Krunić, Nikola

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0001-5117-6311
 • Krunić, Nikola (52)
 • Крунић, Никола (14)
Projects

Author's Bibliography

Нови методолошки приступ интегрисаном планирању и управљању у области заштите непокретних културних добара националног и међународног значаја и одрживог просторног развоја у Србији (пример просторног плана подручја посебне намене)

Никовић, Ана; Манић, Божидар; Крунић, Никола; Бакић, Олгица; Јосимовић, Бошко; Џелебџић, Омиљена; Добричић, Милица

(Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2024)


                      

                      
Никовић, А., Манић, Б., Крунић, Н., Бакић, О., Јосимовић, Б., Џелебџић, О.,& Добричић, М.. (2024). Нови методолошки приступ интегрисаном планирању и управљању у области заштите непокретних културних добара националног и међународног значаја и одрживог просторног развоја у Србији (пример просторног плана подручја посебне намене). 
Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_933
Никовић А, Манић Б, Крунић Н, Бакић О, Јосимовић Б, Џелебџић О, Добричић М. Нови методолошки приступ интегрисаном планирању и управљању у области заштите непокретних културних добара националног и међународног значаја и одрживог просторног развоја у Србији (пример просторног плана подручја посебне намене). 2024;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_933 .
Никовић, Ана, Манић, Божидар, Крунић, Никола, Бакић, Олгица, Јосимовић, Бошко, Џелебџић, Омиљена, Добричић, Милица, "Нови методолошки приступ интегрисаном планирању и управљању у области заштите непокретних културних добара националног и међународног значаја и одрживог просторног развоја у Србији (пример просторног плана подручја посебне намене)" (2024),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_933 .

Просторни план подручја посебне намене регионалног Колубарског система снабдевања водом

Krunić, Nikola; Mirjanić, Zoran; Danilović Hristić, Nataša; Manić, Božidar; Basarić, Jelena; Srnić, Danijela

(Ниш : Удружење урбаниста Србије / Niš : Serbian Town Planners’ Association, 2023)


                      

                      
Krunić, N., Mirjanić, Z., Danilović Hristić, N., Manić, B., Basarić, J.,& Srnić, D.. (2023). Просторни план подручја посебне намене регионалног Колубарског система снабдевања водом. in Каталог изложбе: 32. Међународни салон урбанизма Ниш, 8-11. новембар 2023 / Exhibition catalogue: 32nd International urban planners' exhibition Niš, 8-11 November 2023
Ниш : Удружење урбаниста Србије / Niš : Serbian Town Planners’ Association., 01.03..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_915
Krunić N, Mirjanić Z, Danilović Hristić N, Manić B, Basarić J, Srnić D. Просторни план подручја посебне намене регионалног Колубарског система снабдевања водом. in Каталог изложбе: 32. Међународни салон урбанизма Ниш, 8-11. новембар 2023 / Exhibition catalogue: 32nd International urban planners' exhibition Niš, 8-11 November 2023. 2023;:01.03..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_915 .
Krunić, Nikola, Mirjanić, Zoran, Danilović Hristić, Nataša, Manić, Božidar, Basarić, Jelena, Srnić, Danijela, "Просторни план подручја посебне намене регионалног Колубарског система снабдевања водом" in Каталог изложбе: 32. Међународни салон урбанизма Ниш, 8-11. новембар 2023 / Exhibition catalogue: 32nd International urban planners' exhibition Niš, 8-11 November 2023 (2023):01.03.,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_915 .

Измене и допуне Плана подручја посебне намене Националног парка ,,Копаоник''

Krunić, Nikola; Milijić, Saša; Maksin, Marija; Danilović Hristić, Nataša; Bakić, Olgica; Hristov, Maja

(Ниш : Удружење урбаниста Србије / Niš : Serbian Town Planners’ Association, 2023)


                      

                      
Krunić, N., Milijić, S., Maksin, M., Danilović Hristić, N., Bakić, O.,& Hristov, M.. (2023). Измене и допуне Плана подручја посебне намене Националног парка ,,Копаоник''. in Каталог изложбе: 32. Међународни салон урбанизма Ниш, 8-11. новембар 2023 / Exhibition catalogue: 32nd International urban planners' exhibition Niš, 8-11 November 2023
Ниш : Удружење урбаниста Србије / Niš : Serbian Town Planners’ Association., 01.04..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_914
Krunić N, Milijić S, Maksin M, Danilović Hristić N, Bakić O, Hristov M. Измене и допуне Плана подручја посебне намене Националног парка ,,Копаоник''. in Каталог изложбе: 32. Међународни салон урбанизма Ниш, 8-11. новембар 2023 / Exhibition catalogue: 32nd International urban planners' exhibition Niš, 8-11 November 2023. 2023;:01.04..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_914 .
Krunić, Nikola, Milijić, Saša, Maksin, Marija, Danilović Hristić, Nataša, Bakić, Olgica, Hristov, Maja, "Измене и допуне Плана подручја посебне намене Националног парка ,,Копаоник''" in Каталог изложбе: 32. Међународни салон урбанизма Ниш, 8-11. новембар 2023 / Exhibition catalogue: 32nd International urban planners' exhibition Niš, 8-11 November 2023 (2023):01.04.,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_914 .

Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене Националног парка „Копаоник”

Krunić, Nikola; Milijić, Saša; Maksin, Marija; Danilović Hristić, Nataša

(2023)


                      

                      
Krunić, N., Milijić, S., Maksin, M.,& Danilović Hristić, N.. (2023). Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене Националног парка „Копаоник”. in Службени гласник РС", бр. 81/2023(81), 7-35.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_889
Krunić N, Milijić S, Maksin M, Danilović Hristić N. Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене Националног парка „Копаоник”. in Службени гласник РС", бр. 81/2023. 2023;(81):7-35.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_889 .
Krunić, Nikola, Milijić, Saša, Maksin, Marija, Danilović Hristić, Nataša, "Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене Националног парка „Копаоник”" in Службени гласник РС", бр. 81/2023, no. 81 (2023):7-35,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_889 .

Изазови непосредног спровођења стратешких планских докумената – планови јединица локалне самоуправе са уређајним основама

Манић, Божидар; Крунић, Никола; Никовић, Ана

(Београд : Удружење урбаниста Србије, 2023)

TY - CONF
AU - Манић, Божидар
AU - Крунић, Никола
AU - Никовић, Ана
PY - 2023
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/927
AB - У раду се разматра садржај и карактер просторног плана јединице локалне самоуправе (ПП ЈЛС) са 
уређајним основама, као посебне врсте планског документа са стратешком и спроведбено регулационом димензијом, те његов третман у регулативи и у планерској пракси у Србији данас. 
Изменама Закона о планирању и изградњи из 2014. године и увођењем уређајних основа за села као 
обавезног дела ПП ЈЛС, јача спроведбено-регулациони на рачун стратешког карактера овог плана иако 
је он основни стратешки документ и оквир одрживог просторног развоја ЈЛС. Анализиран је развој 
законодавног оквира од средине ХХ века до данас, као и актуелни проблеми и изазови у планској пракси. 
Формулисане су тезе за преиспитивање могућности и модалитета директне примене ПП ЈЛС, као и 
форме и садржине уређајних основа.
AB - The paper discusses the content and character of the spatial plan of the local self-government unit (SP LSU) with 
the basis for the development of villages, as a special type of planning document with both a strategic and 
implementation-regulatory dimension, within the legal framework and planning practice in Serbia today. 
Amendments to the Planning and construction law from 2014 and the introduction of basis for the development of 
village as a mandatory part of the SP LSU strengthen the implementation-regulatory at the expense of the strategic 
character of this plan, even though it is the basic strategic document and framework of sustainable spatial 
development of the LSU. The development of the legislative framework from the middle of the 20th century until 
today, as well as current problems and challenges in planning practice in Serbia, were analyzed. Theses were 
formulated for reviewing the possibilities and modalities of direct implementation of SP LSU, as well as the form 
and content of the basis for the development of villages.
PB - Београд : Удружење урбаниста Србије
C3 - Ревитализација руралних предела и просторни планови локалних самоуправа са уређајним основама; Модерни катастар као основна подлога одрживог развоја; Урбана обнова и регенерација градског језгра и значајних градских целина; Планирање и изградња вишеспратних објеката – предности и мане; Урбанизам и инжењерске делатности у функцији развоја обновљивих извора енерије / Међународна конференција 19. Летња школа урбанизма и одрживог развоја
T1 - Изазови непосредног спровођења стратешких планских докумената – планови јединица локалне самоуправе са уређајним основама
T1 - Challenges of direct implementation of the strategic planning documents – spatial plans of the local self-government units with the basis for the development of villages
SP - 3
EP - 12
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_927
ER - 
@conference{
author = "Манић, Божидар and Крунић, Никола and Никовић, Ана",
year = "2023",
abstract = "У раду се разматра садржај и карактер просторног плана јединице локалне самоуправе (ПП ЈЛС) са 
уређајним основама, као посебне врсте планског документа са стратешком и спроведбено регулационом димензијом, те његов третман у регулативи и у планерској пракси у Србији данас. 
Изменама Закона о планирању и изградњи из 2014. године и увођењем уређајних основа за села као 
обавезног дела ПП ЈЛС, јача спроведбено-регулациони на рачун стратешког карактера овог плана иако 
је он основни стратешки документ и оквир одрживог просторног развоја ЈЛС. Анализиран је развој 
законодавног оквира од средине ХХ века до данас, као и актуелни проблеми и изазови у планској пракси. 
Формулисане су тезе за преиспитивање могућности и модалитета директне примене ПП ЈЛС, као и 
форме и садржине уређајних основа., The paper discusses the content and character of the spatial plan of the local self-government unit (SP LSU) with 
the basis for the development of villages, as a special type of planning document with both a strategic and 
implementation-regulatory dimension, within the legal framework and planning practice in Serbia today. 
Amendments to the Planning and construction law from 2014 and the introduction of basis for the development of 
village as a mandatory part of the SP LSU strengthen the implementation-regulatory at the expense of the strategic 
character of this plan, even though it is the basic strategic document and framework of sustainable spatial 
development of the LSU. The development of the legislative framework from the middle of the 20th century until 
today, as well as current problems and challenges in planning practice in Serbia, were analyzed. Theses were 
formulated for reviewing the possibilities and modalities of direct implementation of SP LSU, as well as the form 
and content of the basis for the development of villages.",
publisher = "Београд : Удружење урбаниста Србије",
journal = "Ревитализација руралних предела и просторни планови локалних самоуправа са уређајним основама; Модерни катастар као основна подлога одрживог развоја; Урбана обнова и регенерација градског језгра и значајних градских целина; Планирање и изградња вишеспратних објеката – предности и мане; Урбанизам и инжењерске делатности у функцији развоја обновљивих извора енерије / Међународна конференција 19. Летња школа урбанизма и одрживог развоја",
title = "Изазови непосредног спровођења стратешких планских докумената – планови јединица локалне самоуправе са уређајним основама, Challenges of direct implementation of the strategic planning documents – spatial plans of the local self-government units with the basis for the development of villages",
pages = "3-12",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_927"
}
Манић, Б., Крунић, Н.,& Никовић, А.. (2023). Изазови непосредног спровођења стратешких планских докумената – планови јединица локалне самоуправе са уређајним основама. in Ревитализација руралних предела и просторни планови локалних самоуправа са уређајним основама; Модерни катастар као основна подлога одрживог развоја; Урбана обнова и регенерација градског језгра и значајних градских целина; Планирање и изградња вишеспратних објеката – предности и мане; Урбанизам и инжењерске делатности у функцији развоја обновљивих извора енерије / Међународна конференција 19. Летња школа урбанизма и одрживог развоја
Београд : Удружење урбаниста Србије., 3-12.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_927
Манић Б, Крунић Н, Никовић А. Изазови непосредног спровођења стратешких планских докумената – планови јединица локалне самоуправе са уређајним основама. in Ревитализација руралних предела и просторни планови локалних самоуправа са уређајним основама; Модерни катастар као основна подлога одрживог развоја; Урбана обнова и регенерација градског језгра и значајних градских целина; Планирање и изградња вишеспратних објеката – предности и мане; Урбанизам и инжењерске делатности у функцији развоја обновљивих извора енерије / Међународна конференција 19. Летња школа урбанизма и одрживог развоја. 2023;:3-12.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_927 .
Манић, Божидар, Крунић, Никола, Никовић, Ана, "Изазови непосредног спровођења стратешких планских докумената – планови јединица локалне самоуправе са уређајним основама" in Ревитализација руралних предела и просторни планови локалних самоуправа са уређајним основама; Модерни катастар као основна подлога одрживог развоја; Урбана обнова и регенерација градског језгра и значајних градских целина; Планирање и изградња вишеспратних објеката – предности и мане; Урбанизам и инжењерске делатности у функцији развоја обновљивих извора енерије / Међународна конференција 19. Летња школа урбанизма и одрживог развоја (2023):3-12,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_927 .

Просторни план подручја посебне намене разводног гасовода РГ-13 Београд-Ваљево-Лозница са елементима детаљне регулације

Krunić, Nikola; Bakić, Olgica; Danilović Hristić, Nataša; Mirjanić, Zoran

(2022)


                      

                      
Krunić, N., Bakić, O., Danilović Hristić, N.,& Mirjanić, Z.. (2022). Просторни план подручја посебне намене разводног гасовода РГ-13 Београд-Ваљево-Лозница са елементима детаљне регулације. in „Службени гласник Републике Србије“, бр. 67/2022(67).
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_882
Krunić N, Bakić O, Danilović Hristić N, Mirjanić Z. Просторни план подручја посебне намене разводног гасовода РГ-13 Београд-Ваљево-Лозница са елементима детаљне регулације. in „Службени гласник Републике Србије“, бр. 67/2022. 2022;(67).
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_882 .
Krunić, Nikola, Bakić, Olgica, Danilović Hristić, Nataša, Mirjanić, Zoran, "Просторни план подручја посебне намене разводног гасовода РГ-13 Београд-Ваљево-Лозница са елементима детаљне регулације" in „Службени гласник Републике Србије“, бр. 67/2022, no. 67 (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_882 .

Просторни план подручја посебне намене НП "Ђердап"

Крунић, Никола; Ненковић-Ризнић, Марина; Милијић, Саша; Манић, Божидар

(2022)

TY - GEN
AU - Крунић, Никола
AU - Ненковић-Ризнић, Марина
AU - Милијић, Саша
AU - Манић, Божидар
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/904
AB - Просторни план подручја посебне намене НП „Ђердап“ реализован је са циљем обезбеђивања услова за реализацију националних интереса на принципима одрживог развоја у области заштите природних и културних вредности Националног парка „Ђердап” и Геопарка „Ђердап“.Подручје Просторног плана обухвата Национални парк „Ђердап”, Геопарк „Ђердап“ у целости и територије ван ових подручја. Основни циљ плана је одржива заштита природних вредности Геопарка и НП „Ђердап“ и њихова афирмација и коришћење за едукацију и научна истраживања, презентацију јавности, развој еколошког туризма и рекреације.
T2 - Službeni glasnik RS 117/2022
T1 - Просторни план подручја посебне намене НП "Ђердап"
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_904
ER - 
@misc{
author = "Крунић, Никола and Ненковић-Ризнић, Марина and Милијић, Саша and Манић, Божидар",
year = "2022",
abstract = "Просторни план подручја посебне намене НП „Ђердап“ реализован је са циљем обезбеђивања услова за реализацију националних интереса на принципима одрживог развоја у области заштите природних и културних вредности Националног парка „Ђердап” и Геопарка „Ђердап“.Подручје Просторног плана обухвата Национални парк „Ђердап”, Геопарк „Ђердап“ у целости и територије ван ових подручја. Основни циљ плана је одржива заштита природних вредности Геопарка и НП „Ђердап“ и њихова афирмација и коришћење за едукацију и научна истраживања, презентацију јавности, развој еколошког туризма и рекреације.",
journal = "Službeni glasnik RS 117/2022",
title = "Просторни план подручја посебне намене НП "Ђердап"",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_904"
}
Крунић, Н., Ненковић-Ризнић, М., Милијић, С.,& Манић, Б.. (2022). Просторни план подручја посебне намене НП "Ђердап". in Službeni glasnik RS 117/2022.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_904
Крунић Н, Ненковић-Ризнић М, Милијић С, Манић Б. Просторни план подручја посебне намене НП "Ђердап". in Službeni glasnik RS 117/2022. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_904 .
Крунић, Никола, Ненковић-Ризнић, Марина, Милијић, Саша, Манић, Божидар, "Просторни план подручја посебне намене НП "Ђердап"" in Službeni glasnik RS 117/2022 (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_904 .

Spatial plan of the special purpose area “Đerdap” National Park

Krunić, Nikola; Manić, Božidar; Bakić, Olgica; Nenković-Riznić, Marina; Milijić, Saša; Brankov, Borjan; Pavlović, Dubravka; Lečić, Nikola

(Београд : Удружење урбаниста Србије, 2022)


                      

                      
Krunić, N., Manić, B., Bakić, O., Nenković-Riznić, M., Milijić, S., Brankov, B., Pavlović, D.,& Lečić, N.. (2022). Spatial plan of the special purpose area “Đerdap” National Park. in Каталог изложбе: 31. Међународни салон урбанизма, Чачак, 8-15. новембар 2022.
Београд : Удружење урбаниста Србије., 01.03.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_842
Krunić N, Manić B, Bakić O, Nenković-Riznić M, Milijić S, Brankov B, Pavlović D, Lečić N. Spatial plan of the special purpose area “Đerdap” National Park. in Каталог изложбе: 31. Међународни салон урбанизма, Чачак, 8-15. новембар 2022.. 2022;:01.03.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_842 .
Krunić, Nikola, Manić, Božidar, Bakić, Olgica, Nenković-Riznić, Marina, Milijić, Saša, Brankov, Borjan, Pavlović, Dubravka, Lečić, Nikola, "Spatial plan of the special purpose area “Đerdap” National Park" in Каталог изложбе: 31. Међународни салон урбанизма, Чачак, 8-15. новембар 2022. (2022):01.03,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_842 .

Strategic Environmental Assessment as a Support in a Sustainable National Waste Management Program—European Experience in Serbia

Josimović, Boško; Manić, Božidar; Krunić, Nikola

(2022)

TY - JOUR
AU - Josimović, Boško
AU - Manić, Božidar
AU - Krunić, Nikola
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/647
AB - Strategic Environmental Assessment (SEA) is one of the most important instruments for directing the strategic planning process toward the sustainable development goals in various areas of human activity. This also applies to the field of waste management. By applying SEA in waste management planning, it is possible to see the benefits and consequences of the proposed changes in space that will occur during the implementation of strategic planning concepts and based on that make appropriate decisions respecting the capacity of the space where the planned activities are implemented. The paper presents the application of SEA for the National Waste Management Program with all its spatial, organizational, energy, environmental, and other solutions, and the way they are included in the specific method of multicriteria evaluation in SEA. The specificity of the methodological approach indicates the need for equal consideration of environmental and socio-economic aspects of development and a clear presentation of the results obtained in order to make optimal decisions in waste management planning at the national level. The National Waste Management Program in Serbia, which legislation in the field of environmental protection and waste management is harmonized with EU legislation and directives, was chosen for the case study. The obtained results indicate the importance of an interdisciplinary approach in the evaluation of strategic solutions in the field of waste management, which is achieved by specific choice of environmental and socio-economic SEA goals and indicators as a basis for valorization of the proposed concept of waste management.
T2 - Energies
T1 - Strategic Environmental Assessment as a Support in a Sustainable National Waste Management Program—European Experience in Serbia
IS - 15
SP - 4568
DO - 10.3390/en15134568
ER - 
@article{
author = "Josimović, Boško and Manić, Božidar and Krunić, Nikola",
year = "2022",
abstract = "Strategic Environmental Assessment (SEA) is one of the most important instruments for directing the strategic planning process toward the sustainable development goals in various areas of human activity. This also applies to the field of waste management. By applying SEA in waste management planning, it is possible to see the benefits and consequences of the proposed changes in space that will occur during the implementation of strategic planning concepts and based on that make appropriate decisions respecting the capacity of the space where the planned activities are implemented. The paper presents the application of SEA for the National Waste Management Program with all its spatial, organizational, energy, environmental, and other solutions, and the way they are included in the specific method of multicriteria evaluation in SEA. The specificity of the methodological approach indicates the need for equal consideration of environmental and socio-economic aspects of development and a clear presentation of the results obtained in order to make optimal decisions in waste management planning at the national level. The National Waste Management Program in Serbia, which legislation in the field of environmental protection and waste management is harmonized with EU legislation and directives, was chosen for the case study. The obtained results indicate the importance of an interdisciplinary approach in the evaluation of strategic solutions in the field of waste management, which is achieved by specific choice of environmental and socio-economic SEA goals and indicators as a basis for valorization of the proposed concept of waste management.",
journal = "Energies",
title = "Strategic Environmental Assessment as a Support in a Sustainable National Waste Management Program—European Experience in Serbia",
number = "15",
pages = "4568",
doi = "10.3390/en15134568"
}
Josimović, B., Manić, B.,& Krunić, N.. (2022). Strategic Environmental Assessment as a Support in a Sustainable National Waste Management Program—European Experience in Serbia. in Energies(15), 4568.
https://doi.org/10.3390/en15134568
Josimović B, Manić B, Krunić N. Strategic Environmental Assessment as a Support in a Sustainable National Waste Management Program—European Experience in Serbia. in Energies. 2022;(15):4568.
doi:10.3390/en15134568 .
Josimović, Boško, Manić, Božidar, Krunić, Nikola, "Strategic Environmental Assessment as a Support in a Sustainable National Waste Management Program—European Experience in Serbia" in Energies, no. 15 (2022):4568,
https://doi.org/10.3390/en15134568 . .

Development Challenges Faced by Cities in Serbia

Krunić, Nikola; Gajić, Aleksandra; Tošić, Dragutin

(Cham : Springer, 2022)

TY - CHAP
AU - Krunić, Nikola
AU - Gajić, Aleksandra
AU - Tošić, Dragutin
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/632
AB - The cities in Serbia are a heterogeneous system of settlements of various demographic size, economic development and functional capacity, resulting from different predispositions for development in a specific geographic and socio-historical context. This chapter considers cities as urban centres which are hubs of their local government units that have a central function in their spheres of influence. Although this is not congruent with the concept of a city defined by multiple relevant laws, it aptly reflects the cities in Serbia; however, that is not the subject of this discussion. This debate examines the system of settlements in a specific territory from the perspective of urban geography, with urban systems or networks of settlements at different levels of development, but all of which have at least one central settlement, along with other surrounding subordinate settlements. This approach to urban systems enables a comprehensive view of the cause-and-effect relationships that define each urban system, namely their space, population and activities, and it avoids incomplete views by focusing on just some aspects of urban development. Finally, this approach has also been used in the long practice of spatial planning in Serbia.
PB - Cham : Springer
T2 - The Geography of Serbia: Nature, People, Economy
T1 - Development Challenges Faced by Cities in Serbia
SP - 279
EP - 287
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_632
ER - 
@inbook{
author = "Krunić, Nikola and Gajić, Aleksandra and Tošić, Dragutin",
year = "2022",
abstract = "The cities in Serbia are a heterogeneous system of settlements of various demographic size, economic development and functional capacity, resulting from different predispositions for development in a specific geographic and socio-historical context. This chapter considers cities as urban centres which are hubs of their local government units that have a central function in their spheres of influence. Although this is not congruent with the concept of a city defined by multiple relevant laws, it aptly reflects the cities in Serbia; however, that is not the subject of this discussion. This debate examines the system of settlements in a specific territory from the perspective of urban geography, with urban systems or networks of settlements at different levels of development, but all of which have at least one central settlement, along with other surrounding subordinate settlements. This approach to urban systems enables a comprehensive view of the cause-and-effect relationships that define each urban system, namely their space, population and activities, and it avoids incomplete views by focusing on just some aspects of urban development. Finally, this approach has also been used in the long practice of spatial planning in Serbia.",
publisher = "Cham : Springer",
journal = "The Geography of Serbia: Nature, People, Economy",
booktitle = "Development Challenges Faced by Cities in Serbia",
pages = "279-287",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_632"
}
Krunić, N., Gajić, A.,& Tošić, D.. (2022). Development Challenges Faced by Cities in Serbia. in The Geography of Serbia: Nature, People, Economy
Cham : Springer., 279-287.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_632
Krunić N, Gajić A, Tošić D. Development Challenges Faced by Cities in Serbia. in The Geography of Serbia: Nature, People, Economy. 2022;:279-287.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_632 .
Krunić, Nikola, Gajić, Aleksandra, Tošić, Dragutin, "Development Challenges Faced by Cities in Serbia" in The Geography of Serbia: Nature, People, Economy (2022):279-287,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_632 .

Functional dependence of settlements and its demographic component in the transition phase of the daily urban system

Filipović, Marko; Krunić, Nikola; Zhelenkova, Ekaterina

(2022)

TY - JOUR
AU - Filipović, Marko
AU - Krunić, Nikola
AU - Zhelenkova, Ekaterina
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/828
AB - The transition period of post-socialist cities brought significant demographic and spatial changes within their daily urban systems (DUS). Functional transformations of the core, as well as functionally dependent settlements in the mentioned systems, had a significant impact on the daily mobility of the population. For the purposes of this paper, the example of Belgrade was taken as the core of the most significant DUS on the territory of Serbia, and beyond its borders. As a research time frame the focus is on the first intercensal period of the 21st century, taking into account social and economic changes in that period. The daily mobility of the labor force was used as a relevant indicator of the functional manifestation of the work center and the functional direction of the residential settlement. A model of the spatial manifestation of the workforce daily mobility was used as a basis for researching the structure, changes, and determining the boundaries of the territorial scope of the DUS. Based on the presented results, dynamic changes within the DUS of Belgrade were determined, which are manifested through an increase in its spatial and population coverage, as well as through the changes in the degree of functional dependence of the settlements that participate in it. Conclusions were drawn on the connection between the transformation of the DUS and its demographic component, as well as the factors that initiate the investigated changes.
T2 - Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA
T1 - Functional dependence of settlements and its demographic component in the transition phase of the daily urban system
VL - 72
IS - 3
SP - 323
EP - 339
DO - 10.2298/IJGI2203323F
ER - 
@article{
author = "Filipović, Marko and Krunić, Nikola and Zhelenkova, Ekaterina",
year = "2022",
abstract = "The transition period of post-socialist cities brought significant demographic and spatial changes within their daily urban systems (DUS). Functional transformations of the core, as well as functionally dependent settlements in the mentioned systems, had a significant impact on the daily mobility of the population. For the purposes of this paper, the example of Belgrade was taken as the core of the most significant DUS on the territory of Serbia, and beyond its borders. As a research time frame the focus is on the first intercensal period of the 21st century, taking into account social and economic changes in that period. The daily mobility of the labor force was used as a relevant indicator of the functional manifestation of the work center and the functional direction of the residential settlement. A model of the spatial manifestation of the workforce daily mobility was used as a basis for researching the structure, changes, and determining the boundaries of the territorial scope of the DUS. Based on the presented results, dynamic changes within the DUS of Belgrade were determined, which are manifested through an increase in its spatial and population coverage, as well as through the changes in the degree of functional dependence of the settlements that participate in it. Conclusions were drawn on the connection between the transformation of the DUS and its demographic component, as well as the factors that initiate the investigated changes.",
journal = "Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA",
title = "Functional dependence of settlements and its demographic component in the transition phase of the daily urban system",
volume = "72",
number = "3",
pages = "323-339",
doi = "10.2298/IJGI2203323F"
}
Filipović, M., Krunić, N.,& Zhelenkova, E.. (2022). Functional dependence of settlements and its demographic component in the transition phase of the daily urban system. in Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA, 72(3), 323-339.
https://doi.org/10.2298/IJGI2203323F
Filipović M, Krunić N, Zhelenkova E. Functional dependence of settlements and its demographic component in the transition phase of the daily urban system. in Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA. 2022;72(3):323-339.
doi:10.2298/IJGI2203323F .
Filipović, Marko, Krunić, Nikola, Zhelenkova, Ekaterina, "Functional dependence of settlements and its demographic component in the transition phase of the daily urban system" in Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA, 72, no. 3 (2022):323-339,
https://doi.org/10.2298/IJGI2203323F . .
1

Просторни план подручја посебне намене регионалног колубарског система снабдевања водом

Krunić, Nikola; Milijić, Saša; Danilović Hristić, Nataša; Manić, Božidar

(2021)


                      

                      
Krunić, N., Milijić, S., Danilović Hristić, N.,& Manić, B.. (2021). Просторни план подручја посебне намене регионалног колубарског система снабдевања водом. in „Службени гласник РС“ бр. 123/2021(123).
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_880
Krunić N, Milijić S, Danilović Hristić N, Manić B. Просторни план подручја посебне намене регионалног колубарског система снабдевања водом. in „Службени гласник РС“ бр. 123/2021. 2021;(123).
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_880 .
Krunić, Nikola, Milijić, Saša, Danilović Hristić, Nataša, Manić, Božidar, "Просторни план подручја посебне намене регионалног колубарског система снабдевања водом" in „Службени гласник РС“ бр. 123/2021, no. 123 (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_880 .

How system of settlements in Serbia will change? Geographic determinants of spatial-functional relationships of urban and rural areas

Krunić, Nikola; Gajić, Aleksandra; Srnić, Danijela

(Skopje, North Macedonia : Geobalcanica Society, 2021)

TY - CONF
AU - Krunić, Nikola
AU - Gajić, Aleksandra
AU - Srnić, Danijela
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/724
AB - System of heterogeneous settlements in Serbia was shaped by phenomenon and processes rooted in their geographical position: accessibility, population dynamics, socio-economic transformation and functional capacity of the centers. This paper examines future spatial-functional development of the national urban system (consisting from urban and rural areas) with focus on geographical determinants and population dynamics. The research provides an overview of the key geographical factors and processes which influence development of the urban system. The aim of the paper is to predict future spatial-functional relationships between urban and rural areas of Serbia in the line and context with the official projection of the population. The result should contribute to wider discussion about new implementation models in the new generation of spatial planning documents.
PB - Skopje, North Macedonia : Geobalcanica Society
C3 - International Scientific Conference GEOBALCANICA 2021
T1 - How system of settlements in Serbia will change? Geographic determinants of spatial-functional relationships of urban and rural areas
SP - 461
EP - 465
DO - 10.18509/GBP210461k
ER - 
@conference{
author = "Krunić, Nikola and Gajić, Aleksandra and Srnić, Danijela",
year = "2021",
abstract = "System of heterogeneous settlements in Serbia was shaped by phenomenon and processes rooted in their geographical position: accessibility, population dynamics, socio-economic transformation and functional capacity of the centers. This paper examines future spatial-functional development of the national urban system (consisting from urban and rural areas) with focus on geographical determinants and population dynamics. The research provides an overview of the key geographical factors and processes which influence development of the urban system. The aim of the paper is to predict future spatial-functional relationships between urban and rural areas of Serbia in the line and context with the official projection of the population. The result should contribute to wider discussion about new implementation models in the new generation of spatial planning documents.",
publisher = "Skopje, North Macedonia : Geobalcanica Society",
journal = "International Scientific Conference GEOBALCANICA 2021",
title = "How system of settlements in Serbia will change? Geographic determinants of spatial-functional relationships of urban and rural areas",
pages = "461-465",
doi = "10.18509/GBP210461k"
}
Krunić, N., Gajić, A.,& Srnić, D.. (2021). How system of settlements in Serbia will change? Geographic determinants of spatial-functional relationships of urban and rural areas. in International Scientific Conference GEOBALCANICA 2021
Skopje, North Macedonia : Geobalcanica Society., 461-465.
https://doi.org/10.18509/GBP210461k
Krunić N, Gajić A, Srnić D. How system of settlements in Serbia will change? Geographic determinants of spatial-functional relationships of urban and rural areas. in International Scientific Conference GEOBALCANICA 2021. 2021;:461-465.
doi:10.18509/GBP210461k .
Krunić, Nikola, Gajić, Aleksandra, Srnić, Danijela, "How system of settlements in Serbia will change? Geographic determinants of spatial-functional relationships of urban and rural areas" in International Scientific Conference GEOBALCANICA 2021 (2021):461-465,
https://doi.org/10.18509/GBP210461k . .

Urban areas of Serbia – a new framework for spatial development

Srnić, Danijela; Krunić, Nikola; Gajić, Aleksandra

(Skopje, North Macedonia : Geobalcanica Society, 2021)

TY - CONF
AU - Srnić, Danijela
AU - Krunić, Nikola
AU - Gajić, Aleksandra
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/725
AB - Disproportions in the Serbian urban system, which were accumulated during the decades, manifested in unequal distribution of population, activities, highly qualified labor, accessibility of centers, have become more noticeable during the second decade of the 21st century. Concepts that were used in previous national spatial planning documents based their spatial development on the application of functional areas and functional urban areas without being able to provide balanced development – failing to implement politics of polycentrism. The national urban system of today has an irregular shape with clearly marked domination of the capital in all of the previously stated characteristics. In these circumstances, it is a necessity to seek a new instrument of spatial development that will provide "acceptable territorial imbalance" and prevent creating a further partition between the Belgrade metropolitan area and the rest of the territory. The purpose of this paper is to discuss a new framework of spatial development which is based on urban areas - using them as an instrument to optimize urban system and to contribute to territorial integration.
PB - Skopje, North Macedonia : Geobalcanica Society
C3 - International Scientific Conference GEOBALCANICA 2021
T1 - Urban areas of Serbia – a new framework for spatial development
SP - 477
EP - 482
DO - 10.18509/GBP210477s
ER - 
@conference{
author = "Srnić, Danijela and Krunić, Nikola and Gajić, Aleksandra",
year = "2021",
abstract = "Disproportions in the Serbian urban system, which were accumulated during the decades, manifested in unequal distribution of population, activities, highly qualified labor, accessibility of centers, have become more noticeable during the second decade of the 21st century. Concepts that were used in previous national spatial planning documents based their spatial development on the application of functional areas and functional urban areas without being able to provide balanced development – failing to implement politics of polycentrism. The national urban system of today has an irregular shape with clearly marked domination of the capital in all of the previously stated characteristics. In these circumstances, it is a necessity to seek a new instrument of spatial development that will provide "acceptable territorial imbalance" and prevent creating a further partition between the Belgrade metropolitan area and the rest of the territory. The purpose of this paper is to discuss a new framework of spatial development which is based on urban areas - using them as an instrument to optimize urban system and to contribute to territorial integration.",
publisher = "Skopje, North Macedonia : Geobalcanica Society",
journal = "International Scientific Conference GEOBALCANICA 2021",
title = "Urban areas of Serbia – a new framework for spatial development",
pages = "477-482",
doi = "10.18509/GBP210477s"
}
Srnić, D., Krunić, N.,& Gajić, A.. (2021). Urban areas of Serbia – a new framework for spatial development. in International Scientific Conference GEOBALCANICA 2021
Skopje, North Macedonia : Geobalcanica Society., 477-482.
https://doi.org/10.18509/GBP210477s
Srnić D, Krunić N, Gajić A. Urban areas of Serbia – a new framework for spatial development. in International Scientific Conference GEOBALCANICA 2021. 2021;:477-482.
doi:10.18509/GBP210477s .
Srnić, Danijela, Krunić, Nikola, Gajić, Aleksandra, "Urban areas of Serbia – a new framework for spatial development" in International Scientific Conference GEOBALCANICA 2021 (2021):477-482,
https://doi.org/10.18509/GBP210477s . .
1

Multi‑criteria Evaluation in Strategic Environmental Assessment in the Creation of a Sustainable Agricultural Waste Management Plan for wineries: Case Study: Oplenac Vineyard

Josimović, Boško; Krunić, Nikola; Gajić, Aleksandra; Manić, Božidar

(2021)

TY - JOUR
AU - Josimović, Boško
AU - Krunić, Nikola
AU - Gajić, Aleksandra
AU - Manić, Božidar
PY - 2021
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/609
AB - Strategic Environmental Assessment (SEA), as a support to strategic planning, is
a starting point in the creation of a sustainable concept of managing waste that is
based on the principles of a circular economy. The role of SEA is to guide the planning
process towards the goal of securing the best e ects in relation to the quality of
the living environment and the socio-economic aspects of development. SEA is also
an instrument that can be used when making optimal decisions about spatial development,
which further contributes to its importance and role in the planning process.
The implementation of SEA allows developers to establish the bene ts and implications
of the proposed spatial changes, taking into account the capacity of the space
to sustain the planned development, and to determine the degree of acceptability of
the proposed spatial changes. This paper presents a speci c method used for impact
assessment in SEA for the Agro-Waste Management Plan (AWMP) for Oplenac
Vineyard. The speci city of this method is that it combines speci c goals, indicators
and criteria for assessing the e ect of planning solutions formulated in the simulated
AWMP for Oplenac Vineyard using a semi-quantitative expert method. The results
of the paper indicate the possibility of using GIS tools to increase objectivity in the
expert evaluation of planning solutions, particularly in relation to a group of criteria
for assessing the spatial dispersion of the impacts. This reduces the subjectivity
that is characteristic of all expert methods. The graphical presentation of the results
in GIS technology and the use of matrices and graphs to present the results makes
them easier to understand and creates a good basis for making optimal decisions on
future activities concerning the elimination of waste from wineries and viticulture.
The research was carried out within the framework of the NoAW project, which
is supported by the European Commission through the Horizon2020 research and
innovation program.
T2 - Vol.:(0123456789) Journal of Agricultural and Environmental Ethics
T1 - Multi‑criteria Evaluation in Strategic Environmental Assessment in the Creation of a Sustainable Agricultural Waste Management Plan for wineries: Case Study: Oplenac Vineyard
VL - 34
IS - 1
SP - 4
DO - 10.1007/s10806-021-09846-3
ER - 
@article{
author = "Josimović, Boško and Krunić, Nikola and Gajić, Aleksandra and Manić, Božidar",
year = "2021",
abstract = "Strategic Environmental Assessment (SEA), as a support to strategic planning, is
a starting point in the creation of a sustainable concept of managing waste that is
based on the principles of a circular economy. The role of SEA is to guide the planning
process towards the goal of securing the best e ects in relation to the quality of
the living environment and the socio-economic aspects of development. SEA is also
an instrument that can be used when making optimal decisions about spatial development,
which further contributes to its importance and role in the planning process.
The implementation of SEA allows developers to establish the bene ts and implications
of the proposed spatial changes, taking into account the capacity of the space
to sustain the planned development, and to determine the degree of acceptability of
the proposed spatial changes. This paper presents a speci c method used for impact
assessment in SEA for the Agro-Waste Management Plan (AWMP) for Oplenac
Vineyard. The speci city of this method is that it combines speci c goals, indicators
and criteria for assessing the e ect of planning solutions formulated in the simulated
AWMP for Oplenac Vineyard using a semi-quantitative expert method. The results
of the paper indicate the possibility of using GIS tools to increase objectivity in the
expert evaluation of planning solutions, particularly in relation to a group of criteria
for assessing the spatial dispersion of the impacts. This reduces the subjectivity
that is characteristic of all expert methods. The graphical presentation of the results
in GIS technology and the use of matrices and graphs to present the results makes
them easier to understand and creates a good basis for making optimal decisions on
future activities concerning the elimination of waste from wineries and viticulture.
The research was carried out within the framework of the NoAW project, which
is supported by the European Commission through the Horizon2020 research and
innovation program.",
journal = "Vol.:(0123456789) Journal of Agricultural and Environmental Ethics",
title = "Multi‑criteria Evaluation in Strategic Environmental Assessment in the Creation of a Sustainable Agricultural Waste Management Plan for wineries: Case Study: Oplenac Vineyard",
volume = "34",
number = "1",
pages = "4",
doi = "10.1007/s10806-021-09846-3"
}
Josimović, B., Krunić, N., Gajić, A.,& Manić, B.. (2021). Multi‑criteria Evaluation in Strategic Environmental Assessment in the Creation of a Sustainable Agricultural Waste Management Plan for wineries: Case Study: Oplenac Vineyard. in Vol.:(0123456789) Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 34(1), 4.
https://doi.org/10.1007/s10806-021-09846-3
Josimović B, Krunić N, Gajić A, Manić B. Multi‑criteria Evaluation in Strategic Environmental Assessment in the Creation of a Sustainable Agricultural Waste Management Plan for wineries: Case Study: Oplenac Vineyard. in Vol.:(0123456789) Journal of Agricultural and Environmental Ethics. 2021;34(1):4.
doi:10.1007/s10806-021-09846-3 .
Josimović, Boško, Krunić, Nikola, Gajić, Aleksandra, Manić, Božidar, "Multi‑criteria Evaluation in Strategic Environmental Assessment in the Creation of a Sustainable Agricultural Waste Management Plan for wineries: Case Study: Oplenac Vineyard" in Vol.:(0123456789) Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 34, no. 1 (2021):4,
https://doi.org/10.1007/s10806-021-09846-3 . .
7
7

Classification of Rural Areas in Serbia: Framework and Implications for Spatial Planning

Gajić, Aleksandra; Krunić, Nikola; Protić, Branko

(Basel : MDPI, 2021)

TY - JOUR
AU - Gajić, Aleksandra
AU - Krunić, Nikola
AU - Protić, Branko
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/864
AB - The classification of rural and urban areas presents an important topic both in scientific research and in the practice of spatial planning, regional policy making, and territorial governance. Taking into account the multidimensionality of these areas, this paper aims to provide a classification framework design for rural areas in Serbia. After selecting the relevant indicators, which were included to reflect the main demographic, economic, and physio-geographical characteristics of the Serbian rural areas, multivariate analysis (principal component method and factor analysis) was used to determine the main factors in the delimitation and classification of rural and urban areas. The last step of the conducted methodology used cluster analysis (CA) that identified six types of areas with similar characteristics. The results of this study and applied methodology can improve the existing rural–urban classifications and help planners and policy makers in the adaptation of strategic development documents
PB - Basel : MDPI
T2 - Sustainability
T1 - Classification of Rural Areas in Serbia: Framework and Implications for Spatial Planning
VL - 13
IS - 4
SP - 1596
DO - 10.3390/su13041596
ER - 
@article{
author = "Gajić, Aleksandra and Krunić, Nikola and Protić, Branko",
year = "2021",
abstract = "The classification of rural and urban areas presents an important topic both in scientific research and in the practice of spatial planning, regional policy making, and territorial governance. Taking into account the multidimensionality of these areas, this paper aims to provide a classification framework design for rural areas in Serbia. After selecting the relevant indicators, which were included to reflect the main demographic, economic, and physio-geographical characteristics of the Serbian rural areas, multivariate analysis (principal component method and factor analysis) was used to determine the main factors in the delimitation and classification of rural and urban areas. The last step of the conducted methodology used cluster analysis (CA) that identified six types of areas with similar characteristics. The results of this study and applied methodology can improve the existing rural–urban classifications and help planners and policy makers in the adaptation of strategic development documents",
publisher = "Basel : MDPI",
journal = "Sustainability",
title = "Classification of Rural Areas in Serbia: Framework and Implications for Spatial Planning",
volume = "13",
number = "4",
pages = "1596",
doi = "10.3390/su13041596"
}
Gajić, A., Krunić, N.,& Protić, B.. (2021). Classification of Rural Areas in Serbia: Framework and Implications for Spatial Planning. in Sustainability
Basel : MDPI., 13(4), 1596.
https://doi.org/10.3390/su13041596
Gajić A, Krunić N, Protić B. Classification of Rural Areas in Serbia: Framework and Implications for Spatial Planning. in Sustainability. 2021;13(4):1596.
doi:10.3390/su13041596 .
Gajić, Aleksandra, Krunić, Nikola, Protić, Branko, "Classification of Rural Areas in Serbia: Framework and Implications for Spatial Planning" in Sustainability, 13, no. 4 (2021):1596,
https://doi.org/10.3390/su13041596 . .
28

The spatial and planning aspect of solving the issue of radioactive waste disposal in the Republic of Serbia

Stefanović, Nebojša; Krunić, Nikola; Danilović Hristić, Nataša

(Vinča : Institut za nuklearne nauke, 2021)

TY - JOUR
AU - Stefanović, Nebojša
AU - Krunić, Nikola
AU - Danilović Hristić, Nataša
PY - 2021
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/617
AB - In the Republic of Serbia, radioactive waste has been stored for many years at the Vin~a location near Belgrade. However, the location is not suitable for this purpose. It is necessary to define a location for radioactive waste disposal in Serbia in accordance with international criteria, strict spatial conditions, and planning solutions of national interest. The need to conduct
research that will define potential zones for radioactive waste disposal is the basic starting
point in this paper. The framework of the research is the development of the Spatial Plan of
the Republic of Serbia from 2021 to 2035, on the basis of which it is possible to determine potential zones for the construction of a radioactive waste disposal. In this paper, the authors
present the results of research on spatial constraints from the aspects of geological and hydrological conditions, spatial protection, and distribution of the population, settlements and
buildings, etc. A special contribution it makes is the additional analysis of conditionality in relation to the planned purposes and activities of national and priority importance in Serbia.
The collection, processing, and presentation of spatial data is the result of analyses conducted
with the support of geographic information systems. The research contributes to a definition
of potential zones, within the scope of which it is necessary to conduct further research and select the optimal location for a radioactive waste disposal. The paper provides methodological
guidelines for further scientific research into the spatial aspects of radioactive waste disposal
in Serbia, at the same time pointing out possible directions for further resolution of this issue
in practice.
PB - Vinča : Institut za nuklearne nauke
T2 - Nuclear Technology & Radiation Protection
T1 - The spatial and planning aspect of solving the issue of radioactive waste disposal in the Republic of Serbia
VL - 36
IS - 1
SP - 38
EP - 49
DO - 10.2298/NTRP210119011S
ER - 
@article{
author = "Stefanović, Nebojša and Krunić, Nikola and Danilović Hristić, Nataša",
year = "2021",
abstract = "In the Republic of Serbia, radioactive waste has been stored for many years at the Vin~a location near Belgrade. However, the location is not suitable for this purpose. It is necessary to define a location for radioactive waste disposal in Serbia in accordance with international criteria, strict spatial conditions, and planning solutions of national interest. The need to conduct
research that will define potential zones for radioactive waste disposal is the basic starting
point in this paper. The framework of the research is the development of the Spatial Plan of
the Republic of Serbia from 2021 to 2035, on the basis of which it is possible to determine potential zones for the construction of a radioactive waste disposal. In this paper, the authors
present the results of research on spatial constraints from the aspects of geological and hydrological conditions, spatial protection, and distribution of the population, settlements and
buildings, etc. A special contribution it makes is the additional analysis of conditionality in relation to the planned purposes and activities of national and priority importance in Serbia.
The collection, processing, and presentation of spatial data is the result of analyses conducted
with the support of geographic information systems. The research contributes to a definition
of potential zones, within the scope of which it is necessary to conduct further research and select the optimal location for a radioactive waste disposal. The paper provides methodological
guidelines for further scientific research into the spatial aspects of radioactive waste disposal
in Serbia, at the same time pointing out possible directions for further resolution of this issue
in practice.",
publisher = "Vinča : Institut za nuklearne nauke",
journal = "Nuclear Technology & Radiation Protection",
title = "The spatial and planning aspect of solving the issue of radioactive waste disposal in the Republic of Serbia",
volume = "36",
number = "1",
pages = "38-49",
doi = "10.2298/NTRP210119011S"
}
Stefanović, N., Krunić, N.,& Danilović Hristić, N.. (2021). The spatial and planning aspect of solving the issue of radioactive waste disposal in the Republic of Serbia. in Nuclear Technology & Radiation Protection
Vinča : Institut za nuklearne nauke., 36(1), 38-49.
https://doi.org/10.2298/NTRP210119011S
Stefanović N, Krunić N, Danilović Hristić N. The spatial and planning aspect of solving the issue of radioactive waste disposal in the Republic of Serbia. in Nuclear Technology & Radiation Protection. 2021;36(1):38-49.
doi:10.2298/NTRP210119011S .
Stefanović, Nebojša, Krunić, Nikola, Danilović Hristić, Nataša, "The spatial and planning aspect of solving the issue of radioactive waste disposal in the Republic of Serbia" in Nuclear Technology & Radiation Protection, 36, no. 1 (2021):38-49,
https://doi.org/10.2298/NTRP210119011S . .
5

Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 2x400 kv Бајина Башта – Обреновац

Krunić, Nikola; Mirjanić, Zoran; Danilović Hristić, Nataša

(2020)


                      

                      
Krunić, N., Mirjanić, Z.,& Danilović Hristić, N.. (2020). Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 2x400 kv Бајина Башта – Обреновац. in Службени гласник РС, бр. 54/2020(54).
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_881
Krunić N, Mirjanić Z, Danilović Hristić N. Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 2x400 kv Бајина Башта – Обреновац. in Службени гласник РС, бр. 54/2020. 2020;(54).
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_881 .
Krunić, Nikola, Mirjanić, Zoran, Danilović Hristić, Nataša, "Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 2x400 kv Бајина Башта – Обреновац" in Службени гласник РС, бр. 54/2020, no. 54 (2020),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_881 .

Ново решење просторног уређења сливова изворишта водоснабдевања - примери акумулација Врутци (Ужице), Барје (Лесковац) и Првонек (Врање)

Крунић, Никола; Милијић, Саша; Јосимовић, Бошко; Добричић, Милица; Стефановић, Небојша; Безбрадица, Љубиша

(Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2020)


                      

                      
Крунић, Н., Милијић, С., Јосимовић, Б., Добричић, М., Стефановић, Н.,& Безбрадица, Љ.. (2020). Ново решење просторног уређења сливова изворишта водоснабдевања - примери акумулација Врутци (Ужице), Барје (Лесковац) и Првонек (Врање). 
Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_899
Крунић Н, Милијић С, Јосимовић Б, Добричић М, Стефановић Н, Безбрадица Љ. Ново решење просторног уређења сливова изворишта водоснабдевања - примери акумулација Врутци (Ужице), Барје (Лесковац) и Првонек (Врање). 2020;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_899 .
Крунић, Никола, Милијић, Саша, Јосимовић, Бошко, Добричић, Милица, Стефановић, Небојша, Безбрадица, Љубиша, "Ново решење просторног уређења сливова изворишта водоснабдевања - примери акумулација Врутци (Ужице), Барје (Лесковац) и Првонек (Врање)" (2020),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_899 .

Примена података „Urban Atlas” у истраживању и планирању простора: пример Београда

Гајић, Александра; Крунић, Никола

(Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2020)

TY - CHAP
AU - Гајић, Александра
AU - Крунић, Никола
PY - 2020
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/829
AB - У раду се анализирају могућности примене/коришћења јавно доступне геопросторне базе података Урбани атлас (енгл. Urban Atlas; UA) у планирању и истраживању урбаних подручја. UA садржи податке о коришћењу земљишта за све европске градове са популацијом већом од 50.000 становника и њихова гравитациона подручја. У првом делу рада приказане су основне карактеристике UA базе података. У другом делу рада анализиране су неке од могућности примене UA података на примеру Београда и других српских градова за које су ови подаци доступни. На крају је дат краћи осврт на одабране примере коришћења UA у другим европским земљама са циљем да се укаже на неке од потенцијала ове базе података у планирању простора.
PB - Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије
T2 - Теоријска, развојна и примењена истраживања просторних процеса за обнову стратешког мишљења и управљања у Србији
T1 - Примена података „Urban Atlas” у истраживању и планирању простора: пример Београда
IS - 88
SP - 67
EP - 85
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_829
ER - 
@inbook{
author = "Гајић, Александра and Крунић, Никола",
year = "2020",
abstract = "У раду се анализирају могућности примене/коришћења јавно доступне геопросторне базе података Урбани атлас (енгл. Urban Atlas; UA) у планирању и истраживању урбаних подручја. UA садржи податке о коришћењу земљишта за све европске градове са популацијом већом од 50.000 становника и њихова гравитациона подручја. У првом делу рада приказане су основне карактеристике UA базе података. У другом делу рада анализиране су неке од могућности примене UA података на примеру Београда и других српских градова за које су ови подаци доступни. На крају је дат краћи осврт на одабране примере коришћења UA у другим европским земљама са циљем да се укаже на неке од потенцијала ове базе података у планирању простора.",
publisher = "Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије",
journal = "Теоријска, развојна и примењена истраживања просторних процеса за обнову стратешког мишљења и управљања у Србији",
booktitle = "Примена података „Urban Atlas” у истраживању и планирању простора: пример Београда",
number = "88",
pages = "67-85",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_829"
}
Гајић, А.,& Крунић, Н.. (2020). Примена података „Urban Atlas” у истраживању и планирању простора: пример Београда. in Теоријска, развојна и примењена истраживања просторних процеса за обнову стратешког мишљења и управљања у Србији
Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије.(88), 67-85.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_829
Гајић А, Крунић Н. Примена података „Urban Atlas” у истраживању и планирању простора: пример Београда. in Теоријска, развојна и примењена истраживања просторних процеса за обнову стратешког мишљења и управљања у Србији. 2020;(88):67-85.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_829 .
Гајић, Александра, Крунић, Никола, "Примена података „Urban Atlas” у истраживању и планирању простора: пример Београда" in Теоријска, развојна и примењена истраживања просторних процеса за обнову стратешког мишљења и управљања у Србији, no. 88 (2020):67-85,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_829 .

ConnectGREEN (DTP 072-2.3) – Управљање и обнављање еколошких коридора као зелене инфраструктуре у Дунавском басену, 2018-2021

Ненковић-Ризнић, Марина; Максин, Марија; Симоновић Алфиревић, Сања; Крунић, Никола; Бранков, Борјан; Даниловић Христић, Наташа; Ненић, Мирјана; Гајић, Александра

(Крагујевац : Удружење урбаниста Србије, 2020)


                      

                      
Ненковић-Ризнић, М., Максин, М., Симоновић Алфиревић, С., Крунић, Н., Бранков, Б., Даниловић Христић, Н., Ненић, М.,& Гајић, А.. (2020). ConnectGREEN (DTP 072-2.3) – Управљање и обнављање еколошких коридора као зелене инфраструктуре у Дунавском басену, 2018-2021. in Каталог изложбе: 29. Међународни салон Урбанизма 2020, Крагујевац, 10-13. новембар 2020.
Крагујевац : Удружење урбаниста Србије., 109-109.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_753
Ненковић-Ризнић М, Максин М, Симоновић Алфиревић С, Крунић Н, Бранков Б, Даниловић Христић Н, Ненић М, Гајић А. ConnectGREEN (DTP 072-2.3) – Управљање и обнављање еколошких коридора као зелене инфраструктуре у Дунавском басену, 2018-2021. in Каталог изложбе: 29. Међународни салон Урбанизма 2020, Крагујевац, 10-13. новембар 2020.. 2020;:109-109.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_753 .
Ненковић-Ризнић, Марина, Максин, Марија, Симоновић Алфиревић, Сања, Крунић, Никола, Бранков, Борјан, Даниловић Христић, Наташа, Ненић, Мирјана, Гајић, Александра, "ConnectGREEN (DTP 072-2.3) – Управљање и обнављање еколошких коридора као зелене инфраструктуре у Дунавском басену, 2018-2021" in Каталог изложбе: 29. Међународни салон Урбанизма 2020, Крагујевац, 10-13. новембар 2020. (2020):109-109,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_753 .

Примена података "Urban Аtlas" у истраживању и планирању простора: пример Београда

Гајић, Александра; Крунић, Никола

(Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2020)

TY - CHAP
AU - Гајић, Александра
AU - Крунић, Никола
PY - 2020
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/585
AB - У раду се анализирају могућности примене/коришћења јавно доступне
геопросторне базе података Урбани атлас (енгл. Urban Atlas; UA) у планирању
и истраживању урбаних подручја. UA садржи податке о коришћењу земљишта
за све европске градове са популацијом већом од 50.000 становника и
њихова гравитациона подручја. У првом делу рада приказане су основне
карактеристике UA базе података. У другом делу рада анализиране су неке
од могућности примене UA података на примеру Београда и других српских
градова за које су ови подаци доступни. На крају је дат краћи осврт на
одабране примере коришћења UA у другим европским земљама са циљем
да се укаже на неке од потенцијала ове базе података у планирању простора.
AB - The paper analyzes the possibilities of application/use of the publicly
available geospatial database Urban Atlas (UA) in the planning and research of
urban areas. Urban Atlas contains data on land use for all European cities with a
population of more than 50,000 inhabitants and their gravitational areas. The first
part of the paper presents the basic characteristics of the Urban Atlas database. The second part of the paper analyzes some of the possibilities of applying UA data on
the example of Belgrade and other Serbian cities for which these data are available.
Finally, a brief overview of selected examples of the use of UA in other European
countries is given in order to point out some of the potentials of this database in
spatial planning.
PB - Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије
T2 - Теоријска, развојна и примењена истраживања просторних процеса за обнову стратешког мишљења и управљања у Србији
T1 - Примена података "Urban Аtlas" у истраживању и планирању простора: пример Београда
T1 - Application of „Urban Аtlas“ data in research and spatial planning: the example of Belgrade
SP - 67
EP - 85
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_585
ER - 
@inbook{
author = "Гајић, Александра and Крунић, Никола",
year = "2020",
abstract = "У раду се анализирају могућности примене/коришћења јавно доступне
геопросторне базе података Урбани атлас (енгл. Urban Atlas; UA) у планирању
и истраживању урбаних подручја. UA садржи податке о коришћењу земљишта
за све европске градове са популацијом већом од 50.000 становника и
њихова гравитациона подручја. У првом делу рада приказане су основне
карактеристике UA базе података. У другом делу рада анализиране су неке
од могућности примене UA података на примеру Београда и других српских
градова за које су ови подаци доступни. На крају је дат краћи осврт на
одабране примере коришћења UA у другим европским земљама са циљем
да се укаже на неке од потенцијала ове базе података у планирању простора., The paper analyzes the possibilities of application/use of the publicly
available geospatial database Urban Atlas (UA) in the planning and research of
urban areas. Urban Atlas contains data on land use for all European cities with a
population of more than 50,000 inhabitants and their gravitational areas. The first
part of the paper presents the basic characteristics of the Urban Atlas database. The second part of the paper analyzes some of the possibilities of applying UA data on
the example of Belgrade and other Serbian cities for which these data are available.
Finally, a brief overview of selected examples of the use of UA in other European
countries is given in order to point out some of the potentials of this database in
spatial planning.",
publisher = "Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије",
journal = "Теоријска, развојна и примењена истраживања просторних процеса за обнову стратешког мишљења и управљања у Србији",
booktitle = "Примена података "Urban Аtlas" у истраживању и планирању простора: пример Београда, Application of „Urban Аtlas“ data in research and spatial planning: the example of Belgrade",
pages = "67-85",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_585"
}
Гајић, А.,& Крунић, Н.. (2020). Примена података "Urban Аtlas" у истраживању и планирању простора: пример Београда. in Теоријска, развојна и примењена истраживања просторних процеса за обнову стратешког мишљења и управљања у Србији
Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије., 67-85.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_585
Гајић А, Крунић Н. Примена података "Urban Аtlas" у истраживању и планирању простора: пример Београда. in Теоријска, развојна и примењена истраживања просторних процеса за обнову стратешког мишљења и управљања у Србији. 2020;:67-85.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_585 .
Гајић, Александра, Крунић, Никола, "Примена података "Urban Аtlas" у истраживању и планирању простора: пример Београда" in Теоријска, развојна и примењена истраживања просторних процеса за обнову стратешког мишљења и управљања у Србији (2020):67-85,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_585 .

Алати за мултикритеријумску евлауацију (NoAW H2020 Project)

Josimović, Boško; Nenković-Riznić, Marina; Krunić, Nikola; Gajić, Aleksandra; Milijić, Saša; Petrić, Jasna; Ekman Nilsson, Anna; Pribanović, Stevan

(Београд : Удружење урбаниста Србије, 2019)


                      

                      
Josimović, B., Nenković-Riznić, M., Krunić, N., Gajić, A., Milijić, S., Petrić, J., Ekman Nilsson, A.,& Pribanović, S.. (2019). Алати за мултикритеријумску евлауацију (NoAW H2020 Project). in Каталог излижбе: 28. Међународни салон урбанизма 2019, 8-13. новембар
Београд : Удружење урбаниста Србије., 07.12.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_862
Josimović B, Nenković-Riznić M, Krunić N, Gajić A, Milijić S, Petrić J, Ekman Nilsson A, Pribanović S. Алати за мултикритеријумску евлауацију (NoAW H2020 Project). in Каталог излижбе: 28. Међународни салон урбанизма 2019, 8-13. новембар. 2019;:07.12.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_862 .
Josimović, Boško, Nenković-Riznić, Marina, Krunić, Nikola, Gajić, Aleksandra, Milijić, Saša, Petrić, Jasna, Ekman Nilsson, Anna, Pribanović, Stevan, "Алати за мултикритеријумску евлауацију (NoAW H2020 Project)" in Каталог излижбе: 28. Међународни салон урбанизма 2019, 8-13. новембар (2019):07.12,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_862 .

Territorial analysis as support to the strategic environmental assessment process for agro-waste management planning

Krunić, Nikola; Josimović, Boško; Gajić, Aleksandra; Nenković-Riznić, Marina

(Belgrade : Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia, 2019)

TY - JOUR
AU - Krunić, Nikola
AU - Josimović, Boško
AU - Gajić, Aleksandra
AU - Nenković-Riznić, Marina
PY - 2019
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/572
AB - Strategic Environmental Assessment (SEA) for waste management planning (WMP) has been applied around the world for fifteen years now. In addition to identifying potential trends in space and the environment by means of WMP, the SEA process contributes to involving the general public in issues relevant to the environment. In turn, the endpoint of the SEA process is a set of results that enable appropriate decisions to be made related to WMP. Bearing this in mind, it is necessary for all the segments of the SEA process to be supported by specific spatial analyses and presentations enabling visual monitoring of the results. In this context, an important role is played by GIS tools, since they offer support to the SEA process and give it a new quality, which, in addition to visualizing the results, also increases objectivity in the evaluation of the planned solutions. This paper presents the deployment of GIS tools in spatial analysis and the support they provide for the SEA process during the development of the Agro-Waste Management Plan for Oplenac Vineyard in Serbia (AWMP). The results indicate the possibility of applying GIS tools to increase objectivity in the Multi-Criteria Evaluation (MCE) of the planned solutions in the SEA process.
PB - Belgrade : Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia
T2 - Spatium
T1 - Territorial analysis as support to the strategic environmental assessment process for agro-waste management planning
IS - 42
SP - 16
EP - 22
DO - 10.2298/SPAT1942016K
ER - 
@article{
author = "Krunić, Nikola and Josimović, Boško and Gajić, Aleksandra and Nenković-Riznić, Marina",
year = "2019",
abstract = "Strategic Environmental Assessment (SEA) for waste management planning (WMP) has been applied around the world for fifteen years now. In addition to identifying potential trends in space and the environment by means of WMP, the SEA process contributes to involving the general public in issues relevant to the environment. In turn, the endpoint of the SEA process is a set of results that enable appropriate decisions to be made related to WMP. Bearing this in mind, it is necessary for all the segments of the SEA process to be supported by specific spatial analyses and presentations enabling visual monitoring of the results. In this context, an important role is played by GIS tools, since they offer support to the SEA process and give it a new quality, which, in addition to visualizing the results, also increases objectivity in the evaluation of the planned solutions. This paper presents the deployment of GIS tools in spatial analysis and the support they provide for the SEA process during the development of the Agro-Waste Management Plan for Oplenac Vineyard in Serbia (AWMP). The results indicate the possibility of applying GIS tools to increase objectivity in the Multi-Criteria Evaluation (MCE) of the planned solutions in the SEA process.",
publisher = "Belgrade : Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia",
journal = "Spatium",
title = "Territorial analysis as support to the strategic environmental assessment process for agro-waste management planning",
number = "42",
pages = "16-22",
doi = "10.2298/SPAT1942016K"
}
Krunić, N., Josimović, B., Gajić, A.,& Nenković-Riznić, M.. (2019). Territorial analysis as support to the strategic environmental assessment process for agro-waste management planning. in Spatium
Belgrade : Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia.(42), 16-22.
https://doi.org/10.2298/SPAT1942016K
Krunić N, Josimović B, Gajić A, Nenković-Riznić M. Territorial analysis as support to the strategic environmental assessment process for agro-waste management planning. in Spatium. 2019;(42):16-22.
doi:10.2298/SPAT1942016K .
Krunić, Nikola, Josimović, Boško, Gajić, Aleksandra, Nenković-Riznić, Marina, "Territorial analysis as support to the strategic environmental assessment process for agro-waste management planning" in Spatium, no. 42 (2019):16-22,
https://doi.org/10.2298/SPAT1942016K . .
7
7

Новији аспекти планирања подручја посебне намене у Србији – искуства и препоруке

Стефановић, Небојша; Крунић, Никола; Ненковић-Ризнић, Марина; Даниловић Христић, Наташа

(Београд : Удружење урбаниста Србије, 2018)


                      

                      
Стефановић, Н., Крунић, Н., Ненковић-Ризнић, М.,& Даниловић Христић, Н.. (2018). Новији аспекти планирања подручја посебне намене у Србији – искуства и препоруке. in Каталог изложбе: 27. Салон урбанизма 2018, Рума, 8-13 новембар
Београд : Удружење урбаниста Србије., 10.04.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_860
Стефановић Н, Крунић Н, Ненковић-Ризнић М, Даниловић Христић Н. Новији аспекти планирања подручја посебне намене у Србији – искуства и препоруке. in Каталог изложбе: 27. Салон урбанизма 2018, Рума, 8-13 новембар. 2018;:10.04.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_860 .
Стефановић, Небојша, Крунић, Никола, Ненковић-Ризнић, Марина, Даниловић Христић, Наташа, "Новији аспекти планирања подручја посебне намене у Србији – искуства и препоруке" in Каталог изложбе: 27. Салон урбанизма 2018, Рума, 8-13 новембар (2018):10.04,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_860 .