Filipović, Dejan

Link to this page

Authority KeyName Variants
04f9585d-28a9-45b9-ad3d-d0188b010463
 • Filipović, Dejan (1)
Projects

Author's Bibliography

Планирање управљања комуналним отпадом

Josimović, Boško; Ilić, Marina; Filipović, Dejan

(Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2009)

TY - BOOK
AU - Josimović, Boško
AU - Ilić, Marina
AU - Filipović, Dejan
PY - 2009
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/543
AB - Заштита животне средине и здравља људи данас су приоритетни задаци савременог
друштва. Проблеми који у том контексту може створити неадекватно поступање с
отпадом су несагледиви. Решавање управљања комуналним отпадом се из тог разлога
налази у сфери посебног друштвеног интереса и тражи целовит плански приступ.
Имајући у виду да простор опредељује какав ће систем управљања отпадом бити
успостављен и да се у простору реализају сви елементи система управљања отпадом,
просторни аспект је један од најзначајнијих фактора у формирању и дефинисању
концепта управљања отпадом. Не улазећи у проблематику технолошких решења
третманаотпада,укњизисетежиштестављанапросторниаспектуправљањаотпадом
где се, са једне стране, посебно говори о подручју где настаје и, са друге стране, где је
с просторно-планерског аспекта најпогоднија локација за његово одлагање. Посебна
пажња посвећена је одабиру критеријума за избор локације регионалне депоније и
метода и тежинских вредности које се примењују у вишекритеријумској евалуацији
приликом одабира најпогодније локације за депонију. Истиче се могућност, улога и
предност коришћења ГИС алата у том процесу.
Акценатсеурадустављанааспектзаштитеживотнесрединеупланирањууправљања
отпадом кроз израду стратешке процене утицаја на животну средину за планове
(регионалне) управљања отпадом. У том контексту је на конкретном примеру
извршен одабир кључних индикатора за оцену планских решења из Регионалног
плана управљања комуналним отпадом за 11 општина колубарског региона, као и
одабир индикатора за праћење стања (мониторинг) животне средине.
Један од значајнијих проблема у Србији представља неусклађеност планских
докумената из области управљања отпадом и планирања просторног развоја. У раду
се приказује модел усклађивања планских докумената који је у функцији стварања
планског основа за реализацију система управљања отпадом у конкретном простору.
AB - Environmental and health protection are presently the priority tasks set in front of
modern society. In such context, the problems which can be created due to inadequate
treatment of waste become enormous. Therefore, the solution for municipal waste
management problems lies in the sphere of particular public interest and requires a
comprehensive planned approach.
Having in view that spatial context determines the kind of waste management system
which will be organised, and that all elements of waste management system are spatially founded, the spatial aspect is one of the key factors in formation and definition
of the waste management concept. Without getting into problematic of waste treatment technological solutions, the emphasis of this book is on the spatial aspect of waste
management, where on the one hand, the concern is about the area in which waste has
been produced and on the other hand, the concern is also about the best location for
waste disposal with spatial planning aspect in view. A special attention is dedicated to
the choice of criteria on the selection of location for a regional landfill and on methods
and weighted values which are applied in the multi-criteria evaluation while choosing
the most suitable landfill location. It is emphasised the potential, the role, and the advantage of GIS tools application in such process.
The accent of the thesis is put on the aspect of environmental protection in waste management planning, through development of Strategic Environmental Assessment for the
Waste management regional plans. With this in view, and by using the concrete example, a selection has been made regarding the key indicators for evaluation of planning
decisions from the Regional plan formunicipal waste management in 11 municipalities
of Kolubara region, as well as it has been made a choice of indicators for monitoring the
environmental conditions.
One of the major problems in Serbia is the lack of synchronisation between the planning
documents in the sphere of waste management and the spatial development planning
ones. The model for synchronising the planning documents with aim to generate the
planning basis for realisation of the waste management system in the concrete spatial
context, has been presented in the thesis.
PB - Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије
T1 - Планирање управљања комуналним отпадом
T1 - Planning of municipal waste management
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_543
ER - 
@book{
author = "Josimović, Boško and Ilić, Marina and Filipović, Dejan",
year = "2009",
abstract = "Заштита животне средине и здравља људи данас су приоритетни задаци савременог
друштва. Проблеми који у том контексту може створити неадекватно поступање с
отпадом су несагледиви. Решавање управљања комуналним отпадом се из тог разлога
налази у сфери посебног друштвеног интереса и тражи целовит плански приступ.
Имајући у виду да простор опредељује какав ће систем управљања отпадом бити
успостављен и да се у простору реализају сви елементи система управљања отпадом,
просторни аспект је један од најзначајнијих фактора у формирању и дефинисању
концепта управљања отпадом. Не улазећи у проблематику технолошких решења
третманаотпада,укњизисетежиштестављанапросторниаспектуправљањаотпадом
где се, са једне стране, посебно говори о подручју где настаје и, са друге стране, где је
с просторно-планерског аспекта најпогоднија локација за његово одлагање. Посебна
пажња посвећена је одабиру критеријума за избор локације регионалне депоније и
метода и тежинских вредности које се примењују у вишекритеријумској евалуацији
приликом одабира најпогодније локације за депонију. Истиче се могућност, улога и
предност коришћења ГИС алата у том процесу.
Акценатсеурадустављанааспектзаштитеживотнесрединеупланирањууправљања
отпадом кроз израду стратешке процене утицаја на животну средину за планове
(регионалне) управљања отпадом. У том контексту је на конкретном примеру
извршен одабир кључних индикатора за оцену планских решења из Регионалног
плана управљања комуналним отпадом за 11 општина колубарског региона, као и
одабир индикатора за праћење стања (мониторинг) животне средине.
Један од значајнијих проблема у Србији представља неусклађеност планских
докумената из области управљања отпадом и планирања просторног развоја. У раду
се приказује модел усклађивања планских докумената који је у функцији стварања
планског основа за реализацију система управљања отпадом у конкретном простору., Environmental and health protection are presently the priority tasks set in front of
modern society. In such context, the problems which can be created due to inadequate
treatment of waste become enormous. Therefore, the solution for municipal waste
management problems lies in the sphere of particular public interest and requires a
comprehensive planned approach.
Having in view that spatial context determines the kind of waste management system
which will be organised, and that all elements of waste management system are spatially founded, the spatial aspect is one of the key factors in formation and definition
of the waste management concept. Without getting into problematic of waste treatment technological solutions, the emphasis of this book is on the spatial aspect of waste
management, where on the one hand, the concern is about the area in which waste has
been produced and on the other hand, the concern is also about the best location for
waste disposal with spatial planning aspect in view. A special attention is dedicated to
the choice of criteria on the selection of location for a regional landfill and on methods
and weighted values which are applied in the multi-criteria evaluation while choosing
the most suitable landfill location. It is emphasised the potential, the role, and the advantage of GIS tools application in such process.
The accent of the thesis is put on the aspect of environmental protection in waste management planning, through development of Strategic Environmental Assessment for the
Waste management regional plans. With this in view, and by using the concrete example, a selection has been made regarding the key indicators for evaluation of planning
decisions from the Regional plan formunicipal waste management in 11 municipalities
of Kolubara region, as well as it has been made a choice of indicators for monitoring the
environmental conditions.
One of the major problems in Serbia is the lack of synchronisation between the planning
documents in the sphere of waste management and the spatial development planning
ones. The model for synchronising the planning documents with aim to generate the
planning basis for realisation of the waste management system in the concrete spatial
context, has been presented in the thesis.",
publisher = "Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије",
title = "Планирање управљања комуналним отпадом, Planning of municipal waste management",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_543"
}
Josimović, B., Ilić, M.,& Filipović, D.. (2009). Планирање управљања комуналним отпадом. 
Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_543
Josimović B, Ilić M, Filipović D. Планирање управљања комуналним отпадом. 2009;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_543 .
Josimović, Boško, Ilić, Marina, Filipović, Dejan, "Планирање управљања комуналним отпадом" (2009),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_543 .