Nenković-Riznić, Marina

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0003-4431-4151
 • Nenković-Riznić, Marina (57)
 • Ненковић-Ризнић, Марина (8)
 • Nenković, Marina (6)
 • Nenkovic-Riznic, Marina (1)
 • Nenković-RIznić, Marina (1)
Projects

Author's Bibliography

Програми едукације најмлађих у областима архитектонског обликовања, наслеђа, урбанистичког и просторног планирања

Даниловић Христић, Наташа; Ненковић-Ризнић, Марина; Симоновић Алфиревић, Сања

(2022)

TY - JOUR
AU - Даниловић Христић, Наташа
AU - Ненковић-Ризнић, Марина
AU - Симоновић Алфиревић, Сања
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/714
AB - У професионалним круговима се често стиче утисак да су стање у нашим урбаним срединама и однос према природном окружењу одраз недовољне пажње посвећене едукацији свих генерација и подизању свести о овој теми. Слика наших насеља је заправо
слика нас самих. Из тог разлога, и из жеље да најмлађима приближе и објасне стручне теме на адекватан и прихватљив начин, да развију љубав према окружењу и свест о квалитету живота, неколико институција и организација покренуло je независне програме едукације. Ови програми и радионице реализују се делом волонтерски или у оквиру активности везаних за поједине манифестације, пројекте и редовне делатности појединих институција, а осмишљени су као допуна образовно-васпитним програмима у предшколским установама, школама и на факултетима.
У раду се анализирају познати приступи, методе и технике партиципације младих, приказани кроз изабран преглед литературе. Такође, наводе се примери неколико различитих едукативних радионица спроведених на тему архитектонског обликовања, урбанистичког планирања, заштите градитељског наслеђа и очувања еколошких коридора, у неколико београдских стручних институција и организација. На основу стечених искустава и запажених резултата формира се низ препорука за организацију и спровођење овог вида едукације. Циљ рада је да укаже на значај, могућности и бенефите едукације подмлатка у смислу схватања и бриге о простору који нас окружује, као и о другима са којима тај простор делимо. Партиципација у креативном процесу доприноси прикупљању запажања, идеја, визија и исказивању потреба, са могућношћу њихове реализације.
AB - In professional circles, it often seems that the state of our urban environment and attitude towards the natural environment reflect a lack of attention devoted to educating all generations, and a lack of awareness raised on this topic. The picture of our settlements is actually a picture of ourselves. For this reason, and the desire to draw young people in and explain professional topics to them in an adequate and acceptable way, and to develop a love of the environment and awareness of the quality of life, several institutions and organizations have launched independent education programs. These programs and workshops are implemented partly voluntarily, or within activities related to specific events and projects and the regular activities of individual institutions, and they are designed as a supplement to educational programs in preschools, schools and universities.
The paper analyzes known approaches, methods and techniques related to youth participation, shown through a selected review of the literature. Also cited are examples of several different educational workshops in some of Belgrade’s professional institutions and organizations, based on architectural formatting, urban planning, the protection of built heritage and the preservation of ecological corridors. Based on the experiences acquired and the observed results, a series of recommendations are formed for the organization and implementation of this form of education. The aim of the research is to highlight the importance, possibilities and benefits of educating
young people in terms of understanding and caring for the space that surrounds us, as well as others with whom we share that space. Participation in the creative process contributes to gathering observations, ideas, visions and expressing needs, with the possibility of their application.
T2 - Arhitektura i urbanizam
T1 - Програми едукације најмлађих у областима архитектонског обликовања, наслеђа, урбанистичког и просторног планирања
T1 - Education programs for young people in the fields of architectural formatting, heritage, urban and spatial planning
DO - 10.5937/a-u0-37128
ER - 
@article{
author = "Даниловић Христић, Наташа and Ненковић-Ризнић, Марина and Симоновић Алфиревић, Сања",
year = "2022",
abstract = "У професионалним круговима се често стиче утисак да су стање у нашим урбаним срединама и однос према природном окружењу одраз недовољне пажње посвећене едукацији свих генерација и подизању свести о овој теми. Слика наших насеља је заправо
слика нас самих. Из тог разлога, и из жеље да најмлађима приближе и објасне стручне теме на адекватан и прихватљив начин, да развију љубав према окружењу и свест о квалитету живота, неколико институција и организација покренуло je независне програме едукације. Ови програми и радионице реализују се делом волонтерски или у оквиру активности везаних за поједине манифестације, пројекте и редовне делатности појединих институција, а осмишљени су као допуна образовно-васпитним програмима у предшколским установама, школама и на факултетима.
У раду се анализирају познати приступи, методе и технике партиципације младих, приказани кроз изабран преглед литературе. Такође, наводе се примери неколико различитих едукативних радионица спроведених на тему архитектонског обликовања, урбанистичког планирања, заштите градитељског наслеђа и очувања еколошких коридора, у неколико београдских стручних институција и организација. На основу стечених искустава и запажених резултата формира се низ препорука за организацију и спровођење овог вида едукације. Циљ рада је да укаже на значај, могућности и бенефите едукације подмлатка у смислу схватања и бриге о простору који нас окружује, као и о другима са којима тај простор делимо. Партиципација у креативном процесу доприноси прикупљању запажања, идеја, визија и исказивању потреба, са могућношћу њихове реализације., In professional circles, it often seems that the state of our urban environment and attitude towards the natural environment reflect a lack of attention devoted to educating all generations, and a lack of awareness raised on this topic. The picture of our settlements is actually a picture of ourselves. For this reason, and the desire to draw young people in and explain professional topics to them in an adequate and acceptable way, and to develop a love of the environment and awareness of the quality of life, several institutions and organizations have launched independent education programs. These programs and workshops are implemented partly voluntarily, or within activities related to specific events and projects and the regular activities of individual institutions, and they are designed as a supplement to educational programs in preschools, schools and universities.
The paper analyzes known approaches, methods and techniques related to youth participation, shown through a selected review of the literature. Also cited are examples of several different educational workshops in some of Belgrade’s professional institutions and organizations, based on architectural formatting, urban planning, the protection of built heritage and the preservation of ecological corridors. Based on the experiences acquired and the observed results, a series of recommendations are formed for the organization and implementation of this form of education. The aim of the research is to highlight the importance, possibilities and benefits of educating
young people in terms of understanding and caring for the space that surrounds us, as well as others with whom we share that space. Participation in the creative process contributes to gathering observations, ideas, visions and expressing needs, with the possibility of their application.",
journal = "Arhitektura i urbanizam",
title = "Програми едукације најмлађих у областима архитектонског обликовања, наслеђа, урбанистичког и просторног планирања, Education programs for young people in the fields of architectural formatting, heritage, urban and spatial planning",
doi = "10.5937/a-u0-37128"
}
Даниловић Христић, Н., Ненковић-Ризнић, М.,& Симоновић Алфиревић, С.. (2022). Програми едукације најмлађих у областима архитектонског обликовања, наслеђа, урбанистичког и просторног планирања. in Arhitektura i urbanizam.
https://doi.org/10.5937/a-u0-37128
Даниловић Христић Н, Ненковић-Ризнић М, Симоновић Алфиревић С. Програми едукације најмлађих у областима архитектонског обликовања, наслеђа, урбанистичког и просторног планирања. in Arhitektura i urbanizam. 2022;.
doi:10.5937/a-u0-37128 .
Даниловић Христић, Наташа, Ненковић-Ризнић, Марина, Симоновић Алфиревић, Сања, "Програми едукације најмлађих у областима архитектонског обликовања, наслеђа, урбанистичког и просторног планирања" in Arhitektura i urbanizam (2022),
https://doi.org/10.5937/a-u0-37128 . .

Behavior issues and safety aspects in the real and virtual spaces

Danilović Hristić, Nataša; Nenković-Riznić, Marina; Stefanović, Nebojša

(Belgrade : STRAND - Sustainable Urban Society Association, 2022)

TY - CONF
AU - Danilović Hristić, Nataša
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Stefanović, Nebojša
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/736
AB - The paper focuses on the similarities, differences and correlations between the real and the virtual environment, based on the issue of user safety and on establishing rules of behavior. Real environment is rapidly moving into the virtual world, becoming a parallel space for meeting and exchanging but without physical contact. Network of streets and squares as gathering places are being replaced with social media networks. It's common that the public spaces are 'equipped' with Wi-Fi, ‘digitally networked’ and users are ‘connected’ to their mobile phone and ‘disconnected’ from a real-world environment. Attention is focused on the screen, but not on whoever's sitting on the bench next to us. The virtual world offers more interesting or dynamic content. Recent pandemic conditions and isolation have significantly accelerated the process of transition. Socializing, working and education from home, absence of people in public spaces, were the 'new reality' imposed quickly. 
Fear in the urban environment is not caused by the physical space, but by personal sense of insecurity from others who can take advantage of certain characteristics of space for their intentions. Cybersecurity can be understood in the same way. It offers a range of possibilities, almost no restrictions, but at the same time it is suitable ground for abuse. It is a place where there is no delay and can be said whatever is desired, even if it is offensive, where information is manipulated, where personal data are often insufficiently protected. With all the advantages and benefits of performing everyday needs, we are not aware how dependent we are on this new 'world’ and how much time we spend in it. Basic rules in the virtual online space should be similar to the accepted form of behavior in offline mode: anything that is unacceptable or prohibited offline should be avoided online too.
PB - Belgrade : STRAND - Sustainable Urban Society Association
C3 - Book of Abstracts of 10th International Conference ‘’On Architecture — Philosophy of Architecture’’ STRAND, Belgrade, Serbia
T1 - Behavior issues and safety aspects in the real and virtual spaces
SP - 73
EP - 73
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_736
ER - 
@conference{
author = "Danilović Hristić, Nataša and Nenković-Riznić, Marina and Stefanović, Nebojša",
year = "2022",
abstract = "The paper focuses on the similarities, differences and correlations between the real and the virtual environment, based on the issue of user safety and on establishing rules of behavior. Real environment is rapidly moving into the virtual world, becoming a parallel space for meeting and exchanging but without physical contact. Network of streets and squares as gathering places are being replaced with social media networks. It's common that the public spaces are 'equipped' with Wi-Fi, ‘digitally networked’ and users are ‘connected’ to their mobile phone and ‘disconnected’ from a real-world environment. Attention is focused on the screen, but not on whoever's sitting on the bench next to us. The virtual world offers more interesting or dynamic content. Recent pandemic conditions and isolation have significantly accelerated the process of transition. Socializing, working and education from home, absence of people in public spaces, were the 'new reality' imposed quickly. 
Fear in the urban environment is not caused by the physical space, but by personal sense of insecurity from others who can take advantage of certain characteristics of space for their intentions. Cybersecurity can be understood in the same way. It offers a range of possibilities, almost no restrictions, but at the same time it is suitable ground for abuse. It is a place where there is no delay and can be said whatever is desired, even if it is offensive, where information is manipulated, where personal data are often insufficiently protected. With all the advantages and benefits of performing everyday needs, we are not aware how dependent we are on this new 'world’ and how much time we spend in it. Basic rules in the virtual online space should be similar to the accepted form of behavior in offline mode: anything that is unacceptable or prohibited offline should be avoided online too.",
publisher = "Belgrade : STRAND - Sustainable Urban Society Association",
journal = "Book of Abstracts of 10th International Conference ‘’On Architecture — Philosophy of Architecture’’ STRAND, Belgrade, Serbia",
title = "Behavior issues and safety aspects in the real and virtual spaces",
pages = "73-73",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_736"
}
Danilović Hristić, N., Nenković-Riznić, M.,& Stefanović, N.. (2022). Behavior issues and safety aspects in the real and virtual spaces. in Book of Abstracts of 10th International Conference ‘’On Architecture — Philosophy of Architecture’’ STRAND, Belgrade, Serbia
Belgrade : STRAND - Sustainable Urban Society Association., 73-73.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_736
Danilović Hristić N, Nenković-Riznić M, Stefanović N. Behavior issues and safety aspects in the real and virtual spaces. in Book of Abstracts of 10th International Conference ‘’On Architecture — Philosophy of Architecture’’ STRAND, Belgrade, Serbia. 2022;:73-73.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_736 .
Danilović Hristić, Nataša, Nenković-Riznić, Marina, Stefanović, Nebojša, "Behavior issues and safety aspects in the real and virtual spaces" in Book of Abstracts of 10th International Conference ‘’On Architecture — Philosophy of Architecture’’ STRAND, Belgrade, Serbia (2022):73-73,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_736 .

Behavior issues and safety aspects in the real and virtual spaces

Danilović Hristić, Nataša; Nenković-Riznić, Marina; Stefanović, Nebojša

(Belgrade : STRAND - Sustainable Urban Society Association, 2022)

TY - CONF
AU - Danilović Hristić, Nataša
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Stefanović, Nebojša
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/717
AB - The paper focuses on the similarities, differences and correlations between the real and the virtual environment, based on the issue of user safety and on establishing rules of behavior. Real environment is rapidly moving into the virtual world, becoming a parallel space for meeting and exchanging but without physical contact. Network of streets and squares as gathering places are being replaced with social media networks. It's common that the public spaces are 'equipped' with Wi-Fi, ‘digitally networked’ and users are ‘connected’ to their mobile phone and ‘disconnected’ from a real-world environment. Attention is focused on the screen, but not on whoever's sitting on the bench next to us. The virtual world offers more interesting or dynamic content. Recent pandemic conditions and isolation have significantly accelerated the process of transition. Socializing, working and education from home, absence of people in public spaces, were the 'new reality' imposed quickly. Fear in the urban environment is not caused by the physical space, but by personal sense of insecurity from others who can take advantage of certain characteristics of space for their intentions. Cybersecurity can be understood in the same way. It offers a range of possibilities, almost no restrictions, but at the same time it is suitable ground for abuse. It is a place where there is no delay and can be said whatever is desired, even if it is offensive, where information is manipulated, where personal data are often insufficiently protected. With all the advantages and benefits of performing everyday needs, we are not aware how dependent we are on this new 'world’ and how much time we spend in it. Basic rules in the virtual online space should be similar to the accepted form of behavior in offline mode: anything that is unacceptable or prohibited offline should be avoided online too.
PB - Belgrade : STRAND - Sustainable Urban Society Association
C3 - Proceedings (CD) - 10th International Conference ‘’On Architecture — Philosophy of Architecture’’, STRAND, Belgrade, Serbia
T1 - Behavior issues and safety aspects in the real and virtual spaces
SP - 155
EP - 161
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_717
ER - 
@conference{
author = "Danilović Hristić, Nataša and Nenković-Riznić, Marina and Stefanović, Nebojša",
year = "2022",
abstract = "The paper focuses on the similarities, differences and correlations between the real and the virtual environment, based on the issue of user safety and on establishing rules of behavior. Real environment is rapidly moving into the virtual world, becoming a parallel space for meeting and exchanging but without physical contact. Network of streets and squares as gathering places are being replaced with social media networks. It's common that the public spaces are 'equipped' with Wi-Fi, ‘digitally networked’ and users are ‘connected’ to their mobile phone and ‘disconnected’ from a real-world environment. Attention is focused on the screen, but not on whoever's sitting on the bench next to us. The virtual world offers more interesting or dynamic content. Recent pandemic conditions and isolation have significantly accelerated the process of transition. Socializing, working and education from home, absence of people in public spaces, were the 'new reality' imposed quickly. Fear in the urban environment is not caused by the physical space, but by personal sense of insecurity from others who can take advantage of certain characteristics of space for their intentions. Cybersecurity can be understood in the same way. It offers a range of possibilities, almost no restrictions, but at the same time it is suitable ground for abuse. It is a place where there is no delay and can be said whatever is desired, even if it is offensive, where information is manipulated, where personal data are often insufficiently protected. With all the advantages and benefits of performing everyday needs, we are not aware how dependent we are on this new 'world’ and how much time we spend in it. Basic rules in the virtual online space should be similar to the accepted form of behavior in offline mode: anything that is unacceptable or prohibited offline should be avoided online too.",
publisher = "Belgrade : STRAND - Sustainable Urban Society Association",
journal = "Proceedings (CD) - 10th International Conference ‘’On Architecture — Philosophy of Architecture’’, STRAND, Belgrade, Serbia",
title = "Behavior issues and safety aspects in the real and virtual spaces",
pages = "155-161",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_717"
}
Danilović Hristić, N., Nenković-Riznić, M.,& Stefanović, N.. (2022). Behavior issues and safety aspects in the real and virtual spaces. in Proceedings (CD) - 10th International Conference ‘’On Architecture — Philosophy of Architecture’’, STRAND, Belgrade, Serbia
Belgrade : STRAND - Sustainable Urban Society Association., 155-161.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_717
Danilović Hristić N, Nenković-Riznić M, Stefanović N. Behavior issues and safety aspects in the real and virtual spaces. in Proceedings (CD) - 10th International Conference ‘’On Architecture — Philosophy of Architecture’’, STRAND, Belgrade, Serbia. 2022;:155-161.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_717 .
Danilović Hristić, Nataša, Nenković-Riznić, Marina, Stefanović, Nebojša, "Behavior issues and safety aspects in the real and virtual spaces" in Proceedings (CD) - 10th International Conference ‘’On Architecture — Philosophy of Architecture’’, STRAND, Belgrade, Serbia (2022):155-161,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_717 .

New Technologies in the Function of Participatory and Educational Processes in Urban Planning – Challenges of COVID-19 and the Future of Dialogue

Nenković-Riznić, Marina; Danilović-Hristić, Nataša; Simonović Alfirević, Sanja

(Belgrade : STRAND - Sustainable Urban Society Association, 2022)

TY - CONF
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Danilović-Hristić, Nataša
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/729
AB - Participatory and educational processes in urban planning and design have not experienced significant steps forward or transformations during the last decades of the 20th and the first decade of the 21st century. However, with the emergence of the Covid 19 pandemic, the current paradigm related to the need for active public participation and education directly related to urban planning and decision-making is changing, and new virtual space settings of participation are defined. These circumstances raise the question of continuing active participation activities in a (permanently?) changed environment and facing the obstacles caused by the global pandemic. 
New experiences gained during the pandemic, and in light of the growing digitalization and migration of various spheres of engagement in virtual space, indicate the need to change the paradigm engagement of planners as educators whose presence is necessary in the offline world. Having that in mind they can achieve wider possibilities in overcoming the communication boundaries from a narrow space to the territory of the whole world. In addition, this leads to significant reduction of fuel consumption needed to overcome distant destinations and, consequently, reducing the carbon footprint. On the other hand, this type of communication allows relaxation of all participants who from their own homes can have a real experience of participating in the conference, lecture or seminar.
However, this type of dialogue also has significant negative consequences, which are reflected in increased alienation between interlocutors/participants, frequent misunderstandings and inadequate communication due to technological barriers, as well as participants intertia resulting from long exhausting conferences without real interaction. 
On the examples of dialogue, education and participatory processes within the INTERREG ConnectGREEN project this paper will review the positive and negative repercussions of new mechanisms of participation and possible directions for achieving active participation and education that would be realized hybridlike.
PB - Belgrade : STRAND - Sustainable Urban Society Association
C3 - Book of Abstracts & Proceedings of 10th International Conference ‘’On Architecture — Philosophy of Architecture’’ STRAND
T1 - New Technologies in the Function of Participatory and Educational Processes in Urban Planning – Challenges of COVID-19 and the Future of Dialogue
SP - 60
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_729
ER - 
@conference{
author = "Nenković-Riznić, Marina and Danilović-Hristić, Nataša and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2022",
abstract = "Participatory and educational processes in urban planning and design have not experienced significant steps forward or transformations during the last decades of the 20th and the first decade of the 21st century. However, with the emergence of the Covid 19 pandemic, the current paradigm related to the need for active public participation and education directly related to urban planning and decision-making is changing, and new virtual space settings of participation are defined. These circumstances raise the question of continuing active participation activities in a (permanently?) changed environment and facing the obstacles caused by the global pandemic. 
New experiences gained during the pandemic, and in light of the growing digitalization and migration of various spheres of engagement in virtual space, indicate the need to change the paradigm engagement of planners as educators whose presence is necessary in the offline world. Having that in mind they can achieve wider possibilities in overcoming the communication boundaries from a narrow space to the territory of the whole world. In addition, this leads to significant reduction of fuel consumption needed to overcome distant destinations and, consequently, reducing the carbon footprint. On the other hand, this type of communication allows relaxation of all participants who from their own homes can have a real experience of participating in the conference, lecture or seminar.
However, this type of dialogue also has significant negative consequences, which are reflected in increased alienation between interlocutors/participants, frequent misunderstandings and inadequate communication due to technological barriers, as well as participants intertia resulting from long exhausting conferences without real interaction. 
On the examples of dialogue, education and participatory processes within the INTERREG ConnectGREEN project this paper will review the positive and negative repercussions of new mechanisms of participation and possible directions for achieving active participation and education that would be realized hybridlike.",
publisher = "Belgrade : STRAND - Sustainable Urban Society Association",
journal = "Book of Abstracts & Proceedings of 10th International Conference ‘’On Architecture — Philosophy of Architecture’’ STRAND",
title = "New Technologies in the Function of Participatory and Educational Processes in Urban Planning – Challenges of COVID-19 and the Future of Dialogue",
pages = "60",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_729"
}
Nenković-Riznić, M., Danilović-Hristić, N.,& Simonović Alfirević, S.. (2022). New Technologies in the Function of Participatory and Educational Processes in Urban Planning – Challenges of COVID-19 and the Future of Dialogue. in Book of Abstracts & Proceedings of 10th International Conference ‘’On Architecture — Philosophy of Architecture’’ STRAND
Belgrade : STRAND - Sustainable Urban Society Association., 60.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_729
Nenković-Riznić M, Danilović-Hristić N, Simonović Alfirević S. New Technologies in the Function of Participatory and Educational Processes in Urban Planning – Challenges of COVID-19 and the Future of Dialogue. in Book of Abstracts & Proceedings of 10th International Conference ‘’On Architecture — Philosophy of Architecture’’ STRAND. 2022;:60.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_729 .
Nenković-Riznić, Marina, Danilović-Hristić, Nataša, Simonović Alfirević, Sanja, "New Technologies in the Function of Participatory and Educational Processes in Urban Planning – Challenges of COVID-19 and the Future of Dialogue" in Book of Abstracts & Proceedings of 10th International Conference ‘’On Architecture — Philosophy of Architecture’’ STRAND (2022):60,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_729 .

New Technologies in the Function of Participatory and Educational Processes in Urban Planning - Challenges of Covid-19 and the Future of Dialogue

Nenković-Riznić, Marina; Danilović Hristić, Nataša; Simonović Alfirević, Sanja

(Belgrade : STRAND, 2022)

TY - CONF
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Danilović Hristić, Nataša
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/706
AB - New experiences in public participation gained during the pandemic, and in light of the growing digitalization and migration of various spheres of engagement in virtual space, indicate the need to change the paradigm engagement of planners as educators whose presence is necessary in the offline world. There are wider possibilities in overcoming the communication boundaries from a narrow space to the territory of the whole world. In addition, this leads to significant reduction of fuel consumption needed to overcome distant destinations and, consequently, reducing the carbon footprint. On the other hand, this type of communication allows relaxation of all participants who from their own homes can have a real experience of participating in the conference, lecture or seminar.
This type of dialogue also has significant negative consequences, which are reflected in increased alienation between interlocutors/participants, frequent misunderstandings and inadequate communication due to technological barriers, as well as participants inertia resulting from long exhausting conferences without real interaction. 
On the examples of dialogue, education and participatory processes within the ConnectGREEN project- .... this paper will review the positive and negative repercussions of new mechanisms of participation and possible directions for achieving active participation and education that would be realized hybrid
PB - Belgrade : STRAND
C3 - Proceedings of 10th International Conference “On Architecture — Philosophy of Architecture” STRAND
T1 - New Technologies in the Function of Participatory and Educational Processes in Urban Planning - Challenges of Covid-19 and the Future of Dialogue
SP - 287
EP - 292
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_706
ER - 
@conference{
author = "Nenković-Riznić, Marina and Danilović Hristić, Nataša and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2022",
abstract = "New experiences in public participation gained during the pandemic, and in light of the growing digitalization and migration of various spheres of engagement in virtual space, indicate the need to change the paradigm engagement of planners as educators whose presence is necessary in the offline world. There are wider possibilities in overcoming the communication boundaries from a narrow space to the territory of the whole world. In addition, this leads to significant reduction of fuel consumption needed to overcome distant destinations and, consequently, reducing the carbon footprint. On the other hand, this type of communication allows relaxation of all participants who from their own homes can have a real experience of participating in the conference, lecture or seminar.
This type of dialogue also has significant negative consequences, which are reflected in increased alienation between interlocutors/participants, frequent misunderstandings and inadequate communication due to technological barriers, as well as participants inertia resulting from long exhausting conferences without real interaction. 
On the examples of dialogue, education and participatory processes within the ConnectGREEN project- .... this paper will review the positive and negative repercussions of new mechanisms of participation and possible directions for achieving active participation and education that would be realized hybrid",
publisher = "Belgrade : STRAND",
journal = "Proceedings of 10th International Conference “On Architecture — Philosophy of Architecture” STRAND",
title = "New Technologies in the Function of Participatory and Educational Processes in Urban Planning - Challenges of Covid-19 and the Future of Dialogue",
pages = "287-292",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_706"
}
Nenković-Riznić, M., Danilović Hristić, N.,& Simonović Alfirević, S.. (2022). New Technologies in the Function of Participatory and Educational Processes in Urban Planning - Challenges of Covid-19 and the Future of Dialogue. in Proceedings of 10th International Conference “On Architecture — Philosophy of Architecture” STRAND
Belgrade : STRAND., 287-292.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_706
Nenković-Riznić M, Danilović Hristić N, Simonović Alfirević S. New Technologies in the Function of Participatory and Educational Processes in Urban Planning - Challenges of Covid-19 and the Future of Dialogue. in Proceedings of 10th International Conference “On Architecture — Philosophy of Architecture” STRAND. 2022;:287-292.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_706 .
Nenković-Riznić, Marina, Danilović Hristić, Nataša, Simonović Alfirević, Sanja, "New Technologies in the Function of Participatory and Educational Processes in Urban Planning - Challenges of Covid-19 and the Future of Dialogue" in Proceedings of 10th International Conference “On Architecture — Philosophy of Architecture” STRAND (2022):287-292,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_706 .

Citizens' participation during COVID-19 pandemic: Lessons for the future

Nenković-Riznić, Marina; Simonović Alfirević, Sanja; Pucar, Mila; Brankov, Borjan

(Niš : Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Niš, 2022)

TY - CONF
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Simonović Alfirević, Sanja
AU - Pucar, Mila
AU - Brankov, Borjan
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/702
AB - Since the beginning of the Covid-19 crisis, the scientific community around the world has been trying to explain and study many newly formed issues, from health problems, but also to how the city can function in adaptation to changing environment with the importance of citizen participation. The focus of these issues is mainly on city areas that have been the biggest hotbeds of infection and have seen the biggest shift in the way these areas function on daily basis. This paper gives a brief overview of some research that primarily relates to the role of how pandemic motivated the change in participation methods and how we perceive meeting spaces in physical and online spheres. Part of the paper descibes the importance of citizen participation in emerging conditions along with chosen case study of the ConnectGREEN project’s participation process during live and online workshops organized from 2019 to 2021, in which the authors of this paper participated. 
Lessons learned through research and projects aim to help understand the impact of specific, often unforeseen situations, that can change existing patterns of urban planning and design, but also change and challenge the existing quality of life, show the need for proper community involvement, good governance, etc. The paper concludes that future cities will have a semi-online way of functioning, which in the post-pandemic period opens new possibilities in different public initiatives (some already started in various cities), and also creates specific conditions with advantages and disadvantages for participation in wider initiatives, but also in scientific and similar small projects.
PB - Niš : Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Niš
C3 - Proceedings of International Conference on Urban Planning - ICUP 2022
T1 - Citizens' participation during COVID-19 pandemic: Lessons for the future
SP - 69
EP - 75
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_702
ER - 
@conference{
author = "Nenković-Riznić, Marina and Simonović Alfirević, Sanja and Pucar, Mila and Brankov, Borjan",
year = "2022",
abstract = "Since the beginning of the Covid-19 crisis, the scientific community around the world has been trying to explain and study many newly formed issues, from health problems, but also to how the city can function in adaptation to changing environment with the importance of citizen participation. The focus of these issues is mainly on city areas that have been the biggest hotbeds of infection and have seen the biggest shift in the way these areas function on daily basis. This paper gives a brief overview of some research that primarily relates to the role of how pandemic motivated the change in participation methods and how we perceive meeting spaces in physical and online spheres. Part of the paper descibes the importance of citizen participation in emerging conditions along with chosen case study of the ConnectGREEN project’s participation process during live and online workshops organized from 2019 to 2021, in which the authors of this paper participated. 
Lessons learned through research and projects aim to help understand the impact of specific, often unforeseen situations, that can change existing patterns of urban planning and design, but also change and challenge the existing quality of life, show the need for proper community involvement, good governance, etc. The paper concludes that future cities will have a semi-online way of functioning, which in the post-pandemic period opens new possibilities in different public initiatives (some already started in various cities), and also creates specific conditions with advantages and disadvantages for participation in wider initiatives, but also in scientific and similar small projects.",
publisher = "Niš : Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Niš",
journal = "Proceedings of International Conference on Urban Planning - ICUP 2022",
title = "Citizens' participation during COVID-19 pandemic: Lessons for the future",
pages = "69-75",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_702"
}
Nenković-Riznić, M., Simonović Alfirević, S., Pucar, M.,& Brankov, B.. (2022). Citizens' participation during COVID-19 pandemic: Lessons for the future. in Proceedings of International Conference on Urban Planning - ICUP 2022
Niš : Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Niš., 69-75.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_702
Nenković-Riznić M, Simonović Alfirević S, Pucar M, Brankov B. Citizens' participation during COVID-19 pandemic: Lessons for the future. in Proceedings of International Conference on Urban Planning - ICUP 2022. 2022;:69-75.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_702 .
Nenković-Riznić, Marina, Simonović Alfirević, Sanja, Pucar, Mila, Brankov, Borjan, "Citizens' participation during COVID-19 pandemic: Lessons for the future" in Proceedings of International Conference on Urban Planning - ICUP 2022 (2022):69-75,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_702 .

Philosophical context and questions about the future of technological revolution in architecture and urbanism: ecological, economic, sociological progress or a step back

Pucar, Mila; Nenković-Riznić, Marina

(STRAND, Belgrade, Serbia, 2022)

TY - CONF
AU - Pucar, Mila
AU - Nenković-Riznić, Marina
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/731
AB - This paper elaborates the problems which science and the profession are facing, in relation to the development of new technologies in the function of smart cities in architecture and urbanism, with a special focus on large cities. What high technologies bring to us, and what they deprive us of, is increasingly becoming a sociological and philosophical question. Armies of scientists, experts of various profiles, politicians, journalists and even artists have been engaged in research aimed at mitigating the negative effects of climate change on large cities, increasing their resilience and the ability to adapt to numerous challenges. However, humanity, especially in cities, is reacting inadequately and inefficiently in the face of climate change. Huge funds are spent in different ways, the profits of individual countries, banks and individuals are too high, and the results achieved at the global level are not impressive. 
On the other hand, the development of new technologies has contributed to the great progress of cities around the world, but it is often a kind of illusion. Reality has been replaced by virtual reality. Economic power, consumerism and profit have become a new ideology in many areas, and it is especially visible in construction. The position of investors and politicians, in fierce competition for prestige and gaining material profit through fast and low-quality construction in cities, is becoming an important segment in the strategy of many, especially developed countries. All this further widens the gap between rich and poor across the planet. New technologies, sustainable development, new concepts in urban planning are visible, but often powerless to face the demands of big capital and economic arguments, which impose a new paradigm not only in planning, but in all spheres of society.
Are the experts and scientists numerous enough, well-trained, how much of them believe that can face, stop and resolve some of the negative trends of new technologies, to make the most of positive opportunities and adapt them to sustainable development, is probably one of the biggest dilemmas and challenges of our time. In addition, there are numerous ethical questions in the work of experts and dilemmas - whether it is possible and how to resist such large-capital development and how to justify the paradigm of a sustainable and resilient city.
PB - STRAND, Belgrade, Serbia
C3 - Book of Abstracts & Proceedings of 10th International Conference ‘’On Architecture — Philosophy of Architecture’’ STRAND, Belgrade, Serbia
T1 - Philosophical context and questions about the future of technological revolution in architecture and urbanism: ecological, economic, sociological progress or a step back
SP - 58
EP - 58
ER - 
@conference{
author = "Pucar, Mila and Nenković-Riznić, Marina",
year = "2022",
abstract = "This paper elaborates the problems which science and the profession are facing, in relation to the development of new technologies in the function of smart cities in architecture and urbanism, with a special focus on large cities. What high technologies bring to us, and what they deprive us of, is increasingly becoming a sociological and philosophical question. Armies of scientists, experts of various profiles, politicians, journalists and even artists have been engaged in research aimed at mitigating the negative effects of climate change on large cities, increasing their resilience and the ability to adapt to numerous challenges. However, humanity, especially in cities, is reacting inadequately and inefficiently in the face of climate change. Huge funds are spent in different ways, the profits of individual countries, banks and individuals are too high, and the results achieved at the global level are not impressive. 
On the other hand, the development of new technologies has contributed to the great progress of cities around the world, but it is often a kind of illusion. Reality has been replaced by virtual reality. Economic power, consumerism and profit have become a new ideology in many areas, and it is especially visible in construction. The position of investors and politicians, in fierce competition for prestige and gaining material profit through fast and low-quality construction in cities, is becoming an important segment in the strategy of many, especially developed countries. All this further widens the gap between rich and poor across the planet. New technologies, sustainable development, new concepts in urban planning are visible, but often powerless to face the demands of big capital and economic arguments, which impose a new paradigm not only in planning, but in all spheres of society.
Are the experts and scientists numerous enough, well-trained, how much of them believe that can face, stop and resolve some of the negative trends of new technologies, to make the most of positive opportunities and adapt them to sustainable development, is probably one of the biggest dilemmas and challenges of our time. In addition, there are numerous ethical questions in the work of experts and dilemmas - whether it is possible and how to resist such large-capital development and how to justify the paradigm of a sustainable and resilient city.",
publisher = "STRAND, Belgrade, Serbia",
journal = "Book of Abstracts & Proceedings of 10th International Conference ‘’On Architecture — Philosophy of Architecture’’ STRAND, Belgrade, Serbia",
title = "Philosophical context and questions about the future of technological revolution in architecture and urbanism: ecological, economic, sociological progress or a step back",
pages = "58-58"
}
Pucar, M.,& Nenković-Riznić, M.. (2022). Philosophical context and questions about the future of technological revolution in architecture and urbanism: ecological, economic, sociological progress or a step back. in Book of Abstracts & Proceedings of 10th International Conference ‘’On Architecture — Philosophy of Architecture’’ STRAND, Belgrade, Serbia
STRAND, Belgrade, Serbia., 58-58.
Pucar M, Nenković-Riznić M. Philosophical context and questions about the future of technological revolution in architecture and urbanism: ecological, economic, sociological progress or a step back. in Book of Abstracts & Proceedings of 10th International Conference ‘’On Architecture — Philosophy of Architecture’’ STRAND, Belgrade, Serbia. 2022;:58-58..
Pucar, Mila, Nenković-Riznić, Marina, "Philosophical context and questions about the future of technological revolution in architecture and urbanism: ecological, economic, sociological progress or a step back" in Book of Abstracts & Proceedings of 10th International Conference ‘’On Architecture — Philosophy of Architecture’’ STRAND, Belgrade, Serbia (2022):58-58.

Philosophical context and questions about the future of technological revolution in architecture and urbanism: ecological, economic, sociological progress or a step back

Pucar, Mila; Nenković-Riznić, Marina

(Belgrade : STRAND - Sustainable Urban Society Association, 2022)

TY - CONF
AU - Pucar, Mila
AU - Nenković-Riznić, Marina
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/722
AB - This paper elaborates the problems which science and the profession are facing, in relation to the development of new technologies in the function of smart cities in architecture and urbanism.What high technologies bring to us, and what they deprive us of, is increasingly becoming a sociological and philosophical question. 
On the other hand, the development of new technologies has contributed to the great progress of cities around the world, but it is often a kind of illusion. Reality has been replaced by virtual reality. Economic power, consumerism and profit have become a new ideology in many areas, and it is especially visible in construction. 
The position of investors and politicians, in fierce competition for prestige and gaining material profit through fast and low-quality construction in cities, is becoming an important segment in the strategy of many, especially developed countries. New technologies, sustainable development, new concepts in urban planning and participative processes are visible, but often powerless to face the demands of big capital and economic arguments, which impose a new paradigm not only in planning, but in all spheres of society. This paper will present new tendencies in smart city solutions.
PB - Belgrade : STRAND - Sustainable Urban Society Association
C3 - Proceedings of 10th International Conference ‘’On Architecture — Philosophy of Architecture’’ STRAND, Belgrade, Serbia
T1 - Philosophical context and questions about the future of technological revolution in architecture and urbanism: ecological, economic, sociological progress or a step back
SP - 243
EP - 251
ER - 
@conference{
author = "Pucar, Mila and Nenković-Riznić, Marina",
year = "2022",
abstract = "This paper elaborates the problems which science and the profession are facing, in relation to the development of new technologies in the function of smart cities in architecture and urbanism.What high technologies bring to us, and what they deprive us of, is increasingly becoming a sociological and philosophical question. 
On the other hand, the development of new technologies has contributed to the great progress of cities around the world, but it is often a kind of illusion. Reality has been replaced by virtual reality. Economic power, consumerism and profit have become a new ideology in many areas, and it is especially visible in construction. 
The position of investors and politicians, in fierce competition for prestige and gaining material profit through fast and low-quality construction in cities, is becoming an important segment in the strategy of many, especially developed countries. New technologies, sustainable development, new concepts in urban planning and participative processes are visible, but often powerless to face the demands of big capital and economic arguments, which impose a new paradigm not only in planning, but in all spheres of society. This paper will present new tendencies in smart city solutions.",
publisher = "Belgrade : STRAND - Sustainable Urban Society Association",
journal = "Proceedings of 10th International Conference ‘’On Architecture — Philosophy of Architecture’’ STRAND, Belgrade, Serbia",
title = "Philosophical context and questions about the future of technological revolution in architecture and urbanism: ecological, economic, sociological progress or a step back",
pages = "243-251"
}
Pucar, M.,& Nenković-Riznić, M.. (2022). Philosophical context and questions about the future of technological revolution in architecture and urbanism: ecological, economic, sociological progress or a step back. in Proceedings of 10th International Conference ‘’On Architecture — Philosophy of Architecture’’ STRAND, Belgrade, Serbia
Belgrade : STRAND - Sustainable Urban Society Association., 243-251.
Pucar M, Nenković-Riznić M. Philosophical context and questions about the future of technological revolution in architecture and urbanism: ecological, economic, sociological progress or a step back. in Proceedings of 10th International Conference ‘’On Architecture — Philosophy of Architecture’’ STRAND, Belgrade, Serbia. 2022;:243-251..
Pucar, Mila, Nenković-Riznić, Marina, "Philosophical context and questions about the future of technological revolution in architecture and urbanism: ecological, economic, sociological progress or a step back" in Proceedings of 10th International Conference ‘’On Architecture — Philosophy of Architecture’’ STRAND, Belgrade, Serbia (2022):243-251.

Obnovljivi izvori električne energije u funkciji održive urbane mobilnosti

Pucar, Mila; Nenković-Riznić, Marina; Brankov, Borjan; Stanojević, Ana

(Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničk ihinženjera i tehničara Srbije (SMEITS), 2022)

TY - CONF
AU - Pucar, Mila
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Brankov, Borjan
AU - Stanojević, Ana
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/651
AB - Održiva urbana mobilnost je važan deo urbanog planiranja, koji u sebi integriše ekonomske, ekološke, energetske i društvene uticaje. U većini gradova u Srbiji, ali i u svetu urbana mobilnost se zasniva se na konceptu prekomernog korišćenja individualnih vozila, koja troše goriva bazirana na fosilnim izvorima energije. To dovodi do zagušenja u saobraćaju sa visokim nivoom zagađenja i buke u gradovima, pojave toplotnih ostrva, gubitka vremena i mnogih drugih negativnih pojava u različitim sferama ljudskog delovanja. Rad analizira ove pojave i predlaže neka od mogućih rešenja koja se pre svega odnose na primenu obnovljivih izvora električne energije (OIEE) u oblasti urbane mobilnosti. Korišćenje električne energije za pogon vozila, ukoliko ona ne potiče iz obnovljivih izvora ili reciklažom otpada nije rešenje koje se uklapa u koncept održivog razvoja. U radu se dalje analizira koncept transportnih sistema koji podstiče razvoj i drugih oblika saobraćaja zasnovanih na korišćenju novih tehnologija, kao i sprovođenje koncepta pametnih gradova.
AB - Sustainable urban mobility is a significant part of urban planning, which integrates economic, environmental, energy, and social impacts. In most cities in the world and Serbia, urban mobility is based on the excessive use of individual vehicles, which consume fuel based on fossil energy sources. That leads to traffic congestion with high degree of pollution and noise in cities, the appearance of heat islands, loss of time, and many other negative phenomena in various spheres of human activity. The paper analyzes these phenomena and proposes possible solutions primarily related to renewable sources of electrical energy (REES) application in urban mobility. Using electricity to drive vehicles, if it does not come from renewable sources or recycling waste, is not a solution that fits into sustainable development. The paper further analyzes the concept of transport systems that encourages the development of other forms of traffic based on the use of new technologies and the implementation of the Smart Cities concept.
PB - Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničk ihinženjera i tehničara Srbije (SMEITS)
PB - Beograd : Društvo za obnovljive izvore električne energije
C3 - Proceedings of 10th International Conference on Renewable Electrical Power Sources (ICREPS) in Belgrade, Serbia
T1 - Obnovljivi izvori električne energije u funkciji održive urbane mobilnosti
T1 - Renewable electric energy sources in the function of Sustainable Urban Mobility
SP - 59
EP - 68
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_651
ER - 
@conference{
author = "Pucar, Mila and Nenković-Riznić, Marina and Brankov, Borjan and Stanojević, Ana",
year = "2022",
abstract = "Održiva urbana mobilnost je važan deo urbanog planiranja, koji u sebi integriše ekonomske, ekološke, energetske i društvene uticaje. U većini gradova u Srbiji, ali i u svetu urbana mobilnost se zasniva se na konceptu prekomernog korišćenja individualnih vozila, koja troše goriva bazirana na fosilnim izvorima energije. To dovodi do zagušenja u saobraćaju sa visokim nivoom zagađenja i buke u gradovima, pojave toplotnih ostrva, gubitka vremena i mnogih drugih negativnih pojava u različitim sferama ljudskog delovanja. Rad analizira ove pojave i predlaže neka od mogućih rešenja koja se pre svega odnose na primenu obnovljivih izvora električne energije (OIEE) u oblasti urbane mobilnosti. Korišćenje električne energije za pogon vozila, ukoliko ona ne potiče iz obnovljivih izvora ili reciklažom otpada nije rešenje koje se uklapa u koncept održivog razvoja. U radu se dalje analizira koncept transportnih sistema koji podstiče razvoj i drugih oblika saobraćaja zasnovanih na korišćenju novih tehnologija, kao i sprovođenje koncepta pametnih gradova., Sustainable urban mobility is a significant part of urban planning, which integrates economic, environmental, energy, and social impacts. In most cities in the world and Serbia, urban mobility is based on the excessive use of individual vehicles, which consume fuel based on fossil energy sources. That leads to traffic congestion with high degree of pollution and noise in cities, the appearance of heat islands, loss of time, and many other negative phenomena in various spheres of human activity. The paper analyzes these phenomena and proposes possible solutions primarily related to renewable sources of electrical energy (REES) application in urban mobility. Using electricity to drive vehicles, if it does not come from renewable sources or recycling waste, is not a solution that fits into sustainable development. The paper further analyzes the concept of transport systems that encourages the development of other forms of traffic based on the use of new technologies and the implementation of the Smart Cities concept.",
publisher = "Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničk ihinženjera i tehničara Srbije (SMEITS), Beograd : Društvo za obnovljive izvore električne energije",
journal = "Proceedings of 10th International Conference on Renewable Electrical Power Sources (ICREPS) in Belgrade, Serbia",
title = "Obnovljivi izvori električne energije u funkciji održive urbane mobilnosti, Renewable electric energy sources in the function of Sustainable Urban Mobility",
pages = "59-68",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_651"
}
Pucar, M., Nenković-Riznić, M., Brankov, B.,& Stanojević, A.. (2022). Obnovljivi izvori električne energije u funkciji održive urbane mobilnosti. in Proceedings of 10th International Conference on Renewable Electrical Power Sources (ICREPS) in Belgrade, Serbia
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničk ihinženjera i tehničara Srbije (SMEITS)., 59-68.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_651
Pucar M, Nenković-Riznić M, Brankov B, Stanojević A. Obnovljivi izvori električne energije u funkciji održive urbane mobilnosti. in Proceedings of 10th International Conference on Renewable Electrical Power Sources (ICREPS) in Belgrade, Serbia. 2022;:59-68.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_651 .
Pucar, Mila, Nenković-Riznić, Marina, Brankov, Borjan, Stanojević, Ana, "Obnovljivi izvori električne energije u funkciji održive urbane mobilnosti" in Proceedings of 10th International Conference on Renewable Electrical Power Sources (ICREPS) in Belgrade, Serbia (2022):59-68,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_651 .

The Repercussion of the Heating Degree – days on Climate Changes in Big - sized Cities – case study of the city of Belgrade

Nenkovic-Riznic, Marina; Djukic, Dusko

(2022)

TY - JOUR
AU - Nenkovic-Riznic, Marina
AU - Djukic, Dusko
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/645
AB - The main objective of this manuscript is an analysis and a particular review of the heating
degree-days for a long time period (1925-2018) in the big-sized cities. In this regard, daily air
temperatures outside are important with stress on hourly and half-hourly values of air temperature which
should facilitate the- determination of heating demands for different type of buildings. Multifarious
criteria for calculating degree-days of heating and their comparison have been clarified. Different
countries with different threshold temperature parameters for buildings of multifarious purposes were
enumerated. There is noticeable decreasing of the values of heating degree-days in the big-sized cities,
which is the result of climate changes. This is essential for intermittent heating of the households and
office buildings, which is the instrument to prevent squander of energy. The regulation of threshold
temperature with the aspect of thermal comfort of inhabitants has been considered, too. All of
the paper´s hypothesis were elaborated on the territory of the Serbia´s capital city Belgrade.
T2 - Polish Journal of environmental Studies
T1 - The Repercussion of the Heating Degree – days on Climate Changes in Big - sized Cities – case study of the city of Belgrade
VL - 31
IS - 3
SP - 2589
EP - 2599
DO - 10.15244/pjoes/144153
ER - 
@article{
author = "Nenkovic-Riznic, Marina and Djukic, Dusko",
year = "2022",
abstract = "The main objective of this manuscript is an analysis and a particular review of the heating
degree-days for a long time period (1925-2018) in the big-sized cities. In this regard, daily air
temperatures outside are important with stress on hourly and half-hourly values of air temperature which
should facilitate the- determination of heating demands for different type of buildings. Multifarious
criteria for calculating degree-days of heating and their comparison have been clarified. Different
countries with different threshold temperature parameters for buildings of multifarious purposes were
enumerated. There is noticeable decreasing of the values of heating degree-days in the big-sized cities,
which is the result of climate changes. This is essential for intermittent heating of the households and
office buildings, which is the instrument to prevent squander of energy. The regulation of threshold
temperature with the aspect of thermal comfort of inhabitants has been considered, too. All of
the paper´s hypothesis were elaborated on the territory of the Serbia´s capital city Belgrade.",
journal = "Polish Journal of environmental Studies",
title = "The Repercussion of the Heating Degree – days on Climate Changes in Big - sized Cities – case study of the city of Belgrade",
volume = "31",
number = "3",
pages = "2589-2599",
doi = "10.15244/pjoes/144153"
}
Nenkovic-Riznic, M.,& Djukic, D.. (2022). The Repercussion of the Heating Degree – days on Climate Changes in Big - sized Cities – case study of the city of Belgrade. in Polish Journal of environmental Studies, 31(3), 2589-2599.
https://doi.org/10.15244/pjoes/144153
Nenkovic-Riznic M, Djukic D. The Repercussion of the Heating Degree – days on Climate Changes in Big - sized Cities – case study of the city of Belgrade. in Polish Journal of environmental Studies. 2022;31(3):2589-2599.
doi:10.15244/pjoes/144153 .
Nenkovic-Riznic, Marina, Djukic, Dusko, "The Repercussion of the Heating Degree – days on Climate Changes in Big - sized Cities – case study of the city of Belgrade" in Polish Journal of environmental Studies, 31, no. 3 (2022):2589-2599,
https://doi.org/10.15244/pjoes/144153 . .
2

Participatory planning in the post-pandemic period – towards new stakeholder communication

Nenković-Riznić, Marina; Simonović Alfirević, Sanja

(Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade, 2022)

TY - CONF
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/659
AB - Participatory planning, as a way to reform spatial and urban planning and design during the global pandemic of virus COVID - 19 in 2020 is undergoing a serious transformation, not only in form, appearance, but also in the essential, significant sense. In this regard, the current paradigms of the need for active public participation directly related to spatial and urban planning and decision-making through public workshops, round tables, discussions and debates that require the physical presence of participants are changing. Having that in mind new participatory settings are defined and they are migrating to virtual space. New circumstances raise the question of continuing active participation activities in a (permanently?) changed environment and defining new, hybrid ways of engaging stakeholders in participatory planning activities. Thus, the participatory tools and instruments used in the pre-pandemic are changing significantly, opening new opportunities for the active participation of experts in projects of wider community importance.
The paper will consider previous ways of engaging stakeholders in spatial and urban planning processes, as well as opportunities to change the participatory paradigm, which may now include hiring remote experts, where territorial distance is no longer an obstacle to participation. Through examples of different types of engagement in pandemic and post-pandemic conditions, advantages and critiques of new hybrid ways of participation will be given.
PB - Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade
C3 - Fourth International Scientific Conference ′′Science, Education, Technology and Innovation – SETI IV 2022
T1 - Participatory planning in the post-pandemic period – towards new stakeholder communication
SP - 393
EP - 400
ER - 
@conference{
author = "Nenković-Riznić, Marina and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2022",
abstract = "Participatory planning, as a way to reform spatial and urban planning and design during the global pandemic of virus COVID - 19 in 2020 is undergoing a serious transformation, not only in form, appearance, but also in the essential, significant sense. In this regard, the current paradigms of the need for active public participation directly related to spatial and urban planning and decision-making through public workshops, round tables, discussions and debates that require the physical presence of participants are changing. Having that in mind new participatory settings are defined and they are migrating to virtual space. New circumstances raise the question of continuing active participation activities in a (permanently?) changed environment and defining new, hybrid ways of engaging stakeholders in participatory planning activities. Thus, the participatory tools and instruments used in the pre-pandemic are changing significantly, opening new opportunities for the active participation of experts in projects of wider community importance.
The paper will consider previous ways of engaging stakeholders in spatial and urban planning processes, as well as opportunities to change the participatory paradigm, which may now include hiring remote experts, where territorial distance is no longer an obstacle to participation. Through examples of different types of engagement in pandemic and post-pandemic conditions, advantages and critiques of new hybrid ways of participation will be given.",
publisher = "Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade",
journal = "Fourth International Scientific Conference ′′Science, Education, Technology and Innovation – SETI IV 2022",
title = "Participatory planning in the post-pandemic period – towards new stakeholder communication",
pages = "393-400"
}
Nenković-Riznić, M.,& Simonović Alfirević, S.. (2022). Participatory planning in the post-pandemic period – towards new stakeholder communication. in Fourth International Scientific Conference ′′Science, Education, Technology and Innovation – SETI IV 2022
Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade., 393-400.
Nenković-Riznić M, Simonović Alfirević S. Participatory planning in the post-pandemic period – towards new stakeholder communication. in Fourth International Scientific Conference ′′Science, Education, Technology and Innovation – SETI IV 2022. 2022;:393-400..
Nenković-Riznić, Marina, Simonović Alfirević, Sanja, "Participatory planning in the post-pandemic period – towards new stakeholder communication" in Fourth International Scientific Conference ′′Science, Education, Technology and Innovation – SETI IV 2022 (2022):393-400.

Participatory planning in the post-pandemic period – towards new stakeholder communication

Nenković-Riznić, Marina; Simonović Alfirević, Sanja

(Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade, 2022)

TY - CONF
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/667
AB - Participatory planning, as a way to reform spatial and urban planning and design during the global pandemic of virus COVID - 19 in 2020 is undergoing a serious transformation, not only in form, appearance, but also in the essential, significant sense. In this regard, the current paradigms of the need for active public participation directly related to spatial and urban planning and decision-making through public workshops, round tables, discussions and debates that require the physical presence of participants are changing. Having that in mind new participatory settings are defined and they are migrating to virtual space. New circumstances raise the question of continuing active participation activities in a (permanently?) changed environment and defining new, hybrid ways of engaging stakeholders in participatory planning activities. Thus, the participatory tools and instruments used in the pre-pandemic are changing significantly, opening new opportunities for the active participation of experts in projects of wider community importance.
The paper will consider previous ways of engaging stakeholders in spatial and urban planning processes, as well as opportunities to change the participatory paradigm, which may now include hiring remote experts, where territorial distance is no longer an obstacle to participation. Through examples of different types of engagement in pandemic and post-pandemic conditions, advantages and critiques of new hybrid ways of participation will be given.
PB - Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade
C3 - Book of abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI IV, Belgrade, September 30 – October 1
T1 - Participatory planning in the post-pandemic period – towards new stakeholder communication
SP - 63
ER - 
@conference{
author = "Nenković-Riznić, Marina and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2022",
abstract = "Participatory planning, as a way to reform spatial and urban planning and design during the global pandemic of virus COVID - 19 in 2020 is undergoing a serious transformation, not only in form, appearance, but also in the essential, significant sense. In this regard, the current paradigms of the need for active public participation directly related to spatial and urban planning and decision-making through public workshops, round tables, discussions and debates that require the physical presence of participants are changing. Having that in mind new participatory settings are defined and they are migrating to virtual space. New circumstances raise the question of continuing active participation activities in a (permanently?) changed environment and defining new, hybrid ways of engaging stakeholders in participatory planning activities. Thus, the participatory tools and instruments used in the pre-pandemic are changing significantly, opening new opportunities for the active participation of experts in projects of wider community importance.
The paper will consider previous ways of engaging stakeholders in spatial and urban planning processes, as well as opportunities to change the participatory paradigm, which may now include hiring remote experts, where territorial distance is no longer an obstacle to participation. Through examples of different types of engagement in pandemic and post-pandemic conditions, advantages and critiques of new hybrid ways of participation will be given.",
publisher = "Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade",
journal = "Book of abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI IV, Belgrade, September 30 – October 1",
title = "Participatory planning in the post-pandemic period – towards new stakeholder communication",
pages = "63"
}
Nenković-Riznić, M.,& Simonović Alfirević, S.. (2022). Participatory planning in the post-pandemic period – towards new stakeholder communication. in Book of abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI IV, Belgrade, September 30 – October 1
Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade., 63.
Nenković-Riznić M, Simonović Alfirević S. Participatory planning in the post-pandemic period – towards new stakeholder communication. in Book of abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI IV, Belgrade, September 30 – October 1. 2022;:63..
Nenković-Riznić, Marina, Simonović Alfirević, Sanja, "Participatory planning in the post-pandemic period – towards new stakeholder communication" in Book of abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI IV, Belgrade, September 30 – October 1 (2022):63.

The criteria and indicators for defining the social aspects in spatial planning of mining regions

Maričić, Tamara; Pantić, Marijana; Nenković-Riznić, Marina

(Bor : Mining and Metallurgy Institute Bor, 2022)

TY - CONF
AU - Maričić, Tamara
AU - Pantić, Marijana
AU - Nenković-Riznić, Marina
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/652
AB - Development in regions with extensive mineral extraction leads to employment increase with economic and demographic growth on the local and regional level, as well as numerous negative effects during and after the extraction period. This paper reviews and systematizes social impact methodologies, criteria, and indicators for mining regions. The research indicates the necessity of analyzing social impacts based on communication and cooperation with the local community. There is an evident need for an ex-post study that applies social impact assessment techniques and indicators for decision-making improvement.
PB - Bor : Mining and Metallurgy Institute Bor
C3 - International october Conference on Mining and Metallurgy
T1 - The criteria and indicators for defining the social aspects in spatial planning of mining regions
VL - 53
SP - 19
EP - 24
ER - 
@conference{
author = "Maričić, Tamara and Pantić, Marijana and Nenković-Riznić, Marina",
year = "2022",
abstract = "Development in regions with extensive mineral extraction leads to employment increase with economic and demographic growth on the local and regional level, as well as numerous negative effects during and after the extraction period. This paper reviews and systematizes social impact methodologies, criteria, and indicators for mining regions. The research indicates the necessity of analyzing social impacts based on communication and cooperation with the local community. There is an evident need for an ex-post study that applies social impact assessment techniques and indicators for decision-making improvement.",
publisher = "Bor : Mining and Metallurgy Institute Bor",
journal = "International october Conference on Mining and Metallurgy",
title = "The criteria and indicators for defining the social aspects in spatial planning of mining regions",
volume = "53",
pages = "19-24"
}
Maričić, T., Pantić, M.,& Nenković-Riznić, M.. (2022). The criteria and indicators for defining the social aspects in spatial planning of mining regions. in International october Conference on Mining and Metallurgy
Bor : Mining and Metallurgy Institute Bor., 53, 19-24.
Maričić T, Pantić M, Nenković-Riznić M. The criteria and indicators for defining the social aspects in spatial planning of mining regions. in International october Conference on Mining and Metallurgy. 2022;53:19-24..
Maričić, Tamara, Pantić, Marijana, Nenković-Riznić, Marina, "The criteria and indicators for defining the social aspects in spatial planning of mining regions" in International october Conference on Mining and Metallurgy, 53 (2022):19-24.

Урбанистички план као инструмент имплементације стратешког циља развоја одрживог туризма на примеру дела Средњег Подунавља

Даниловић Христић, Наташа; Стефановић, Небојша; Ненковић-Ризнић, Марина; Црнчевић, Тијана; Христов, Маја

(Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2021)

TY - GEN
AU - Даниловић Христић, Наташа
AU - Стефановић, Небојша
AU - Ненковић-Ризнић, Марина
AU - Црнчевић, Тијана
AU - Христов, Маја
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/787
PB - Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије
T1 - Урбанистички план као инструмент имплементације стратешког циља развоја одрживог туризма на примеру дела Средњег Подунавља
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_787
ER - 
@misc{
author = "Даниловић Христић, Наташа and Стефановић, Небојша and Ненковић-Ризнић, Марина and Црнчевић, Тијана and Христов, Маја",
year = "2021",
publisher = "Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије",
title = "Урбанистички план као инструмент имплементације стратешког циља развоја одрживог туризма на примеру дела Средњег Подунавља",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_787"
}
Даниловић Христић, Н., Стефановић, Н., Ненковић-Ризнић, М., Црнчевић, Т.,& Христов, М.. (2021). Урбанистички план као инструмент имплементације стратешког циља развоја одрживог туризма на примеру дела Средњег Подунавља. 
Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_787
Даниловић Христић Н, Стефановић Н, Ненковић-Ризнић М, Црнчевић Т, Христов М. Урбанистички план као инструмент имплементације стратешког циља развоја одрживог туризма на примеру дела Средњег Подунавља. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_787 .
Даниловић Христић, Наташа, Стефановић, Небојша, Ненковић-Ризнић, Марина, Црнчевић, Тијана, Христов, Маја, "Урбанистички план као инструмент имплементације стратешког циља развоја одрживог туризма на примеру дела Средњег Подунавља" (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_787 .

Нови методолошки приступ анализи података за интегрисани инвентар почетних вредности емисија (BEI) и процене рањивости и ризика (VRA) и процена утицаја резултата анализе на животну средину у урбаним подручјима

Пуцар, Мила; Симоновић Алфиревић, Сања; Ненковић-Ризнић, Марина; Петровић, Снежана

(Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2021)

TY - GEN
AU - Пуцар, Мила
AU - Симоновић Алфиревић, Сања
AU - Ненковић-Ризнић, Марина
AU - Петровић, Снежана
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/789
PB - Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије
T1 - Нови методолошки приступ анализи података за интегрисани инвентар почетних вредности емисија (BEI) и процене рањивости и ризика (VRA) и процена утицаја резултата анализе на животну средину у урбаним подручјима
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_789
ER - 
@misc{
author = "Пуцар, Мила and Симоновић Алфиревић, Сања and Ненковић-Ризнић, Марина and Петровић, Снежана",
year = "2021",
publisher = "Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије",
title = "Нови методолошки приступ анализи података за интегрисани инвентар почетних вредности емисија (BEI) и процене рањивости и ризика (VRA) и процена утицаја резултата анализе на животну средину у урбаним подручјима",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_789"
}
Пуцар, М., Симоновић Алфиревић, С., Ненковић-Ризнић, М.,& Петровић, С.. (2021). Нови методолошки приступ анализи података за интегрисани инвентар почетних вредности емисија (BEI) и процене рањивости и ризика (VRA) и процена утицаја резултата анализе на животну средину у урбаним подручјима. 
Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_789
Пуцар М, Симоновић Алфиревић С, Ненковић-Ризнић М, Петровић С. Нови методолошки приступ анализи података за интегрисани инвентар почетних вредности емисија (BEI) и процене рањивости и ризика (VRA) и процена утицаја резултата анализе на животну средину у урбаним подручјима. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_789 .
Пуцар, Мила, Симоновић Алфиревић, Сања, Ненковић-Ризнић, Марина, Петровић, Снежана, "Нови методолошки приступ анализи података за интегрисани инвентар почетних вредности емисија (BEI) и процене рањивости и ризика (VRA) и процена утицаја резултата анализе на животну средину у урбаним подручјима" (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_789 .

Иновативни партиципативни приступ у дијагностицирању, приоритизацији и креирању пројеката за зелени град

Пантић, Маријана; Ненковић-Ризнић, Марина; Савковић, Душан; Вићановић, Ивана; Маричић, Тамара; Чолић, Наташа

(2021)

TY - GEN
AU - Пантић, Маријана
AU - Ненковић-Ризнић, Марина
AU - Савковић, Душан
AU - Вићановић, Ивана
AU - Маричић, Тамара
AU - Чолић, Наташа
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/788
T1 - Иновативни партиципативни приступ у дијагностицирању, приоритизацији и креирању пројеката за зелени град
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_788
ER - 
@misc{
author = "Пантић, Маријана and Ненковић-Ризнић, Марина and Савковић, Душан and Вићановић, Ивана and Маричић, Тамара and Чолић, Наташа",
year = "2021",
title = "Иновативни партиципативни приступ у дијагностицирању, приоритизацији и креирању пројеката за зелени град",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_788"
}
Пантић, М., Ненковић-Ризнић, М., Савковић, Д., Вићановић, И., Маричић, Т.,& Чолић, Н.. (2021). Иновативни партиципативни приступ у дијагностицирању, приоритизацији и креирању пројеката за зелени град. .
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_788
Пантић М, Ненковић-Ризнић М, Савковић Д, Вићановић И, Маричић Т, Чолић Н. Иновативни партиципативни приступ у дијагностицирању, приоритизацији и креирању пројеката за зелени град. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_788 .
Пантић, Маријана, Ненковић-Ризнић, Марина, Савковић, Душан, Вићановић, Ивана, Маричић, Тамара, Чолић, Наташа, "Иновативни партиципативни приступ у дијагностицирању, приоритизацији и креирању пројеката за зелени град" (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_788 .

Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP)

Ненковић-Ризнић, Марина; Пуцар, Мила; Симоновић Алфиревић, Сања; Петровић, Снежана; Пантић, Маријана

(Ниш : Удружење урбаниста Србије, 2021, 2021)

TY - GEN
AU - Ненковић-Ризнић, Марина
AU - Пуцар, Мила
AU - Симоновић Алфиревић, Сања
AU - Петровић, Снежана
AU - Пантић, Маријана
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/712
AB - СПУ Акционог планa за одрживе енергије и климу за град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP) анализирала је постојеће стање животне средине, заштите природних вредности и непокретних културних добара у Београду, као и заштита здравља и квалитета живота становника на подручју обухваћеном Плановима, значај и карактеристике Планова, карактеристике утицаја планираних садржаја и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја Планова на животну средину, а узимајући у обзир стратешке циљеве и активности које су прописане овим Акционим плановима, чијом израдом је кординирала компанија Mott MacDonald Ltd из Уједињеног краљевства
AB - SЕАs of the Action Plan for Sustainable Energy and Climate for the City of Belgrade (SECAP) and Green City Action Plan for Belgrade (GCAP) analyzed the current state of the environment, protection of natural values and immovable cultural goods in Belgrade, as well as protection of health and quality of life in the area covered by the Plans, significance and characteristics of the Plans, characteristics of the impact of planned contents and other issues and problems of environmental protection in accordance with the criteria for determining possible significant impacts of the Action Plans on the environment, and taking into account strategic goals and activities, which was coordinated by Mott MacDonald Ltd from the United Kingdom.
PB - Ниш : Удружење урбаниста Србије, 2021
T2 - Kаталог изложбе: 30. Међународни салон Урбанизма 2021, Ниш, 8-13. новембар 2021.
T1 - Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP)
T1 - Strategic environmental assessment (SEA) for Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) and Green City Action plan (GCAP)
SP - 140
EP - 140
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_712
ER - 
@misc{
author = "Ненковић-Ризнић, Марина and Пуцар, Мила and Симоновић Алфиревић, Сања and Петровић, Снежана and Пантић, Маријана",
year = "2021",
abstract = "СПУ Акционог планa за одрживе енергије и климу за град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP) анализирала је постојеће стање животне средине, заштите природних вредности и непокретних културних добара у Београду, као и заштита здравља и квалитета живота становника на подручју обухваћеном Плановима, значај и карактеристике Планова, карактеристике утицаја планираних садржаја и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја Планова на животну средину, а узимајући у обзир стратешке циљеве и активности које су прописане овим Акционим плановима, чијом израдом је кординирала компанија Mott MacDonald Ltd из Уједињеног краљевства, SЕАs of the Action Plan for Sustainable Energy and Climate for the City of Belgrade (SECAP) and Green City Action Plan for Belgrade (GCAP) analyzed the current state of the environment, protection of natural values and immovable cultural goods in Belgrade, as well as protection of health and quality of life in the area covered by the Plans, significance and characteristics of the Plans, characteristics of the impact of planned contents and other issues and problems of environmental protection in accordance with the criteria for determining possible significant impacts of the Action Plans on the environment, and taking into account strategic goals and activities, which was coordinated by Mott MacDonald Ltd from the United Kingdom.",
publisher = "Ниш : Удружење урбаниста Србије, 2021",
journal = "Kаталог изложбе: 30. Међународни салон Урбанизма 2021, Ниш, 8-13. новембар 2021.",
title = "Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP), Strategic environmental assessment (SEA) for Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) and Green City Action plan (GCAP)",
pages = "140-140",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_712"
}
Ненковић-Ризнић, М., Пуцар, М., Симоновић Алфиревић, С., Петровић, С.,& Пантић, М.. (2021). Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP). in Kаталог изложбе: 30. Међународни салон Урбанизма 2021, Ниш, 8-13. новембар 2021.
Ниш : Удружење урбаниста Србије, 2021., 140-140.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_712
Ненковић-Ризнић М, Пуцар М, Симоновић Алфиревић С, Петровић С, Пантић М. Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP). in Kаталог изложбе: 30. Међународни салон Урбанизма 2021, Ниш, 8-13. новембар 2021.. 2021;:140-140.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_712 .
Ненковић-Ризнић, Марина, Пуцар, Мила, Симоновић Алфиревић, Сања, Петровић, Снежана, Пантић, Маријана, "Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP)" in Kаталог изложбе: 30. Међународни салон Урбанизма 2021, Ниш, 8-13. новембар 2021. (2021):140-140,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_712 .

План детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц'' у општини Велико Градиште

Danilović Hristić, Nataša; Stefanović, Nebojša; Hristov, Maja; Nenković-Riznić, Marina; Babić, Goran

(Београд : Удружење урбаниста Србије, 2021)

TY - GEN
AU - Danilović Hristić, Nataša
AU - Stefanović, Nebojša
AU - Hristov, Maja
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Babić, Goran
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/783
AB - Циљ израде детаљног урбанистичког плана је реализација туристичког комплекса хотела са 4 звездице и луксузних апартмана, са марином на обали Дунава, поред Сребрног језера. Сложеност, специфичан облик и перцепција локације на уском копну окруженом реком, условила је решење. Истовремено са процесом урбанистичког планирања концептуализован је архитектонски пројекат и истражене све могућности просторне организације. Посебна пажња посвећена је јавним просторима, зеленилу и контакту са водом. Кружна пешачко-бицикличка стаза пружа могућност приближавања најудаљенијој тачки. Део акваторије је планиран за спортске активности, плутајуће платформе и базен. Архитектонски концепт је лаган и прозиран, прилагођен облику локације и визуелној сагледљивости.
PB - Београд : Удружење урбаниста Србије
T2 - 30. Međunarodni salon urbanizma, Niš
T1 - План детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц'' у општини Велико Градиште
SP - 04.18
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_783
ER - 
@misc{
author = "Danilović Hristić, Nataša and Stefanović, Nebojša and Hristov, Maja and Nenković-Riznić, Marina and Babić, Goran",
year = "2021",
abstract = "Циљ израде детаљног урбанистичког плана је реализација туристичког комплекса хотела са 4 звездице и луксузних апартмана, са марином на обали Дунава, поред Сребрног језера. Сложеност, специфичан облик и перцепција локације на уском копну окруженом реком, условила је решење. Истовремено са процесом урбанистичког планирања концептуализован је архитектонски пројекат и истражене све могућности просторне организације. Посебна пажња посвећена је јавним просторима, зеленилу и контакту са водом. Кружна пешачко-бицикличка стаза пружа могућност приближавања најудаљенијој тачки. Део акваторије је планиран за спортске активности, плутајуће платформе и базен. Архитектонски концепт је лаган и прозиран, прилагођен облику локације и визуелној сагледљивости.",
publisher = "Београд : Удружење урбаниста Србије",
journal = "30. Međunarodni salon urbanizma, Niš",
title = "План детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц'' у општини Велико Градиште",
pages = "04.18",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_783"
}
Danilović Hristić, N., Stefanović, N., Hristov, M., Nenković-Riznić, M.,& Babić, G.. (2021). План детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц'' у општини Велико Градиште. in 30. Međunarodni salon urbanizma, Niš
Београд : Удружење урбаниста Србије., 04.18.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_783
Danilović Hristić N, Stefanović N, Hristov M, Nenković-Riznić M, Babić G. План детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц'' у општини Велико Градиште. in 30. Međunarodni salon urbanizma, Niš. 2021;:04.18.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_783 .
Danilović Hristić, Nataša, Stefanović, Nebojša, Hristov, Maja, Nenković-Riznić, Marina, Babić, Goran, "План детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц'' у општини Велико Градиште" in 30. Međunarodni salon urbanizma, Niš (2021):04.18,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_783 .

New Methodology in Green City Planning - the Way to Sustainable Urban Development

Pucar, Mila; Simonović Alfirević, Sanja; Nenković-Riznić, Marina; Petrović, Snežana

(Zagreb : IRASA – International Research Academy of Science and Art Department for the Republic of Croatia, 2021)

TY - CONF
AU - Pucar, Mila
AU - Simonović Alfirević, Sanja
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Petrović, Snežana
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/671
AB - In 2018, the City of Belgrade signed the Covenant of Mayors for Climate and Energy in order to reduce carbon dioxide (CO2) emissions by at least 40% and enhance the city’s resilience to the effects of climate change by 2030. To implement these goals, a team (authors of this paper) was formed to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) based on the results of the Baseline Emission Inventory (BEI) and Vulnerability and Risk Assessment (VRA). The VRA involved determining CO2 emissions using an approach based on a series of activities and the reduction of GHG emissions. The impact of the provided climate change mitigation measures was assessed on the basis of a hypothetical baseline scenario (increase in demand in the BEI sectors and socioeconomic parameters). To achieve the mitigation objectives, it is necessary to implement projects in the field of energy efficiency, expand district heating, introduce renewable energy sources in the energy potential of the city, rationalize public lighting and traffic, and continue with intensive urban greening.
PB - Zagreb : IRASA – International Research Academy of Science and Art Department for the Republic of Croatia
C3 - Book of Abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III
T1 - New Methodology in Green City Planning - the Way to Sustainable Urban Development
SP - 47
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_671
ER - 
@conference{
author = "Pucar, Mila and Simonović Alfirević, Sanja and Nenković-Riznić, Marina and Petrović, Snežana",
year = "2021",
abstract = "In 2018, the City of Belgrade signed the Covenant of Mayors for Climate and Energy in order to reduce carbon dioxide (CO2) emissions by at least 40% and enhance the city’s resilience to the effects of climate change by 2030. To implement these goals, a team (authors of this paper) was formed to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) based on the results of the Baseline Emission Inventory (BEI) and Vulnerability and Risk Assessment (VRA). The VRA involved determining CO2 emissions using an approach based on a series of activities and the reduction of GHG emissions. The impact of the provided climate change mitigation measures was assessed on the basis of a hypothetical baseline scenario (increase in demand in the BEI sectors and socioeconomic parameters). To achieve the mitigation objectives, it is necessary to implement projects in the field of energy efficiency, expand district heating, introduce renewable energy sources in the energy potential of the city, rationalize public lighting and traffic, and continue with intensive urban greening.",
publisher = "Zagreb : IRASA – International Research Academy of Science and Art Department for the Republic of Croatia",
journal = "Book of Abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III",
title = "New Methodology in Green City Planning - the Way to Sustainable Urban Development",
pages = "47",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_671"
}
Pucar, M., Simonović Alfirević, S., Nenković-Riznić, M.,& Petrović, S.. (2021). New Methodology in Green City Planning - the Way to Sustainable Urban Development. in Book of Abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III
Zagreb : IRASA – International Research Academy of Science and Art Department for the Republic of Croatia., 47.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_671
Pucar M, Simonović Alfirević S, Nenković-Riznić M, Petrović S. New Methodology in Green City Planning - the Way to Sustainable Urban Development. in Book of Abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III. 2021;:47.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_671 .
Pucar, Mila, Simonović Alfirević, Sanja, Nenković-Riznić, Marina, Petrović, Snežana, "New Methodology in Green City Planning - the Way to Sustainable Urban Development" in Book of Abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III (2021):47,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_671 .

Proposal of the New Nomenclature in Planning for Adaptation to Climate Change at the Level of Local Self-Government Units (LSGU) in Serbia

Nenković-Riznić, Marina; Pucar, Mila; Brankov, Borjan

(Zagreb : IRASA – International Research Academy of Science and Art Department for the Republic of Croatia, 2021)

TY - CONF
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Pucar, Mila
AU - Brankov, Borjan
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/738
AB - The impact of climate change on the implementation of various activities in Serbia is evident. The new living conditions impose a change on the existing paradigm of spatial planning and management. In addition to numerous initiatives for the adoption of strategic and legislative acts at the national level, it is necessary to simultaneously define an adequate system of horizontal and vertical planning. It would include the development of action plans for climate change adaptation at the local level, adoption of instructions, guidelines, manuals for the local government and population. Taking into account all national documents in the field of climate change and reduction of CO2 emissions (already adopted or in the process of adoption), this paper will propose a new nomenclature in planning for adaptation to climate change at the local level in Serbia. This would simplify the procedure for local government units to adequately respond to all risks arising from the growing consequences of climate change and enable an adequate response.
PB - Zagreb : IRASA – International Research Academy of Science and Art Department for the Republic of Croatia
C3 - Book of Abstracts of Third International Scientific Conference "Science, Education, Technology and Innovation - SETI III 2021"
T1 - Proposal of the New Nomenclature in Planning for Adaptation to Climate Change at the Level of Local Self-Government Units (LSGU) in Serbia
SP - 36
EP - 36
ER - 
@conference{
author = "Nenković-Riznić, Marina and Pucar, Mila and Brankov, Borjan",
year = "2021",
abstract = "The impact of climate change on the implementation of various activities in Serbia is evident. The new living conditions impose a change on the existing paradigm of spatial planning and management. In addition to numerous initiatives for the adoption of strategic and legislative acts at the national level, it is necessary to simultaneously define an adequate system of horizontal and vertical planning. It would include the development of action plans for climate change adaptation at the local level, adoption of instructions, guidelines, manuals for the local government and population. Taking into account all national documents in the field of climate change and reduction of CO2 emissions (already adopted or in the process of adoption), this paper will propose a new nomenclature in planning for adaptation to climate change at the local level in Serbia. This would simplify the procedure for local government units to adequately respond to all risks arising from the growing consequences of climate change and enable an adequate response.",
publisher = "Zagreb : IRASA – International Research Academy of Science and Art Department for the Republic of Croatia",
journal = "Book of Abstracts of Third International Scientific Conference "Science, Education, Technology and Innovation - SETI III 2021"",
title = "Proposal of the New Nomenclature in Planning for Adaptation to Climate Change at the Level of Local Self-Government Units (LSGU) in Serbia",
pages = "36-36"
}
Nenković-Riznić, M., Pucar, M.,& Brankov, B.. (2021). Proposal of the New Nomenclature in Planning for Adaptation to Climate Change at the Level of Local Self-Government Units (LSGU) in Serbia. in Book of Abstracts of Third International Scientific Conference "Science, Education, Technology and Innovation - SETI III 2021"
Zagreb : IRASA – International Research Academy of Science and Art Department for the Republic of Croatia., 36-36.
Nenković-Riznić M, Pucar M, Brankov B. Proposal of the New Nomenclature in Planning for Adaptation to Climate Change at the Level of Local Self-Government Units (LSGU) in Serbia. in Book of Abstracts of Third International Scientific Conference "Science, Education, Technology and Innovation - SETI III 2021". 2021;:36-36..
Nenković-Riznić, Marina, Pucar, Mila, Brankov, Borjan, "Proposal of the New Nomenclature in Planning for Adaptation to Climate Change at the Level of Local Self-Government Units (LSGU) in Serbia" in Book of Abstracts of Third International Scientific Conference "Science, Education, Technology and Innovation - SETI III 2021" (2021):36-36.

Proposal of the New Nomenclature in Planning for Adaptation to Climate Change at the Level of Local Self-Government Units (LSGU) in Serbia

Nenković-Riznić, Marina; Pucar, Mila; Brankov, Borjan

(Zagreb : IRASA – International Research Academy of Science and Art Department for the Republic of Croatia, 2021)

TY - CONF
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Pucar, Mila
AU - Brankov, Borjan
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/698
AB - The impact of climate change on the implementation of various activities in Serbia is evident. The new living conditions impose a change on the existing paradigm of spatial planning and management. In addition to numerous initiatives for the adoption of strategic and legislative acts at the national level, it is necessary to simultaneously define an adequate system of horizontal and vertical planning. It would include the development of action plans for climate change adaptation at the local level, adoption of instructions, guidelines, manuals for the local government and population. Taking into account all national documents in the field of climate change and reduction of CO2 emissions (already adopted or in the process of adoption), this paper will propose a new nomenclature in planning for adaptation to climate change at the local level in Serbia. This would simplify the procedure for local government units to adequately respond to all risks arising from the growing consequences of climate change and enable an adequate response.
PB - Zagreb : IRASA – International Research Academy of Science and Art Department for the Republic of Croatia
C3 - Book of Proceedings / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III 2021
T1 - Proposal of the New Nomenclature in Planning for Adaptation to Climate Change at the Level of Local Self-Government Units (LSGU) in Serbia
SP - 261
EP - 268
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_698
ER - 
@conference{
author = "Nenković-Riznić, Marina and Pucar, Mila and Brankov, Borjan",
year = "2021",
abstract = "The impact of climate change on the implementation of various activities in Serbia is evident. The new living conditions impose a change on the existing paradigm of spatial planning and management. In addition to numerous initiatives for the adoption of strategic and legislative acts at the national level, it is necessary to simultaneously define an adequate system of horizontal and vertical planning. It would include the development of action plans for climate change adaptation at the local level, adoption of instructions, guidelines, manuals for the local government and population. Taking into account all national documents in the field of climate change and reduction of CO2 emissions (already adopted or in the process of adoption), this paper will propose a new nomenclature in planning for adaptation to climate change at the local level in Serbia. This would simplify the procedure for local government units to adequately respond to all risks arising from the growing consequences of climate change and enable an adequate response.",
publisher = "Zagreb : IRASA – International Research Academy of Science and Art Department for the Republic of Croatia",
journal = "Book of Proceedings / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III 2021",
title = "Proposal of the New Nomenclature in Planning for Adaptation to Climate Change at the Level of Local Self-Government Units (LSGU) in Serbia",
pages = "261-268",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_698"
}
Nenković-Riznić, M., Pucar, M.,& Brankov, B.. (2021). Proposal of the New Nomenclature in Planning for Adaptation to Climate Change at the Level of Local Self-Government Units (LSGU) in Serbia. in Book of Proceedings / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III 2021
Zagreb : IRASA – International Research Academy of Science and Art Department for the Republic of Croatia., 261-268.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_698
Nenković-Riznić M, Pucar M, Brankov B. Proposal of the New Nomenclature in Planning for Adaptation to Climate Change at the Level of Local Self-Government Units (LSGU) in Serbia. in Book of Proceedings / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III 2021. 2021;:261-268.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_698 .
Nenković-Riznić, Marina, Pucar, Mila, Brankov, Borjan, "Proposal of the New Nomenclature in Planning for Adaptation to Climate Change at the Level of Local Self-Government Units (LSGU) in Serbia" in Book of Proceedings / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III 2021 (2021):261-268,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_698 .

Zakonski okvir u oblasti energetske efikasnosti i OIE kao jedan od ključnih preduslova za održivi razvoj Srbije

Pucar, Mila; Brankov, Borjan; Stanojević, Ana; Nenković-Riznić, Marina

(Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), 2021)

TY - CONF
AU - Pucar, Mila
AU - Brankov, Borjan
AU - Stanojević, Ana
AU - Nenković-Riznić, Marina
PY - 2021
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/628
AB - Rad se bavi analizom dva od četiri zakona iz oblasti energetike koji su usvojeni aprila meseca 2021. godine i to: Zakonom o korišćenju obnovljivih izvora energije i Zakonom o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije. U radu su prikazana istraživanja koja se odnose na novine koje ovi zakoni donose, potrebne preduslove za njihovo sprovođenje i implementaciju, prepreke i mogućnosti na putu Srbije ka većoj primeni zelene energije, smanjenju emisija CO2 i održivom razvoju, u skladu i sa novim strateškim okvirima u ovoj oblasti (NERP, Strategija niskougljeničnog razvoja). Da bi se ovo ostvarilo, potrebno je doneti niz podzakonskih akata, kojima se u startu rešavaju brojne nedoumice. 
Rad se posebno bavi zakonskim preduslovima za sprovođenje ideje korišćenja obnovljivih izvora energije u stanovanju. Osim toga, u Nacrtu Nacionalne stambene strategije 2020-2030. ističe se da, s obzirom na činjenicu da je stambeni fond veliki potrošač energije, unapređenje energetskih svojstava ovog fonda predstavlja zadatak ne samo od nacionalnog, već i globalnog značaja (odnosi se na celokupan stambeni fond - višeporodično/kolektivno i porodično/individualno stanovanje). Prema pomenutoj Strategiji veliki udeo potrošnje energije troši se za grejanje, a sve više i za hlađenje stanova/kuća, a stalni rast ukupne potrošnje energije ukazuje na neracionalno i neodrživo korišćenja energije u sektoru stanovanja. Stoga unapređenje energetske efikasnosti i korišćenje obnovljivih izvora energije u stambenom sektoru predstavlja jedan od ključnih izazova za održivi razvoj Srbije u budućnosti. U radu se daju predlozi za permanentno, sistematsko i plansko obrazovanje, podizanje svesti građana o značaju primene i potencijalima OIE. Stimulisanje korišćenja ovog vida energije i primena energetske efikasnosti mora biti permanentna misija struke, nauke i politike. Stimulacija države kako kroz donešenu legislativu, tako i kroz praktične procedure koje neće biti previse komplikovane, i povoljne kredite, može omogućiti opredeljenje korisnika stambenih objekata i zajednica za ovaj vid proizvodnje energije.
AB - This paper analyses two of the four laws in the field of the energy sector that were adopted in April 2021: The Law on the Use of Renewable Energy Sources and the Law on Energy Efficiency and Rational Use of Energy. It presents research related to the improve-ments brought by these laws, the necessary preconditions for their implementation, potential obstacles and opportunities on Serbia's path to greater and wider use of green energy, re-duction of CO2 emissions, and sustainable development, following the new strategic frame-work in this area (NERP, Low Carbon Development Strategy). To achieve full potential and initially resolve numerous doubts, it is necessary to pass through bylaws.
The paper deals with the legal preconditions for implementing renewable energy sources in housing. In addition, in the Draft National Housing Strategy 2020-2030, it is pointed out that, given the fact that the housing sector is a big energy consumer, improving the energy performance of housing funds is a task not only of national but also global im-portance (refers to the entire housing market - multi-family/collective and family/individual housing). According to the mentioned Strategy, a large share of energy consumption is spent on heating, and more and more on the cooling of dwellings/houses. The constant growth of total energy consumption indicates irrational and unsustainable energy use in the housing sector. Therefore, improving energy efficiency and using renewable energy sources in the housing sector is one of the key challenges for Serbia's sustainable development in the fu-ture. The paper presents proposals for permanent, systematic, and planned education and raising citizens' awareness of the importance of implementation and the potential of RES. Stimulating the use of this type of energy and the application of energy efficiency must be a permanent mission of the profession, science, and politics. Stimulation of the state, both through the adopted legislation and through practical procedures that will not be overly complicated and through favorable loans, can enable the involvement of house owners and housing communities for this type of energy production.
PB - Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS)
PB - Beograd : Društvo za obnovljive izvore električne energije
C3 - Proceedings of 9th International conference on Renewable Electrical Power Sources
T1 - Zakonski okvir u oblasti energetske efikasnosti i OIE kao jedan od ključnih preduslova za održivi razvoj Srbije
T1 - The legal framework in the field of Energy Efficiency and RES as one of the key precondi-tions for the sustainable development of Serbia
SP - 153
EP - 163
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_628
ER - 
@conference{
author = "Pucar, Mila and Brankov, Borjan and Stanojević, Ana and Nenković-Riznić, Marina",
year = "2021",
abstract = "Rad se bavi analizom dva od četiri zakona iz oblasti energetike koji su usvojeni aprila meseca 2021. godine i to: Zakonom o korišćenju obnovljivih izvora energije i Zakonom o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije. U radu su prikazana istraživanja koja se odnose na novine koje ovi zakoni donose, potrebne preduslove za njihovo sprovođenje i implementaciju, prepreke i mogućnosti na putu Srbije ka većoj primeni zelene energije, smanjenju emisija CO2 i održivom razvoju, u skladu i sa novim strateškim okvirima u ovoj oblasti (NERP, Strategija niskougljeničnog razvoja). Da bi se ovo ostvarilo, potrebno je doneti niz podzakonskih akata, kojima se u startu rešavaju brojne nedoumice. 
Rad se posebno bavi zakonskim preduslovima za sprovođenje ideje korišćenja obnovljivih izvora energije u stanovanju. Osim toga, u Nacrtu Nacionalne stambene strategije 2020-2030. ističe se da, s obzirom na činjenicu da je stambeni fond veliki potrošač energije, unapređenje energetskih svojstava ovog fonda predstavlja zadatak ne samo od nacionalnog, već i globalnog značaja (odnosi se na celokupan stambeni fond - višeporodično/kolektivno i porodično/individualno stanovanje). Prema pomenutoj Strategiji veliki udeo potrošnje energije troši se za grejanje, a sve više i za hlađenje stanova/kuća, a stalni rast ukupne potrošnje energije ukazuje na neracionalno i neodrživo korišćenja energije u sektoru stanovanja. Stoga unapređenje energetske efikasnosti i korišćenje obnovljivih izvora energije u stambenom sektoru predstavlja jedan od ključnih izazova za održivi razvoj Srbije u budućnosti. U radu se daju predlozi za permanentno, sistematsko i plansko obrazovanje, podizanje svesti građana o značaju primene i potencijalima OIE. Stimulisanje korišćenja ovog vida energije i primena energetske efikasnosti mora biti permanentna misija struke, nauke i politike. Stimulacija države kako kroz donešenu legislativu, tako i kroz praktične procedure koje neće biti previse komplikovane, i povoljne kredite, može omogućiti opredeljenje korisnika stambenih objekata i zajednica za ovaj vid proizvodnje energije., This paper analyses two of the four laws in the field of the energy sector that were adopted in April 2021: The Law on the Use of Renewable Energy Sources and the Law on Energy Efficiency and Rational Use of Energy. It presents research related to the improve-ments brought by these laws, the necessary preconditions for their implementation, potential obstacles and opportunities on Serbia's path to greater and wider use of green energy, re-duction of CO2 emissions, and sustainable development, following the new strategic frame-work in this area (NERP, Low Carbon Development Strategy). To achieve full potential and initially resolve numerous doubts, it is necessary to pass through bylaws.
The paper deals with the legal preconditions for implementing renewable energy sources in housing. In addition, in the Draft National Housing Strategy 2020-2030, it is pointed out that, given the fact that the housing sector is a big energy consumer, improving the energy performance of housing funds is a task not only of national but also global im-portance (refers to the entire housing market - multi-family/collective and family/individual housing). According to the mentioned Strategy, a large share of energy consumption is spent on heating, and more and more on the cooling of dwellings/houses. The constant growth of total energy consumption indicates irrational and unsustainable energy use in the housing sector. Therefore, improving energy efficiency and using renewable energy sources in the housing sector is one of the key challenges for Serbia's sustainable development in the fu-ture. The paper presents proposals for permanent, systematic, and planned education and raising citizens' awareness of the importance of implementation and the potential of RES. Stimulating the use of this type of energy and the application of energy efficiency must be a permanent mission of the profession, science, and politics. Stimulation of the state, both through the adopted legislation and through practical procedures that will not be overly complicated and through favorable loans, can enable the involvement of house owners and housing communities for this type of energy production.",
publisher = "Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), Beograd : Društvo za obnovljive izvore električne energije",
journal = "Proceedings of 9th International conference on Renewable Electrical Power Sources",
title = "Zakonski okvir u oblasti energetske efikasnosti i OIE kao jedan od ključnih preduslova za održivi razvoj Srbije, The legal framework in the field of Energy Efficiency and RES as one of the key precondi-tions for the sustainable development of Serbia",
pages = "153-163",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_628"
}
Pucar, M., Brankov, B., Stanojević, A.,& Nenković-Riznić, M.. (2021). Zakonski okvir u oblasti energetske efikasnosti i OIE kao jedan od ključnih preduslova za održivi razvoj Srbije. in Proceedings of 9th International conference on Renewable Electrical Power Sources
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS)., 153-163.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_628
Pucar M, Brankov B, Stanojević A, Nenković-Riznić M. Zakonski okvir u oblasti energetske efikasnosti i OIE kao jedan od ključnih preduslova za održivi razvoj Srbije. in Proceedings of 9th International conference on Renewable Electrical Power Sources. 2021;:153-163.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_628 .
Pucar, Mila, Brankov, Borjan, Stanojević, Ana, Nenković-Riznić, Marina, "Zakonski okvir u oblasti energetske efikasnosti i OIE kao jedan od ključnih preduslova za održivi razvoj Srbije" in Proceedings of 9th International conference on Renewable Electrical Power Sources (2021):153-163,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_628 .

New Methodology in Green City Planning - the Way to Sustainable Urban Development

Pucar, Mila; Simonović Alfirević, Sanja; Nenković-Riznić, Marina; Petrović, Snežana

(Zagreb : IRASA – International Research Academy of Science and Art Department for the Republic of Croatia, 2021)

TY - CONF
AU - Pucar, Mila
AU - Simonović Alfirević, Sanja
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Petrović, Snežana
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/668
AB - In 2018, the City of Belgrade signed the Covenant of Mayors for Climate and Energy in order to reduce carbon dioxide (CO2) emissions by at least 40% and enhance the city’s resilience to the effects of climate change by 2030. To implement these goals, a team (authors of this paper) was formed to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) based on the results of the Baseline Emission Inventory (BEI) and Vulnerability and Risk Assessment (VRA). The VRA involved determining CO2 emissions using an approach based on a series of activities and the reduction of GHG emissions. The impact of the provided climate change mitigation measures was assessed on the basis of a hypothetical baseline scenario (increase in demand in the BEI sectors and socioeconomic parameters). To achieve the mitigation objectives, it is necessary to implement projects in the field of energy efficiency, expand district heating, introduce renewable energy sources in the energy potential of the city, rationalize public lighting and traffic, and continue with intensive urban greening.
PB - Zagreb : IRASA – International Research Academy of Science and Art Department for the Republic of Croatia
C3 - Book of Proceedings / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III 2021
T1 - New Methodology in Green City Planning - the Way to Sustainable Urban Development
SP - 386
EP - 392
ER - 
@conference{
author = "Pucar, Mila and Simonović Alfirević, Sanja and Nenković-Riznić, Marina and Petrović, Snežana",
year = "2021",
abstract = "In 2018, the City of Belgrade signed the Covenant of Mayors for Climate and Energy in order to reduce carbon dioxide (CO2) emissions by at least 40% and enhance the city’s resilience to the effects of climate change by 2030. To implement these goals, a team (authors of this paper) was formed to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) based on the results of the Baseline Emission Inventory (BEI) and Vulnerability and Risk Assessment (VRA). The VRA involved determining CO2 emissions using an approach based on a series of activities and the reduction of GHG emissions. The impact of the provided climate change mitigation measures was assessed on the basis of a hypothetical baseline scenario (increase in demand in the BEI sectors and socioeconomic parameters). To achieve the mitigation objectives, it is necessary to implement projects in the field of energy efficiency, expand district heating, introduce renewable energy sources in the energy potential of the city, rationalize public lighting and traffic, and continue with intensive urban greening.",
publisher = "Zagreb : IRASA – International Research Academy of Science and Art Department for the Republic of Croatia",
journal = "Book of Proceedings / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III 2021",
title = "New Methodology in Green City Planning - the Way to Sustainable Urban Development",
pages = "386-392"
}
Pucar, M., Simonović Alfirević, S., Nenković-Riznić, M.,& Petrović, S.. (2021). New Methodology in Green City Planning - the Way to Sustainable Urban Development. in Book of Proceedings / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III 2021
Zagreb : IRASA – International Research Academy of Science and Art Department for the Republic of Croatia., 386-392.
Pucar M, Simonović Alfirević S, Nenković-Riznić M, Petrović S. New Methodology in Green City Planning - the Way to Sustainable Urban Development. in Book of Proceedings / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III 2021. 2021;:386-392..
Pucar, Mila, Simonović Alfirević, Sanja, Nenković-Riznić, Marina, Petrović, Snežana, "New Methodology in Green City Planning - the Way to Sustainable Urban Development" in Book of Proceedings / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III 2021 (2021):386-392.

Истраживања у оквиру израде Акционог плана за зелени град – Град Београд (GCAP) и Акционог плана за одрживу енергију и климу за Град Београд (SECAP)

Pucar, Mila; Simonović Alfirević, Sanja; Pantić, Marijana; Nenković-Riznić, Marina; Petrović, Snežana

(Niš: Udruženje urbanista Srbije, 2021)

TY - CONF
AU - Pucar, Mila
AU - Simonović Alfirević, Sanja
AU - Pantić, Marijana
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Petrović, Snežana
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/644
AB - Град Београд је 2018. год потписао Споразум градоначелника (C ) за климу и енергију се обавезао да ће до 2030. смањити ине оМ чиме године (1) емисиј угљендиоксида (CO2) у одабраним секторима за најмање 40%, повећати отпорност града на утицаје климатских промена и обезбедити у (2) (3) сигуран приступ одрживој енергији. Да би се то спровело, израд Акцион план за зелени град и обновљивој приступило се и ог а и Акционог плана (GCAP) за одрживу енергију и климу ( . У изради оба Акциона плана радили су ови из различитих институција из Србије и света којима је SECAP тим експерата ) , кординирала компанија из Уједињеног краљевства. Део експертских тимова чинили су и истраживачи ИАУС-а са спољним Mott MacDonald Ltd сарадницима.
AB - The City of Belgrade signed the Covenant of Mayors for Climate and Energy in 2018, thus obliging itself to: (1) reduce CO2 emission in selected sectors by at least 40%, (2) increase resilience towards climate change and (3) secure access to sustainable and renewable energy by 2030. To achieve this, the creation of the Green City Action Plan and the Sustainable Energy and Climate Action Plan commenced. Teams of experts from Serbia and other countries were involved in the creation of both Action plans coordinated by Mott MacDonald Ltd of the United Kingdom. One of the expert teams included researchers from the IAUS and th , eir external associates.
PB - Niš: Udruženje urbanista Srbije
C3 - 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-13 November 2021
T1 - Истраживања у оквиру израде Акционог плана за зелени град – Град Београд (GCAP) и Акционог плана за одрживу енергију и климу за Град Београд (SECAP)
T1 - Research for the GCAP – Green City Action Plan for City of Belgrade and the SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan
SP - 07.05
EP - 07.05
ER - 
@conference{
author = "Pucar, Mila and Simonović Alfirević, Sanja and Pantić, Marijana and Nenković-Riznić, Marina and Petrović, Snežana",
year = "2021",
abstract = "Град Београд је 2018. год потписао Споразум градоначелника (C ) за климу и енергију се обавезао да ће до 2030. смањити ине оМ чиме године (1) емисиј угљендиоксида (CO2) у одабраним секторима за најмање 40%, повећати отпорност града на утицаје климатских промена и обезбедити у (2) (3) сигуран приступ одрживој енергији. Да би се то спровело, израд Акцион план за зелени град и обновљивој приступило се и ог а и Акционог плана (GCAP) за одрживу енергију и климу ( . У изради оба Акциона плана радили су ови из различитих институција из Србије и света којима је SECAP тим експерата ) , кординирала компанија из Уједињеног краљевства. Део експертских тимова чинили су и истраживачи ИАУС-а са спољним Mott MacDonald Ltd сарадницима., The City of Belgrade signed the Covenant of Mayors for Climate and Energy in 2018, thus obliging itself to: (1) reduce CO2 emission in selected sectors by at least 40%, (2) increase resilience towards climate change and (3) secure access to sustainable and renewable energy by 2030. To achieve this, the creation of the Green City Action Plan and the Sustainable Energy and Climate Action Plan commenced. Teams of experts from Serbia and other countries were involved in the creation of both Action plans coordinated by Mott MacDonald Ltd of the United Kingdom. One of the expert teams included researchers from the IAUS and th , eir external associates.",
publisher = "Niš: Udruženje urbanista Srbije",
journal = "30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-13 November 2021",
title = "Истраживања у оквиру израде Акционог плана за зелени град – Град Београд (GCAP) и Акционог плана за одрживу енергију и климу за Град Београд (SECAP), Research for the GCAP – Green City Action Plan for City of Belgrade and the SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan",
pages = "07.05-07.05"
}
Pucar, M., Simonović Alfirević, S., Pantić, M., Nenković-Riznić, M.,& Petrović, S.. (2021). Истраживања у оквиру израде Акционог плана за зелени град – Град Београд (GCAP) и Акционог плана за одрживу енергију и климу за Град Београд (SECAP). in 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-13 November 2021
Niš: Udruženje urbanista Srbije., 07.05-07.05.
Pucar M, Simonović Alfirević S, Pantić M, Nenković-Riznić M, Petrović S. Истраживања у оквиру израде Акционог плана за зелени град – Град Београд (GCAP) и Акционог плана за одрживу енергију и климу за Град Београд (SECAP). in 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-13 November 2021. 2021;:07.05-07.05..
Pucar, Mila, Simonović Alfirević, Sanja, Pantić, Marijana, Nenković-Riznić, Marina, Petrović, Snežana, "Истраживања у оквиру израде Акционог плана за зелени град – Град Београд (GCAP) и Акционог плана за одрживу енергију и климу за Град Београд (SECAP)" in 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-13 November 2021 (2021):07.05-07.05.

Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за Град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP)

Nenković-Riznić, Marina; Pucar, Mila; Simonović Alfirević, Sanja; Petrović, Snežana; Pantić, Marijana

(Niš : Udruženje urbanista Srbije, 2021)

TY - GEN
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Pucar, Mila
AU - Simonović Alfirević, Sanja
AU - Petrović, Snežana
AU - Pantić, Marijana
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/635
AB - СПУ Акционог план одрживе енергије и климу за град Београд Акционог плана за зелени град за Београд ла је a за (SECAP) и (GCAP) анализира постојеће стање животне средине, заштите природних вредности и непокретних културних добара у Београду, као и заштита здравља и квалитета живота становника на подручју обухваћеном Плановима, значај и карактеристике Планова, карактеристике утицаја планираних садржаја и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја Планова на животну средину, а узимајући у обзир стратешке циљеве и активности које су прописане овим Акционим плановима, чијом израдом је кординирала компанија Mott MacDonald Ltd .
AB - S of the Action Plan for Sustainable Energy and Climate for the City of Belgrade (SECAP) and Green City Action Plan for Belgrade (GCAP) analyzed the ЕАs current state of the environment, protection of natural values and immovable cultural goods in Belgrade, as well as protection of health and quality of life in the area covered by the Plans, significance and characteristics of the Plans, characteristics of the impact of planned contents and other issues and problems of environmental protection in accordance with the criteria for determining possible significant impacts of the Action Plans on the environment, and taking into account strategic goals and activities which was coordinated by Mott MacDonald Ltd from the United Kingdom.
PB - Niš : Udruženje urbanista Srbije
T2 - 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-1 3 November 2021
T1 - Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за Град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP)
T1 - Strategic Environmental Assessment (SEA) for Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) and Green City Action Plan (GCAP)
SP - 08.05
EP - 08.05
ER - 
@misc{
author = "Nenković-Riznić, Marina and Pucar, Mila and Simonović Alfirević, Sanja and Petrović, Snežana and Pantić, Marijana",
year = "2021",
abstract = "СПУ Акционог план одрживе енергије и климу за град Београд Акционог плана за зелени град за Београд ла је a за (SECAP) и (GCAP) анализира постојеће стање животне средине, заштите природних вредности и непокретних културних добара у Београду, као и заштита здравља и квалитета живота становника на подручју обухваћеном Плановима, значај и карактеристике Планова, карактеристике утицаја планираних садржаја и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја Планова на животну средину, а узимајући у обзир стратешке циљеве и активности које су прописане овим Акционим плановима, чијом израдом је кординирала компанија Mott MacDonald Ltd ., S of the Action Plan for Sustainable Energy and Climate for the City of Belgrade (SECAP) and Green City Action Plan for Belgrade (GCAP) analyzed the ЕАs current state of the environment, protection of natural values and immovable cultural goods in Belgrade, as well as protection of health and quality of life in the area covered by the Plans, significance and characteristics of the Plans, characteristics of the impact of planned contents and other issues and problems of environmental protection in accordance with the criteria for determining possible significant impacts of the Action Plans on the environment, and taking into account strategic goals and activities which was coordinated by Mott MacDonald Ltd from the United Kingdom.",
publisher = "Niš : Udruženje urbanista Srbije",
journal = "30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-1 3 November 2021",
title = "Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за Град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP), Strategic Environmental Assessment (SEA) for Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) and Green City Action Plan (GCAP)",
pages = "08.05-08.05"
}
Nenković-Riznić, M., Pucar, M., Simonović Alfirević, S., Petrović, S.,& Pantić, M.. (2021). Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за Град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP). in 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-1 3 November 2021
Niš : Udruženje urbanista Srbije., 08.05-08.05.
Nenković-Riznić M, Pucar M, Simonović Alfirević S, Petrović S, Pantić M. Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за Град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP). in 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-1 3 November 2021. 2021;:08.05-08.05..
Nenković-Riznić, Marina, Pucar, Mila, Simonović Alfirević, Sanja, Petrović, Snežana, Pantić, Marijana, "Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за Град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP)" in 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-1 3 November 2021 (2021):08.05-08.05.