AB - Коришћење индикатора као мерила прогреса ка
одрживом развоју једно је од стандардних алата у пракси
просторног и урбанистичког планирања, који помаже да
се из више аспеката сагледају приоритети развоја,
односи у простору, могући конфликти и приступи у
решавању проблема. У раду се истражује могући
референтни оквир за груписање и систематизовање
индикатора који би обезбедили поуздане и прецизне
информације о просторном развоју града, кроз приказ
трендова, упоређења подручја, оцену политика и
планских варијанти, и коначно напредовање ка
дефинисаним циљевима одрживог просторног развоја.
Циљ овог рада је да укаже на могућности и препреке
успостављања хармонизованог сета индикатора за
праћење развоја градова, који би се базирао на
општеприхваћеним заједничким принципима одрживости.
AB - The use of indicators as parameter of progress towards
sustainable development is one of the standard tools in spatial planning and urban design practice, which helps to analyse the development priorities, spatial relations, potential conflicts and approaches to problem solving from the various aspects. This paper analyses a potential referential framework for grouping and systematisation of indicators which would ensure stable and precise information on spatial urban development, through
illustration of trends, comparisons between territories, policy and planning scenarios evaluation, and finally, the progress towards defined goals of sustainable spatial development. The aim of this paper is to point to the possibilities and difficulties in substantiating a harmonised set of indicators for monitoring the urban development, which would be based upon common sustainability principles.
PB - Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије
T2 - Управљање одрживим просторним развојем
T1 - Koncept sistema indikatora za praćenje održivog razvoja gradova
T1 - Concept of a System of Indicators for Monitoring the Sustainable Urban Development
SP - 43
EP - 52
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_452
ER - 
@inbook{
author = "Dželebdžić, Omiljena and Petruševski, Ljiljana and Bazik, Dragana",
year = "2006",
abstract = "Коришћење индикатора као мерила прогреса ка
одрживом развоју једно је од стандардних алата у пракси
просторног и урбанистичког планирања, који помаже да
се из више аспеката сагледају приоритети развоја,
односи у простору, могући конфликти и приступи у
решавању проблема. У раду се истражује могући
референтни оквир за груписање и систематизовање
индикатора који би обезбедили поуздане и прецизне
информације о просторном развоју града, кроз приказ
трендова, упоређења подручја, оцену политика и
планских варијанти, и коначно напредовање ка
дефинисаним циљевима одрживог просторног развоја.
Циљ овог рада је да укаже на могућности и препреке
успостављања хармонизованог сета индикатора за
праћење развоја градова, који би се базирао на
општеприхваћеним заједничким принципима одрживости., The use of indicators as parameter of progress towards
sustainable development is one of the standard tools in spatial planning and urban design practice, which helps to analyse the development priorities, spatial relations, potential conflicts and approaches to problem solving from the various aspects. This paper analyses a potential referential framework for grouping and systematisation of indicators which would ensure stable and precise information on spatial urban development, through
illustration of trends, comparisons between territories, policy and planning scenarios evaluation, and finally, the progress towards defined goals of sustainable spatial development. The aim of this paper is to point to the possibilities and difficulties in substantiating a harmonised set of indicators for monitoring the urban development, which would be based upon common sustainability principles.",
publisher = "Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије",
journal = "Управљање одрживим просторним развојем",
booktitle = "Koncept sistema indikatora za praćenje održivog razvoja gradova, Concept of a System of Indicators for Monitoring the Sustainable Urban Development",
pages = "43-52",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_452"
}
Dželebdžić, O., Petruševski, L.,& Bazik, D.. (2006). Koncept sistema indikatora za praćenje održivog razvoja gradova. in Управљање одрживим просторним развојем
Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије., 43-52.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_452
Dželebdžić O, Petruševski L, Bazik D. Koncept sistema indikatora za praćenje održivog razvoja gradova. in Управљање одрживим просторним развојем. 2006;:43-52.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_452 .
Dželebdžić, Omiljena, Petruševski, Ljiljana, Bazik, Dragana, "Koncept sistema indikatora za praćenje održivog razvoja gradova" in Управљање одрживим просторним развојем (2006):43-52,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_452 .