Alfirević, Đorđe

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0002-5384-0922
 • Alfirević, Đorđe (26)
 • Алфиревић, Ђорђе (3)
Projects

Author's Bibliography

Поливалентност стана са отвореним планом − карактеристике и принципи просторне организације

Алфиревић, Ђорђе; Симоновић Алфиревић, Сања

(Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2022)

TY - JOUR
AU - Алфиревић, Ђорђе
AU - Симоновић Алфиревић, Сања
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/657
AB - Поливалентност (грч. poly више, нлат. valentia вредност − вишевредан, вишезначан, вишенаменски) је термин који има широк опсег употребе у науци и уметностима. Поливалентност најчешће подразумева различите начине (режиме) коришћења истог простора, тј. прилагодљивост простора различитим људским потребама уз минималне физичке модификације. У науци је уврежено мишљење да се термин поливалентност у стамбеној архитектури првенствено односи на ниво читавог стана или куће, тј. на могућност реорганизације унутрашње структуре (пренамену просторија), што се може посматрати као шире тумачење појма. Са друге стране, постоји и уже тумачење, које се односи на поливалентност дела стана, једног простора или просторије, тј. на могућност преклапања стамбених функција у различитим временским терминима у истом простору, тзв. отвореном плану. У истраживању су разматрани концепти просторне организације поливалентних стамбених простора са отвореним планом. Научном анализом референтних извора, тумачењем и анализом карактеристичних примера, као и применом дедуктивне методе, истражени су поливалентни стамбени простори са отвореним планом, с циљем констатовања њихових најзначајнијих карактеристика и принципа просторне организације.
AB - Polyvalence (gr. poly multi, nlat. valentia value – multivalued, ambiguous, multipurpose) is a term that has a wide range of uses in science and art. Polyvalence usually implies different ways (regimes) of using the same space, i.e., the adaptability of space to different human needs, with minimal physical modifications. It is a common opinion in science that the term polyvalence in residential architecture primarily refers to the level of an entire apartment or house, i.e., to the possibility of reorganizing the internal structure (conversion of the premises), which can be seen as a broader interpretation of the term. On the other hand, there is a narrower interpretation which refers to the polyvalence of a part of an apartment, to a particular space or room, i.e., to the possibility of overlapping housing functions at different times in the same space, a so-called open plan. The research considers the concepts of spatial organization in polyvalent residential spaces with an open plan. The scientific analysis of reference sources, the interpretation and analysis of characteristic examples, and the deductive method, were used to investigate polyvalent open-plan living spaces, with the aim of ascertaining their most important characteristics and the principles of their spatial organization.
PB - Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије
T2 - Архитектура и урбанизам
T1 - Поливалентност стана са отвореним планом − карактеристике и принципи просторне организације
T1 - The polyvalence of an open plan apartment – characteristics and spatial organization principles
IS - 54
SP - 27
EP - 43
DO - 10.5937/a-u0-34066
ER - 
@article{
author = "Алфиревић, Ђорђе and Симоновић Алфиревић, Сања",
year = "2022",
abstract = "Поливалентност (грч. poly више, нлат. valentia вредност − вишевредан, вишезначан, вишенаменски) је термин који има широк опсег употребе у науци и уметностима. Поливалентност најчешће подразумева различите начине (режиме) коришћења истог простора, тј. прилагодљивост простора различитим људским потребама уз минималне физичке модификације. У науци је уврежено мишљење да се термин поливалентност у стамбеној архитектури првенствено односи на ниво читавог стана или куће, тј. на могућност реорганизације унутрашње структуре (пренамену просторија), што се може посматрати као шире тумачење појма. Са друге стране, постоји и уже тумачење, које се односи на поливалентност дела стана, једног простора или просторије, тј. на могућност преклапања стамбених функција у различитим временским терминима у истом простору, тзв. отвореном плану. У истраживању су разматрани концепти просторне организације поливалентних стамбених простора са отвореним планом. Научном анализом референтних извора, тумачењем и анализом карактеристичних примера, као и применом дедуктивне методе, истражени су поливалентни стамбени простори са отвореним планом, с циљем констатовања њихових најзначајнијих карактеристика и принципа просторне организације., Polyvalence (gr. poly multi, nlat. valentia value – multivalued, ambiguous, multipurpose) is a term that has a wide range of uses in science and art. Polyvalence usually implies different ways (regimes) of using the same space, i.e., the adaptability of space to different human needs, with minimal physical modifications. It is a common opinion in science that the term polyvalence in residential architecture primarily refers to the level of an entire apartment or house, i.e., to the possibility of reorganizing the internal structure (conversion of the premises), which can be seen as a broader interpretation of the term. On the other hand, there is a narrower interpretation which refers to the polyvalence of a part of an apartment, to a particular space or room, i.e., to the possibility of overlapping housing functions at different times in the same space, a so-called open plan. The research considers the concepts of spatial organization in polyvalent residential spaces with an open plan. The scientific analysis of reference sources, the interpretation and analysis of characteristic examples, and the deductive method, were used to investigate polyvalent open-plan living spaces, with the aim of ascertaining their most important characteristics and the principles of their spatial organization.",
publisher = "Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије",
journal = "Архитектура и урбанизам",
title = "Поливалентност стана са отвореним планом − карактеристике и принципи просторне организације, The polyvalence of an open plan apartment – characteristics and spatial organization principles",
number = "54",
pages = "27-43",
doi = "10.5937/a-u0-34066"
}
Алфиревић, Ђ.,& Симоновић Алфиревић, С.. (2022). Поливалентност стана са отвореним планом − карактеристике и принципи просторне организације. in Архитектура и урбанизам
Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије.(54), 27-43.
https://doi.org/10.5937/a-u0-34066
Алфиревић Ђ, Симоновић Алфиревић С. Поливалентност стана са отвореним планом − карактеристике и принципи просторне организације. in Архитектура и урбанизам. 2022;(54):27-43.
doi:10.5937/a-u0-34066 .
Алфиревић, Ђорђе, Симоновић Алфиревић, Сања, "Поливалентност стана са отвореним планом − карактеристике и принципи просторне организације" in Архитектура и урбанизам, no. 54 (2022):27-43,
https://doi.org/10.5937/a-u0-34066 . .

Interior in Context: Principles of Interior and Exterior Integration

Simonović Alfirević, Sanja; Alfirević, Đorđe

(Belgrade : Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, Serbia, 2022)

TY - CHAP
AU - Simonović Alfirević, Sanja
AU - Alfirević, Đorđe
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/684
AB - The subject of this research includes design principles
through which the integration of interior and exterior can
be achieved. The principles are grouped according to the role
they play in achieving the relationship between outer and inner
space. Two directions of possible interactions are considered: a)
the influence of the interior on the exterior and b) the influence
of the exterior on the interior.
The structure of design principles is conceived by applying the
deductive method and is derived from the basic motives that
most often cause interactions between the interior space and
the environment. The analysis of characteristic motives, which
are mainly a consequence of the extroverted or introverted nature
of the user, the desire for intimacy or presenting material
status, etc., formulates design principles that provide an answer
to the needs for integration of interior and exterior. The principles
are clearly presented using characteristic examples of
modern concepts of spatial organization and interior design.
The main goal of the research is to determine a methodical
structure of creative principles, which enable the integration of
interior and exterior, and supporting that relation at the same
time, but also to check the stance that the architect’s shaping of
the user’s desire to perceive the immediate environment is sufficient
for the basic connection of external and internal space.
In addition, it is important to emphasize that for higher levels
of the mentioned integration, it is necessary for the user to see,
but also to be seen, i.e. that there is a mutual interest in the interaction
of both the user of the interior space and the observer
who experiences the interior from the environment.
The results of the research indicate, first of all, the existence of a
larger number of creative principles by means of which it is possible
to connect the interior space with the immediate environment.
On the other hand, the paper states a close cause-and-effect
relationship of motives, which arise from the specific users’
needs and the architect’s competence to recognize the wishes of
users and articulate them in a contextual visual expression.
AB - Контекст (лат. contextus – веза, спој речи, смисао) је термин који у општем смислу означава везу мисли у говору. Термин је у употреби у готово свим областима људског стваралаштва, између осталог и у архитектури и дизајну ентеријера. Када се примењује, обично подразумева релацију дела нечега према целини. Један исти појам или елемент може имати различито значење у зависности од контекста у коме се налази. У дизајну ентеријера, као и у архитектури, контекст има два нивоа значења. У ужем смислу, подразумева непосредно физичко окружење око облика или простора који се пројектује. У ширем смислу, контекст је скуп свих утицајних фактора који утичу на конципирање пројектног решења. Предмет рада овог истраживања су пројектантски принципи путем којих се може постићи интеграција ентеријера и екстеријера. Принципи су груписани према улози коју имају у остваривању релација између спољашњег и унурашњег простора. Разматрана су два смера могућих интеракција: а) утицај ентеријера на екстеријер и б) утицај екстеријера на ентеријер. Структура принципа је постављена помоћу дедуктивног метода и изведена је из основних мотива који најчешће узрокују интеракције између унутрашњег простора и окружења. Анализом карактеристичних мотива, који су углавном последица екстровертне или интровертне природе корисника, жеље за интимношћу, за приказивањем материјалног статуса и др., формулисани су пројектантски принципи који пружају одговор на потребе за интегрисањем ентеријера и екстеријера. Принципи су прегледно приказани помоћу карактеристичних примера савремених концепата просторне организације и ентеријера. Основни циљ истраживања је да се постави систематична структура стваралачких принципа, који омогућавају остваривање и јачање интеграције ентеријера и екстеријера, али и да се провери становиште по коме је за елементарно повезивање спољашњег и унутрашњег простора довољно да архитект уобличи жељу корисника да види окружење, док је за више нивое интеграције неопходно да корисник види, али и да буде виђен, тј. да постоји обострани интерес за интеракцијом и корисника унутрашњег простора и посматрача који доживљава ентеријер из окружења. Резултати истраживања указују пре свега на постојање већег броја стваралачких принципа помоћу којих је могуће повезати унутрашњи простор са непосредним окружењем. Са друге стране, у раду је констатована блиска узрочно-последична релација мотива, који проистичу из специфичних потреба корисника и спремности ствараоца да препозна жеље корисника и артикулише их у контекстуалан визуелни израз.
PB - Belgrade : Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, Serbia
T2 - Thematic Proceedings - Art and Science Applied : Experience and Vision - Selection of Papers from the Second International Conference of the Faculty of Applied Arts in Belgrade, SmartArt 2021
T1 - Interior in Context: Principles of Interior and Exterior Integration
T1 - Ентеријер у контексту: принципи интеграције ентеријера и екстеријера
SP - 450
EP - 462
DO - 10.18485/smartart.2022.2.ch24
ER - 
@inbook{
author = "Simonović Alfirević, Sanja and Alfirević, Đorđe",
year = "2022",
abstract = "The subject of this research includes design principles
through which the integration of interior and exterior can
be achieved. The principles are grouped according to the role
they play in achieving the relationship between outer and inner
space. Two directions of possible interactions are considered: a)
the influence of the interior on the exterior and b) the influence
of the exterior on the interior.
The structure of design principles is conceived by applying the
deductive method and is derived from the basic motives that
most often cause interactions between the interior space and
the environment. The analysis of characteristic motives, which
are mainly a consequence of the extroverted or introverted nature
of the user, the desire for intimacy or presenting material
status, etc., formulates design principles that provide an answer
to the needs for integration of interior and exterior. The principles
are clearly presented using characteristic examples of
modern concepts of spatial organization and interior design.
The main goal of the research is to determine a methodical
structure of creative principles, which enable the integration of
interior and exterior, and supporting that relation at the same
time, but also to check the stance that the architect’s shaping of
the user’s desire to perceive the immediate environment is sufficient
for the basic connection of external and internal space.
In addition, it is important to emphasize that for higher levels
of the mentioned integration, it is necessary for the user to see,
but also to be seen, i.e. that there is a mutual interest in the interaction
of both the user of the interior space and the observer
who experiences the interior from the environment.
The results of the research indicate, first of all, the existence of a
larger number of creative principles by means of which it is possible
to connect the interior space with the immediate environment.
On the other hand, the paper states a close cause-and-effect
relationship of motives, which arise from the specific users’
needs and the architect’s competence to recognize the wishes of
users and articulate them in a contextual visual expression., Контекст (лат. contextus – веза, спој речи, смисао) је термин који у општем смислу означава везу мисли у говору. Термин је у употреби у готово свим областима људског стваралаштва, између осталог и у архитектури и дизајну ентеријера. Када се примењује, обично подразумева релацију дела нечега према целини. Један исти појам или елемент може имати различито значење у зависности од контекста у коме се налази. У дизајну ентеријера, као и у архитектури, контекст има два нивоа значења. У ужем смислу, подразумева непосредно физичко окружење око облика или простора који се пројектује. У ширем смислу, контекст је скуп свих утицајних фактора који утичу на конципирање пројектног решења. Предмет рада овог истраживања су пројектантски принципи путем којих се може постићи интеграција ентеријера и екстеријера. Принципи су груписани према улози коју имају у остваривању релација између спољашњег и унурашњег простора. Разматрана су два смера могућих интеракција: а) утицај ентеријера на екстеријер и б) утицај екстеријера на ентеријер. Структура принципа је постављена помоћу дедуктивног метода и изведена је из основних мотива који најчешће узрокују интеракције између унутрашњег простора и окружења. Анализом карактеристичних мотива, који су углавном последица екстровертне или интровертне природе корисника, жеље за интимношћу, за приказивањем материјалног статуса и др., формулисани су пројектантски принципи који пружају одговор на потребе за интегрисањем ентеријера и екстеријера. Принципи су прегледно приказани помоћу карактеристичних примера савремених концепата просторне организације и ентеријера. Основни циљ истраживања је да се постави систематична структура стваралачких принципа, који омогућавају остваривање и јачање интеграције ентеријера и екстеријера, али и да се провери становиште по коме је за елементарно повезивање спољашњег и унутрашњег простора довољно да архитект уобличи жељу корисника да види окружење, док је за више нивое интеграције неопходно да корисник види, али и да буде виђен, тј. да постоји обострани интерес за интеракцијом и корисника унутрашњег простора и посматрача који доживљава ентеријер из окружења. Резултати истраживања указују пре свега на постојање већег броја стваралачких принципа помоћу којих је могуће повезати унутрашњи простор са непосредним окружењем. Са друге стране, у раду је констатована блиска узрочно-последична релација мотива, који проистичу из специфичних потреба корисника и спремности ствараоца да препозна жеље корисника и артикулише их у контекстуалан визуелни израз.",
publisher = "Belgrade : Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, Serbia",
journal = "Thematic Proceedings - Art and Science Applied : Experience and Vision - Selection of Papers from the Second International Conference of the Faculty of Applied Arts in Belgrade, SmartArt 2021",
booktitle = "Interior in Context: Principles of Interior and Exterior Integration, Ентеријер у контексту: принципи интеграције ентеријера и екстеријера",
pages = "450-462",
doi = "10.18485/smartart.2022.2.ch24"
}
Simonović Alfirević, S.,& Alfirević, Đ.. (2022). Interior in Context: Principles of Interior and Exterior Integration. in Thematic Proceedings - Art and Science Applied : Experience and Vision - Selection of Papers from the Second International Conference of the Faculty of Applied Arts in Belgrade, SmartArt 2021
Belgrade : Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, Serbia., 450-462.
https://doi.org/10.18485/smartart.2022.2.ch24
Simonović Alfirević S, Alfirević Đ. Interior in Context: Principles of Interior and Exterior Integration. in Thematic Proceedings - Art and Science Applied : Experience and Vision - Selection of Papers from the Second International Conference of the Faculty of Applied Arts in Belgrade, SmartArt 2021. 2022;:450-462.
doi:10.18485/smartart.2022.2.ch24 .
Simonović Alfirević, Sanja, Alfirević, Đorđe, "Interior in Context: Principles of Interior and Exterior Integration" in Thematic Proceedings - Art and Science Applied : Experience and Vision - Selection of Papers from the Second International Conference of the Faculty of Applied Arts in Belgrade, SmartArt 2021 (2022):450-462,
https://doi.org/10.18485/smartart.2022.2.ch24 . .

The influence of the border materiality on the experience of territoriality in housing

Simonović Alfirević, Sanja; Alfirević, Đorđe

(Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade, 2022)

TY - CONF
AU - Simonović Alfirević, Sanja
AU - Alfirević, Đorđe
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/665
AB - The notion of territoriality is widespread and is present in many areas of human activity. This term is usually associated with the need to demarcate space, which individuals or groups use and defend. In science, so far, various parameters that determine the extent of the experience of territoriality have been investigated, among others, control, security, personalization and protection of space..
In the research, through the deductive method and the analysis of certain characteristic housing models - residential communities, residential buildings and residential units, it will be considered on a general level to what extent spatial boundaries provide different degrees of privacy and enable people to exercise control over their own activities and the activities of others. The physical and functional framework and the social division of space can increase or decrease the possibilities for resident activities.
The goal of this research is to consider the relationship between the experience of territoriality of an individual or a group in housing and the character of the boundaries that determine the domain of the territory, i.e. certain spatial levels. Another goal is to reconsider the thesis according to which the character of the boundary is one of the key parameters that influence the experience of territoriality in housing. If the boundary of the territory is more material, solid, concrete or closed, the experience of territoriality is more present, while if the boundary of the territory is immaterial, ephemeral, softer, flexible or more open, it diminishes the experience of territoriality and has the opposite effect.
PB - Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade
C3 - Fourth International Scientific Conference ′′Science, Education, Technology and Innovation – SETI IV 2022
T1 - The influence of the border materiality on the experience of territoriality in housing
SP - 414
EP - 426
ER - 
@conference{
author = "Simonović Alfirević, Sanja and Alfirević, Đorđe",
year = "2022",
abstract = "The notion of territoriality is widespread and is present in many areas of human activity. This term is usually associated with the need to demarcate space, which individuals or groups use and defend. In science, so far, various parameters that determine the extent of the experience of territoriality have been investigated, among others, control, security, personalization and protection of space..
In the research, through the deductive method and the analysis of certain characteristic housing models - residential communities, residential buildings and residential units, it will be considered on a general level to what extent spatial boundaries provide different degrees of privacy and enable people to exercise control over their own activities and the activities of others. The physical and functional framework and the social division of space can increase or decrease the possibilities for resident activities.
The goal of this research is to consider the relationship between the experience of territoriality of an individual or a group in housing and the character of the boundaries that determine the domain of the territory, i.e. certain spatial levels. Another goal is to reconsider the thesis according to which the character of the boundary is one of the key parameters that influence the experience of territoriality in housing. If the boundary of the territory is more material, solid, concrete or closed, the experience of territoriality is more present, while if the boundary of the territory is immaterial, ephemeral, softer, flexible or more open, it diminishes the experience of territoriality and has the opposite effect.",
publisher = "Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade",
journal = "Fourth International Scientific Conference ′′Science, Education, Technology and Innovation – SETI IV 2022",
title = "The influence of the border materiality on the experience of territoriality in housing",
pages = "414-426"
}
Simonović Alfirević, S.,& Alfirević, Đ.. (2022). The influence of the border materiality on the experience of territoriality in housing. in Fourth International Scientific Conference ′′Science, Education, Technology and Innovation – SETI IV 2022
Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade., 414-426.
Simonović Alfirević S, Alfirević Đ. The influence of the border materiality on the experience of territoriality in housing. in Fourth International Scientific Conference ′′Science, Education, Technology and Innovation – SETI IV 2022. 2022;:414-426..
Simonović Alfirević, Sanja, Alfirević, Đorđe, "The influence of the border materiality on the experience of territoriality in housing" in Fourth International Scientific Conference ′′Science, Education, Technology and Innovation – SETI IV 2022 (2022):414-426.

The influence of the border materiality on the experience of territoriality in housing

Simonović Alfirević, Sanja; Alfirević, Đorđe

(Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade, 2022)

TY - CONF
AU - Simonović Alfirević, Sanja
AU - Alfirević, Đorđe
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/666
AB - The notion of territoriality is widespread and is present in many areas of human activity. This term is usually associated with the need to demarcate space, which individuals or groups use and defend. In science, so far, various parameters that determine the extent of the experience of territoriality have been investigated, among others, control, security, personalization and protection of space..
In the research, through the deductive method and the analysis of certain characteristic housing models - residential communities, residential buildings and residential units, it will be considered on a general level to what extent spatial boundaries provide different degrees of privacy and enable people to exercise control over their own activities and the activities of others. The physical and functional framework and the social division of space can increase or decrease the possibilities for resident activities.
The goal of this research is to consider the relationship between the experience of territoriality of an individual or a group in housing and the character of the boundaries that determine the domain of the territory, i.e. certain spatial levels. Another goal is to reconsider the thesis according to which the character of the boundary is one of the key parameters that influence the experience of territoriality in housing. If the boundary of the territory is more material, solid, concrete or closed, the experience of territoriality is more present, while if the boundary of the territory is immaterial, ephemeral, softer, flexible or more open, it diminishes the experience of territoriality and has the opposite effect.
PB - Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade
C3 - Book of abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI IV, Belgrade, September 30 – October 1
T1 - The influence of the border materiality on the experience of territoriality in housing
SP - 65
ER - 
@conference{
author = "Simonović Alfirević, Sanja and Alfirević, Đorđe",
year = "2022",
abstract = "The notion of territoriality is widespread and is present in many areas of human activity. This term is usually associated with the need to demarcate space, which individuals or groups use and defend. In science, so far, various parameters that determine the extent of the experience of territoriality have been investigated, among others, control, security, personalization and protection of space..
In the research, through the deductive method and the analysis of certain characteristic housing models - residential communities, residential buildings and residential units, it will be considered on a general level to what extent spatial boundaries provide different degrees of privacy and enable people to exercise control over their own activities and the activities of others. The physical and functional framework and the social division of space can increase or decrease the possibilities for resident activities.
The goal of this research is to consider the relationship between the experience of territoriality of an individual or a group in housing and the character of the boundaries that determine the domain of the territory, i.e. certain spatial levels. Another goal is to reconsider the thesis according to which the character of the boundary is one of the key parameters that influence the experience of territoriality in housing. If the boundary of the territory is more material, solid, concrete or closed, the experience of territoriality is more present, while if the boundary of the territory is immaterial, ephemeral, softer, flexible or more open, it diminishes the experience of territoriality and has the opposite effect.",
publisher = "Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade",
journal = "Book of abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI IV, Belgrade, September 30 – October 1",
title = "The influence of the border materiality on the experience of territoriality in housing",
pages = "65"
}
Simonović Alfirević, S.,& Alfirević, Đ.. (2022). The influence of the border materiality on the experience of territoriality in housing. in Book of abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI IV, Belgrade, September 30 – October 1
Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade., 65.
Simonović Alfirević S, Alfirević Đ. The influence of the border materiality on the experience of territoriality in housing. in Book of abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI IV, Belgrade, September 30 – October 1. 2022;:65..
Simonović Alfirević, Sanja, Alfirević, Đorđe, "The influence of the border materiality on the experience of territoriality in housing" in Book of abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI IV, Belgrade, September 30 – October 1 (2022):65.

Мотиви за истицање угла у карактеризацији угаоних интерполација

Алфиревић, Ђорђе; Симоновић Алфиревић, Сања

(Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2021)

TY - JOUR
AU - Алфиревић, Ђорђе
AU - Симоновић Алфиревић, Сања
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/656
AB - Предмет истраживања су угаоне интерполације у урбаном окружењу. Термин „угаона интерполација” означава архитектонски објекат (кућу или зграду) који довршава континуитет два низа архитектонских објеката који се сусрећу под углом. Један од најзначајнијих елемената у артикулацији угаоне куће је зона контакта две спољне фасаде, на чијем сусрету се под извесним околностима може формирати тзв. „тема угла”. Тема угла у архитектури подразумева место које је у односу на суседне фасадне равни или волуметрију објекта у извесном смислу наглашено. Иако је принцип акцентовања угла у архитектури присутан код већине угаоних кућа, постоје бројни примери интерполација код којих угао није наглашен, из чега се стиче утисак да постоје одређени мотиви или околности због којих се угао истиче или не истиче. Teжиште рада није на формалним аспектима артикулације угла, већ на анализирању узрока појаве угаоног мотива. У раду су путем научне анализе разматрани карактеристични примери кућа на углу, да би затим биле истражене законитости и методом генерализације констатовани мотиви који утичу на истицање угла у композицији интерполисане грађевине. Циљ истраживања је да се преиспита становиште по коме је тема угла на угаоној интерполацији оправдана у ситуацијама када се кућа уклапа у непосредно урбано окружење које је од културно-историјског или архитектонског значаја, док, уколико се кућа надовезује на околне зграде нижег квалитета или значаја, тема угла губи смисао, јер читава кућа постаје нови градски репер, те је самим тим истицање угла сувишно.
AB - The subject of the paper is corner infills in the urban environment. The term “corner infill” means an architectural object (house or building) that completes the continuity of two sequences of architectural objects that meet at an angle. One of the most important elements in the articulation of a corner house is the contact zone between the two external facades. Under certain circumstances, the so-called “corner theme” can become their meeting point. The corner theme in architecture implies a place that is emphasized in relation to the adjacent facade planes or the volumetry of the building. Although the principle of corner accentuation in architecture is present in most corner houses, there are numerous examples of urban infills in which the corner is not emphasized. That gives the impression that there are certain motifs or circumstances due to which the corner is accented or unaccented. The focus of the paper is not on the formal aspects of the corner articulation, but on analyzing the causes of the appearance of the corner motif. In the paper, characteristic examples of corner houses are considered through scientific analysis, and then the regularities are explored. The motifs that influence the emphasis of the angle in the interpolated building’s composition were ascertained by the method of generalization. The aim of the research was to re-examine the position according to which the corner theme in urban infills is justified in situations when the house fits into the immediate urban environment of cultural-historical or architectural significance. On the other hand, if the house is connected to surrounding buildings of lower quality or significance, the theme of the corner loses its meaning, because the whole house becomes a new city reference point, therefore emphasizing that the corner is superfluous
PB - Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије
T2 - Архитектура и урбанизам
T1 - Мотиви за истицање угла у карактеризацији угаоних интерполација
T1 - Motifs for Emphasizing Corners in the Characterization of Corner Infill Buildings
IS - 53
SP - 74
EP - 88
DO - 10.5937/a-u0-33187
ER - 
@article{
author = "Алфиревић, Ђорђе and Симоновић Алфиревић, Сања",
year = "2021",
abstract = "Предмет истраживања су угаоне интерполације у урбаном окружењу. Термин „угаона интерполација” означава архитектонски објекат (кућу или зграду) који довршава континуитет два низа архитектонских објеката који се сусрећу под углом. Један од најзначајнијих елемената у артикулацији угаоне куће је зона контакта две спољне фасаде, на чијем сусрету се под извесним околностима може формирати тзв. „тема угла”. Тема угла у архитектури подразумева место које је у односу на суседне фасадне равни или волуметрију објекта у извесном смислу наглашено. Иако је принцип акцентовања угла у архитектури присутан код већине угаоних кућа, постоје бројни примери интерполација код којих угао није наглашен, из чега се стиче утисак да постоје одређени мотиви или околности због којих се угао истиче или не истиче. Teжиште рада није на формалним аспектима артикулације угла, већ на анализирању узрока појаве угаоног мотива. У раду су путем научне анализе разматрани карактеристични примери кућа на углу, да би затим биле истражене законитости и методом генерализације констатовани мотиви који утичу на истицање угла у композицији интерполисане грађевине. Циљ истраживања је да се преиспита становиште по коме је тема угла на угаоној интерполацији оправдана у ситуацијама када се кућа уклапа у непосредно урбано окружење које је од културно-историјског или архитектонског значаја, док, уколико се кућа надовезује на околне зграде нижег квалитета или значаја, тема угла губи смисао, јер читава кућа постаје нови градски репер, те је самим тим истицање угла сувишно., The subject of the paper is corner infills in the urban environment. The term “corner infill” means an architectural object (house or building) that completes the continuity of two sequences of architectural objects that meet at an angle. One of the most important elements in the articulation of a corner house is the contact zone between the two external facades. Under certain circumstances, the so-called “corner theme” can become their meeting point. The corner theme in architecture implies a place that is emphasized in relation to the adjacent facade planes or the volumetry of the building. Although the principle of corner accentuation in architecture is present in most corner houses, there are numerous examples of urban infills in which the corner is not emphasized. That gives the impression that there are certain motifs or circumstances due to which the corner is accented or unaccented. The focus of the paper is not on the formal aspects of the corner articulation, but on analyzing the causes of the appearance of the corner motif. In the paper, characteristic examples of corner houses are considered through scientific analysis, and then the regularities are explored. The motifs that influence the emphasis of the angle in the interpolated building’s composition were ascertained by the method of generalization. The aim of the research was to re-examine the position according to which the corner theme in urban infills is justified in situations when the house fits into the immediate urban environment of cultural-historical or architectural significance. On the other hand, if the house is connected to surrounding buildings of lower quality or significance, the theme of the corner loses its meaning, because the whole house becomes a new city reference point, therefore emphasizing that the corner is superfluous",
publisher = "Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије",
journal = "Архитектура и урбанизам",
title = "Мотиви за истицање угла у карактеризацији угаоних интерполација, Motifs for Emphasizing Corners in the Characterization of Corner Infill Buildings",
number = "53",
pages = "74-88",
doi = "10.5937/a-u0-33187"
}
Алфиревић, Ђ.,& Симоновић Алфиревић, С.. (2021). Мотиви за истицање угла у карактеризацији угаоних интерполација. in Архитектура и урбанизам
Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије.(53), 74-88.
https://doi.org/10.5937/a-u0-33187
Алфиревић Ђ, Симоновић Алфиревић С. Мотиви за истицање угла у карактеризацији угаоних интерполација. in Архитектура и урбанизам. 2021;(53):74-88.
doi:10.5937/a-u0-33187 .
Алфиревић, Ђорђе, Симоновић Алфиревић, Сања, "Мотиви за истицање угла у карактеризацији угаоних интерполација" in Архитектура и урбанизам, no. 53 (2021):74-88,
https://doi.org/10.5937/a-u0-33187 . .

Interior in Context: Principles of Interior and Exterior Integration

Simonović Alfirević, Sanja; Alfirević, Đorđe

(Belgrade : Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, Serbia, 2021)

TY - CONF
AU - Simonović Alfirević, Sanja
AU - Alfirević, Đorđe
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/672
AB - The subject of this research includes design principles through which the integration of interior and exterior can be achieved. The principles are grouped according to the role they play in achieving the relationship between outer and inner space. Two directions of possible interactions are considered: a) the influence of the interior on the exterior and b) the influence of the exterior on the interior.
The structure of design principles is conceived by applying the deductive method and is derived from the basic motives that most often cause interactions between the interior space and the environment. The analysis of characteristic motives, which are mainly a consequence of the extroverted or introverted nature of the user, the desire for intimacy or presenting material status, etc., formulates design principles that provide an answer to the needs for integration of interior and exterior. The principles are clearly presented using characteristic examples of modern concepts of spatial organization and interior design. 
The main goal of the research is to determine a methodical structure of creative principles, which enable the integration of interior and exterior, and supporting that relation at the same time, but also to check the stance that the architect's shaping of the user's desire to perceive the immediate environment is sufficient for the basic connection of external and internal space. In addition, it is important to emphasize that for higher levels of the mentioned integration, it is necessary for the user to see, but also to be seen, i.e. that there is a mutual interest in the interaction of both the user of the interior space and the observer who experiences the interior from the environment.
The results of the research indicate, first of all, the existence of a larger number of creative principles by means of which it is possible to connect the interior space with the immediate environment. On the other hand, the paper states a close cause-and-effect relationship of motives, which arise from the specific users’ needs and the architect’s competence to recognize the wishes of users and articulate them in a contextual visual expression.
PB - Belgrade : Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, Serbia
C3 - SmartArt Book of Abstracts, Second International Conference of the Faculty of Applied Arts in Belgrade, SmartArt – “Art and Science Applied: Experience and Vision”
T1 - Interior in Context: Principles of Interior and Exterior Integration
SP - 78
EP - 78
ER - 
@conference{
author = "Simonović Alfirević, Sanja and Alfirević, Đorđe",
year = "2021",
abstract = "The subject of this research includes design principles through which the integration of interior and exterior can be achieved. The principles are grouped according to the role they play in achieving the relationship between outer and inner space. Two directions of possible interactions are considered: a) the influence of the interior on the exterior and b) the influence of the exterior on the interior.
The structure of design principles is conceived by applying the deductive method and is derived from the basic motives that most often cause interactions between the interior space and the environment. The analysis of characteristic motives, which are mainly a consequence of the extroverted or introverted nature of the user, the desire for intimacy or presenting material status, etc., formulates design principles that provide an answer to the needs for integration of interior and exterior. The principles are clearly presented using characteristic examples of modern concepts of spatial organization and interior design. 
The main goal of the research is to determine a methodical structure of creative principles, which enable the integration of interior and exterior, and supporting that relation at the same time, but also to check the stance that the architect's shaping of the user's desire to perceive the immediate environment is sufficient for the basic connection of external and internal space. In addition, it is important to emphasize that for higher levels of the mentioned integration, it is necessary for the user to see, but also to be seen, i.e. that there is a mutual interest in the interaction of both the user of the interior space and the observer who experiences the interior from the environment.
The results of the research indicate, first of all, the existence of a larger number of creative principles by means of which it is possible to connect the interior space with the immediate environment. On the other hand, the paper states a close cause-and-effect relationship of motives, which arise from the specific users’ needs and the architect’s competence to recognize the wishes of users and articulate them in a contextual visual expression.",
publisher = "Belgrade : Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, Serbia",
journal = "SmartArt Book of Abstracts, Second International Conference of the Faculty of Applied Arts in Belgrade, SmartArt – “Art and Science Applied: Experience and Vision”",
title = "Interior in Context: Principles of Interior and Exterior Integration",
pages = "78-78"
}
Simonović Alfirević, S.,& Alfirević, Đ.. (2021). Interior in Context: Principles of Interior and Exterior Integration. in SmartArt Book of Abstracts, Second International Conference of the Faculty of Applied Arts in Belgrade, SmartArt – “Art and Science Applied: Experience and Vision”
Belgrade : Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, Serbia., 78-78.
Simonović Alfirević S, Alfirević Đ. Interior in Context: Principles of Interior and Exterior Integration. in SmartArt Book of Abstracts, Second International Conference of the Faculty of Applied Arts in Belgrade, SmartArt – “Art and Science Applied: Experience and Vision”. 2021;:78-78..
Simonović Alfirević, Sanja, Alfirević, Đorđe, "Interior in Context: Principles of Interior and Exterior Integration" in SmartArt Book of Abstracts, Second International Conference of the Faculty of Applied Arts in Belgrade, SmartArt – “Art and Science Applied: Experience and Vision” (2021):78-78.

Параметри просторног комфора у архитектури

Алфиревић, Ђорђе; Симоновић Алфиревић, Сања

(Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2020)

TY - JOUR
AU - Алфиревић, Ђорђе
AU - Симоновић Алфиревић, Сања
PY - 2020
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/600
AB - Перцепција реалности се доживљава путем чула, од којих свако у извесној мери доприноси формирању представе о осећају комфора. Када је у питању доживљај простора и просторности, најдоминантнији су визуелни и тактилни утицаји, чије информације надјачавају остала чула. У науци је опште прихваћено мишљење да постоји неколико основних категорија комфора – визуелни, термички, аудиторни (звучни), олфакторни (мирисни) и хигијенски комфор. За разлику од претходно поменутих термина, просторни комфор није јасно дефинисан, иако је један од кључних термина када се говори о људским потребама и функционалности простора у архитектури. Поред широке примене у пракси и чињенице да још увек не постоји јасно одређење овог термина у науци, његова примена се подразумева као еквивалент угодности простора. У истраживању су анализирани и систематизовани најзначајнији параметри чија примена пружа могућност за постизање просторног комфора, што не значи да ће просторни комфор бити постигнут јер у великој мери зависи од индивидуалне перцепције корисника простора. У циљу појашњења термина просторни комфор и формулисања његове прецизне дефиниције, основни допринос рада је анализа параметара путем којих се може постићи просторни комфор, као и преиспитивање тезе да просторни комфор чини осећај пријатности и задовољства који проистиче из физичких, визуелних и тактилних квалитета простора.
AB - The perception of reality is experienced through the senses, 
where each sense contributes to the way we form our picture 
of the feeling of comfort. When it comes to the perception of 
space and spatiality, the most dominant are visual and tactile 
influences, providing the information that outbalance other 
senses. A widely accepted opinion in science is that there are 
several main categories of comfort – visual, thermic, auditory, 
olfactory and hygienic. In contrast to previously mentioned 
terms, spatial comfort has not been clearly defined, even 
though it is one of the key terms when discussing human 
needs and functionality of space in architecture. Along with 
being widely used in practice and the fact that a clear scientific 
determination of this term is still lacking, its use is understood 
as the equivalent of comfort of a certain space. Our paper 
analyzed and systematized most significant parameters that 
can be applied to enable achievement of spatial comfort, which 
does not necessarily mean that such a spatial comfort will in fact 
be achieved, as this depends largely on individual perception 
of a space user. Aiming to clarify the term spatial comfort and 
determine its precise definition, the main contribution of this 
paper is the analysis of parameters that can contribute to spatial 
comfort, as well as reexamination of the thesis that spatial 
comfort includes the feeling of coziness and content resulting 
from physical, visual and tactile qualities of a certain space.
PB - Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије
T2 - Архитектура и урбанизам
T1 - Параметри просторног комфора у архитектури
T1 - Parameters of spatial comfort in architecture
IS - 51
SP - 33
EP - 45
DO - 10.5937/a-u0-26940
ER - 
@article{
author = "Алфиревић, Ђорђе and Симоновић Алфиревић, Сања",
year = "2020",
abstract = "Перцепција реалности се доживљава путем чула, од којих свако у извесној мери доприноси формирању представе о осећају комфора. Када је у питању доживљај простора и просторности, најдоминантнији су визуелни и тактилни утицаји, чије информације надјачавају остала чула. У науци је опште прихваћено мишљење да постоји неколико основних категорија комфора – визуелни, термички, аудиторни (звучни), олфакторни (мирисни) и хигијенски комфор. За разлику од претходно поменутих термина, просторни комфор није јасно дефинисан, иако је један од кључних термина када се говори о људским потребама и функционалности простора у архитектури. Поред широке примене у пракси и чињенице да још увек не постоји јасно одређење овог термина у науци, његова примена се подразумева као еквивалент угодности простора. У истраживању су анализирани и систематизовани најзначајнији параметри чија примена пружа могућност за постизање просторног комфора, што не значи да ће просторни комфор бити постигнут јер у великој мери зависи од индивидуалне перцепције корисника простора. У циљу појашњења термина просторни комфор и формулисања његове прецизне дефиниције, основни допринос рада је анализа параметара путем којих се може постићи просторни комфор, као и преиспитивање тезе да просторни комфор чини осећај пријатности и задовољства који проистиче из физичких, визуелних и тактилних квалитета простора., The perception of reality is experienced through the senses, 
where each sense contributes to the way we form our picture 
of the feeling of comfort. When it comes to the perception of 
space and spatiality, the most dominant are visual and tactile 
influences, providing the information that outbalance other 
senses. A widely accepted opinion in science is that there are 
several main categories of comfort – visual, thermic, auditory, 
olfactory and hygienic. In contrast to previously mentioned 
terms, spatial comfort has not been clearly defined, even 
though it is one of the key terms when discussing human 
needs and functionality of space in architecture. Along with 
being widely used in practice and the fact that a clear scientific 
determination of this term is still lacking, its use is understood 
as the equivalent of comfort of a certain space. Our paper 
analyzed and systematized most significant parameters that 
can be applied to enable achievement of spatial comfort, which 
does not necessarily mean that such a spatial comfort will in fact 
be achieved, as this depends largely on individual perception 
of a space user. Aiming to clarify the term spatial comfort and 
determine its precise definition, the main contribution of this 
paper is the analysis of parameters that can contribute to spatial 
comfort, as well as reexamination of the thesis that spatial 
comfort includes the feeling of coziness and content resulting 
from physical, visual and tactile qualities of a certain space.",
publisher = "Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије",
journal = "Архитектура и урбанизам",
title = "Параметри просторног комфора у архитектури, Parameters of spatial comfort in architecture",
number = "51",
pages = "33-45",
doi = "10.5937/a-u0-26940"
}
Алфиревић, Ђ.,& Симоновић Алфиревић, С.. (2020). Параметри просторног комфора у архитектури. in Архитектура и урбанизам
Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије.(51), 33-45.
https://doi.org/10.5937/a-u0-26940
Алфиревић Ђ, Симоновић Алфиревић С. Параметри просторног комфора у архитектури. in Архитектура и урбанизам. 2020;(51):33-45.
doi:10.5937/a-u0-26940 .
Алфиревић, Ђорђе, Симоновић Алфиревић, Сања, "Параметри просторног комфора у архитектури" in Архитектура и урбанизам, no. 51 (2020):33-45,
https://doi.org/10.5937/a-u0-26940 . .
1

Улога територијалности у просторној организацији coliving заједнице

Alfirević, Đorđe; Simonović Alfirević, Sanja

(Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2020)

TY - JOUR
AU - Alfirević, Đorđe
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2020
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/555
AB - Проблем истраживања је просторна организација coliving концепта становања и улога територијалности у њиховом типолошком одређењу. Досадашња истраживања coliving концепата нису резултирала њиховом јасном систематизацијом. Компаративном анализом карактеристичних примера може се констатовати да су у пракси заступљене све могуће релације између основних функционалних група (заједничких, дељених и индивидуалних простора), које међусобним повезивањем генеришу различите типове coliving концепата. Основна теза рада је да примарни параметар из кога проистичу различити концепти коегзистенције у дељеном простору чини „доживљај територијалности”, тј. ниво толеранције корисника и спремност за дељење истих простора и садржаја са непознатим особама. Основни допринос рада је дефинисање шест карактеристичних типова coliving заједница. Значај овог рада се огледа, не само у иницирању могућности даљих теоријских истраживања у области становања, већ и у његовој практичној примењивости у просторној и функционалној организацији coliving и cohousing простора. Приказани концепти и класификација могу да послуже и као основ за дефинисање нових програма и пројектовање coliving објеката
AB - The issue that the research focuses on is spatial organization of
the coliving housing concept and the role that territoriality plays
in their typological determination. Past research of co-living
concept did not result in a clear systematization of the concept.
By comparative analyses of characteristic examples it can be
confirmed that in practice, a wide variety of relations between
the main functional groups is present (common, shared and
individual spaces) and that through links between all of them,
different types of the coliving concept are generated. The main
thesis of this paper is that the primary parameter, serving as
the base of different concepts of coexisting in a shared space,
is the “experience of territoriality” i.e. the level of tolerance that
space users have in their readiness to share the same space and
content with unknown individuals. The main contribution of the
paper lies in determination of six characteristic types of coliving
communities. The importance of this paper is reinforced not only
by the fact that it initiates the possibility of further theoretical
research in the housing sphere, but also in its practical usage
in spatial and functional organisation of coliving and cohousing
spaces. The presented concepts and classifications can serve as
the basis for the definition of new programmes and the design
of coliving objects.
PB - Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије
T2 - Архитектура и урбанизам
T1 - Улога територијалности у просторној организацији coliving заједнице
T1 - Significance of territoriality in spatial organization of coliving communities
IS - 50
SP - 7
EP - 19
DO - 10.5937/a-u0-25785
ER - 
@article{
author = "Alfirević, Đorđe and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2020",
abstract = "Проблем истраживања је просторна организација coliving концепта становања и улога територијалности у њиховом типолошком одређењу. Досадашња истраживања coliving концепата нису резултирала њиховом јасном систематизацијом. Компаративном анализом карактеристичних примера може се констатовати да су у пракси заступљене све могуће релације између основних функционалних група (заједничких, дељених и индивидуалних простора), које међусобним повезивањем генеришу различите типове coliving концепата. Основна теза рада је да примарни параметар из кога проистичу различити концепти коегзистенције у дељеном простору чини „доживљај територијалности”, тј. ниво толеранције корисника и спремност за дељење истих простора и садржаја са непознатим особама. Основни допринос рада је дефинисање шест карактеристичних типова coliving заједница. Значај овог рада се огледа, не само у иницирању могућности даљих теоријских истраживања у области становања, већ и у његовој практичној примењивости у просторној и функционалној организацији coliving и cohousing простора. Приказани концепти и класификација могу да послуже и као основ за дефинисање нових програма и пројектовање coliving објеката, The issue that the research focuses on is spatial organization of
the coliving housing concept and the role that territoriality plays
in their typological determination. Past research of co-living
concept did not result in a clear systematization of the concept.
By comparative analyses of characteristic examples it can be
confirmed that in practice, a wide variety of relations between
the main functional groups is present (common, shared and
individual spaces) and that through links between all of them,
different types of the coliving concept are generated. The main
thesis of this paper is that the primary parameter, serving as
the base of different concepts of coexisting in a shared space,
is the “experience of territoriality” i.e. the level of tolerance that
space users have in their readiness to share the same space and
content with unknown individuals. The main contribution of the
paper lies in determination of six characteristic types of coliving
communities. The importance of this paper is reinforced not only
by the fact that it initiates the possibility of further theoretical
research in the housing sphere, but also in its practical usage
in spatial and functional organisation of coliving and cohousing
spaces. The presented concepts and classifications can serve as
the basis for the definition of new programmes and the design
of coliving objects.",
publisher = "Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије",
journal = "Архитектура и урбанизам",
title = "Улога територијалности у просторној организацији coliving заједнице, Significance of territoriality in spatial organization of coliving communities",
number = "50",
pages = "7-19",
doi = "10.5937/a-u0-25785"
}
Alfirević, Đ.,& Simonović Alfirević, S.. (2020). Улога територијалности у просторној организацији coliving заједнице. in Архитектура и урбанизам
Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије.(50), 7-19.
https://doi.org/10.5937/a-u0-25785
Alfirević Đ, Simonović Alfirević S. Улога територијалности у просторној организацији coliving заједнице. in Архитектура и урбанизам. 2020;(50):7-19.
doi:10.5937/a-u0-25785 .
Alfirević, Đorđe, Simonović Alfirević, Sanja, "Улога територијалности у просторној организацији coliving заједнице" in Архитектура и урбанизам, no. 50 (2020):7-19,
https://doi.org/10.5937/a-u0-25785 . .
3
1

Achieving use value of a living space

Alfirević, Đorđe; Simonović Alfirević, Sanja

(Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia, 2020)

TY - JOUR
AU - Alfirević, Đorđe
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2020
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/591
AB - Use value is one of the key terms related to architectural functionality. The term itself denotes the level of usefulness of a living space for its user, i.e., to what extent the space can meet specific human needs. The paper analyzes the relations between characteristic human needs and the possibilities for their fulfillment in a living space. Various studies examining different aspects of use value have often identified it with the quality of a living space. This is why one of the main aims of this paper is to reexamine the thesis claiming that use value is just one part which defines the quality of a living space and that these two terms are not equivalents. On the other hand, the paper presents a systematization of cause-and-effect relations between human needs and the basic principles and parameters for achieving use value within a living space. Although the term has not lost its importance since it was first used, the criteria for achieving a higher level of use value of a living space have not been sufficiently researched. Along with a comparative analysis of the terms value, use value and the quality of a living space, as well as an examination of the characteristic human needs present in each living space and ways of meeting them, the key contribution of the paper lies in defining the principles for achieving use value.
PB - Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia
T2 - Spatium
T1 - Achieving use value of a living space
IS - 44
SP - 22
EP - 28
DO - 10.2298/SPAT2044022A
ER - 
@article{
author = "Alfirević, Đorđe and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2020",
abstract = "Use value is one of the key terms related to architectural functionality. The term itself denotes the level of usefulness of a living space for its user, i.e., to what extent the space can meet specific human needs. The paper analyzes the relations between characteristic human needs and the possibilities for their fulfillment in a living space. Various studies examining different aspects of use value have often identified it with the quality of a living space. This is why one of the main aims of this paper is to reexamine the thesis claiming that use value is just one part which defines the quality of a living space and that these two terms are not equivalents. On the other hand, the paper presents a systematization of cause-and-effect relations between human needs and the basic principles and parameters for achieving use value within a living space. Although the term has not lost its importance since it was first used, the criteria for achieving a higher level of use value of a living space have not been sufficiently researched. Along with a comparative analysis of the terms value, use value and the quality of a living space, as well as an examination of the characteristic human needs present in each living space and ways of meeting them, the key contribution of the paper lies in defining the principles for achieving use value.",
publisher = "Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia",
journal = "Spatium",
title = "Achieving use value of a living space",
number = "44",
pages = "22-28",
doi = "10.2298/SPAT2044022A"
}
Alfirević, Đ.,& Simonović Alfirević, S.. (2020). Achieving use value of a living space. in Spatium
Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia.(44), 22-28.
https://doi.org/10.2298/SPAT2044022A
Alfirević Đ, Simonović Alfirević S. Achieving use value of a living space. in Spatium. 2020;(44):22-28.
doi:10.2298/SPAT2044022A .
Alfirević, Đorđe, Simonović Alfirević, Sanja, "Achieving use value of a living space" in Spatium, no. 44 (2020):22-28,
https://doi.org/10.2298/SPAT2044022A . .
1

Design Principles for Achieving Interior Spatiality

Alfirević, Đorđe; Simonović Alfirević, Sanja

(Belgrade : Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, Serbia, 2019)

TY - CONF
AU - Alfirević, Đorđe
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2019
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/688
AB - Achieving spatiality is one of the essential topics in designing the ambience in which a certain
visual effect can be carried out or a higher level of spatial comfort obtained. The methods
relied on to achieve this are various: from shaping the physical boundaries of space by
use of open plan, flexibility, enfilade or circular connection, partial, directed or complete
opening of space towards its surroundings, up to application of some of the optical illusions
that redefine the experience of space boundaries. Depending on the method used,
spatial contours can be clearly defined or more or less obvious, or a space can be formed,
which does not reveal all its qualities through static observation, inviting the viewers to pass
through it in order to fully perceive it. If there is a lack of physical possibilities, and also as
an addition to previous methods, it is also possible to change the perceptive image of the
space through virtual build-up with the help of some of the optical illusions.
The aim of this paper is systematization and critical examination of basic designers’
principles which, in the domain of organization, shaping or materialization of the interior,
achieve a higher level of spatiality.
PB - Belgrade : Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, Serbia
C3 - Book of Abstracts from the First International Conference SmartArt - Art and Science Applied
T1 - Design Principles for Achieving Interior Spatiality
SP - 18
EP - 18
ER - 
@conference{
author = "Alfirević, Đorđe and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2019",
abstract = "Achieving spatiality is one of the essential topics in designing the ambience in which a certain
visual effect can be carried out or a higher level of spatial comfort obtained. The methods
relied on to achieve this are various: from shaping the physical boundaries of space by
use of open plan, flexibility, enfilade or circular connection, partial, directed or complete
opening of space towards its surroundings, up to application of some of the optical illusions
that redefine the experience of space boundaries. Depending on the method used,
spatial contours can be clearly defined or more or less obvious, or a space can be formed,
which does not reveal all its qualities through static observation, inviting the viewers to pass
through it in order to fully perceive it. If there is a lack of physical possibilities, and also as
an addition to previous methods, it is also possible to change the perceptive image of the
space through virtual build-up with the help of some of the optical illusions.
The aim of this paper is systematization and critical examination of basic designers’
principles which, in the domain of organization, shaping or materialization of the interior,
achieve a higher level of spatiality.",
publisher = "Belgrade : Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, Serbia",
journal = "Book of Abstracts from the First International Conference SmartArt - Art and Science Applied",
title = "Design Principles for Achieving Interior Spatiality",
pages = "18-18"
}
Alfirević, Đ.,& Simonović Alfirević, S.. (2019). Design Principles for Achieving Interior Spatiality. in Book of Abstracts from the First International Conference SmartArt - Art and Science Applied
Belgrade : Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, Serbia., 18-18.
Alfirević Đ, Simonović Alfirević S. Design Principles for Achieving Interior Spatiality. in Book of Abstracts from the First International Conference SmartArt - Art and Science Applied. 2019;:18-18..
Alfirević, Đorđe, Simonović Alfirević, Sanja, "Design Principles for Achieving Interior Spatiality" in Book of Abstracts from the First International Conference SmartArt - Art and Science Applied (2019):18-18.

Design Principles for Achieving Interior Spatiality

Alfirević, Đorđe; Simonović Alfirević, Sanja

(Belgrade : Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, Serbia, 2019)

TY - CONF
AU - Alfirević, Đorđe
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2019
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/681
AB - Achieving spatiality is one of the essential topics in designing the ambience in which a certain visual effect can be carried out or a higher level of spatial comfort obtained. The methods relied on to achieve this are various: from shaping the physical boundaries of space by use of open plan, flexibility, enfilade or circular connection, partial, directed or complete opening of space towards its surroundings, up to application of some of the optical illusions that redefine the experience of space boundaries. Depending on the method used, spatial contours can be clearly defined or more or less obvious, or a space can be formed, which does not reveal all its qualities through static observation, inviting the viewers to pass through it in order to fully perceive it. If there is a lack of physical possibilities, and also as an addition to previous methods, it is also possible to change the perceptive image of the space through virtual build-up with the help of some of the optical illusions.
The aim of this paper is systematization and critical examination of basic designers’ principles which, in the domain of organization, shaping or materialization of the interior, achieve a higher level of spatiality.
AB - Постизање просторности је једна од есенцијалних тема када је у питању пројектовање амбијента у коме се жели постићи одређени визуелни ефекат, или остварити виши ниво просторног комфора. Методе којима се то постиже могу бити различите: од уобличавања физичких граница простора применом отвореног плана, флексибилности, анфиладе или кружне везе, делимичног, усмереног или потпуног отварања простора према окружењу, па све до примене неке од оптичких илузија којима се редефинише доживљај граница простора. У зависности од примењеног метода, просторне контуре могу бити јасно одређене и мање или више очигледне, или се може формирати простор који не открива све квалитете приликом статичног посматрања, већ је неопходно проћи кроз њега да би се сагледао. У одсуству физичких могућности, али и као допуну претходних приступа, могуће је изменити перцептивну слику простора виртуелном доградњом помоћу неке од оптичких илузија. Постоје различити приступи којима се може утицати на визуелну перцепцију посматрача и формирање представе о границама простора. Циљ рада је да се размотре и систематизују основни пројектантски принципи којима се у ентеријеру може постићи виши ниво просторности. У анализи су размотрени карактеристични примери, код којих је примењен бар један од пројектантских принципа (отворени план, флексибилност простора, анфилада или кружна веза) којима се у физичком смислу конфигуришу границе простора, као и различити приступи којима се може утицати на перцепцију посматрача и формирање виртуелне представе о границама простора, као што су примена боје, светла или огледала у ентеријеру.
PB - Belgrade : Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, Serbia
C3 - Procedings from 1st International conference „SmartArt – Art and Science Applied: “From Inspiration to Interaction””
T1 - Design Principles for Achieving Interior Spatiality
T1 - Пројектантски принципи за постизање просторности у ентеријеру
SP - 140
EP - 150
ER - 
@conference{
author = "Alfirević, Đorđe and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2019",
abstract = "Achieving spatiality is one of the essential topics in designing the ambience in which a certain visual effect can be carried out or a higher level of spatial comfort obtained. The methods relied on to achieve this are various: from shaping the physical boundaries of space by use of open plan, flexibility, enfilade or circular connection, partial, directed or complete opening of space towards its surroundings, up to application of some of the optical illusions that redefine the experience of space boundaries. Depending on the method used, spatial contours can be clearly defined or more or less obvious, or a space can be formed, which does not reveal all its qualities through static observation, inviting the viewers to pass through it in order to fully perceive it. If there is a lack of physical possibilities, and also as an addition to previous methods, it is also possible to change the perceptive image of the space through virtual build-up with the help of some of the optical illusions.
The aim of this paper is systematization and critical examination of basic designers’ principles which, in the domain of organization, shaping or materialization of the interior, achieve a higher level of spatiality., Постизање просторности је једна од есенцијалних тема када је у питању пројектовање амбијента у коме се жели постићи одређени визуелни ефекат, или остварити виши ниво просторног комфора. Методе којима се то постиже могу бити различите: од уобличавања физичких граница простора применом отвореног плана, флексибилности, анфиладе или кружне везе, делимичног, усмереног или потпуног отварања простора према окружењу, па све до примене неке од оптичких илузија којима се редефинише доживљај граница простора. У зависности од примењеног метода, просторне контуре могу бити јасно одређене и мање или више очигледне, или се може формирати простор који не открива све квалитете приликом статичног посматрања, већ је неопходно проћи кроз њега да би се сагледао. У одсуству физичких могућности, али и као допуну претходних приступа, могуће је изменити перцептивну слику простора виртуелном доградњом помоћу неке од оптичких илузија. Постоје различити приступи којима се може утицати на визуелну перцепцију посматрача и формирање представе о границама простора. Циљ рада је да се размотре и систематизују основни пројектантски принципи којима се у ентеријеру може постићи виши ниво просторности. У анализи су размотрени карактеристични примери, код којих је примењен бар један од пројектантских принципа (отворени план, флексибилност простора, анфилада или кружна веза) којима се у физичком смислу конфигуришу границе простора, као и различити приступи којима се може утицати на перцепцију посматрача и формирање виртуелне представе о границама простора, као што су примена боје, светла или огледала у ентеријеру.",
publisher = "Belgrade : Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, Serbia",
journal = "Procedings from 1st International conference „SmartArt – Art and Science Applied: “From Inspiration to Interaction””",
title = "Design Principles for Achieving Interior Spatiality, Пројектантски принципи за постизање просторности у ентеријеру",
pages = "140-150"
}
Alfirević, Đ.,& Simonović Alfirević, S.. (2019). Design Principles for Achieving Interior Spatiality. in Procedings from 1st International conference „SmartArt – Art and Science Applied: “From Inspiration to Interaction””
Belgrade : Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, Serbia., 140-150.
Alfirević Đ, Simonović Alfirević S. Design Principles for Achieving Interior Spatiality. in Procedings from 1st International conference „SmartArt – Art and Science Applied: “From Inspiration to Interaction””. 2019;:140-150..
Alfirević, Đorđe, Simonović Alfirević, Sanja, "Design Principles for Achieving Interior Spatiality" in Procedings from 1st International conference „SmartArt – Art and Science Applied: “From Inspiration to Interaction”” (2019):140-150.

Spatial Organisation Concept of Two-Entrance Apartment

Alfirević, Đorđe; Simonović Alfirević, Sanja

(Niš : University of Niš, 2019)

TY - JOUR
AU - Alfirević, Đorđe
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2019
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/556
AB - The location of the entrance and its relation to the main functional apartment groups in multi-storey, multi-family buildings, is to a great extent determined by the organizational concept of the apartment. The apartments with auxiliary entrances are less present in practice, majority of apartments fit the spatial frame of the building itself. The apartments can border with the next apartment on the same floor, be oriented towards one or more facades, but what is of key importance in determining the number of apartment entrances and their positioning is the size of contact zone between the apartment and common communication areas, as well as the configuration of the apartment. The aims of this paper include the analysis of the main positions of the entrance and the concepts of apartment organization that they determine, analysis of characteristic concepts of two-entrance apartments in multi-storey, multi-family buildings and re-examination of the relation between the introduction of the additional entrance and the necessity of having constant or occasional segregation of certain activities in them
PB - Niš : University of Niš
T2 - Facta Universitatis: Architecture and Civil Engineering
T1 - Spatial Organisation Concept of Two-Entrance Apartment
VL - 17
IS - 3
SP - 327
EP - 340
DO - 10.2298/FUACE190523019A
ER - 
@article{
author = "Alfirević, Đorđe and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2019",
abstract = "The location of the entrance and its relation to the main functional apartment groups in multi-storey, multi-family buildings, is to a great extent determined by the organizational concept of the apartment. The apartments with auxiliary entrances are less present in practice, majority of apartments fit the spatial frame of the building itself. The apartments can border with the next apartment on the same floor, be oriented towards one or more facades, but what is of key importance in determining the number of apartment entrances and their positioning is the size of contact zone between the apartment and common communication areas, as well as the configuration of the apartment. The aims of this paper include the analysis of the main positions of the entrance and the concepts of apartment organization that they determine, analysis of characteristic concepts of two-entrance apartments in multi-storey, multi-family buildings and re-examination of the relation between the introduction of the additional entrance and the necessity of having constant or occasional segregation of certain activities in them",
publisher = "Niš : University of Niš",
journal = "Facta Universitatis: Architecture and Civil Engineering",
title = "Spatial Organisation Concept of Two-Entrance Apartment",
volume = "17",
number = "3",
pages = "327-340",
doi = "10.2298/FUACE190523019A"
}
Alfirević, Đ.,& Simonović Alfirević, S.. (2019). Spatial Organisation Concept of Two-Entrance Apartment. in Facta Universitatis: Architecture and Civil Engineering
Niš : University of Niš., 17(3), 327-340.
https://doi.org/10.2298/FUACE190523019A
Alfirević Đ, Simonović Alfirević S. Spatial Organisation Concept of Two-Entrance Apartment. in Facta Universitatis: Architecture and Civil Engineering. 2019;17(3):327-340.
doi:10.2298/FUACE190523019A .
Alfirević, Đorđe, Simonović Alfirević, Sanja, "Spatial Organisation Concept of Two-Entrance Apartment" in Facta Universitatis: Architecture and Civil Engineering, 17, no. 3 (2019):327-340,
https://doi.org/10.2298/FUACE190523019A . .

Пројектантски принципи за постизање просторности у стамбеном простору

Alfirević, Đorđe; Simonović Alfirević, Sanja

(Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2019)

TY - JOUR
AU - Alfirević, Đorđe
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2019
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/554
AB - Постизање просторности је једна од есенцијалних тема када је у питању пројектовање стамбеног простора у коме се жели остварити виши ниво просторног комфора. Методе којима се то постиже могу бити различите: од неутралисања физичких баријера у ентеријеру, чиме се простор отвара изнутра; повременог (флексибилног) проширења неке од граница простора; делимичног, усмереног или потпуног отварања простора према окружењу; формирања система циркуларних комуникација; па све до примене неке од оптичких илузија којима се редефинише доживљај ограничености простора. У зависности од примењеног метода, границе простора могу бити јасно одређене и мање или више очигледне, или се може формирати простор који не открива све квалитете приликом статичног посматрања, већ је неопходно проћи кроз њега да би се сагледао. У одсуству физичких могућности, али и као допуну претходних приступа, могуће је изменити перцептивну слику простора виртуелном доградњом помоћу неке од оптичких илузија. Циљ рада је да се размотре и систематизују основни пројектантски принципи којима се у организацији, обликовању или материјализацији стамбеног простора може постићи виши ниво просторности
AB - Achieving spatiality is one of the essential topics in designing
living space meant to offer a higher level of space comfort.
There are various methods to reach this objective: from
neutralising physical barriers in the interior, which would
open the space from within; occasional (flexible) extension of
certain space boundaries; partial, directed or total opening of
the space towards the environment: forming systems of circular
communications, and even application of some optical illusions
that redefine the perception of space boundaries. Depending on
the applied methods, space boundaries can be clearly marked
or more or less obviously marked, or the space can be formed
without revealing all its qualities to static observation, so the
viewer has to go through it to obtain full perception of it. If there
is a lack of physical possibilities or if improvement of previously
mentioned approaches is required, it is possible to change the
perceptive image of the space by virtual improvement through
optical illusions. The aim of this paper is to consider and
systematise basic design principles that can help organisation,
shaping or materialisation of living space to achieve a higher
level of spatiality.
PB - Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије
T2 - Архитектура и урбанизам
T1 - Пројектантски принципи за постизање просторности у стамбеном простору
T1 - Design principles for achieving spatiality in living space
IS - 48
SP - 37
EP - 53
DO - 10.5937/a-u0-19740
ER - 
@article{
author = "Alfirević, Đorđe and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2019",
abstract = "Постизање просторности је једна од есенцијалних тема када је у питању пројектовање стамбеног простора у коме се жели остварити виши ниво просторног комфора. Методе којима се то постиже могу бити различите: од неутралисања физичких баријера у ентеријеру, чиме се простор отвара изнутра; повременог (флексибилног) проширења неке од граница простора; делимичног, усмереног или потпуног отварања простора према окружењу; формирања система циркуларних комуникација; па све до примене неке од оптичких илузија којима се редефинише доживљај ограничености простора. У зависности од примењеног метода, границе простора могу бити јасно одређене и мање или више очигледне, или се може формирати простор који не открива све квалитете приликом статичног посматрања, већ је неопходно проћи кроз њега да би се сагледао. У одсуству физичких могућности, али и као допуну претходних приступа, могуће је изменити перцептивну слику простора виртуелном доградњом помоћу неке од оптичких илузија. Циљ рада је да се размотре и систематизују основни пројектантски принципи којима се у организацији, обликовању или материјализацији стамбеног простора може постићи виши ниво просторности, Achieving spatiality is one of the essential topics in designing
living space meant to offer a higher level of space comfort.
There are various methods to reach this objective: from
neutralising physical barriers in the interior, which would
open the space from within; occasional (flexible) extension of
certain space boundaries; partial, directed or total opening of
the space towards the environment: forming systems of circular
communications, and even application of some optical illusions
that redefine the perception of space boundaries. Depending on
the applied methods, space boundaries can be clearly marked
or more or less obviously marked, or the space can be formed
without revealing all its qualities to static observation, so the
viewer has to go through it to obtain full perception of it. If there
is a lack of physical possibilities or if improvement of previously
mentioned approaches is required, it is possible to change the
perceptive image of the space by virtual improvement through
optical illusions. The aim of this paper is to consider and
systematise basic design principles that can help organisation,
shaping or materialisation of living space to achieve a higher
level of spatiality.",
publisher = "Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије",
journal = "Архитектура и урбанизам",
title = "Пројектантски принципи за постизање просторности у стамбеном простору, Design principles for achieving spatiality in living space",
number = "48",
pages = "37-53",
doi = "10.5937/a-u0-19740"
}
Alfirević, Đ.,& Simonović Alfirević, S.. (2019). Пројектантски принципи за постизање просторности у стамбеном простору. in Архитектура и урбанизам
Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије.(48), 37-53.
https://doi.org/10.5937/a-u0-19740
Alfirević Đ, Simonović Alfirević S. Пројектантски принципи за постизање просторности у стамбеном простору. in Архитектура и урбанизам. 2019;(48):37-53.
doi:10.5937/a-u0-19740 .
Alfirević, Đorđe, Simonović Alfirević, Sanja, "Пројектантски принципи за постизање просторности у стамбеном простору" in Архитектура и урбанизам, no. 48 (2019):37-53,
https://doi.org/10.5937/a-u0-19740 . .
1

Spatial Organization Concepts for Living Spaces with Two Centres

Alfirević, Đorđe; Simonović Alfirević, Sanja

(Belgrade : Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia, 2019)

TY - JOUR
AU - Alfirević, Đorđe
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2019
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/553
AB - In a functional sense, the centre of the living space is a gathering area for its users and for visitors. In most cases, the living area has at least one space towards which its users gravitate daily or occasionally. In situations where there are two or more centres in the living area, their position, size and connection determine the character of the functional organization, and they result from the social needs of the users. This paper analyzes characteristic examples of how
dwellings are organized with several gathering centres, drawing out three basic concepts: a) living space with centres grouped in a social zone, b) living space with a flexible centre on the boundary between zones and c) living space with
a secondary centre in a private area. On the other hand, attention is drawn to the existence of different boundaries of territoriality (boundaries of ownership, hospitality and intimacy), which determine the domains of social, private and
intimate zones in housing. Depending on whether the gathering centres are located on one side, on the other, or along the border of territoriality, the degree of intimacy of the living space also changes.
PB - Belgrade : Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia
T2 - Spatium International Review
T1 - Spatial Organization Concepts for Living Spaces with Two Centres
IS - 42
SP - 1
EP - 7
DO - https://doi.org/10.2298/SPAT1942001A
ER - 
@article{
author = "Alfirević, Đorđe and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2019",
abstract = "In a functional sense, the centre of the living space is a gathering area for its users and for visitors. In most cases, the living area has at least one space towards which its users gravitate daily or occasionally. In situations where there are two or more centres in the living area, their position, size and connection determine the character of the functional organization, and they result from the social needs of the users. This paper analyzes characteristic examples of how
dwellings are organized with several gathering centres, drawing out three basic concepts: a) living space with centres grouped in a social zone, b) living space with a flexible centre on the boundary between zones and c) living space with
a secondary centre in a private area. On the other hand, attention is drawn to the existence of different boundaries of territoriality (boundaries of ownership, hospitality and intimacy), which determine the domains of social, private and
intimate zones in housing. Depending on whether the gathering centres are located on one side, on the other, or along the border of territoriality, the degree of intimacy of the living space also changes.",
publisher = "Belgrade : Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia",
journal = "Spatium International Review",
title = "Spatial Organization Concepts for Living Spaces with Two Centres",
number = "42",
pages = "1-7",
doi = "https://doi.org/10.2298/SPAT1942001A"
}
Alfirević, Đ.,& Simonović Alfirević, S.. (2019). Spatial Organization Concepts for Living Spaces with Two Centres. in Spatium International Review
Belgrade : Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia.(42), 1-7.
https://doi.org/https://doi.org/10.2298/SPAT1942001A
Alfirević Đ, Simonović Alfirević S. Spatial Organization Concepts for Living Spaces with Two Centres. in Spatium International Review. 2019;(42):1-7.
doi:https://doi.org/10.2298/SPAT1942001A .
Alfirević, Đorđe, Simonović Alfirević, Sanja, "Spatial Organization Concepts for Living Spaces with Two Centres" in Spatium International Review, no. 42 (2019):1-7,
https://doi.org/https://doi.org/10.2298/SPAT1942001A . .

Constitutive Motives in Living Space Organisation

Alfirević, Đorđe; Simonović Alfirević, Sanja

(Niš : University of Niš, 2018)

TY - JOUR
AU - Alfirević, Đorđe
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2018
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/551
AB - Constitutive motive represents the concept of organization of living space. It can appear in the form of element, area, space or principle, i.e. it can be material or intangible. Constitutive motives have always been present in space organization domain, in vernacular construction and architecture. Their importance and appearance have with time changed, as the systems of social values changed. The decision on the selection of constitutive motives in the conception of the housing unit structure primarily depends on the subjective view of the creator, but also on numerous other contextual factors. This paper aims to review and examine innovative interpretation of their constitutive role in modern architectural practice. The goal is to examine the most significant motives in organization of the living space, as well as to offer suggestions for their theoretical systematization.
PB - Niš : University of Niš
T2 - Facta Universitatis: Architecture and Civil Engineering
T1 - Constitutive Motives in Living Space Organisation
VL - 16
IS - 2
SP - 189
EP - 201
DO - 10.2298/FUACE170414002A
ER - 
@article{
author = "Alfirević, Đorđe and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2018",
abstract = "Constitutive motive represents the concept of organization of living space. It can appear in the form of element, area, space or principle, i.e. it can be material or intangible. Constitutive motives have always been present in space organization domain, in vernacular construction and architecture. Their importance and appearance have with time changed, as the systems of social values changed. The decision on the selection of constitutive motives in the conception of the housing unit structure primarily depends on the subjective view of the creator, but also on numerous other contextual factors. This paper aims to review and examine innovative interpretation of their constitutive role in modern architectural practice. The goal is to examine the most significant motives in organization of the living space, as well as to offer suggestions for their theoretical systematization.",
publisher = "Niš : University of Niš",
journal = "Facta Universitatis: Architecture and Civil Engineering",
title = "Constitutive Motives in Living Space Organisation",
volume = "16",
number = "2",
pages = "189-201",
doi = "10.2298/FUACE170414002A"
}
Alfirević, Đ.,& Simonović Alfirević, S.. (2018). Constitutive Motives in Living Space Organisation. in Facta Universitatis: Architecture and Civil Engineering
Niš : University of Niš., 16(2), 189-201.
https://doi.org/10.2298/FUACE170414002A
Alfirević Đ, Simonović Alfirević S. Constitutive Motives in Living Space Organisation. in Facta Universitatis: Architecture and Civil Engineering. 2018;16(2):189-201.
doi:10.2298/FUACE170414002A .
Alfirević, Đorđe, Simonović Alfirević, Sanja, "Constitutive Motives in Living Space Organisation" in Facta Universitatis: Architecture and Civil Engineering, 16, no. 2 (2018):189-201,
https://doi.org/10.2298/FUACE170414002A . .

The ‘socialist apartment’ in Yugoslavia: Paradigm or tendency?

Alfirević, Đorđe; Simonović Alfirević, Sanja

(Beograd : Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, 2018)

TY - JOUR
AU - Alfirević, Đorđe
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2018
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/370
AB - The development of residential architecture in Yugoslavia during the period of socialism had its peak in the 1960s and 1970s. Significant progress in construction was accompanied by housing research directed towards finding the optimal urbanistic solutions for the newly formed lifestyle of the socialist society. The tendency was to “pack” as many residential units as possible into each building, almost up to the limits of the functional minimum, at the same time with the aim of setting a more humane pattern of living. Innovative theoretical ideas were developed at leading housing research centers and then spread at conferences, consultations, expositions and architectural contests. Top quality design concepts were mostly obtained through architectural contests, which, among other things, also served the purpose of testing theoretical principles and new concepts of residential patterns on actual examples. Although the term “socialist apartment” seems to be accepted in practice, in the scientific sense, it has not been sufficiently explored or examined. The aim of this paper is to explore whether there was a certain architectural pattern as a form of response to the specific socio-economic conditions in Yugoslavia, in terms of a functional scheme that architects followed and which could be defined by the term “socialist apartment”.
PB - Beograd : Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije
T2 - SPATIUM
T1 - The ‘socialist apartment’ in Yugoslavia: Paradigm or tendency?
VL - 40
SP - 8
EP - 17
DO - 10.2298/SPAT1840008A
ER - 
@article{
author = "Alfirević, Đorđe and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2018",
abstract = "The development of residential architecture in Yugoslavia during the period of socialism had its peak in the 1960s and 1970s. Significant progress in construction was accompanied by housing research directed towards finding the optimal urbanistic solutions for the newly formed lifestyle of the socialist society. The tendency was to “pack” as many residential units as possible into each building, almost up to the limits of the functional minimum, at the same time with the aim of setting a more humane pattern of living. Innovative theoretical ideas were developed at leading housing research centers and then spread at conferences, consultations, expositions and architectural contests. Top quality design concepts were mostly obtained through architectural contests, which, among other things, also served the purpose of testing theoretical principles and new concepts of residential patterns on actual examples. Although the term “socialist apartment” seems to be accepted in practice, in the scientific sense, it has not been sufficiently explored or examined. The aim of this paper is to explore whether there was a certain architectural pattern as a form of response to the specific socio-economic conditions in Yugoslavia, in terms of a functional scheme that architects followed and which could be defined by the term “socialist apartment”.",
publisher = "Beograd : Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije",
journal = "SPATIUM",
title = "The ‘socialist apartment’ in Yugoslavia: Paradigm or tendency?",
volume = "40",
pages = "8-17",
doi = "10.2298/SPAT1840008A"
}
Alfirević, Đ.,& Simonović Alfirević, S.. (2018). The ‘socialist apartment’ in Yugoslavia: Paradigm or tendency?. in SPATIUM
Beograd : Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije., 40, 8-17.
https://doi.org/10.2298/SPAT1840008A
Alfirević Đ, Simonović Alfirević S. The ‘socialist apartment’ in Yugoslavia: Paradigm or tendency?. in SPATIUM. 2018;40:8-17.
doi:10.2298/SPAT1840008A .
Alfirević, Đorđe, Simonović Alfirević, Sanja, "The ‘socialist apartment’ in Yugoslavia: Paradigm or tendency?" in SPATIUM, 40 (2018):8-17,
https://doi.org/10.2298/SPAT1840008A . .
3
2
2

'Circular connection' concept in housing architecture

Alfirević, Đorđe; Simonović Alfirević, Sanja

(Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia, 2018)

TY - JOUR
AU - Alfirević, Đorđe
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2018
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/311
AB - Circular connection is one of the essential concepts of the organization of living space. The most commonly involves the formation of a continuous communication within the system chain of inter-related premises. It is used in situations where it is desired to achieve a higher level of space in terms of the small surface area, thereby diluting or neutralizing the feeling of lack of space, but also in larger surface area with the aim of clearly differentiating or linking distant functional areas. The science has not recorded the first use of circular relationships in history, although it can certainly be argued that the earliest examples existed during the Middle Ages, and even hints centuries. The aim is to systematization of different forms of circular bonds which are present in both theory and practice, as well as a review of the different triggers that can lead to its application.
AB - Kružna veza je jedan od esencijalnih koncepata u organizaciji stambenog prostora. Najčešće podrazumeva formiranje neprekinute komunikacije u okviru sistema lančano nadovezanih prostorija. Primenjuje se u situacijama kada se želi postići veći nivo prostornosti u uslovima malih kvadratura, pri čemu se umanjuje ili neutrališe osećaj skučenosti prostora, ali i kod većih kvadratura s ciljem jasnog diferenciranja ili povezivanja udaljenih funkcionalnih zona. U nauci još uvek nije evidentirana prva primena kružne veze u istoriji, mada se sa sigurnošću može tvrditi da su najraniji primeri postojali još u periodu srednjeg veka, a nagoveštaji čak vekovima unazad. Cilj rada je sitematizacija različitih pojavnih oblika kružne veze koji su prisutni u teoriji i praksi, kao i preispitivanje različitih povoda koji mogu da dovedu do njene primene.
PB - Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia
T2 - Arhitektura i urbanizam
T1 - 'Circular connection' concept in housing architecture
T1 - Koncept 'kružne veze' u stambenoj arhitekturi
IS - 46
SP - 26
EP - 38
DO - 10.5937/a-u0-16252
UR - Konv_176
ER - 
@article{
author = "Alfirević, Đorđe and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2018",
abstract = "Circular connection is one of the essential concepts of the organization of living space. The most commonly involves the formation of a continuous communication within the system chain of inter-related premises. It is used in situations where it is desired to achieve a higher level of space in terms of the small surface area, thereby diluting or neutralizing the feeling of lack of space, but also in larger surface area with the aim of clearly differentiating or linking distant functional areas. The science has not recorded the first use of circular relationships in history, although it can certainly be argued that the earliest examples existed during the Middle Ages, and even hints centuries. The aim is to systematization of different forms of circular bonds which are present in both theory and practice, as well as a review of the different triggers that can lead to its application., Kružna veza je jedan od esencijalnih koncepata u organizaciji stambenog prostora. Najčešće podrazumeva formiranje neprekinute komunikacije u okviru sistema lančano nadovezanih prostorija. Primenjuje se u situacijama kada se želi postići veći nivo prostornosti u uslovima malih kvadratura, pri čemu se umanjuje ili neutrališe osećaj skučenosti prostora, ali i kod većih kvadratura s ciljem jasnog diferenciranja ili povezivanja udaljenih funkcionalnih zona. U nauci još uvek nije evidentirana prva primena kružne veze u istoriji, mada se sa sigurnošću može tvrditi da su najraniji primeri postojali još u periodu srednjeg veka, a nagoveštaji čak vekovima unazad. Cilj rada je sitematizacija različitih pojavnih oblika kružne veze koji su prisutni u teoriji i praksi, kao i preispitivanje različitih povoda koji mogu da dovedu do njene primene.",
publisher = "Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia",
journal = "Arhitektura i urbanizam",
title = "'Circular connection' concept in housing architecture, Koncept 'kružne veze' u stambenoj arhitekturi",
number = "46",
pages = "26-38",
doi = "10.5937/a-u0-16252",
url = "Konv_176"
}
Alfirević, Đ.,& Simonović Alfirević, S.. (2018). 'Circular connection' concept in housing architecture. in Arhitektura i urbanizam
Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia.(46), 26-38.
https://doi.org/10.5937/a-u0-16252
Konv_176
Alfirević Đ, Simonović Alfirević S. 'Circular connection' concept in housing architecture. in Arhitektura i urbanizam. 2018;(46):26-38.
doi:10.5937/a-u0-16252
Konv_176 .
Alfirević, Đorđe, Simonović Alfirević, Sanja, "'Circular connection' concept in housing architecture" in Arhitektura i urbanizam, no. 46 (2018):26-38,
https://doi.org/10.5937/a-u0-16252 .,
Konv_176 .
3

Infill design: Interviews with architects Svetislav Ličina, Spasoje Krunić, Branislav Mitrović, Goran Vojvodić and Jelena Ivanović Vojvodić

Alfirević, Đorđe; Simonović Alfirević, Sanja

(Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia, 2017)

TY - JOUR
AU - Alfirević, Đorđe
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2017
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/286
AB - This paper presents interviews with renowned Serbian architects Svetislav Ličina, Spasoje Krunić, Branislav Mitrović, Goran Vojvodić and Jelena Ivanović Vojvodić, whose works, according to numerous critics and historiographers, are considered the most significant examples of infill design in contemporary Serbian architecture. The interviews were aimed at contributing to the formation of database which would include characteristic examples of architectural and urban design in a protected urban context, as well as at attempting to genuinely present the attitudes of the authors who designed important architectural infills in Belgrade and Serbia, which, in turn, would initiate further research of the methodology of design in protected settings. The emphasis was placed: on clarifying the elements required for an architectural object to fit in the existing surroundings, the selection of the optimal creative method of infill design and what is the adequate use of 'the bond' as an integrative element.
AB - U tekstu su prikazani intervjui sa renomiranim srpskim arhitektima: Svetislavom Ličinom, Spasojem Krunićem, Branislavom Mitrovićem, Goranom Vojvodićem i Jelenom Ivanović Vojvodić, čija se pojedina dela, po brojnim kritičarima i istoriografima, smatraju najznačajnijim primerima interpolacija u savremenoj srpskoj arhitekturi. Ciljevi intervjua su da se doprinese formiranju informacione baze sa karakterističnim primerima arhitektonsko-urbanističkog projektovanja u zaštićenom urbanom kontekstu, kao i da se verodostojno prenesu stavovi autora koji su projektovali značajne arhitektonske interpolacije u Beogradu i Srbiji, čime bi se podstakla dalja istraživanja metodologije projektovanja u zaštićenim celinama. Akcenat je na tome da se razjasni: koji su elementi neophodni za postizanje kvalitetnog arhitektonskog uklapanja u neposredno, postojeće okruženje, kako se vrši odabir optimalnog stvaralačkog metoda interpolacije i koja je adekvatna primena 'spone' kao integrativnog elementa.
PB - Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia
T2 - Arhitektura i urbanizam
T1 - Infill design: Interviews with architects Svetislav Ličina, Spasoje Krunić, Branislav Mitrović, Goran Vojvodić and Jelena Ivanović Vojvodić
T1 - Projektovanje interpolacija - razgovori sa arhitektima Svetislavom Ličinom, Spasojem Krunićem, Branislavom Mitrovićem, Goranom Vojvodićem i Jelenom Ivanović Vojvodić
IS - 45
SP - 52
EP - 71
DO - 10.5937/a-u0-12539
UR - Konv_148
ER - 
@article{
author = "Alfirević, Đorđe and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2017",
abstract = "This paper presents interviews with renowned Serbian architects Svetislav Ličina, Spasoje Krunić, Branislav Mitrović, Goran Vojvodić and Jelena Ivanović Vojvodić, whose works, according to numerous critics and historiographers, are considered the most significant examples of infill design in contemporary Serbian architecture. The interviews were aimed at contributing to the formation of database which would include characteristic examples of architectural and urban design in a protected urban context, as well as at attempting to genuinely present the attitudes of the authors who designed important architectural infills in Belgrade and Serbia, which, in turn, would initiate further research of the methodology of design in protected settings. The emphasis was placed: on clarifying the elements required for an architectural object to fit in the existing surroundings, the selection of the optimal creative method of infill design and what is the adequate use of 'the bond' as an integrative element., U tekstu su prikazani intervjui sa renomiranim srpskim arhitektima: Svetislavom Ličinom, Spasojem Krunićem, Branislavom Mitrovićem, Goranom Vojvodićem i Jelenom Ivanović Vojvodić, čija se pojedina dela, po brojnim kritičarima i istoriografima, smatraju najznačajnijim primerima interpolacija u savremenoj srpskoj arhitekturi. Ciljevi intervjua su da se doprinese formiranju informacione baze sa karakterističnim primerima arhitektonsko-urbanističkog projektovanja u zaštićenom urbanom kontekstu, kao i da se verodostojno prenesu stavovi autora koji su projektovali značajne arhitektonske interpolacije u Beogradu i Srbiji, čime bi se podstakla dalja istraživanja metodologije projektovanja u zaštićenim celinama. Akcenat je na tome da se razjasni: koji su elementi neophodni za postizanje kvalitetnog arhitektonskog uklapanja u neposredno, postojeće okruženje, kako se vrši odabir optimalnog stvaralačkog metoda interpolacije i koja je adekvatna primena 'spone' kao integrativnog elementa.",
publisher = "Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia",
journal = "Arhitektura i urbanizam",
title = "Infill design: Interviews with architects Svetislav Ličina, Spasoje Krunić, Branislav Mitrović, Goran Vojvodić and Jelena Ivanović Vojvodić, Projektovanje interpolacija - razgovori sa arhitektima Svetislavom Ličinom, Spasojem Krunićem, Branislavom Mitrovićem, Goranom Vojvodićem i Jelenom Ivanović Vojvodić",
number = "45",
pages = "52-71",
doi = "10.5937/a-u0-12539",
url = "Konv_148"
}
Alfirević, Đ.,& Simonović Alfirević, S.. (2017). Infill design: Interviews with architects Svetislav Ličina, Spasoje Krunić, Branislav Mitrović, Goran Vojvodić and Jelena Ivanović Vojvodić. in Arhitektura i urbanizam
Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia.(45), 52-71.
https://doi.org/10.5937/a-u0-12539
Konv_148
Alfirević Đ, Simonović Alfirević S. Infill design: Interviews with architects Svetislav Ličina, Spasoje Krunić, Branislav Mitrović, Goran Vojvodić and Jelena Ivanović Vojvodić. in Arhitektura i urbanizam. 2017;(45):52-71.
doi:10.5937/a-u0-12539
Konv_148 .
Alfirević, Đorđe, Simonović Alfirević, Sanja, "Infill design: Interviews with architects Svetislav Ličina, Spasoje Krunić, Branislav Mitrović, Goran Vojvodić and Jelena Ivanović Vojvodić" in Arhitektura i urbanizam, no. 45 (2017):52-71,
https://doi.org/10.5937/a-u0-12539 .,
Konv_148 .

Performance Studies as New Anthropology of Events

Simonović Alfirević, Sanja; Alfirević, Đorđe

(Belgrade : Faculty of Media and Communications, Singidunum University, 2017)

TY - JOUR
AU - Simonović Alfirević, Sanja
AU - Alfirević, Đorđe
PY - 2017
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/558
AB - The question of relations between performance studies and new anthropology of events within the open cultural field directly points to the internal interventionist practice of performance and event as the agent of generative and constitutive roles in terms of initiating social processes and situations. An analysis of Turner’s dramaturgical patterns in the development and solution of social crisis, as well as Goffman’s social roles, in direct relation with performance studies, indicate that there is an original connection of these two theoretical platforms and point to their integral importance in terms of actualization and critical thinking related to current social situations. The basic theoretical and social transformations, connected to globalism and interculturalism, led to a redefinition of the aims and range of anthropological knowledge. Global anthropology of the contemporary in current, mediatized society is connected to the question of event, i.e. the event as performance, including different aspects of presence and behavior in a wide spectrum of human activities, along with their consequences.
PB - Belgrade : Faculty of Media and Communications, Singidunum University
T2 - AM Journal of Art and Media Studies
T1 - Performance Studies as New Anthropology of Events
IS - 12
ER - 
@article{
author = "Simonović Alfirević, Sanja and Alfirević, Đorđe",
year = "2017",
abstract = "The question of relations between performance studies and new anthropology of events within the open cultural field directly points to the internal interventionist practice of performance and event as the agent of generative and constitutive roles in terms of initiating social processes and situations. An analysis of Turner’s dramaturgical patterns in the development and solution of social crisis, as well as Goffman’s social roles, in direct relation with performance studies, indicate that there is an original connection of these two theoretical platforms and point to their integral importance in terms of actualization and critical thinking related to current social situations. The basic theoretical and social transformations, connected to globalism and interculturalism, led to a redefinition of the aims and range of anthropological knowledge. Global anthropology of the contemporary in current, mediatized society is connected to the question of event, i.e. the event as performance, including different aspects of presence and behavior in a wide spectrum of human activities, along with their consequences.",
publisher = "Belgrade : Faculty of Media and Communications, Singidunum University",
journal = "AM Journal of Art and Media Studies",
title = "Performance Studies as New Anthropology of Events",
number = "12"
}
Simonović Alfirević, S.,& Alfirević, Đ.. (2017). Performance Studies as New Anthropology of Events. in AM Journal of Art and Media Studies
Belgrade : Faculty of Media and Communications, Singidunum University.(12).
Simonović Alfirević S, Alfirević Đ. Performance Studies as New Anthropology of Events. in AM Journal of Art and Media Studies. 2017;(12)..
Simonović Alfirević, Sanja, Alfirević, Đorđe, "Performance Studies as New Anthropology of Events" in AM Journal of Art and Media Studies, no. 12 (2017).

Brutalism in Serbian Architecture: Style or Necessity?

Alfirević, Đorđe; Simonović Alfirević, Sanja

(Niš : University of Niš, 2017)

TY - JOUR
AU - Alfirević, Đorđe
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2017
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/552
AB - Historiography expresses a firm point of view that the movement of Brutalism did not have a more significant influence on Serbian architecture. Several researches in their essays point out that there are, however, certain works by Serbian architects that could be denoted as Brutalist in style. Nevertheless, after scientific analysis of the representative examples materialized in raw concrete and brick and their comparison with authentic interpretations of Brutalist principles, it is evident that Serbia does have a significant number of architectural works representing Brutalism. The aim of the research was to consider to what extent Brutalist architecture in Serbia was the consequence of architects being inspired by modern world Brutalism architecture, or whether its emergence stemmed from necessity, i.e. specific social circumstances in Serbia during the 60s and 70s of the XX century.
PB - Niš : University of Niš
T2 - Facta Universitatis: Architecture and Civil Engineering
T1 - Brutalism in Serbian Architecture: Style or Necessity?
VL - 15
IS - 3
SP - 317
EP - 331
DO - 10.2298/FUACE160805028A
ER - 
@article{
author = "Alfirević, Đorđe and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2017",
abstract = "Historiography expresses a firm point of view that the movement of Brutalism did not have a more significant influence on Serbian architecture. Several researches in their essays point out that there are, however, certain works by Serbian architects that could be denoted as Brutalist in style. Nevertheless, after scientific analysis of the representative examples materialized in raw concrete and brick and their comparison with authentic interpretations of Brutalist principles, it is evident that Serbia does have a significant number of architectural works representing Brutalism. The aim of the research was to consider to what extent Brutalist architecture in Serbia was the consequence of architects being inspired by modern world Brutalism architecture, or whether its emergence stemmed from necessity, i.e. specific social circumstances in Serbia during the 60s and 70s of the XX century.",
publisher = "Niš : University of Niš",
journal = "Facta Universitatis: Architecture and Civil Engineering",
title = "Brutalism in Serbian Architecture: Style or Necessity?",
volume = "15",
number = "3",
pages = "317-331",
doi = "10.2298/FUACE160805028A"
}
Alfirević, Đ.,& Simonović Alfirević, S.. (2017). Brutalism in Serbian Architecture: Style or Necessity?. in Facta Universitatis: Architecture and Civil Engineering
Niš : University of Niš., 15(3), 317-331.
https://doi.org/10.2298/FUACE160805028A
Alfirević Đ, Simonović Alfirević S. Brutalism in Serbian Architecture: Style or Necessity?. in Facta Universitatis: Architecture and Civil Engineering. 2017;15(3):317-331.
doi:10.2298/FUACE160805028A .
Alfirević, Đorđe, Simonović Alfirević, Sanja, "Brutalism in Serbian Architecture: Style or Necessity?" in Facta Universitatis: Architecture and Civil Engineering, 15, no. 3 (2017):317-331,
https://doi.org/10.2298/FUACE160805028A . .
3
5

'Salon' apartment in Serbia between the two world wars: Reassessing the rationale behind the term

Alfirević, Đorđe; Simonović Alfirević, Sanja

(Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia, 2017)

TY - JOUR
AU - Alfirević, Đorđe
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2017
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/298
AB - 'Salon apartment' is a term linked to the exclusive apartments built as part of multi-family houses in Belgrade and in certain towns in Serbia in the first decades of the 20th century. The structure of the apartments included centrally located ante room with a combined function of the dining room and one or more salon areas. Most of these apartments were built in Belgrade, along with the first examples of apartments popularly named 'salon apartments', with the concept of spatial and functional organization later spreading to other larger urban centers in Serbia. One of the key problems emerging in scientific analysis of this type of residential housing is terminological determination of this concept. In practice, generally accepted term 'salon apartment' suggests that the apartment structure includes the salon and that the apartment in its character is exclusive, while scientific research mentions different terms, such as 'Belgrade apartment between the two world wars', 'Belgrade apartment of the early Modernism', 'an apartment with central ante room' etc. By analyzing the characteristics and types of these apartments this paper aims to reassess whether the term 'salon apartment' is adequate for the concept of spatial and functional organization of the apartments with salons in multi-family buildings between the two world wars in Serbia.
AB - 'Salonski stan' je termin koji se dovodi u vezu sa reprezentativnim stanovima koji su građeni u okviru višeporodičnih stambenih zgrada u Beogradu i pojedinim gradovima u Srbiji u prvim decenijama XX veka, a koji u svojoj strukturi imaju centralno predsoblje sa funkcijom obedovanja i jedan ili više salonskih prostora. Najviše realizovanih primera je ostvareno u Beogradu, gde su nastali i prvi primeri popularno nazvanih 'salonaca', da bi se koncept prostorno-funkcionalne organizacije kasnije proširio i po većim gradskim centrima u Srbiji. Jedan od osnovnih problema koji se javlja prilikom naučnog razmatranja ovog tipa stanovanja je terminološko određenje pojma. U praksi je opšte prisutan termin 'salonski stan', koji sugeriše da u strukturi stana postoji salon i da je stan po karakteru reprezentativan, dok se u naučnim istraživanjima pominju različiti termini, poput 'beogradski stan između dva svetska rata', 'beogradski stan rane moderne', 'stan sa centralnim predsobljem' i dr. Cilj rada je da se, analizom karakteristika i tipova ovih stanova, preispita stanovište da li je 'salonski stan' odgovarajući termin za koncept prostorne i funkcionalne organizacije stanova sa salonom u višeporodičnim zgradama između dva svetska rata u Srbiji.
PB - Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia
T2 - Arhitektura i urbanizam
T1 - 'Salon' apartment in Serbia between the two world wars: Reassessing the rationale behind the term
T1 - 'Salonski' stan između dva svetska rata u Srbiji - preispitivanje opravdanosti korišćenja termina
IS - 44
SP - 7
EP - 13
DO - 10.5937/a-u0-11638
UR - Konv_172
ER - 
@article{
author = "Alfirević, Đorđe and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2017",
abstract = "'Salon apartment' is a term linked to the exclusive apartments built as part of multi-family houses in Belgrade and in certain towns in Serbia in the first decades of the 20th century. The structure of the apartments included centrally located ante room with a combined function of the dining room and one or more salon areas. Most of these apartments were built in Belgrade, along with the first examples of apartments popularly named 'salon apartments', with the concept of spatial and functional organization later spreading to other larger urban centers in Serbia. One of the key problems emerging in scientific analysis of this type of residential housing is terminological determination of this concept. In practice, generally accepted term 'salon apartment' suggests that the apartment structure includes the salon and that the apartment in its character is exclusive, while scientific research mentions different terms, such as 'Belgrade apartment between the two world wars', 'Belgrade apartment of the early Modernism', 'an apartment with central ante room' etc. By analyzing the characteristics and types of these apartments this paper aims to reassess whether the term 'salon apartment' is adequate for the concept of spatial and functional organization of the apartments with salons in multi-family buildings between the two world wars in Serbia., 'Salonski stan' je termin koji se dovodi u vezu sa reprezentativnim stanovima koji su građeni u okviru višeporodičnih stambenih zgrada u Beogradu i pojedinim gradovima u Srbiji u prvim decenijama XX veka, a koji u svojoj strukturi imaju centralno predsoblje sa funkcijom obedovanja i jedan ili više salonskih prostora. Najviše realizovanih primera je ostvareno u Beogradu, gde su nastali i prvi primeri popularno nazvanih 'salonaca', da bi se koncept prostorno-funkcionalne organizacije kasnije proširio i po većim gradskim centrima u Srbiji. Jedan od osnovnih problema koji se javlja prilikom naučnog razmatranja ovog tipa stanovanja je terminološko određenje pojma. U praksi je opšte prisutan termin 'salonski stan', koji sugeriše da u strukturi stana postoji salon i da je stan po karakteru reprezentativan, dok se u naučnim istraživanjima pominju različiti termini, poput 'beogradski stan između dva svetska rata', 'beogradski stan rane moderne', 'stan sa centralnim predsobljem' i dr. Cilj rada je da se, analizom karakteristika i tipova ovih stanova, preispita stanovište da li je 'salonski stan' odgovarajući termin za koncept prostorne i funkcionalne organizacije stanova sa salonom u višeporodičnim zgradama između dva svetska rata u Srbiji.",
publisher = "Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia",
journal = "Arhitektura i urbanizam",
title = "'Salon' apartment in Serbia between the two world wars: Reassessing the rationale behind the term, 'Salonski' stan između dva svetska rata u Srbiji - preispitivanje opravdanosti korišćenja termina",
number = "44",
pages = "7-13",
doi = "10.5937/a-u0-11638",
url = "Konv_172"
}
Alfirević, Đ.,& Simonović Alfirević, S.. (2017). 'Salon' apartment in Serbia between the two world wars: Reassessing the rationale behind the term. in Arhitektura i urbanizam
Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia.(44), 7-13.
https://doi.org/10.5937/a-u0-11638
Konv_172
Alfirević Đ, Simonović Alfirević S. 'Salon' apartment in Serbia between the two world wars: Reassessing the rationale behind the term. in Arhitektura i urbanizam. 2017;(44):7-13.
doi:10.5937/a-u0-11638
Konv_172 .
Alfirević, Đorđe, Simonović Alfirević, Sanja, "'Salon' apartment in Serbia between the two world wars: Reassessing the rationale behind the term" in Arhitektura i urbanizam, no. 44 (2017):7-13,
https://doi.org/10.5937/a-u0-11638 .,
Konv_172 .
3
1

Interpretations of space within space concept in contemporary open-plan architecture

Alfirević, Đorđe; Simonović Alfirević, Sanja

(Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia, 2016)

TY - JOUR
AU - Alfirević, Đorđe
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2016
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/270
AB - The subject of this study was space within space concept which is one of the universal principles in architecture. This paper analyses typical contemporary and historical examples where this concept has been applied in such a way that one or more independent spatial and functional unities appear within open plan space. The emphasis was on examining various reasons that resulted in the application of space within space concept in certain situations, with particular attention directed towards generalization and explanation of the key design approaches where this concept has been most frequently applied in practice.
AB - Predmet istraživanja ovog rada je koncept prostora u prostoru, koji je jedan od univerzalnih principa u arhitektonskom stvaralaštvu. U radu su analizirani karakteristični savremeni i istorijski primeri kod kojih je ovaj koncept primenjen na takav način da se u okviru prostora otvorenog plana javlja jedna ili više samostalnih prostorno-funkcionalnih celina. Akcenat je na istraživanju različitih povoda koji su u pojedinim situacijama doveli do primene koncepta prostor u prostoru, pri čemu je posebna pažnja usmerena u pravcu generalizacije i pojašnjenja ključnih projektantskih stanovišta sa kojih je koncept u praksi najčešće primenjivan.
PB - Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia
T2 - Arhitektura i urbanizam
T1 - Interpretations of space within space concept in contemporary open-plan architecture
T1 - Primena koncepta prostor u prostoru u savremenoj arhitekturi otvorenog plana
IS - 42
SP - 24
EP - 40
DO - 10.5937/a-u0-9913
UR - Konv_166
ER - 
@article{
author = "Alfirević, Đorđe and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2016",
abstract = "The subject of this study was space within space concept which is one of the universal principles in architecture. This paper analyses typical contemporary and historical examples where this concept has been applied in such a way that one or more independent spatial and functional unities appear within open plan space. The emphasis was on examining various reasons that resulted in the application of space within space concept in certain situations, with particular attention directed towards generalization and explanation of the key design approaches where this concept has been most frequently applied in practice., Predmet istraživanja ovog rada je koncept prostora u prostoru, koji je jedan od univerzalnih principa u arhitektonskom stvaralaštvu. U radu su analizirani karakteristični savremeni i istorijski primeri kod kojih je ovaj koncept primenjen na takav način da se u okviru prostora otvorenog plana javlja jedna ili više samostalnih prostorno-funkcionalnih celina. Akcenat je na istraživanju različitih povoda koji su u pojedinim situacijama doveli do primene koncepta prostor u prostoru, pri čemu je posebna pažnja usmerena u pravcu generalizacije i pojašnjenja ključnih projektantskih stanovišta sa kojih je koncept u praksi najčešće primenjivan.",
publisher = "Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia",
journal = "Arhitektura i urbanizam",
title = "Interpretations of space within space concept in contemporary open-plan architecture, Primena koncepta prostor u prostoru u savremenoj arhitekturi otvorenog plana",
number = "42",
pages = "24-40",
doi = "10.5937/a-u0-9913",
url = "Konv_166"
}
Alfirević, Đ.,& Simonović Alfirević, S.. (2016). Interpretations of space within space concept in contemporary open-plan architecture. in Arhitektura i urbanizam
Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia.(42), 24-40.
https://doi.org/10.5937/a-u0-9913
Konv_166
Alfirević Đ, Simonović Alfirević S. Interpretations of space within space concept in contemporary open-plan architecture. in Arhitektura i urbanizam. 2016;(42):24-40.
doi:10.5937/a-u0-9913
Konv_166 .
Alfirević, Đorđe, Simonović Alfirević, Sanja, "Interpretations of space within space concept in contemporary open-plan architecture" in Arhitektura i urbanizam, no. 42 (2016):24-40,
https://doi.org/10.5937/a-u0-9913 .,
Konv_166 .
4

Open-plan in housing architecture: Origin, development and design approaches for spatial integration

Alfirević, Đorđe; Simonović Alfirević, Sanja

(Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia, 2016)

TY - JOUR
AU - Alfirević, Đorđe
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2016
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/266
AB - Open-plan is a term which in architecture denotes the principle of spatial integration of functions. Although it has been widely used both in science and in practice, not very much research has been directed at essential understanding of this term. Since the 1950's, when it was first introduced in the architecture glossary, open-plan has constantly been connected to the principle of flexibility and fluidity of space, but up until now, their relation has not been adequately explained. On the other hand, although open-plan is a concept used generally in all modern living spaces, as it contributes to the quality and space comfort, particularly in smaller living spaces, there has been no research that aimed to discuss the advantages and disadvantages of open-plan, as well as approaches to space integration of housing functions. This is why the aim of this research paper is to shed some light on the origin of this concept, its development in housing architecture and to present the most significant examples that applied the concept of open-plan in a characteristic way. A further aim of this paper is also to emphasize the existence of various design approaches, all contributing to the creation of specific forms of open-plan.
AB - Otvoreni plan je termin koji u arhitekturi označava princip prostornog integrisanja funkcija. Iako je pojam u širokoj upotrebi u nauci i praksi, veoma malo istraživanja je usmereno u pravcu njegovog suštinskog razumevanja. Od pedesetih godina XX veka, kada je termin prvi put uveden u arhitektonsku terminologiju, otvoreni plan se neprestano dovodi u vezu sa principom fleksibilnosti i tekućeg prostora, ali do sada nije na adekvatan način pojašnjena njihova relacija. Sa druge strane, iako je njegova primena nešto što se u velikoj meri podrazumeva kod svakog savremenog stambenog prostora, jer doprinosi kvalitetu prostornog komfora, pogotovo kod stambenih prostora malih kvadratura, ne postoje istraživanja u kojima su ciljano razmatrane njegove prednosti i nedostaci, kao i pristupi prostornom integrisanju stambenih funkcija. Stoga je cilj ovog istraživanja da se rasvetli poreklo koncepta, njegov razvoj u stambenoj arhitekturi, prikažu najznačajniji primeri kod kojih je otvoreni plan na karakterističan način primenjen, kao i da se skrene pažnja na postojanje različitih projektantskih pristupa koji doprinose formiranju specifičnih vidova otvorenog plana.
PB - Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia
T2 - Arhitektura i urbanizam
T1 - Open-plan in housing architecture: Origin, development and design approaches for spatial integration
T1 - Otvoreni plan u stambenoj arhitekturi - poreklo, razvoj i pristupi prostornom integrisanju
IS - 43
SP - 45
EP - 60
DO - 10.5937/a-u0-11551
UR - Konv_170
ER - 
@article{
author = "Alfirević, Đorđe and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2016",
abstract = "Open-plan is a term which in architecture denotes the principle of spatial integration of functions. Although it has been widely used both in science and in practice, not very much research has been directed at essential understanding of this term. Since the 1950's, when it was first introduced in the architecture glossary, open-plan has constantly been connected to the principle of flexibility and fluidity of space, but up until now, their relation has not been adequately explained. On the other hand, although open-plan is a concept used generally in all modern living spaces, as it contributes to the quality and space comfort, particularly in smaller living spaces, there has been no research that aimed to discuss the advantages and disadvantages of open-plan, as well as approaches to space integration of housing functions. This is why the aim of this research paper is to shed some light on the origin of this concept, its development in housing architecture and to present the most significant examples that applied the concept of open-plan in a characteristic way. A further aim of this paper is also to emphasize the existence of various design approaches, all contributing to the creation of specific forms of open-plan., Otvoreni plan je termin koji u arhitekturi označava princip prostornog integrisanja funkcija. Iako je pojam u širokoj upotrebi u nauci i praksi, veoma malo istraživanja je usmereno u pravcu njegovog suštinskog razumevanja. Od pedesetih godina XX veka, kada je termin prvi put uveden u arhitektonsku terminologiju, otvoreni plan se neprestano dovodi u vezu sa principom fleksibilnosti i tekućeg prostora, ali do sada nije na adekvatan način pojašnjena njihova relacija. Sa druge strane, iako je njegova primena nešto što se u velikoj meri podrazumeva kod svakog savremenog stambenog prostora, jer doprinosi kvalitetu prostornog komfora, pogotovo kod stambenih prostora malih kvadratura, ne postoje istraživanja u kojima su ciljano razmatrane njegove prednosti i nedostaci, kao i pristupi prostornom integrisanju stambenih funkcija. Stoga je cilj ovog istraživanja da se rasvetli poreklo koncepta, njegov razvoj u stambenoj arhitekturi, prikažu najznačajniji primeri kod kojih je otvoreni plan na karakterističan način primenjen, kao i da se skrene pažnja na postojanje različitih projektantskih pristupa koji doprinose formiranju specifičnih vidova otvorenog plana.",
publisher = "Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia",
journal = "Arhitektura i urbanizam",
title = "Open-plan in housing architecture: Origin, development and design approaches for spatial integration, Otvoreni plan u stambenoj arhitekturi - poreklo, razvoj i pristupi prostornom integrisanju",
number = "43",
pages = "45-60",
doi = "10.5937/a-u0-11551",
url = "Konv_170"
}
Alfirević, Đ.,& Simonović Alfirević, S.. (2016). Open-plan in housing architecture: Origin, development and design approaches for spatial integration. in Arhitektura i urbanizam
Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia.(43), 45-60.
https://doi.org/10.5937/a-u0-11551
Konv_170
Alfirević Đ, Simonović Alfirević S. Open-plan in housing architecture: Origin, development and design approaches for spatial integration. in Arhitektura i urbanizam. 2016;(43):45-60.
doi:10.5937/a-u0-11551
Konv_170 .
Alfirević, Đorđe, Simonović Alfirević, Sanja, "Open-plan in housing architecture: Origin, development and design approaches for spatial integration" in Arhitektura i urbanizam, no. 43 (2016):45-60,
https://doi.org/10.5937/a-u0-11551 .,
Konv_170 .
9

Polarisation of Expressive Tendencies in Serbian Architecture at the Beginning of XXI Century

Alfirević, Đorđe; Simonović Alfirević, Sanja

(Нови Сад : Матица српска, Одељење за ликовне уметности, 2015)

TY - JOUR
AU - Alfirević, Đorđe
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2015
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/559
AB - The subject of this research includes specific examples of extreme tendencies of architectural expressiveness, present in Serbia in the past fifteen years (after 2000).
The term ‘extreme tendencies’ in architectural expressiveness refers to the group of expressive
characteristics of architectural creation, which are the consequence of creative tendency to
achieve maximal simplicity (minimalist tendency) or maximum dynamizing (expressionist
tendency) of the architectural composition. The focus of the paper is critical analyses of expressive characteristics of referent architectural objects and cause-and-effect links with sociopolitical circumstances present in Serbia from the 1990s, i.e. since disintegration of SFR
Yugoslavia. Unlike other countries in the region (Croatia, Slovenia, Romania, Bulgaria, etc),
which have gone through the period of post-socialist transition under different and less dramatic circumstances, expressive examples of architecture in Serbia have been polarised and
appeared in extreme manifestations (expressionism and minimalism). The paper draws a
general conclusion that polarization of expressive architectural examples emerges in the period of transition and under conditions of extreme socio-political and economics changes.
AB - У овом раду се разматрају карактеристични примери екстремних тенденција у аритектонској изражајности, који су настали у Србији током последњих петнаест година (након двехиљадите године). Под појмом екстремне тенденције у архитектонској изражајности се мисли на скуп експресивних карактеристика архитектонског дела, које се јављају као последица стваралачке тежње ка максималном поједностављењу (минималистичка тенденција) или максималном динамизирању (експресионистичка тенденција) композиционог склопа. Тежиште рада представља критичка анализа експресивних карактеристика референтних архитектонских објеката и узрочно-последичних веза са друштвено-политичким околностима које се одвијају у Србији од почетка деведесетих година двадесетог века, тј. од распада СФР Југославије. За разлику од других земаља у региону (Хрватска, Словенија, Румунија, Бугарска и др.) које у другачијим и мање драматичним околностима пролазе кроз период постсоцијалистичке транзиције, изражајни примери архитектуре у Србији су поларизовани и јављају се у екстремним појавним облицима (експресионизам и минимализам). У раду се изводи општи закључак по коме се поларизација експресивних архитектонских примера јавља у периоду транзиције у ситуацијама екстремних друштвено-политичких и економских промена.
PB - Нови Сад : Матица српска, Одељење за ликовне уметности
PB - Novi Sad : Matica Srpska, Department of Fine Arts
T2 - Matica srpska journal for fine arts / Зборник Матице српске за ликовне уметности
T1 - Polarisation of Expressive Tendencies in Serbian Architecture at the Beginning of XXI Century
T1 - Поларизација експресивних тенденција у српској архитектури почетком XXI века
IS - 43
SP - 321
EP - 334
ER - 
@article{
author = "Alfirević, Đorđe and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2015",
abstract = "The subject of this research includes specific examples of extreme tendencies of architectural expressiveness, present in Serbia in the past fifteen years (after 2000).
The term ‘extreme tendencies’ in architectural expressiveness refers to the group of expressive
characteristics of architectural creation, which are the consequence of creative tendency to
achieve maximal simplicity (minimalist tendency) or maximum dynamizing (expressionist
tendency) of the architectural composition. The focus of the paper is critical analyses of expressive characteristics of referent architectural objects and cause-and-effect links with sociopolitical circumstances present in Serbia from the 1990s, i.e. since disintegration of SFR
Yugoslavia. Unlike other countries in the region (Croatia, Slovenia, Romania, Bulgaria, etc),
which have gone through the period of post-socialist transition under different and less dramatic circumstances, expressive examples of architecture in Serbia have been polarised and
appeared in extreme manifestations (expressionism and minimalism). The paper draws a
general conclusion that polarization of expressive architectural examples emerges in the period of transition and under conditions of extreme socio-political and economics changes., У овом раду се разматрају карактеристични примери екстремних тенденција у аритектонској изражајности, који су настали у Србији током последњих петнаест година (након двехиљадите године). Под појмом екстремне тенденције у архитектонској изражајности се мисли на скуп експресивних карактеристика архитектонског дела, које се јављају као последица стваралачке тежње ка максималном поједностављењу (минималистичка тенденција) или максималном динамизирању (експресионистичка тенденција) композиционог склопа. Тежиште рада представља критичка анализа експресивних карактеристика референтних архитектонских објеката и узрочно-последичних веза са друштвено-политичким околностима које се одвијају у Србији од почетка деведесетих година двадесетог века, тј. од распада СФР Југославије. За разлику од других земаља у региону (Хрватска, Словенија, Румунија, Бугарска и др.) које у другачијим и мање драматичним околностима пролазе кроз период постсоцијалистичке транзиције, изражајни примери архитектуре у Србији су поларизовани и јављају се у екстремним појавним облицима (експресионизам и минимализам). У раду се изводи општи закључак по коме се поларизација експресивних архитектонских примера јавља у периоду транзиције у ситуацијама екстремних друштвено-политичких и економских промена.",
publisher = "Нови Сад : Матица српска, Одељење за ликовне уметности, Novi Sad : Matica Srpska, Department of Fine Arts",
journal = "Matica srpska journal for fine arts / Зборник Матице српске за ликовне уметности",
title = "Polarisation of Expressive Tendencies in Serbian Architecture at the Beginning of XXI Century, Поларизација експресивних тенденција у српској архитектури почетком XXI века",
number = "43",
pages = "321-334"
}
Alfirević, Đ.,& Simonović Alfirević, S.. (2015). Polarisation of Expressive Tendencies in Serbian Architecture at the Beginning of XXI Century. in Matica srpska journal for fine arts / Зборник Матице српске за ликовне уметности
Нови Сад : Матица српска, Одељење за ликовне уметности.(43), 321-334.
Alfirević Đ, Simonović Alfirević S. Polarisation of Expressive Tendencies in Serbian Architecture at the Beginning of XXI Century. in Matica srpska journal for fine arts / Зборник Матице српске за ликовне уметности. 2015;(43):321-334..
Alfirević, Đorđe, Simonović Alfirević, Sanja, "Polarisation of Expressive Tendencies in Serbian Architecture at the Beginning of XXI Century" in Matica srpska journal for fine arts / Зборник Матице српске за ликовне уметности, no. 43 (2015):321-334.

Typology of double-tract units in multi family dwellings

Alfirević, Đorđe; Simonović Alfirević, Sanja

(Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia, 2015)

TY - JOUR
AU - Alfirević, Đorđe
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2015
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/252
AB - The double-tract unit is a rather rare typological shape in residential architecture in the world, and this is why it has not been explored extensively in the field of habitology, although it is known that the first examples of double-tract units in multi- family dwellings were implemented back in XIX century. Every attempt at typology depends on the angle of analysis of a given subject, as well as the selection and hierarchy of the criteria and categorization of individual elements. This makes it hard to tell whether it is feasible to establish universal typology for all architectural patterns. Typology of residential types in architecture is mostly set according to current patterns (most often, only those that were executed). However, since the shape of double-tract unit is quite rare in the world, in most cases it was not even recorded, and even when it was, it was most often included as part of some other category or terminological definition. The aim of this paper is to outline the typology for the double-tract units in multi-family dwellings with an overview of current, established patterns (designed and executed), but also those which could yet be taken into consideration.
AB - Dvotraktni sklop je prilično redak tipološki oblik u stambenoj arhitekturi u svetu, te je shodno tome veoma malo izučavan u oblasti habitologije, iako je poznato da su prvi primeri dvotraktnih sklopova u višeporodičnom stanovanju građeni još krajem devetnaestog veka. Svaka tipologija zavisi od aspekta sa kog će se analizirati određena tema, kao i odabira i hijerarhije kriterijuma putem kojih se vrši selekcija i kategorizacija pojedinačnih elemenata. Zbog toga je teško reći da je moguće postaviti univerzalnu tipologiju za sve arhitektonske obrasce. Tipologije stambenih tipova u arhitekturi su mahom postavljene prema postojećim (najčešće samo realizovanim) obrascima, a kako je oblik dvotraktnog sklopa prilično redak u svetu, u većini slučajeva on nije ni evidentiran, a tamo gde jeste, najčešće je podveden pod neku drugu kategoriju ili terminološko određenje. Cilj ovog rada je koncipiranje tipologije za dvotraktne sklopove u višeporodičnom stanovanju sa osvrtom na postojeće, evidentirane obrasce (projektovane i realizovane), ali i na one koji bi tek mogli biti razmatrani.
PB - Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia
T2 - Arhitektura i urbanizam
T1 - Typology of double-tract units in multi family dwellings
T1 - Tipologija dvotraktnih sklopova u višeporodičnom stanovanju
IS - 40
SP - 7
EP - 15
DO - 10.5937/a-u0-6549
UR - Konv_150
ER - 
@article{
author = "Alfirević, Đorđe and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2015",
abstract = "The double-tract unit is a rather rare typological shape in residential architecture in the world, and this is why it has not been explored extensively in the field of habitology, although it is known that the first examples of double-tract units in multi- family dwellings were implemented back in XIX century. Every attempt at typology depends on the angle of analysis of a given subject, as well as the selection and hierarchy of the criteria and categorization of individual elements. This makes it hard to tell whether it is feasible to establish universal typology for all architectural patterns. Typology of residential types in architecture is mostly set according to current patterns (most often, only those that were executed). However, since the shape of double-tract unit is quite rare in the world, in most cases it was not even recorded, and even when it was, it was most often included as part of some other category or terminological definition. The aim of this paper is to outline the typology for the double-tract units in multi-family dwellings with an overview of current, established patterns (designed and executed), but also those which could yet be taken into consideration., Dvotraktni sklop je prilično redak tipološki oblik u stambenoj arhitekturi u svetu, te je shodno tome veoma malo izučavan u oblasti habitologije, iako je poznato da su prvi primeri dvotraktnih sklopova u višeporodičnom stanovanju građeni još krajem devetnaestog veka. Svaka tipologija zavisi od aspekta sa kog će se analizirati određena tema, kao i odabira i hijerarhije kriterijuma putem kojih se vrši selekcija i kategorizacija pojedinačnih elemenata. Zbog toga je teško reći da je moguće postaviti univerzalnu tipologiju za sve arhitektonske obrasce. Tipologije stambenih tipova u arhitekturi su mahom postavljene prema postojećim (najčešće samo realizovanim) obrascima, a kako je oblik dvotraktnog sklopa prilično redak u svetu, u većini slučajeva on nije ni evidentiran, a tamo gde jeste, najčešće je podveden pod neku drugu kategoriju ili terminološko određenje. Cilj ovog rada je koncipiranje tipologije za dvotraktne sklopove u višeporodičnom stanovanju sa osvrtom na postojeće, evidentirane obrasce (projektovane i realizovane), ali i na one koji bi tek mogli biti razmatrani.",
publisher = "Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia",
journal = "Arhitektura i urbanizam",
title = "Typology of double-tract units in multi family dwellings, Tipologija dvotraktnih sklopova u višeporodičnom stanovanju",
number = "40",
pages = "7-15",
doi = "10.5937/a-u0-6549",
url = "Konv_150"
}
Alfirević, Đ.,& Simonović Alfirević, S.. (2015). Typology of double-tract units in multi family dwellings. in Arhitektura i urbanizam
Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia.(40), 7-15.
https://doi.org/10.5937/a-u0-6549
Konv_150
Alfirević Đ, Simonović Alfirević S. Typology of double-tract units in multi family dwellings. in Arhitektura i urbanizam. 2015;(40):7-15.
doi:10.5937/a-u0-6549
Konv_150 .
Alfirević, Đorđe, Simonović Alfirević, Sanja, "Typology of double-tract units in multi family dwellings" in Arhitektura i urbanizam, no. 40 (2015):7-15,
https://doi.org/10.5937/a-u0-6549 .,
Konv_150 .