Simonović Alfirević, Sanja

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0003-1243-8459
 • Simonović Alfirević, Sanja (49)
 • Simonović, Sanja (15)
 • Симоновић Алфиревић, Сања (14)
Projects

Author's Bibliography

Програми едукације најмлађих у областима архитектонског обликовања, наслеђа, урбанистичког и просторног планирања

Даниловић Христић, Наташа; Ненковић-Ризнић, Марина; Симоновић Алфиревић, Сања

(2022)

TY - JOUR
AU - Даниловић Христић, Наташа
AU - Ненковић-Ризнић, Марина
AU - Симоновић Алфиревић, Сања
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/714
AB - У професионалним круговима се често стиче утисак да су стање у нашим урбаним срединама и однос према природном окружењу одраз недовољне пажње посвећене едукацији свих генерација и подизању свести о овој теми. Слика наших насеља је заправо
слика нас самих. Из тог разлога, и из жеље да најмлађима приближе и објасне стручне теме на адекватан и прихватљив начин, да развију љубав према окружењу и свест о квалитету живота, неколико институција и организација покренуло je независне програме едукације. Ови програми и радионице реализују се делом волонтерски или у оквиру активности везаних за поједине манифестације, пројекте и редовне делатности појединих институција, а осмишљени су као допуна образовно-васпитним програмима у предшколским установама, школама и на факултетима.
У раду се анализирају познати приступи, методе и технике партиципације младих, приказани кроз изабран преглед литературе. Такође, наводе се примери неколико различитих едукативних радионица спроведених на тему архитектонског обликовања, урбанистичког планирања, заштите градитељског наслеђа и очувања еколошких коридора, у неколико београдских стручних институција и организација. На основу стечених искустава и запажених резултата формира се низ препорука за организацију и спровођење овог вида едукације. Циљ рада је да укаже на значај, могућности и бенефите едукације подмлатка у смислу схватања и бриге о простору који нас окружује, као и о другима са којима тај простор делимо. Партиципација у креативном процесу доприноси прикупљању запажања, идеја, визија и исказивању потреба, са могућношћу њихове реализације.
AB - In professional circles, it often seems that the state of our urban environment and attitude towards the natural environment reflect a lack of attention devoted to educating all generations, and a lack of awareness raised on this topic. The picture of our settlements is actually a picture of ourselves. For this reason, and the desire to draw young people in and explain professional topics to them in an adequate and acceptable way, and to develop a love of the environment and awareness of the quality of life, several institutions and organizations have launched independent education programs. These programs and workshops are implemented partly voluntarily, or within activities related to specific events and projects and the regular activities of individual institutions, and they are designed as a supplement to educational programs in preschools, schools and universities.
The paper analyzes known approaches, methods and techniques related to youth participation, shown through a selected review of the literature. Also cited are examples of several different educational workshops in some of Belgrade’s professional institutions and organizations, based on architectural formatting, urban planning, the protection of built heritage and the preservation of ecological corridors. Based on the experiences acquired and the observed results, a series of recommendations are formed for the organization and implementation of this form of education. The aim of the research is to highlight the importance, possibilities and benefits of educating
young people in terms of understanding and caring for the space that surrounds us, as well as others with whom we share that space. Participation in the creative process contributes to gathering observations, ideas, visions and expressing needs, with the possibility of their application.
T2 - Arhitektura i urbanizam
T1 - Програми едукације најмлађих у областима архитектонског обликовања, наслеђа, урбанистичког и просторног планирања
T1 - Education programs for young people in the fields of architectural formatting, heritage, urban and spatial planning
DO - 10.5937/a-u0-37128
ER - 
@article{
author = "Даниловић Христић, Наташа and Ненковић-Ризнић, Марина and Симоновић Алфиревић, Сања",
year = "2022",
abstract = "У професионалним круговима се често стиче утисак да су стање у нашим урбаним срединама и однос према природном окружењу одраз недовољне пажње посвећене едукацији свих генерација и подизању свести о овој теми. Слика наших насеља је заправо
слика нас самих. Из тог разлога, и из жеље да најмлађима приближе и објасне стручне теме на адекватан и прихватљив начин, да развију љубав према окружењу и свест о квалитету живота, неколико институција и организација покренуло je независне програме едукације. Ови програми и радионице реализују се делом волонтерски или у оквиру активности везаних за поједине манифестације, пројекте и редовне делатности појединих институција, а осмишљени су као допуна образовно-васпитним програмима у предшколским установама, школама и на факултетима.
У раду се анализирају познати приступи, методе и технике партиципације младих, приказани кроз изабран преглед литературе. Такође, наводе се примери неколико различитих едукативних радионица спроведених на тему архитектонског обликовања, урбанистичког планирања, заштите градитељског наслеђа и очувања еколошких коридора, у неколико београдских стручних институција и организација. На основу стечених искустава и запажених резултата формира се низ препорука за организацију и спровођење овог вида едукације. Циљ рада је да укаже на значај, могућности и бенефите едукације подмлатка у смислу схватања и бриге о простору који нас окружује, као и о другима са којима тај простор делимо. Партиципација у креативном процесу доприноси прикупљању запажања, идеја, визија и исказивању потреба, са могућношћу њихове реализације., In professional circles, it often seems that the state of our urban environment and attitude towards the natural environment reflect a lack of attention devoted to educating all generations, and a lack of awareness raised on this topic. The picture of our settlements is actually a picture of ourselves. For this reason, and the desire to draw young people in and explain professional topics to them in an adequate and acceptable way, and to develop a love of the environment and awareness of the quality of life, several institutions and organizations have launched independent education programs. These programs and workshops are implemented partly voluntarily, or within activities related to specific events and projects and the regular activities of individual institutions, and they are designed as a supplement to educational programs in preschools, schools and universities.
The paper analyzes known approaches, methods and techniques related to youth participation, shown through a selected review of the literature. Also cited are examples of several different educational workshops in some of Belgrade’s professional institutions and organizations, based on architectural formatting, urban planning, the protection of built heritage and the preservation of ecological corridors. Based on the experiences acquired and the observed results, a series of recommendations are formed for the organization and implementation of this form of education. The aim of the research is to highlight the importance, possibilities and benefits of educating
young people in terms of understanding and caring for the space that surrounds us, as well as others with whom we share that space. Participation in the creative process contributes to gathering observations, ideas, visions and expressing needs, with the possibility of their application.",
journal = "Arhitektura i urbanizam",
title = "Програми едукације најмлађих у областима архитектонског обликовања, наслеђа, урбанистичког и просторног планирања, Education programs for young people in the fields of architectural formatting, heritage, urban and spatial planning",
doi = "10.5937/a-u0-37128"
}
Даниловић Христић, Н., Ненковић-Ризнић, М.,& Симоновић Алфиревић, С.. (2022). Програми едукације најмлађих у областима архитектонског обликовања, наслеђа, урбанистичког и просторног планирања. in Arhitektura i urbanizam.
https://doi.org/10.5937/a-u0-37128
Даниловић Христић Н, Ненковић-Ризнић М, Симоновић Алфиревић С. Програми едукације најмлађих у областима архитектонског обликовања, наслеђа, урбанистичког и просторног планирања. in Arhitektura i urbanizam. 2022;.
doi:10.5937/a-u0-37128 .
Даниловић Христић, Наташа, Ненковић-Ризнић, Марина, Симоновић Алфиревић, Сања, "Програми едукације најмлађих у областима архитектонског обликовања, наслеђа, урбанистичког и просторног планирања" in Arhitektura i urbanizam (2022),
https://doi.org/10.5937/a-u0-37128 . .

Микростанови: постизање просторног комфора у подстандардним условима за становање

Алфиревић, Ђорђе; Симоновић Алфиревић, Сања

(Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2022)

TY - JOUR
AU - Алфиревић, Ђорђе
AU - Симоновић Алфиревић, Сања
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/708
AB - Микростановање подразумева живот у подстандардним условима, у стамбеним јединицама које су веома малих димензија. Овакви станови обично имају само најосновније садржаје, попут собе за одмор, кухиње и купатила и не испуњавају све аспекте функционалности. Њихови корисници се свесно одричу задовољења појединих животних потреба како би живели на одређеној локацији или имали мање трошкове за одржавање стана. У истраживању су анализирани карактеристични примери микростанова и референтна научна литература, да би из обимне грађе дедуктивном методом били екстраховани пројектантски принципи чијом применом је могуће постићи адекватан просторни комфор у становима минималних димензија. Принципи су класификовани према групама основних људских потреба које задовољавају, а затим хијерархијски поређани према нивоу значаја у поступку доживљаја веће просторности. Циљ истраживања је да се размотре и систематизују најзначајнији принципи којима се може постићи виши ниво просторног комфора у подстандардним условима за микростановање. У раду се преиспитује становиште по коме доњу границу квалитета микростановања чини лични доживљај пријатности и комфора у стамбеном простору, који је одређен могућностима за задовољење физиолошких потреба корисника. Према резултатима овог истраживања, за минималан просторни комфор у стану је неопходно поседовање простора за одмор (лежаја), са могућношћу коришћења заједничког простора за припрему хране и одржавање личне хигијене, што помера доњу границу квалитета микростановања која је до сада била присутна у науци
AB - Micro-housing means living in substandard conditions, in housing units that are very small in size. These apartments usually have only the most basic facilities, such as a rest room, kitchen and bathroom, and do not meet all aspects of functionality. Their users consciously renounce the satisfaction of certain living needs in order to live in a certain location or have lower costs for the maintenance of the apartment. The research analyzed characteristic examples of micro-apartments and reference scientific literature, in order to extract design principles from the extensive material by the deductive method, the application of which makes it possible to achieve adequate spatial comfort in apartments of minimal dimensions. The principles are classified according to the groups of basic human needs that they satisfy, and then hierarchically arranged according to the level of significance in the process of experiencing greater space. The aim of the research is to consider and systematize the most important principles that can achieve a higher level of spatial comfort in substandard conditions for micro-housing. The paper examines the view that the lower limit of the quality of micro-housing is the personal experience of comfort and convenience in the living space, which is determined by the possibilities for meeting the physiological needs of users. According to the results of this research, for minimal spatial comfort in the apartment, it is necessary to have a resting place (bed), with the possibility of using a common space for food preparation and personal hygiene, which pushes the lower limit of microhabitation quality that has been present in science
PB - Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије
T2 - Архитектура и урбанизам
T1 - Микростанови: постизање просторног комфора у подстандардним условима за становање
T1 - Micro-apartments: achieving spatial comfort in substandard housing conditions
IS - 55
SP - 5
EP - 23
DO - 10.5937/a-u0-36566
ER - 
@article{
author = "Алфиревић, Ђорђе and Симоновић Алфиревић, Сања",
year = "2022",
abstract = "Микростановање подразумева живот у подстандардним условима, у стамбеним јединицама које су веома малих димензија. Овакви станови обично имају само најосновније садржаје, попут собе за одмор, кухиње и купатила и не испуњавају све аспекте функционалности. Њихови корисници се свесно одричу задовољења појединих животних потреба како би живели на одређеној локацији или имали мање трошкове за одржавање стана. У истраживању су анализирани карактеристични примери микростанова и референтна научна литература, да би из обимне грађе дедуктивном методом били екстраховани пројектантски принципи чијом применом је могуће постићи адекватан просторни комфор у становима минималних димензија. Принципи су класификовани према групама основних људских потреба које задовољавају, а затим хијерархијски поређани према нивоу значаја у поступку доживљаја веће просторности. Циљ истраживања је да се размотре и систематизују најзначајнији принципи којима се може постићи виши ниво просторног комфора у подстандардним условима за микростановање. У раду се преиспитује становиште по коме доњу границу квалитета микростановања чини лични доживљај пријатности и комфора у стамбеном простору, који је одређен могућностима за задовољење физиолошких потреба корисника. Према резултатима овог истраживања, за минималан просторни комфор у стану је неопходно поседовање простора за одмор (лежаја), са могућношћу коришћења заједничког простора за припрему хране и одржавање личне хигијене, што помера доњу границу квалитета микростановања која је до сада била присутна у науци, Micro-housing means living in substandard conditions, in housing units that are very small in size. These apartments usually have only the most basic facilities, such as a rest room, kitchen and bathroom, and do not meet all aspects of functionality. Their users consciously renounce the satisfaction of certain living needs in order to live in a certain location or have lower costs for the maintenance of the apartment. The research analyzed characteristic examples of micro-apartments and reference scientific literature, in order to extract design principles from the extensive material by the deductive method, the application of which makes it possible to achieve adequate spatial comfort in apartments of minimal dimensions. The principles are classified according to the groups of basic human needs that they satisfy, and then hierarchically arranged according to the level of significance in the process of experiencing greater space. The aim of the research is to consider and systematize the most important principles that can achieve a higher level of spatial comfort in substandard conditions for micro-housing. The paper examines the view that the lower limit of the quality of micro-housing is the personal experience of comfort and convenience in the living space, which is determined by the possibilities for meeting the physiological needs of users. According to the results of this research, for minimal spatial comfort in the apartment, it is necessary to have a resting place (bed), with the possibility of using a common space for food preparation and personal hygiene, which pushes the lower limit of microhabitation quality that has been present in science",
publisher = "Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије",
journal = "Архитектура и урбанизам",
title = "Микростанови: постизање просторног комфора у подстандардним условима за становање, Micro-apartments: achieving spatial comfort in substandard housing conditions",
number = "55",
pages = "5-23",
doi = "10.5937/a-u0-36566"
}
Алфиревић, Ђ.,& Симоновић Алфиревић, С.. (2022). Микростанови: постизање просторног комфора у подстандардним условима за становање. in Архитектура и урбанизам
Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије.(55), 5-23.
https://doi.org/10.5937/a-u0-36566
Алфиревић Ђ, Симоновић Алфиревић С. Микростанови: постизање просторног комфора у подстандардним условима за становање. in Архитектура и урбанизам. 2022;(55):5-23.
doi:10.5937/a-u0-36566 .
Алфиревић, Ђорђе, Симоновић Алфиревић, Сања, "Микростанови: постизање просторног комфора у подстандардним условима за становање" in Архитектура и урбанизам, no. 55 (2022):5-23,
https://doi.org/10.5937/a-u0-36566 . .

Поливалентност стана са отвореним планом − карактеристике и принципи просторне организације

Алфиревић, Ђорђе; Симоновић Алфиревић, Сања

(Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2022)

TY - JOUR
AU - Алфиревић, Ђорђе
AU - Симоновић Алфиревић, Сања
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/657
AB - Поливалентност (грч. poly више, нлат. valentia вредност − вишевредан, вишезначан, вишенаменски) је термин који има широк опсег употребе у науци и уметностима. Поливалентност најчешће подразумева различите начине (режиме) коришћења истог простора, тј. прилагодљивост простора различитим људским потребама уз минималне физичке модификације. У науци је уврежено мишљење да се термин поливалентност у стамбеној архитектури првенствено односи на ниво читавог стана или куће, тј. на могућност реорганизације унутрашње структуре (пренамену просторија), што се може посматрати као шире тумачење појма. Са друге стране, постоји и уже тумачење, које се односи на поливалентност дела стана, једног простора или просторије, тј. на могућност преклапања стамбених функција у различитим временским терминима у истом простору, тзв. отвореном плану. У истраживању су разматрани концепти просторне организације поливалентних стамбених простора са отвореним планом. Научном анализом референтних извора, тумачењем и анализом карактеристичних примера, као и применом дедуктивне методе, истражени су поливалентни стамбени простори са отвореним планом, с циљем констатовања њихових најзначајнијих карактеристика и принципа просторне организације.
AB - Polyvalence (gr. poly multi, nlat. valentia value – multivalued, ambiguous, multipurpose) is a term that has a wide range of uses in science and art. Polyvalence usually implies different ways (regimes) of using the same space, i.e., the adaptability of space to different human needs, with minimal physical modifications. It is a common opinion in science that the term polyvalence in residential architecture primarily refers to the level of an entire apartment or house, i.e., to the possibility of reorganizing the internal structure (conversion of the premises), which can be seen as a broader interpretation of the term. On the other hand, there is a narrower interpretation which refers to the polyvalence of a part of an apartment, to a particular space or room, i.e., to the possibility of overlapping housing functions at different times in the same space, a so-called open plan. The research considers the concepts of spatial organization in polyvalent residential spaces with an open plan. The scientific analysis of reference sources, the interpretation and analysis of characteristic examples, and the deductive method, were used to investigate polyvalent open-plan living spaces, with the aim of ascertaining their most important characteristics and the principles of their spatial organization.
PB - Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије
T2 - Архитектура и урбанизам
T1 - Поливалентност стана са отвореним планом − карактеристике и принципи просторне организације
T1 - The polyvalence of an open plan apartment – characteristics and spatial organization principles
IS - 54
SP - 27
EP - 43
DO - 10.5937/a-u0-34066
ER - 
@article{
author = "Алфиревић, Ђорђе and Симоновић Алфиревић, Сања",
year = "2022",
abstract = "Поливалентност (грч. poly више, нлат. valentia вредност − вишевредан, вишезначан, вишенаменски) је термин који има широк опсег употребе у науци и уметностима. Поливалентност најчешће подразумева различите начине (режиме) коришћења истог простора, тј. прилагодљивост простора различитим људским потребама уз минималне физичке модификације. У науци је уврежено мишљење да се термин поливалентност у стамбеној архитектури првенствено односи на ниво читавог стана или куће, тј. на могућност реорганизације унутрашње структуре (пренамену просторија), што се може посматрати као шире тумачење појма. Са друге стране, постоји и уже тумачење, које се односи на поливалентност дела стана, једног простора или просторије, тј. на могућност преклапања стамбених функција у различитим временским терминима у истом простору, тзв. отвореном плану. У истраживању су разматрани концепти просторне организације поливалентних стамбених простора са отвореним планом. Научном анализом референтних извора, тумачењем и анализом карактеристичних примера, као и применом дедуктивне методе, истражени су поливалентни стамбени простори са отвореним планом, с циљем констатовања њихових најзначајнијих карактеристика и принципа просторне организације., Polyvalence (gr. poly multi, nlat. valentia value – multivalued, ambiguous, multipurpose) is a term that has a wide range of uses in science and art. Polyvalence usually implies different ways (regimes) of using the same space, i.e., the adaptability of space to different human needs, with minimal physical modifications. It is a common opinion in science that the term polyvalence in residential architecture primarily refers to the level of an entire apartment or house, i.e., to the possibility of reorganizing the internal structure (conversion of the premises), which can be seen as a broader interpretation of the term. On the other hand, there is a narrower interpretation which refers to the polyvalence of a part of an apartment, to a particular space or room, i.e., to the possibility of overlapping housing functions at different times in the same space, a so-called open plan. The research considers the concepts of spatial organization in polyvalent residential spaces with an open plan. The scientific analysis of reference sources, the interpretation and analysis of characteristic examples, and the deductive method, were used to investigate polyvalent open-plan living spaces, with the aim of ascertaining their most important characteristics and the principles of their spatial organization.",
publisher = "Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије",
journal = "Архитектура и урбанизам",
title = "Поливалентност стана са отвореним планом − карактеристике и принципи просторне организације, The polyvalence of an open plan apartment – characteristics and spatial organization principles",
number = "54",
pages = "27-43",
doi = "10.5937/a-u0-34066"
}
Алфиревић, Ђ.,& Симоновић Алфиревић, С.. (2022). Поливалентност стана са отвореним планом − карактеристике и принципи просторне организације. in Архитектура и урбанизам
Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије.(54), 27-43.
https://doi.org/10.5937/a-u0-34066
Алфиревић Ђ, Симоновић Алфиревић С. Поливалентност стана са отвореним планом − карактеристике и принципи просторне организације. in Архитектура и урбанизам. 2022;(54):27-43.
doi:10.5937/a-u0-34066 .
Алфиревић, Ђорђе, Симоновић Алфиревић, Сања, "Поливалентност стана са отвореним планом − карактеристике и принципи просторне организације" in Архитектура и урбанизам, no. 54 (2022):27-43,
https://doi.org/10.5937/a-u0-34066 . .

New Technologies in the Function of Participatory and Educational Processes in Urban Planning – Challenges of COVID-19 and the Future of Dialogue

Nenković-Riznić, Marina; Danilović-Hristić, Nataša; Simonović Alfirević, Sanja

(Belgrade : STRAND - Sustainable Urban Society Association, 2022)

TY - CONF
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Danilović-Hristić, Nataša
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/729
AB - Participatory and educational processes in urban planning and design have not experienced significant steps forward or transformations during the last decades of the 20th and the first decade of the 21st century. However, with the emergence of the Covid 19 pandemic, the current paradigm related to the need for active public participation and education directly related to urban planning and decision-making is changing, and new virtual space settings of participation are defined. These circumstances raise the question of continuing active participation activities in a (permanently?) changed environment and facing the obstacles caused by the global pandemic. 
New experiences gained during the pandemic, and in light of the growing digitalization and migration of various spheres of engagement in virtual space, indicate the need to change the paradigm engagement of planners as educators whose presence is necessary in the offline world. Having that in mind they can achieve wider possibilities in overcoming the communication boundaries from a narrow space to the territory of the whole world. In addition, this leads to significant reduction of fuel consumption needed to overcome distant destinations and, consequently, reducing the carbon footprint. On the other hand, this type of communication allows relaxation of all participants who from their own homes can have a real experience of participating in the conference, lecture or seminar.
However, this type of dialogue also has significant negative consequences, which are reflected in increased alienation between interlocutors/participants, frequent misunderstandings and inadequate communication due to technological barriers, as well as participants intertia resulting from long exhausting conferences without real interaction. 
On the examples of dialogue, education and participatory processes within the INTERREG ConnectGREEN project this paper will review the positive and negative repercussions of new mechanisms of participation and possible directions for achieving active participation and education that would be realized hybridlike.
PB - Belgrade : STRAND - Sustainable Urban Society Association
C3 - Book of Abstracts & Proceedings of 10th International Conference ‘’On Architecture — Philosophy of Architecture’’ STRAND
T1 - New Technologies in the Function of Participatory and Educational Processes in Urban Planning – Challenges of COVID-19 and the Future of Dialogue
SP - 60
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_729
ER - 
@conference{
author = "Nenković-Riznić, Marina and Danilović-Hristić, Nataša and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2022",
abstract = "Participatory and educational processes in urban planning and design have not experienced significant steps forward or transformations during the last decades of the 20th and the first decade of the 21st century. However, with the emergence of the Covid 19 pandemic, the current paradigm related to the need for active public participation and education directly related to urban planning and decision-making is changing, and new virtual space settings of participation are defined. These circumstances raise the question of continuing active participation activities in a (permanently?) changed environment and facing the obstacles caused by the global pandemic. 
New experiences gained during the pandemic, and in light of the growing digitalization and migration of various spheres of engagement in virtual space, indicate the need to change the paradigm engagement of planners as educators whose presence is necessary in the offline world. Having that in mind they can achieve wider possibilities in overcoming the communication boundaries from a narrow space to the territory of the whole world. In addition, this leads to significant reduction of fuel consumption needed to overcome distant destinations and, consequently, reducing the carbon footprint. On the other hand, this type of communication allows relaxation of all participants who from their own homes can have a real experience of participating in the conference, lecture or seminar.
However, this type of dialogue also has significant negative consequences, which are reflected in increased alienation between interlocutors/participants, frequent misunderstandings and inadequate communication due to technological barriers, as well as participants intertia resulting from long exhausting conferences without real interaction. 
On the examples of dialogue, education and participatory processes within the INTERREG ConnectGREEN project this paper will review the positive and negative repercussions of new mechanisms of participation and possible directions for achieving active participation and education that would be realized hybridlike.",
publisher = "Belgrade : STRAND - Sustainable Urban Society Association",
journal = "Book of Abstracts & Proceedings of 10th International Conference ‘’On Architecture — Philosophy of Architecture’’ STRAND",
title = "New Technologies in the Function of Participatory and Educational Processes in Urban Planning – Challenges of COVID-19 and the Future of Dialogue",
pages = "60",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_729"
}
Nenković-Riznić, M., Danilović-Hristić, N.,& Simonović Alfirević, S.. (2022). New Technologies in the Function of Participatory and Educational Processes in Urban Planning – Challenges of COVID-19 and the Future of Dialogue. in Book of Abstracts & Proceedings of 10th International Conference ‘’On Architecture — Philosophy of Architecture’’ STRAND
Belgrade : STRAND - Sustainable Urban Society Association., 60.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_729
Nenković-Riznić M, Danilović-Hristić N, Simonović Alfirević S. New Technologies in the Function of Participatory and Educational Processes in Urban Planning – Challenges of COVID-19 and the Future of Dialogue. in Book of Abstracts & Proceedings of 10th International Conference ‘’On Architecture — Philosophy of Architecture’’ STRAND. 2022;:60.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_729 .
Nenković-Riznić, Marina, Danilović-Hristić, Nataša, Simonović Alfirević, Sanja, "New Technologies in the Function of Participatory and Educational Processes in Urban Planning – Challenges of COVID-19 and the Future of Dialogue" in Book of Abstracts & Proceedings of 10th International Conference ‘’On Architecture — Philosophy of Architecture’’ STRAND (2022):60,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_729 .

New Technologies in the Function of Participatory and Educational Processes in Urban Planning - Challenges of Covid-19 and the Future of Dialogue

Nenković-Riznić, Marina; Danilović Hristić, Nataša; Simonović Alfirević, Sanja

(Belgrade : STRAND, 2022)

TY - CONF
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Danilović Hristić, Nataša
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/706
AB - New experiences in public participation gained during the pandemic, and in light of the growing digitalization and migration of various spheres of engagement in virtual space, indicate the need to change the paradigm engagement of planners as educators whose presence is necessary in the offline world. There are wider possibilities in overcoming the communication boundaries from a narrow space to the territory of the whole world. In addition, this leads to significant reduction of fuel consumption needed to overcome distant destinations and, consequently, reducing the carbon footprint. On the other hand, this type of communication allows relaxation of all participants who from their own homes can have a real experience of participating in the conference, lecture or seminar.
This type of dialogue also has significant negative consequences, which are reflected in increased alienation between interlocutors/participants, frequent misunderstandings and inadequate communication due to technological barriers, as well as participants inertia resulting from long exhausting conferences without real interaction. 
On the examples of dialogue, education and participatory processes within the ConnectGREEN project- .... this paper will review the positive and negative repercussions of new mechanisms of participation and possible directions for achieving active participation and education that would be realized hybrid
PB - Belgrade : STRAND
C3 - Proceedings of 10th International Conference “On Architecture — Philosophy of Architecture” STRAND
T1 - New Technologies in the Function of Participatory and Educational Processes in Urban Planning - Challenges of Covid-19 and the Future of Dialogue
SP - 287
EP - 292
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_706
ER - 
@conference{
author = "Nenković-Riznić, Marina and Danilović Hristić, Nataša and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2022",
abstract = "New experiences in public participation gained during the pandemic, and in light of the growing digitalization and migration of various spheres of engagement in virtual space, indicate the need to change the paradigm engagement of planners as educators whose presence is necessary in the offline world. There are wider possibilities in overcoming the communication boundaries from a narrow space to the territory of the whole world. In addition, this leads to significant reduction of fuel consumption needed to overcome distant destinations and, consequently, reducing the carbon footprint. On the other hand, this type of communication allows relaxation of all participants who from their own homes can have a real experience of participating in the conference, lecture or seminar.
This type of dialogue also has significant negative consequences, which are reflected in increased alienation between interlocutors/participants, frequent misunderstandings and inadequate communication due to technological barriers, as well as participants inertia resulting from long exhausting conferences without real interaction. 
On the examples of dialogue, education and participatory processes within the ConnectGREEN project- .... this paper will review the positive and negative repercussions of new mechanisms of participation and possible directions for achieving active participation and education that would be realized hybrid",
publisher = "Belgrade : STRAND",
journal = "Proceedings of 10th International Conference “On Architecture — Philosophy of Architecture” STRAND",
title = "New Technologies in the Function of Participatory and Educational Processes in Urban Planning - Challenges of Covid-19 and the Future of Dialogue",
pages = "287-292",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_706"
}
Nenković-Riznić, M., Danilović Hristić, N.,& Simonović Alfirević, S.. (2022). New Technologies in the Function of Participatory and Educational Processes in Urban Planning - Challenges of Covid-19 and the Future of Dialogue. in Proceedings of 10th International Conference “On Architecture — Philosophy of Architecture” STRAND
Belgrade : STRAND., 287-292.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_706
Nenković-Riznić M, Danilović Hristić N, Simonović Alfirević S. New Technologies in the Function of Participatory and Educational Processes in Urban Planning - Challenges of Covid-19 and the Future of Dialogue. in Proceedings of 10th International Conference “On Architecture — Philosophy of Architecture” STRAND. 2022;:287-292.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_706 .
Nenković-Riznić, Marina, Danilović Hristić, Nataša, Simonović Alfirević, Sanja, "New Technologies in the Function of Participatory and Educational Processes in Urban Planning - Challenges of Covid-19 and the Future of Dialogue" in Proceedings of 10th International Conference “On Architecture — Philosophy of Architecture” STRAND (2022):287-292,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_706 .

The Concept of “Surface Depth” in Architecture

Alfirević, Đorđe; Simonović Alfirević, Sanja

(Niš : University of Niš, 2022)

TY - JOUR
AU - Alfirević, Đorđe
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/707
AB - In history of art and architecture, surface has always been the bearer of symbolic
and aesthetic values, the subject of theoretical and critical analysis, with various ideological, discursive and philosophical interpretations. The subject of this 
 research paper are different concepts of composition, artistic elements and materialisation of façade surfaces, which have the effect of “surface depth“ as their primary characteristic. By analysing the potential of this concept in articulation of the structure of façade and other surfaces, three main emergent forms were noted: plasticity of surfaces (the use of small façade plastics), double skin façade with unused in-between space and double skin façade with used in-between space. By conducting scientific analyses of theoretical reference sources and characteristic examples, along with the application of the deductive methods, the characteristics of the „surface depth“ concept in architecture were explored, with the aim of systematizing the principles used to achieve it, the possibilities of its application, as well as ways to establish the dual character of spatial planes - surface and volume. This research has contributed to the clarification of this concept and laid the foundation for further research in the direction of finding, chronologically ordering and analysing other examples, in order to enable their more extensive typology and systematization
PB - Niš : University of Niš
T2 - Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering
T1 - The Concept of “Surface Depth” in Architecture
VL - 20
IS - 3
SP - 249
EP - 260
DO - 10.2298/FUACE220622019A
ER - 
@article{
author = "Alfirević, Đorđe and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2022",
abstract = "In history of art and architecture, surface has always been the bearer of symbolic
and aesthetic values, the subject of theoretical and critical analysis, with various ideological, discursive and philosophical interpretations. The subject of this 
 research paper are different concepts of composition, artistic elements and materialisation of façade surfaces, which have the effect of “surface depth“ as their primary characteristic. By analysing the potential of this concept in articulation of the structure of façade and other surfaces, three main emergent forms were noted: plasticity of surfaces (the use of small façade plastics), double skin façade with unused in-between space and double skin façade with used in-between space. By conducting scientific analyses of theoretical reference sources and characteristic examples, along with the application of the deductive methods, the characteristics of the „surface depth“ concept in architecture were explored, with the aim of systematizing the principles used to achieve it, the possibilities of its application, as well as ways to establish the dual character of spatial planes - surface and volume. This research has contributed to the clarification of this concept and laid the foundation for further research in the direction of finding, chronologically ordering and analysing other examples, in order to enable their more extensive typology and systematization",
publisher = "Niš : University of Niš",
journal = "Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering",
title = "The Concept of “Surface Depth” in Architecture",
volume = "20",
number = "3",
pages = "249-260",
doi = "10.2298/FUACE220622019A"
}
Alfirević, Đ.,& Simonović Alfirević, S.. (2022). The Concept of “Surface Depth” in Architecture. in Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering
Niš : University of Niš., 20(3), 249-260.
https://doi.org/10.2298/FUACE220622019A
Alfirević Đ, Simonović Alfirević S. The Concept of “Surface Depth” in Architecture. in Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering. 2022;20(3):249-260.
doi:10.2298/FUACE220622019A .
Alfirević, Đorđe, Simonović Alfirević, Sanja, "The Concept of “Surface Depth” in Architecture" in Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, 20, no. 3 (2022):249-260,
https://doi.org/10.2298/FUACE220622019A . .

Citizens' participation during COVID-19 pandemic: Lessons for the future

Nenković-Riznić, Marina; Simonović Alfirević, Sanja; Pucar, Mila; Brankov, Borjan

(Niš : Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Niš, 2022)

TY - CONF
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Simonović Alfirević, Sanja
AU - Pucar, Mila
AU - Brankov, Borjan
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/702
AB - Since the beginning of the Covid-19 crisis, the scientific community around the world has been trying to explain and study many newly formed issues, from health problems, but also to how the city can function in adaptation to changing environment with the importance of citizen participation. The focus of these issues is mainly on city areas that have been the biggest hotbeds of infection and have seen the biggest shift in the way these areas function on daily basis. This paper gives a brief overview of some research that primarily relates to the role of how pandemic motivated the change in participation methods and how we perceive meeting spaces in physical and online spheres. Part of the paper descibes the importance of citizen participation in emerging conditions along with chosen case study of the ConnectGREEN project’s participation process during live and online workshops organized from 2019 to 2021, in which the authors of this paper participated. 
Lessons learned through research and projects aim to help understand the impact of specific, often unforeseen situations, that can change existing patterns of urban planning and design, but also change and challenge the existing quality of life, show the need for proper community involvement, good governance, etc. The paper concludes that future cities will have a semi-online way of functioning, which in the post-pandemic period opens new possibilities in different public initiatives (some already started in various cities), and also creates specific conditions with advantages and disadvantages for participation in wider initiatives, but also in scientific and similar small projects.
PB - Niš : Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Niš
C3 - Proceedings of International Conference on Urban Planning - ICUP 2022
T1 - Citizens' participation during COVID-19 pandemic: Lessons for the future
SP - 69
EP - 75
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_702
ER - 
@conference{
author = "Nenković-Riznić, Marina and Simonović Alfirević, Sanja and Pucar, Mila and Brankov, Borjan",
year = "2022",
abstract = "Since the beginning of the Covid-19 crisis, the scientific community around the world has been trying to explain and study many newly formed issues, from health problems, but also to how the city can function in adaptation to changing environment with the importance of citizen participation. The focus of these issues is mainly on city areas that have been the biggest hotbeds of infection and have seen the biggest shift in the way these areas function on daily basis. This paper gives a brief overview of some research that primarily relates to the role of how pandemic motivated the change in participation methods and how we perceive meeting spaces in physical and online spheres. Part of the paper descibes the importance of citizen participation in emerging conditions along with chosen case study of the ConnectGREEN project’s participation process during live and online workshops organized from 2019 to 2021, in which the authors of this paper participated. 
Lessons learned through research and projects aim to help understand the impact of specific, often unforeseen situations, that can change existing patterns of urban planning and design, but also change and challenge the existing quality of life, show the need for proper community involvement, good governance, etc. The paper concludes that future cities will have a semi-online way of functioning, which in the post-pandemic period opens new possibilities in different public initiatives (some already started in various cities), and also creates specific conditions with advantages and disadvantages for participation in wider initiatives, but also in scientific and similar small projects.",
publisher = "Niš : Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Niš",
journal = "Proceedings of International Conference on Urban Planning - ICUP 2022",
title = "Citizens' participation during COVID-19 pandemic: Lessons for the future",
pages = "69-75",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_702"
}
Nenković-Riznić, M., Simonović Alfirević, S., Pucar, M.,& Brankov, B.. (2022). Citizens' participation during COVID-19 pandemic: Lessons for the future. in Proceedings of International Conference on Urban Planning - ICUP 2022
Niš : Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Niš., 69-75.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_702
Nenković-Riznić M, Simonović Alfirević S, Pucar M, Brankov B. Citizens' participation during COVID-19 pandemic: Lessons for the future. in Proceedings of International Conference on Urban Planning - ICUP 2022. 2022;:69-75.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_702 .
Nenković-Riznić, Marina, Simonović Alfirević, Sanja, Pucar, Mila, Brankov, Borjan, "Citizens' participation during COVID-19 pandemic: Lessons for the future" in Proceedings of International Conference on Urban Planning - ICUP 2022 (2022):69-75,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_702 .

Interior in Context: Principles of Interior and Exterior Integration

Simonović Alfirević, Sanja; Alfirević, Đorđe

(Belgrade : Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, Serbia, 2022)

TY - CHAP
AU - Simonović Alfirević, Sanja
AU - Alfirević, Đorđe
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/684
AB - The subject of this research includes design principles
through which the integration of interior and exterior can
be achieved. The principles are grouped according to the role
they play in achieving the relationship between outer and inner
space. Two directions of possible interactions are considered: a)
the influence of the interior on the exterior and b) the influence
of the exterior on the interior.
The structure of design principles is conceived by applying the
deductive method and is derived from the basic motives that
most often cause interactions between the interior space and
the environment. The analysis of characteristic motives, which
are mainly a consequence of the extroverted or introverted nature
of the user, the desire for intimacy or presenting material
status, etc., formulates design principles that provide an answer
to the needs for integration of interior and exterior. The principles
are clearly presented using characteristic examples of
modern concepts of spatial organization and interior design.
The main goal of the research is to determine a methodical
structure of creative principles, which enable the integration of
interior and exterior, and supporting that relation at the same
time, but also to check the stance that the architect’s shaping of
the user’s desire to perceive the immediate environment is sufficient
for the basic connection of external and internal space.
In addition, it is important to emphasize that for higher levels
of the mentioned integration, it is necessary for the user to see,
but also to be seen, i.e. that there is a mutual interest in the interaction
of both the user of the interior space and the observer
who experiences the interior from the environment.
The results of the research indicate, first of all, the existence of a
larger number of creative principles by means of which it is possible
to connect the interior space with the immediate environment.
On the other hand, the paper states a close cause-and-effect
relationship of motives, which arise from the specific users’
needs and the architect’s competence to recognize the wishes of
users and articulate them in a contextual visual expression.
AB - Контекст (лат. contextus – веза, спој речи, смисао) је термин који у општем смислу означава везу мисли у говору. Термин је у употреби у готово свим областима људског стваралаштва, између осталог и у архитектури и дизајну ентеријера. Када се примењује, обично подразумева релацију дела нечега према целини. Један исти појам или елемент може имати различито значење у зависности од контекста у коме се налази. У дизајну ентеријера, као и у архитектури, контекст има два нивоа значења. У ужем смислу, подразумева непосредно физичко окружење око облика или простора који се пројектује. У ширем смислу, контекст је скуп свих утицајних фактора који утичу на конципирање пројектног решења. Предмет рада овог истраживања су пројектантски принципи путем којих се може постићи интеграција ентеријера и екстеријера. Принципи су груписани према улози коју имају у остваривању релација између спољашњег и унурашњег простора. Разматрана су два смера могућих интеракција: а) утицај ентеријера на екстеријер и б) утицај екстеријера на ентеријер. Структура принципа је постављена помоћу дедуктивног метода и изведена је из основних мотива који најчешће узрокују интеракције између унутрашњег простора и окружења. Анализом карактеристичних мотива, који су углавном последица екстровертне или интровертне природе корисника, жеље за интимношћу, за приказивањем материјалног статуса и др., формулисани су пројектантски принципи који пружају одговор на потребе за интегрисањем ентеријера и екстеријера. Принципи су прегледно приказани помоћу карактеристичних примера савремених концепата просторне организације и ентеријера. Основни циљ истраживања је да се постави систематична структура стваралачких принципа, који омогућавају остваривање и јачање интеграције ентеријера и екстеријера, али и да се провери становиште по коме је за елементарно повезивање спољашњег и унутрашњег простора довољно да архитект уобличи жељу корисника да види окружење, док је за више нивое интеграције неопходно да корисник види, али и да буде виђен, тј. да постоји обострани интерес за интеракцијом и корисника унутрашњег простора и посматрача који доживљава ентеријер из окружења. Резултати истраживања указују пре свега на постојање већег броја стваралачких принципа помоћу којих је могуће повезати унутрашњи простор са непосредним окружењем. Са друге стране, у раду је констатована блиска узрочно-последична релација мотива, који проистичу из специфичних потреба корисника и спремности ствараоца да препозна жеље корисника и артикулише их у контекстуалан визуелни израз.
PB - Belgrade : Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, Serbia
T2 - Thematic Proceedings - Art and Science Applied : Experience and Vision - Selection of Papers from the Second International Conference of the Faculty of Applied Arts in Belgrade, SmartArt 2021
T1 - Interior in Context: Principles of Interior and Exterior Integration
T1 - Ентеријер у контексту: принципи интеграције ентеријера и екстеријера
SP - 450
EP - 462
DO - 10.18485/smartart.2022.2.ch24
ER - 
@inbook{
author = "Simonović Alfirević, Sanja and Alfirević, Đorđe",
year = "2022",
abstract = "The subject of this research includes design principles
through which the integration of interior and exterior can
be achieved. The principles are grouped according to the role
they play in achieving the relationship between outer and inner
space. Two directions of possible interactions are considered: a)
the influence of the interior on the exterior and b) the influence
of the exterior on the interior.
The structure of design principles is conceived by applying the
deductive method and is derived from the basic motives that
most often cause interactions between the interior space and
the environment. The analysis of characteristic motives, which
are mainly a consequence of the extroverted or introverted nature
of the user, the desire for intimacy or presenting material
status, etc., formulates design principles that provide an answer
to the needs for integration of interior and exterior. The principles
are clearly presented using characteristic examples of
modern concepts of spatial organization and interior design.
The main goal of the research is to determine a methodical
structure of creative principles, which enable the integration of
interior and exterior, and supporting that relation at the same
time, but also to check the stance that the architect’s shaping of
the user’s desire to perceive the immediate environment is sufficient
for the basic connection of external and internal space.
In addition, it is important to emphasize that for higher levels
of the mentioned integration, it is necessary for the user to see,
but also to be seen, i.e. that there is a mutual interest in the interaction
of both the user of the interior space and the observer
who experiences the interior from the environment.
The results of the research indicate, first of all, the existence of a
larger number of creative principles by means of which it is possible
to connect the interior space with the immediate environment.
On the other hand, the paper states a close cause-and-effect
relationship of motives, which arise from the specific users’
needs and the architect’s competence to recognize the wishes of
users and articulate them in a contextual visual expression., Контекст (лат. contextus – веза, спој речи, смисао) је термин који у општем смислу означава везу мисли у говору. Термин је у употреби у готово свим областима људског стваралаштва, између осталог и у архитектури и дизајну ентеријера. Када се примењује, обично подразумева релацију дела нечега према целини. Један исти појам или елемент може имати различито значење у зависности од контекста у коме се налази. У дизајну ентеријера, као и у архитектури, контекст има два нивоа значења. У ужем смислу, подразумева непосредно физичко окружење око облика или простора који се пројектује. У ширем смислу, контекст је скуп свих утицајних фактора који утичу на конципирање пројектног решења. Предмет рада овог истраживања су пројектантски принципи путем којих се може постићи интеграција ентеријера и екстеријера. Принципи су груписани према улози коју имају у остваривању релација између спољашњег и унурашњег простора. Разматрана су два смера могућих интеракција: а) утицај ентеријера на екстеријер и б) утицај екстеријера на ентеријер. Структура принципа је постављена помоћу дедуктивног метода и изведена је из основних мотива који најчешће узрокују интеракције између унутрашњег простора и окружења. Анализом карактеристичних мотива, који су углавном последица екстровертне или интровертне природе корисника, жеље за интимношћу, за приказивањем материјалног статуса и др., формулисани су пројектантски принципи који пружају одговор на потребе за интегрисањем ентеријера и екстеријера. Принципи су прегледно приказани помоћу карактеристичних примера савремених концепата просторне организације и ентеријера. Основни циљ истраживања је да се постави систематична структура стваралачких принципа, који омогућавају остваривање и јачање интеграције ентеријера и екстеријера, али и да се провери становиште по коме је за елементарно повезивање спољашњег и унутрашњег простора довољно да архитект уобличи жељу корисника да види окружење, док је за више нивое интеграције неопходно да корисник види, али и да буде виђен, тј. да постоји обострани интерес за интеракцијом и корисника унутрашњег простора и посматрача који доживљава ентеријер из окружења. Резултати истраживања указују пре свега на постојање већег броја стваралачких принципа помоћу којих је могуће повезати унутрашњи простор са непосредним окружењем. Са друге стране, у раду је констатована блиска узрочно-последична релација мотива, који проистичу из специфичних потреба корисника и спремности ствараоца да препозна жеље корисника и артикулише их у контекстуалан визуелни израз.",
publisher = "Belgrade : Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, Serbia",
journal = "Thematic Proceedings - Art and Science Applied : Experience and Vision - Selection of Papers from the Second International Conference of the Faculty of Applied Arts in Belgrade, SmartArt 2021",
booktitle = "Interior in Context: Principles of Interior and Exterior Integration, Ентеријер у контексту: принципи интеграције ентеријера и екстеријера",
pages = "450-462",
doi = "10.18485/smartart.2022.2.ch24"
}
Simonović Alfirević, S.,& Alfirević, Đ.. (2022). Interior in Context: Principles of Interior and Exterior Integration. in Thematic Proceedings - Art and Science Applied : Experience and Vision - Selection of Papers from the Second International Conference of the Faculty of Applied Arts in Belgrade, SmartArt 2021
Belgrade : Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, Serbia., 450-462.
https://doi.org/10.18485/smartart.2022.2.ch24
Simonović Alfirević S, Alfirević Đ. Interior in Context: Principles of Interior and Exterior Integration. in Thematic Proceedings - Art and Science Applied : Experience and Vision - Selection of Papers from the Second International Conference of the Faculty of Applied Arts in Belgrade, SmartArt 2021. 2022;:450-462.
doi:10.18485/smartart.2022.2.ch24 .
Simonović Alfirević, Sanja, Alfirević, Đorđe, "Interior in Context: Principles of Interior and Exterior Integration" in Thematic Proceedings - Art and Science Applied : Experience and Vision - Selection of Papers from the Second International Conference of the Faculty of Applied Arts in Belgrade, SmartArt 2021 (2022):450-462,
https://doi.org/10.18485/smartart.2022.2.ch24 . .

The influence of the border materiality on the experience of territoriality in housing

Simonović Alfirević, Sanja; Alfirević, Đorđe

(Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade, 2022)

TY - CONF
AU - Simonović Alfirević, Sanja
AU - Alfirević, Đorđe
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/665
AB - The notion of territoriality is widespread and is present in many areas of human activity. This term is usually associated with the need to demarcate space, which individuals or groups use and defend. In science, so far, various parameters that determine the extent of the experience of territoriality have been investigated, among others, control, security, personalization and protection of space..
In the research, through the deductive method and the analysis of certain characteristic housing models - residential communities, residential buildings and residential units, it will be considered on a general level to what extent spatial boundaries provide different degrees of privacy and enable people to exercise control over their own activities and the activities of others. The physical and functional framework and the social division of space can increase or decrease the possibilities for resident activities.
The goal of this research is to consider the relationship between the experience of territoriality of an individual or a group in housing and the character of the boundaries that determine the domain of the territory, i.e. certain spatial levels. Another goal is to reconsider the thesis according to which the character of the boundary is one of the key parameters that influence the experience of territoriality in housing. If the boundary of the territory is more material, solid, concrete or closed, the experience of territoriality is more present, while if the boundary of the territory is immaterial, ephemeral, softer, flexible or more open, it diminishes the experience of territoriality and has the opposite effect.
PB - Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade
C3 - Fourth International Scientific Conference ′′Science, Education, Technology and Innovation – SETI IV 2022
T1 - The influence of the border materiality on the experience of territoriality in housing
SP - 414
EP - 426
ER - 
@conference{
author = "Simonović Alfirević, Sanja and Alfirević, Đorđe",
year = "2022",
abstract = "The notion of territoriality is widespread and is present in many areas of human activity. This term is usually associated with the need to demarcate space, which individuals or groups use and defend. In science, so far, various parameters that determine the extent of the experience of territoriality have been investigated, among others, control, security, personalization and protection of space..
In the research, through the deductive method and the analysis of certain characteristic housing models - residential communities, residential buildings and residential units, it will be considered on a general level to what extent spatial boundaries provide different degrees of privacy and enable people to exercise control over their own activities and the activities of others. The physical and functional framework and the social division of space can increase or decrease the possibilities for resident activities.
The goal of this research is to consider the relationship between the experience of territoriality of an individual or a group in housing and the character of the boundaries that determine the domain of the territory, i.e. certain spatial levels. Another goal is to reconsider the thesis according to which the character of the boundary is one of the key parameters that influence the experience of territoriality in housing. If the boundary of the territory is more material, solid, concrete or closed, the experience of territoriality is more present, while if the boundary of the territory is immaterial, ephemeral, softer, flexible or more open, it diminishes the experience of territoriality and has the opposite effect.",
publisher = "Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade",
journal = "Fourth International Scientific Conference ′′Science, Education, Technology and Innovation – SETI IV 2022",
title = "The influence of the border materiality on the experience of territoriality in housing",
pages = "414-426"
}
Simonović Alfirević, S.,& Alfirević, Đ.. (2022). The influence of the border materiality on the experience of territoriality in housing. in Fourth International Scientific Conference ′′Science, Education, Technology and Innovation – SETI IV 2022
Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade., 414-426.
Simonović Alfirević S, Alfirević Đ. The influence of the border materiality on the experience of territoriality in housing. in Fourth International Scientific Conference ′′Science, Education, Technology and Innovation – SETI IV 2022. 2022;:414-426..
Simonović Alfirević, Sanja, Alfirević, Đorđe, "The influence of the border materiality on the experience of territoriality in housing" in Fourth International Scientific Conference ′′Science, Education, Technology and Innovation – SETI IV 2022 (2022):414-426.

Participatory planning in the post-pandemic period – towards new stakeholder communication

Nenković-Riznić, Marina; Simonović Alfirević, Sanja

(Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade, 2022)

TY - CONF
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/659
AB - Participatory planning, as a way to reform spatial and urban planning and design during the global pandemic of virus COVID - 19 in 2020 is undergoing a serious transformation, not only in form, appearance, but also in the essential, significant sense. In this regard, the current paradigms of the need for active public participation directly related to spatial and urban planning and decision-making through public workshops, round tables, discussions and debates that require the physical presence of participants are changing. Having that in mind new participatory settings are defined and they are migrating to virtual space. New circumstances raise the question of continuing active participation activities in a (permanently?) changed environment and defining new, hybrid ways of engaging stakeholders in participatory planning activities. Thus, the participatory tools and instruments used in the pre-pandemic are changing significantly, opening new opportunities for the active participation of experts in projects of wider community importance.
The paper will consider previous ways of engaging stakeholders in spatial and urban planning processes, as well as opportunities to change the participatory paradigm, which may now include hiring remote experts, where territorial distance is no longer an obstacle to participation. Through examples of different types of engagement in pandemic and post-pandemic conditions, advantages and critiques of new hybrid ways of participation will be given.
PB - Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade
C3 - Fourth International Scientific Conference ′′Science, Education, Technology and Innovation – SETI IV 2022
T1 - Participatory planning in the post-pandemic period – towards new stakeholder communication
SP - 393
EP - 400
ER - 
@conference{
author = "Nenković-Riznić, Marina and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2022",
abstract = "Participatory planning, as a way to reform spatial and urban planning and design during the global pandemic of virus COVID - 19 in 2020 is undergoing a serious transformation, not only in form, appearance, but also in the essential, significant sense. In this regard, the current paradigms of the need for active public participation directly related to spatial and urban planning and decision-making through public workshops, round tables, discussions and debates that require the physical presence of participants are changing. Having that in mind new participatory settings are defined and they are migrating to virtual space. New circumstances raise the question of continuing active participation activities in a (permanently?) changed environment and defining new, hybrid ways of engaging stakeholders in participatory planning activities. Thus, the participatory tools and instruments used in the pre-pandemic are changing significantly, opening new opportunities for the active participation of experts in projects of wider community importance.
The paper will consider previous ways of engaging stakeholders in spatial and urban planning processes, as well as opportunities to change the participatory paradigm, which may now include hiring remote experts, where territorial distance is no longer an obstacle to participation. Through examples of different types of engagement in pandemic and post-pandemic conditions, advantages and critiques of new hybrid ways of participation will be given.",
publisher = "Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade",
journal = "Fourth International Scientific Conference ′′Science, Education, Technology and Innovation – SETI IV 2022",
title = "Participatory planning in the post-pandemic period – towards new stakeholder communication",
pages = "393-400"
}
Nenković-Riznić, M.,& Simonović Alfirević, S.. (2022). Participatory planning in the post-pandemic period – towards new stakeholder communication. in Fourth International Scientific Conference ′′Science, Education, Technology and Innovation – SETI IV 2022
Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade., 393-400.
Nenković-Riznić M, Simonović Alfirević S. Participatory planning in the post-pandemic period – towards new stakeholder communication. in Fourth International Scientific Conference ′′Science, Education, Technology and Innovation – SETI IV 2022. 2022;:393-400..
Nenković-Riznić, Marina, Simonović Alfirević, Sanja, "Participatory planning in the post-pandemic period – towards new stakeholder communication" in Fourth International Scientific Conference ′′Science, Education, Technology and Innovation – SETI IV 2022 (2022):393-400.

Participatory planning in the post-pandemic period – towards new stakeholder communication

Nenković-Riznić, Marina; Simonović Alfirević, Sanja

(Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade, 2022)

TY - CONF
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/667
AB - Participatory planning, as a way to reform spatial and urban planning and design during the global pandemic of virus COVID - 19 in 2020 is undergoing a serious transformation, not only in form, appearance, but also in the essential, significant sense. In this regard, the current paradigms of the need for active public participation directly related to spatial and urban planning and decision-making through public workshops, round tables, discussions and debates that require the physical presence of participants are changing. Having that in mind new participatory settings are defined and they are migrating to virtual space. New circumstances raise the question of continuing active participation activities in a (permanently?) changed environment and defining new, hybrid ways of engaging stakeholders in participatory planning activities. Thus, the participatory tools and instruments used in the pre-pandemic are changing significantly, opening new opportunities for the active participation of experts in projects of wider community importance.
The paper will consider previous ways of engaging stakeholders in spatial and urban planning processes, as well as opportunities to change the participatory paradigm, which may now include hiring remote experts, where territorial distance is no longer an obstacle to participation. Through examples of different types of engagement in pandemic and post-pandemic conditions, advantages and critiques of new hybrid ways of participation will be given.
PB - Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade
C3 - Book of abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI IV, Belgrade, September 30 – October 1
T1 - Participatory planning in the post-pandemic period – towards new stakeholder communication
SP - 63
ER - 
@conference{
author = "Nenković-Riznić, Marina and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2022",
abstract = "Participatory planning, as a way to reform spatial and urban planning and design during the global pandemic of virus COVID - 19 in 2020 is undergoing a serious transformation, not only in form, appearance, but also in the essential, significant sense. In this regard, the current paradigms of the need for active public participation directly related to spatial and urban planning and decision-making through public workshops, round tables, discussions and debates that require the physical presence of participants are changing. Having that in mind new participatory settings are defined and they are migrating to virtual space. New circumstances raise the question of continuing active participation activities in a (permanently?) changed environment and defining new, hybrid ways of engaging stakeholders in participatory planning activities. Thus, the participatory tools and instruments used in the pre-pandemic are changing significantly, opening new opportunities for the active participation of experts in projects of wider community importance.
The paper will consider previous ways of engaging stakeholders in spatial and urban planning processes, as well as opportunities to change the participatory paradigm, which may now include hiring remote experts, where territorial distance is no longer an obstacle to participation. Through examples of different types of engagement in pandemic and post-pandemic conditions, advantages and critiques of new hybrid ways of participation will be given.",
publisher = "Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade",
journal = "Book of abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI IV, Belgrade, September 30 – October 1",
title = "Participatory planning in the post-pandemic period – towards new stakeholder communication",
pages = "63"
}
Nenković-Riznić, M.,& Simonović Alfirević, S.. (2022). Participatory planning in the post-pandemic period – towards new stakeholder communication. in Book of abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI IV, Belgrade, September 30 – October 1
Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade., 63.
Nenković-Riznić M, Simonović Alfirević S. Participatory planning in the post-pandemic period – towards new stakeholder communication. in Book of abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI IV, Belgrade, September 30 – October 1. 2022;:63..
Nenković-Riznić, Marina, Simonović Alfirević, Sanja, "Participatory planning in the post-pandemic period – towards new stakeholder communication" in Book of abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI IV, Belgrade, September 30 – October 1 (2022):63.

The influence of the border materiality on the experience of territoriality in housing

Simonović Alfirević, Sanja; Alfirević, Đorđe

(Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade, 2022)

TY - CONF
AU - Simonović Alfirević, Sanja
AU - Alfirević, Đorđe
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/666
AB - The notion of territoriality is widespread and is present in many areas of human activity. This term is usually associated with the need to demarcate space, which individuals or groups use and defend. In science, so far, various parameters that determine the extent of the experience of territoriality have been investigated, among others, control, security, personalization and protection of space..
In the research, through the deductive method and the analysis of certain characteristic housing models - residential communities, residential buildings and residential units, it will be considered on a general level to what extent spatial boundaries provide different degrees of privacy and enable people to exercise control over their own activities and the activities of others. The physical and functional framework and the social division of space can increase or decrease the possibilities for resident activities.
The goal of this research is to consider the relationship between the experience of territoriality of an individual or a group in housing and the character of the boundaries that determine the domain of the territory, i.e. certain spatial levels. Another goal is to reconsider the thesis according to which the character of the boundary is one of the key parameters that influence the experience of territoriality in housing. If the boundary of the territory is more material, solid, concrete or closed, the experience of territoriality is more present, while if the boundary of the territory is immaterial, ephemeral, softer, flexible or more open, it diminishes the experience of territoriality and has the opposite effect.
PB - Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade
C3 - Book of abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI IV, Belgrade, September 30 – October 1
T1 - The influence of the border materiality on the experience of territoriality in housing
SP - 65
ER - 
@conference{
author = "Simonović Alfirević, Sanja and Alfirević, Đorđe",
year = "2022",
abstract = "The notion of territoriality is widespread and is present in many areas of human activity. This term is usually associated with the need to demarcate space, which individuals or groups use and defend. In science, so far, various parameters that determine the extent of the experience of territoriality have been investigated, among others, control, security, personalization and protection of space..
In the research, through the deductive method and the analysis of certain characteristic housing models - residential communities, residential buildings and residential units, it will be considered on a general level to what extent spatial boundaries provide different degrees of privacy and enable people to exercise control over their own activities and the activities of others. The physical and functional framework and the social division of space can increase or decrease the possibilities for resident activities.
The goal of this research is to consider the relationship between the experience of territoriality of an individual or a group in housing and the character of the boundaries that determine the domain of the territory, i.e. certain spatial levels. Another goal is to reconsider the thesis according to which the character of the boundary is one of the key parameters that influence the experience of territoriality in housing. If the boundary of the territory is more material, solid, concrete or closed, the experience of territoriality is more present, while if the boundary of the territory is immaterial, ephemeral, softer, flexible or more open, it diminishes the experience of territoriality and has the opposite effect.",
publisher = "Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade",
journal = "Book of abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI IV, Belgrade, September 30 – October 1",
title = "The influence of the border materiality on the experience of territoriality in housing",
pages = "65"
}
Simonović Alfirević, S.,& Alfirević, Đ.. (2022). The influence of the border materiality on the experience of territoriality in housing. in Book of abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI IV, Belgrade, September 30 – October 1
Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade., 65.
Simonović Alfirević S, Alfirević Đ. The influence of the border materiality on the experience of territoriality in housing. in Book of abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI IV, Belgrade, September 30 – October 1. 2022;:65..
Simonović Alfirević, Sanja, Alfirević, Đorđe, "The influence of the border materiality on the experience of territoriality in housing" in Book of abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI IV, Belgrade, September 30 – October 1 (2022):65.

Нови методолошки приступ анализи података за интегрисани инвентар почетних вредности емисија (BEI) и процене рањивости и ризика (VRA) и процена утицаја резултата анализе на животну средину у урбаним подручјима

Пуцар, Мила; Симоновић Алфиревић, Сања; Ненковић-Ризнић, Марина; Петровић, Снежана

(Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2021)

TY - GEN
AU - Пуцар, Мила
AU - Симоновић Алфиревић, Сања
AU - Ненковић-Ризнић, Марина
AU - Петровић, Снежана
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/789
PB - Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије
T1 - Нови методолошки приступ анализи података за интегрисани инвентар почетних вредности емисија (BEI) и процене рањивости и ризика (VRA) и процена утицаја резултата анализе на животну средину у урбаним подручјима
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_789
ER - 
@misc{
author = "Пуцар, Мила and Симоновић Алфиревић, Сања and Ненковић-Ризнић, Марина and Петровић, Снежана",
year = "2021",
publisher = "Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије",
title = "Нови методолошки приступ анализи података за интегрисани инвентар почетних вредности емисија (BEI) и процене рањивости и ризика (VRA) и процена утицаја резултата анализе на животну средину у урбаним подручјима",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_789"
}
Пуцар, М., Симоновић Алфиревић, С., Ненковић-Ризнић, М.,& Петровић, С.. (2021). Нови методолошки приступ анализи података за интегрисани инвентар почетних вредности емисија (BEI) и процене рањивости и ризика (VRA) и процена утицаја резултата анализе на животну средину у урбаним подручјима. 
Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_789
Пуцар М, Симоновић Алфиревић С, Ненковић-Ризнић М, Петровић С. Нови методолошки приступ анализи података за интегрисани инвентар почетних вредности емисија (BEI) и процене рањивости и ризика (VRA) и процена утицаја резултата анализе на животну средину у урбаним подручјима. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_789 .
Пуцар, Мила, Симоновић Алфиревић, Сања, Ненковић-Ризнић, Марина, Петровић, Снежана, "Нови методолошки приступ анализи података за интегрисани инвентар почетних вредности емисија (BEI) и процене рањивости и ризика (VRA) и процена утицаја резултата анализе на животну средину у урбаним подручјима" (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_789 .

Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP)

Ненковић-Ризнић, Марина; Пуцар, Мила; Симоновић Алфиревић, Сања; Петровић, Снежана; Пантић, Маријана

(Ниш : Удружење урбаниста Србије, 2021, 2021)

TY - GEN
AU - Ненковић-Ризнић, Марина
AU - Пуцар, Мила
AU - Симоновић Алфиревић, Сања
AU - Петровић, Снежана
AU - Пантић, Маријана
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/712
AB - СПУ Акционог планa за одрживе енергије и климу за град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP) анализирала је постојеће стање животне средине, заштите природних вредности и непокретних културних добара у Београду, као и заштита здравља и квалитета живота становника на подручју обухваћеном Плановима, значај и карактеристике Планова, карактеристике утицаја планираних садржаја и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја Планова на животну средину, а узимајући у обзир стратешке циљеве и активности које су прописане овим Акционим плановима, чијом израдом је кординирала компанија Mott MacDonald Ltd из Уједињеног краљевства
AB - SЕАs of the Action Plan for Sustainable Energy and Climate for the City of Belgrade (SECAP) and Green City Action Plan for Belgrade (GCAP) analyzed the current state of the environment, protection of natural values and immovable cultural goods in Belgrade, as well as protection of health and quality of life in the area covered by the Plans, significance and characteristics of the Plans, characteristics of the impact of planned contents and other issues and problems of environmental protection in accordance with the criteria for determining possible significant impacts of the Action Plans on the environment, and taking into account strategic goals and activities, which was coordinated by Mott MacDonald Ltd from the United Kingdom.
PB - Ниш : Удружење урбаниста Србије, 2021
T2 - Kаталог изложбе: 30. Међународни салон Урбанизма 2021, Ниш, 8-13. новембар 2021.
T1 - Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP)
T1 - Strategic environmental assessment (SEA) for Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) and Green City Action plan (GCAP)
SP - 140
EP - 140
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_712
ER - 
@misc{
author = "Ненковић-Ризнић, Марина and Пуцар, Мила and Симоновић Алфиревић, Сања and Петровић, Снежана and Пантић, Маријана",
year = "2021",
abstract = "СПУ Акционог планa за одрживе енергије и климу за град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP) анализирала је постојеће стање животне средине, заштите природних вредности и непокретних културних добара у Београду, као и заштита здравља и квалитета живота становника на подручју обухваћеном Плановима, значај и карактеристике Планова, карактеристике утицаја планираних садржаја и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја Планова на животну средину, а узимајући у обзир стратешке циљеве и активности које су прописане овим Акционим плановима, чијом израдом је кординирала компанија Mott MacDonald Ltd из Уједињеног краљевства, SЕАs of the Action Plan for Sustainable Energy and Climate for the City of Belgrade (SECAP) and Green City Action Plan for Belgrade (GCAP) analyzed the current state of the environment, protection of natural values and immovable cultural goods in Belgrade, as well as protection of health and quality of life in the area covered by the Plans, significance and characteristics of the Plans, characteristics of the impact of planned contents and other issues and problems of environmental protection in accordance with the criteria for determining possible significant impacts of the Action Plans on the environment, and taking into account strategic goals and activities, which was coordinated by Mott MacDonald Ltd from the United Kingdom.",
publisher = "Ниш : Удружење урбаниста Србије, 2021",
journal = "Kаталог изложбе: 30. Међународни салон Урбанизма 2021, Ниш, 8-13. новембар 2021.",
title = "Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP), Strategic environmental assessment (SEA) for Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) and Green City Action plan (GCAP)",
pages = "140-140",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_712"
}
Ненковић-Ризнић, М., Пуцар, М., Симоновић Алфиревић, С., Петровић, С.,& Пантић, М.. (2021). Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP). in Kаталог изложбе: 30. Међународни салон Урбанизма 2021, Ниш, 8-13. новембар 2021.
Ниш : Удружење урбаниста Србије, 2021., 140-140.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_712
Ненковић-Ризнић М, Пуцар М, Симоновић Алфиревић С, Петровић С, Пантић М. Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP). in Kаталог изложбе: 30. Међународни салон Урбанизма 2021, Ниш, 8-13. новембар 2021.. 2021;:140-140.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_712 .
Ненковић-Ризнић, Марина, Пуцар, Мила, Симоновић Алфиревић, Сања, Петровић, Снежана, Пантић, Маријана, "Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP)" in Kаталог изложбе: 30. Међународни салон Урбанизма 2021, Ниш, 8-13. новембар 2021. (2021):140-140,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_712 .

Програмско-урбанистичка студија решења културно-историјског спомен-комплекса Бранковина и предлог мера заштите од климатских промена

Пуцар, Мила; Симић, Бранислава; Симоновић Алфиревић, Сања

(Ниш : Удружење урбаниста Србије, 2021)

TY - GEN
AU - Пуцар, Мила
AU - Симић, Бранислава
AU - Симоновић Алфиревић, Сања
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/720
AB - Програмско-урбанистичка студија развоја културно-историјског спомен-комплекса Бранковина претходила је изради Плана генералне регулације, који су били део научно-истраживачког пројекта МПНТР „Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене – међусобни утицаји“ , који који је кординирао ИАУС у периоду 2011-2019. год.
Студијa се бави развојном, еколошком, енергетском и економском проблематиком и заштитом културно-истиријског комплекса и предела у светлу климатских промена. Анализирани су климатски, биоклиматски параметри и потенцијали Бранковине и предложене су мере које се односе на могућности еколошке градње, енергетску ефикасност, одрживи саобраћај, као и заштите од суша и буjичних поплава (примена конкретних мера заштите од плављења)
AB - The program-urban study of development of the cultural-historical memorial complex Brankovina preceded the development of the General Regulation Plan, which were part of the scientific research project MPNTR “Spatial, ecological, energy and social aspects of settlement development and climate change-mutual influences“, coordinated by IAUS in the period 2011-2019. The study deals with development, enviromental, energy and economic issues and the protection of the cultural-historical complex and landscape from the aspects of climate change. Climatic, bioclimatic parameters and potentials of Brankovina were analyzed and measures related to the possibilities of ecological construction, energy efficiency, sustainable traffic, as well as protection against drought and torrential floods (application of specific flood protection measures) were proposed.
PB - Ниш : Удружење урбаниста Србије
T2 - Каталог изложбе: 30. Међународни салон Урбанизма 2021, Ниш, 8-13. новембар 2021.
T1 - Програмско-урбанистичка студија решења културно-историјског спомен-комплекса Бранковина и предлог мера заштите од климатских промена
T1 - The program-urban study of development of the cultural-historical memorial complex Brankovina and a proposal of measures for the protection against climate change
SP - 142
EP - 142
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_720
ER - 
@misc{
author = "Пуцар, Мила and Симић, Бранислава and Симоновић Алфиревић, Сања",
year = "2021",
abstract = "Програмско-урбанистичка студија развоја културно-историјског спомен-комплекса Бранковина претходила је изради Плана генералне регулације, који су били део научно-истраживачког пројекта МПНТР „Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене – међусобни утицаји“ , који који је кординирао ИАУС у периоду 2011-2019. год.
Студијa се бави развојном, еколошком, енергетском и економском проблематиком и заштитом културно-истиријског комплекса и предела у светлу климатских промена. Анализирани су климатски, биоклиматски параметри и потенцијали Бранковине и предложене су мере које се односе на могућности еколошке градње, енергетску ефикасност, одрживи саобраћај, као и заштите од суша и буjичних поплава (примена конкретних мера заштите од плављења), The program-urban study of development of the cultural-historical memorial complex Brankovina preceded the development of the General Regulation Plan, which were part of the scientific research project MPNTR “Spatial, ecological, energy and social aspects of settlement development and climate change-mutual influences“, coordinated by IAUS in the period 2011-2019. The study deals with development, enviromental, energy and economic issues and the protection of the cultural-historical complex and landscape from the aspects of climate change. Climatic, bioclimatic parameters and potentials of Brankovina were analyzed and measures related to the possibilities of ecological construction, energy efficiency, sustainable traffic, as well as protection against drought and torrential floods (application of specific flood protection measures) were proposed.",
publisher = "Ниш : Удружење урбаниста Србије",
journal = "Каталог изложбе: 30. Међународни салон Урбанизма 2021, Ниш, 8-13. новембар 2021.",
title = "Програмско-урбанистичка студија решења културно-историјског спомен-комплекса Бранковина и предлог мера заштите од климатских промена, The program-urban study of development of the cultural-historical memorial complex Brankovina and a proposal of measures for the protection against climate change",
pages = "142-142",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_720"
}
Пуцар, М., Симић, Б.,& Симоновић Алфиревић, С.. (2021). Програмско-урбанистичка студија решења културно-историјског спомен-комплекса Бранковина и предлог мера заштите од климатских промена. in Каталог изложбе: 30. Међународни салон Урбанизма 2021, Ниш, 8-13. новембар 2021.
Ниш : Удружење урбаниста Србије., 142-142.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_720
Пуцар М, Симић Б, Симоновић Алфиревић С. Програмско-урбанистичка студија решења културно-историјског спомен-комплекса Бранковина и предлог мера заштите од климатских промена. in Каталог изложбе: 30. Међународни салон Урбанизма 2021, Ниш, 8-13. новембар 2021.. 2021;:142-142.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_720 .
Пуцар, Мила, Симић, Бранислава, Симоновић Алфиревић, Сања, "Програмско-урбанистичка студија решења културно-историјског спомен-комплекса Бранковина и предлог мера заштите од климатских промена" in Каталог изложбе: 30. Међународни салон Урбанизма 2021, Ниш, 8-13. новембар 2021. (2021):142-142,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_720 .

Мотиви за истицање угла у карактеризацији угаоних интерполација

Алфиревић, Ђорђе; Симоновић Алфиревић, Сања

(Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2021)

TY - JOUR
AU - Алфиревић, Ђорђе
AU - Симоновић Алфиревић, Сања
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/656
AB - Предмет истраживања су угаоне интерполације у урбаном окружењу. Термин „угаона интерполација” означава архитектонски објекат (кућу или зграду) који довршава континуитет два низа архитектонских објеката који се сусрећу под углом. Један од најзначајнијих елемената у артикулацији угаоне куће је зона контакта две спољне фасаде, на чијем сусрету се под извесним околностима може формирати тзв. „тема угла”. Тема угла у архитектури подразумева место које је у односу на суседне фасадне равни или волуметрију објекта у извесном смислу наглашено. Иако је принцип акцентовања угла у архитектури присутан код већине угаоних кућа, постоје бројни примери интерполација код којих угао није наглашен, из чега се стиче утисак да постоје одређени мотиви или околности због којих се угао истиче или не истиче. Teжиште рада није на формалним аспектима артикулације угла, већ на анализирању узрока појаве угаоног мотива. У раду су путем научне анализе разматрани карактеристични примери кућа на углу, да би затим биле истражене законитости и методом генерализације констатовани мотиви који утичу на истицање угла у композицији интерполисане грађевине. Циљ истраживања је да се преиспита становиште по коме је тема угла на угаоној интерполацији оправдана у ситуацијама када се кућа уклапа у непосредно урбано окружење које је од културно-историјског или архитектонског значаја, док, уколико се кућа надовезује на околне зграде нижег квалитета или значаја, тема угла губи смисао, јер читава кућа постаје нови градски репер, те је самим тим истицање угла сувишно.
AB - The subject of the paper is corner infills in the urban environment. The term “corner infill” means an architectural object (house or building) that completes the continuity of two sequences of architectural objects that meet at an angle. One of the most important elements in the articulation of a corner house is the contact zone between the two external facades. Under certain circumstances, the so-called “corner theme” can become their meeting point. The corner theme in architecture implies a place that is emphasized in relation to the adjacent facade planes or the volumetry of the building. Although the principle of corner accentuation in architecture is present in most corner houses, there are numerous examples of urban infills in which the corner is not emphasized. That gives the impression that there are certain motifs or circumstances due to which the corner is accented or unaccented. The focus of the paper is not on the formal aspects of the corner articulation, but on analyzing the causes of the appearance of the corner motif. In the paper, characteristic examples of corner houses are considered through scientific analysis, and then the regularities are explored. The motifs that influence the emphasis of the angle in the interpolated building’s composition were ascertained by the method of generalization. The aim of the research was to re-examine the position according to which the corner theme in urban infills is justified in situations when the house fits into the immediate urban environment of cultural-historical or architectural significance. On the other hand, if the house is connected to surrounding buildings of lower quality or significance, the theme of the corner loses its meaning, because the whole house becomes a new city reference point, therefore emphasizing that the corner is superfluous
PB - Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије
T2 - Архитектура и урбанизам
T1 - Мотиви за истицање угла у карактеризацији угаоних интерполација
T1 - Motifs for Emphasizing Corners in the Characterization of Corner Infill Buildings
IS - 53
SP - 74
EP - 88
DO - 10.5937/a-u0-33187
ER - 
@article{
author = "Алфиревић, Ђорђе and Симоновић Алфиревић, Сања",
year = "2021",
abstract = "Предмет истраживања су угаоне интерполације у урбаном окружењу. Термин „угаона интерполација” означава архитектонски објекат (кућу или зграду) који довршава континуитет два низа архитектонских објеката који се сусрећу под углом. Један од најзначајнијих елемената у артикулацији угаоне куће је зона контакта две спољне фасаде, на чијем сусрету се под извесним околностима може формирати тзв. „тема угла”. Тема угла у архитектури подразумева место које је у односу на суседне фасадне равни или волуметрију објекта у извесном смислу наглашено. Иако је принцип акцентовања угла у архитектури присутан код већине угаоних кућа, постоје бројни примери интерполација код којих угао није наглашен, из чега се стиче утисак да постоје одређени мотиви или околности због којих се угао истиче или не истиче. Teжиште рада није на формалним аспектима артикулације угла, већ на анализирању узрока појаве угаоног мотива. У раду су путем научне анализе разматрани карактеристични примери кућа на углу, да би затим биле истражене законитости и методом генерализације констатовани мотиви који утичу на истицање угла у композицији интерполисане грађевине. Циљ истраживања је да се преиспита становиште по коме је тема угла на угаоној интерполацији оправдана у ситуацијама када се кућа уклапа у непосредно урбано окружење које је од културно-историјског или архитектонског значаја, док, уколико се кућа надовезује на околне зграде нижег квалитета или значаја, тема угла губи смисао, јер читава кућа постаје нови градски репер, те је самим тим истицање угла сувишно., The subject of the paper is corner infills in the urban environment. The term “corner infill” means an architectural object (house or building) that completes the continuity of two sequences of architectural objects that meet at an angle. One of the most important elements in the articulation of a corner house is the contact zone between the two external facades. Under certain circumstances, the so-called “corner theme” can become their meeting point. The corner theme in architecture implies a place that is emphasized in relation to the adjacent facade planes or the volumetry of the building. Although the principle of corner accentuation in architecture is present in most corner houses, there are numerous examples of urban infills in which the corner is not emphasized. That gives the impression that there are certain motifs or circumstances due to which the corner is accented or unaccented. The focus of the paper is not on the formal aspects of the corner articulation, but on analyzing the causes of the appearance of the corner motif. In the paper, characteristic examples of corner houses are considered through scientific analysis, and then the regularities are explored. The motifs that influence the emphasis of the angle in the interpolated building’s composition were ascertained by the method of generalization. The aim of the research was to re-examine the position according to which the corner theme in urban infills is justified in situations when the house fits into the immediate urban environment of cultural-historical or architectural significance. On the other hand, if the house is connected to surrounding buildings of lower quality or significance, the theme of the corner loses its meaning, because the whole house becomes a new city reference point, therefore emphasizing that the corner is superfluous",
publisher = "Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије",
journal = "Архитектура и урбанизам",
title = "Мотиви за истицање угла у карактеризацији угаоних интерполација, Motifs for Emphasizing Corners in the Characterization of Corner Infill Buildings",
number = "53",
pages = "74-88",
doi = "10.5937/a-u0-33187"
}
Алфиревић, Ђ.,& Симоновић Алфиревић, С.. (2021). Мотиви за истицање угла у карактеризацији угаоних интерполација. in Архитектура и урбанизам
Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије.(53), 74-88.
https://doi.org/10.5937/a-u0-33187
Алфиревић Ђ, Симоновић Алфиревић С. Мотиви за истицање угла у карактеризацији угаоних интерполација. in Архитектура и урбанизам. 2021;(53):74-88.
doi:10.5937/a-u0-33187 .
Алфиревић, Ђорђе, Симоновић Алфиревић, Сања, "Мотиви за истицање угла у карактеризацији угаоних интерполација" in Архитектура и урбанизам, no. 53 (2021):74-88,
https://doi.org/10.5937/a-u0-33187 . .
1

Хотел Majestic као први boutique хотел у Србији

Живковић, Драган; Симоновић Алфиревић, Сања; Гогић, Сања

(Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2021)

TY - JOUR
AU - Живковић, Драган
AU - Симоновић Алфиревић, Сања
AU - Гогић, Сања
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/654
AB - У време када је изграђен, Хотел „Majestic” је поставио стандарде елитног хотела и висок ниво хотелијерске услуге у Србији. Његов власник, уједно и пројектант хотела, Милан Минић, у потпуности је остварио своју намеру да се његов хотел издвоји из групе осталих хотела, постане елитно и монденско састајалиште београдског и светског високог друштва. Објекат представља спој архитектуре, ликовне и примењене уметности и истовремено репрезентује високе стандарде у пројектовању, конструкцији и дизајну ентеријера, што га чини значајним ауторским остварењем београдске међуратне архитектуре. Циљ овог истраживања је анализа архитектонских, урбанистичких, уметничких и других карактеристика зграде Хотела „Majestic”, како би се преиспитало становиште по коме је он био претеча савремених boutique хотела и тиме деценијама испред свога времена. О карактеристикама boutique хотела су писали многи аутори, међутим јасна дефиниција концепта је још увек остала неодређена. Упоредном анализом доступне литературе и сумирањем резултата овог истраживања може се констатовати да Хотел „Majestic” у потпуности испуњава све релевантне критеријуме према којима се може препознати један boutique хотел. Допринос овог истраживања у теоријском смислу огледа се у анализи и систематизацији најзначајнијих тумачења концепта boutique хотела, као и њихових основних карактеристика. У историографском смислу истраживање пружа нови увид у до сада неразматрану област boutique хотела у Србији. Смернице даљих истраживања би могле да буду у правцу откривања нових примера boutique хотела, као и ближег одређења и увођења у правну регулативу.
AB - At the time it was built, Hotel Majestic set the standards for elite hotels and for a high level of hotel management services in Serbia. Its owner, also the designer of the hotel, Milan Minić, fully carried out his intention for his hotel to stand out from other hotels, and become an elite and fashionable meeting place in Belgrade and in global high society. The building is a combination of architecture, fine and applied arts, and at the same time it represents high standards in design, construction and interior design, which makes it a significant authorial achievement of Belgrade’s interwar architecture. The aim of this research was to analyze the architectural, urban, artistic and other characteristics of the Hotel Majestic building, in order to re-examine the view that Hotel Majestic was the forerunner of modern boutique hotels, and thus decades ahead of its time. Many authors have written about the characteristics of boutique hotels; however, the definition of the concept still remains vague. By comparative analysis of the available literature and by summarizing the results of this research, it can be concluded that Hotel Majestic fully meets all relevant criteria by which a boutique hotel can be recognized. The contribution of this research in the theoretical sense is reflected in the analysis and systematization of the most important interpretations of the concept of boutique hotels, as well as their basic characteristics. In the historiographical sense, the research provides a new insight into the so far unexplored area of boutique hotels in Serbia. Guidelines for further research could be directed towards discovering new examples of boutique hotels, as well as clarifying their definition and introducing them into legal regulations.
PB - Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије
T2 - Архитектура и урбанизам
T1 - Хотел Majestic као први boutique хотел у Србији
T1 - Hotel Majestic as the first boutique hotel in Serbia
IS - 53
SP - 36
EP - 47
DO - 10.5937/a-u0-33666)
ER - 
@article{
author = "Живковић, Драган and Симоновић Алфиревић, Сања and Гогић, Сања",
year = "2021",
abstract = "У време када је изграђен, Хотел „Majestic” је поставио стандарде елитног хотела и висок ниво хотелијерске услуге у Србији. Његов власник, уједно и пројектант хотела, Милан Минић, у потпуности је остварио своју намеру да се његов хотел издвоји из групе осталих хотела, постане елитно и монденско састајалиште београдског и светског високог друштва. Објекат представља спој архитектуре, ликовне и примењене уметности и истовремено репрезентује високе стандарде у пројектовању, конструкцији и дизајну ентеријера, што га чини значајним ауторским остварењем београдске међуратне архитектуре. Циљ овог истраживања је анализа архитектонских, урбанистичких, уметничких и других карактеристика зграде Хотела „Majestic”, како би се преиспитало становиште по коме је он био претеча савремених boutique хотела и тиме деценијама испред свога времена. О карактеристикама boutique хотела су писали многи аутори, међутим јасна дефиниција концепта је још увек остала неодређена. Упоредном анализом доступне литературе и сумирањем резултата овог истраживања може се констатовати да Хотел „Majestic” у потпуности испуњава све релевантне критеријуме према којима се може препознати један boutique хотел. Допринос овог истраживања у теоријском смислу огледа се у анализи и систематизацији најзначајнијих тумачења концепта boutique хотела, као и њихових основних карактеристика. У историографском смислу истраживање пружа нови увид у до сада неразматрану област boutique хотела у Србији. Смернице даљих истраживања би могле да буду у правцу откривања нових примера boutique хотела, као и ближег одређења и увођења у правну регулативу., At the time it was built, Hotel Majestic set the standards for elite hotels and for a high level of hotel management services in Serbia. Its owner, also the designer of the hotel, Milan Minić, fully carried out his intention for his hotel to stand out from other hotels, and become an elite and fashionable meeting place in Belgrade and in global high society. The building is a combination of architecture, fine and applied arts, and at the same time it represents high standards in design, construction and interior design, which makes it a significant authorial achievement of Belgrade’s interwar architecture. The aim of this research was to analyze the architectural, urban, artistic and other characteristics of the Hotel Majestic building, in order to re-examine the view that Hotel Majestic was the forerunner of modern boutique hotels, and thus decades ahead of its time. Many authors have written about the characteristics of boutique hotels; however, the definition of the concept still remains vague. By comparative analysis of the available literature and by summarizing the results of this research, it can be concluded that Hotel Majestic fully meets all relevant criteria by which a boutique hotel can be recognized. The contribution of this research in the theoretical sense is reflected in the analysis and systematization of the most important interpretations of the concept of boutique hotels, as well as their basic characteristics. In the historiographical sense, the research provides a new insight into the so far unexplored area of boutique hotels in Serbia. Guidelines for further research could be directed towards discovering new examples of boutique hotels, as well as clarifying their definition and introducing them into legal regulations.",
publisher = "Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије",
journal = "Архитектура и урбанизам",
title = "Хотел Majestic као први boutique хотел у Србији, Hotel Majestic as the first boutique hotel in Serbia",
number = "53",
pages = "36-47",
doi = "10.5937/a-u0-33666)"
}
Живковић, Д., Симоновић Алфиревић, С.,& Гогић, С.. (2021). Хотел Majestic као први boutique хотел у Србији. in Архитектура и урбанизам
Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије.(53), 36-47.
https://doi.org/10.5937/a-u0-33666)
Живковић Д, Симоновић Алфиревић С, Гогић С. Хотел Majestic као први boutique хотел у Србији. in Архитектура и урбанизам. 2021;(53):36-47.
doi:10.5937/a-u0-33666) .
Живковић, Драган, Симоновић Алфиревић, Сања, Гогић, Сања, "Хотел Majestic као први boutique хотел у Србији" in Архитектура и урбанизам, no. 53 (2021):36-47,
https://doi.org/10.5937/a-u0-33666) . .

Savremeni stan u Beogradu

Alfirević, Đorđe; Simonović Alfirević, Sanja

(Belgrade : Balkan Architectural Biennale, 2021)

TY - GEN
AU - Alfirević, Đorđe
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/711
AB - Curtain Wall Apartment reflects an interior of a flexible, polyvalent apartment designed for three people, which can change its spatial characteristics as needed. The apartment is based on the open plan concept, in which all housing functions are grouped into two elongated parallel blocks. Spaces are redefined by moving curtains and opening sliding sections, thereby forming spatial niches. If all the partitions are closed, a zero space of maximum dimensions (600 x 960 cm) is obtained, while their opening allows different modes of use, from spaces for socialization, entertainment and visitors reception, to daily and night activities of the family. The gaps between the functional blocks contain opaque curtains, whose role is to separate the apartment into three parts as needed - a fluid central multifunctional space and two separate sleeping rooms. The terrace is an extension of the central living area of the apartment. The beds are flexibile and can be folded into closets.
PB - Belgrade : Balkan Architectural Biennale
T2 - Balcan Architectural Biennale - BAB Exhibition Catalogue
T1 - Savremeni stan u Beogradu
T1 - Belgrade Apartment Today
SP - 118
EP - 118
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_711
ER - 
@misc{
author = "Alfirević, Đorđe and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2021",
abstract = "Curtain Wall Apartment reflects an interior of a flexible, polyvalent apartment designed for three people, which can change its spatial characteristics as needed. The apartment is based on the open plan concept, in which all housing functions are grouped into two elongated parallel blocks. Spaces are redefined by moving curtains and opening sliding sections, thereby forming spatial niches. If all the partitions are closed, a zero space of maximum dimensions (600 x 960 cm) is obtained, while their opening allows different modes of use, from spaces for socialization, entertainment and visitors reception, to daily and night activities of the family. The gaps between the functional blocks contain opaque curtains, whose role is to separate the apartment into three parts as needed - a fluid central multifunctional space and two separate sleeping rooms. The terrace is an extension of the central living area of the apartment. The beds are flexibile and can be folded into closets.",
publisher = "Belgrade : Balkan Architectural Biennale",
journal = "Balcan Architectural Biennale - BAB Exhibition Catalogue",
title = "Savremeni stan u Beogradu, Belgrade Apartment Today",
pages = "118-118",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_711"
}
Alfirević, Đ.,& Simonović Alfirević, S.. (2021). Savremeni stan u Beogradu. in Balcan Architectural Biennale - BAB Exhibition Catalogue
Belgrade : Balkan Architectural Biennale., 118-118.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_711
Alfirević Đ, Simonović Alfirević S. Savremeni stan u Beogradu. in Balcan Architectural Biennale - BAB Exhibition Catalogue. 2021;:118-118.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_711 .
Alfirević, Đorđe, Simonović Alfirević, Sanja, "Savremeni stan u Beogradu" in Balcan Architectural Biennale - BAB Exhibition Catalogue (2021):118-118,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_711 .

Interior in Context: Principles of Interior and Exterior Integration

Simonović Alfirević, Sanja; Alfirević, Đorđe

(Belgrade : Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, Serbia, 2021)

TY - CONF
AU - Simonović Alfirević, Sanja
AU - Alfirević, Đorđe
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/672
AB - The subject of this research includes design principles through which the integration of interior and exterior can be achieved. The principles are grouped according to the role they play in achieving the relationship between outer and inner space. Two directions of possible interactions are considered: a) the influence of the interior on the exterior and b) the influence of the exterior on the interior.
The structure of design principles is conceived by applying the deductive method and is derived from the basic motives that most often cause interactions between the interior space and the environment. The analysis of characteristic motives, which are mainly a consequence of the extroverted or introverted nature of the user, the desire for intimacy or presenting material status, etc., formulates design principles that provide an answer to the needs for integration of interior and exterior. The principles are clearly presented using characteristic examples of modern concepts of spatial organization and interior design. 
The main goal of the research is to determine a methodical structure of creative principles, which enable the integration of interior and exterior, and supporting that relation at the same time, but also to check the stance that the architect's shaping of the user's desire to perceive the immediate environment is sufficient for the basic connection of external and internal space. In addition, it is important to emphasize that for higher levels of the mentioned integration, it is necessary for the user to see, but also to be seen, i.e. that there is a mutual interest in the interaction of both the user of the interior space and the observer who experiences the interior from the environment.
The results of the research indicate, first of all, the existence of a larger number of creative principles by means of which it is possible to connect the interior space with the immediate environment. On the other hand, the paper states a close cause-and-effect relationship of motives, which arise from the specific users’ needs and the architect’s competence to recognize the wishes of users and articulate them in a contextual visual expression.
PB - Belgrade : Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, Serbia
C3 - SmartArt Book of Abstracts, Second International Conference of the Faculty of Applied Arts in Belgrade, SmartArt – “Art and Science Applied: Experience and Vision”
T1 - Interior in Context: Principles of Interior and Exterior Integration
SP - 78
EP - 78
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_672
ER - 
@conference{
author = "Simonović Alfirević, Sanja and Alfirević, Đorđe",
year = "2021",
abstract = "The subject of this research includes design principles through which the integration of interior and exterior can be achieved. The principles are grouped according to the role they play in achieving the relationship between outer and inner space. Two directions of possible interactions are considered: a) the influence of the interior on the exterior and b) the influence of the exterior on the interior.
The structure of design principles is conceived by applying the deductive method and is derived from the basic motives that most often cause interactions between the interior space and the environment. The analysis of characteristic motives, which are mainly a consequence of the extroverted or introverted nature of the user, the desire for intimacy or presenting material status, etc., formulates design principles that provide an answer to the needs for integration of interior and exterior. The principles are clearly presented using characteristic examples of modern concepts of spatial organization and interior design. 
The main goal of the research is to determine a methodical structure of creative principles, which enable the integration of interior and exterior, and supporting that relation at the same time, but also to check the stance that the architect's shaping of the user's desire to perceive the immediate environment is sufficient for the basic connection of external and internal space. In addition, it is important to emphasize that for higher levels of the mentioned integration, it is necessary for the user to see, but also to be seen, i.e. that there is a mutual interest in the interaction of both the user of the interior space and the observer who experiences the interior from the environment.
The results of the research indicate, first of all, the existence of a larger number of creative principles by means of which it is possible to connect the interior space with the immediate environment. On the other hand, the paper states a close cause-and-effect relationship of motives, which arise from the specific users’ needs and the architect’s competence to recognize the wishes of users and articulate them in a contextual visual expression.",
publisher = "Belgrade : Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, Serbia",
journal = "SmartArt Book of Abstracts, Second International Conference of the Faculty of Applied Arts in Belgrade, SmartArt – “Art and Science Applied: Experience and Vision”",
title = "Interior in Context: Principles of Interior and Exterior Integration",
pages = "78-78",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_672"
}
Simonović Alfirević, S.,& Alfirević, Đ.. (2021). Interior in Context: Principles of Interior and Exterior Integration. in SmartArt Book of Abstracts, Second International Conference of the Faculty of Applied Arts in Belgrade, SmartArt – “Art and Science Applied: Experience and Vision”
Belgrade : Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, Serbia., 78-78.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_672
Simonović Alfirević S, Alfirević Đ. Interior in Context: Principles of Interior and Exterior Integration. in SmartArt Book of Abstracts, Second International Conference of the Faculty of Applied Arts in Belgrade, SmartArt – “Art and Science Applied: Experience and Vision”. 2021;:78-78.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_672 .
Simonović Alfirević, Sanja, Alfirević, Đorđe, "Interior in Context: Principles of Interior and Exterior Integration" in SmartArt Book of Abstracts, Second International Conference of the Faculty of Applied Arts in Belgrade, SmartArt – “Art and Science Applied: Experience and Vision” (2021):78-78,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_672 .

New Methodology in Green City Planning - the Way to Sustainable Urban Development

Pucar, Mila; Simonović Alfirević, Sanja; Nenković-Riznić, Marina; Petrović, Snežana

(Zagreb : IRASA – International Research Academy of Science and Art Department for the Republic of Croatia, 2021)

TY - CONF
AU - Pucar, Mila
AU - Simonović Alfirević, Sanja
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Petrović, Snežana
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/671
AB - In 2018, the City of Belgrade signed the Covenant of Mayors for Climate and Energy in order to reduce carbon dioxide (CO2) emissions by at least 40% and enhance the city’s resilience to the effects of climate change by 2030. To implement these goals, a team (authors of this paper) was formed to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) based on the results of the Baseline Emission Inventory (BEI) and Vulnerability and Risk Assessment (VRA). The VRA involved determining CO2 emissions using an approach based on a series of activities and the reduction of GHG emissions. The impact of the provided climate change mitigation measures was assessed on the basis of a hypothetical baseline scenario (increase in demand in the BEI sectors and socioeconomic parameters). To achieve the mitigation objectives, it is necessary to implement projects in the field of energy efficiency, expand district heating, introduce renewable energy sources in the energy potential of the city, rationalize public lighting and traffic, and continue with intensive urban greening.
PB - Zagreb : IRASA – International Research Academy of Science and Art Department for the Republic of Croatia
C3 - Book of Abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III
T1 - New Methodology in Green City Planning - the Way to Sustainable Urban Development
SP - 47
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_671
ER - 
@conference{
author = "Pucar, Mila and Simonović Alfirević, Sanja and Nenković-Riznić, Marina and Petrović, Snežana",
year = "2021",
abstract = "In 2018, the City of Belgrade signed the Covenant of Mayors for Climate and Energy in order to reduce carbon dioxide (CO2) emissions by at least 40% and enhance the city’s resilience to the effects of climate change by 2030. To implement these goals, a team (authors of this paper) was formed to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) based on the results of the Baseline Emission Inventory (BEI) and Vulnerability and Risk Assessment (VRA). The VRA involved determining CO2 emissions using an approach based on a series of activities and the reduction of GHG emissions. The impact of the provided climate change mitigation measures was assessed on the basis of a hypothetical baseline scenario (increase in demand in the BEI sectors and socioeconomic parameters). To achieve the mitigation objectives, it is necessary to implement projects in the field of energy efficiency, expand district heating, introduce renewable energy sources in the energy potential of the city, rationalize public lighting and traffic, and continue with intensive urban greening.",
publisher = "Zagreb : IRASA – International Research Academy of Science and Art Department for the Republic of Croatia",
journal = "Book of Abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III",
title = "New Methodology in Green City Planning - the Way to Sustainable Urban Development",
pages = "47",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_671"
}
Pucar, M., Simonović Alfirević, S., Nenković-Riznić, M.,& Petrović, S.. (2021). New Methodology in Green City Planning - the Way to Sustainable Urban Development. in Book of Abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III
Zagreb : IRASA – International Research Academy of Science and Art Department for the Republic of Croatia., 47.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_671
Pucar M, Simonović Alfirević S, Nenković-Riznić M, Petrović S. New Methodology in Green City Planning - the Way to Sustainable Urban Development. in Book of Abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III. 2021;:47.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_671 .
Pucar, Mila, Simonović Alfirević, Sanja, Nenković-Riznić, Marina, Petrović, Snežana, "New Methodology in Green City Planning - the Way to Sustainable Urban Development" in Book of Abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III (2021):47,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_671 .

Opportunities and challenges of rehabilitation of abandoned industrial heritage sites in the context of former modernizations

Dimitrijević Marković, Svetlana; Simonović Alfirević, Sanja; Pucar, Mila; Petrović, Snežana

(Tirana : Faculty of Architecture and Urbanism (FAU), Polytechnic University of Tirana, 2021)

TY - CONF
AU - Dimitrijević Marković, Svetlana
AU - Simonović Alfirević, Sanja
AU - Pucar, Mila
AU - Petrović, Snežana
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/670
AB - Rehabilitation of abandoned industrial heritage sites can be a special opportunity, challenge and a driver of new possibilities for city development. Numerous examples of conservation, restoration and repurposing of such locations that have been implemented so far, demonstrate significant development potentials, that have influenced the culture, education, environmental, social and economic aspects of the development of the respective area. In the case of industrial complexes declared as cultural monuments, it is important to preserve their monumental value during the renovation i.e. to preserve their original characteristics by repurposing, repairs and interventions on existing buildings that bring them closer to modern requirements of use. Sometimes, these actions were aggravated precisely by the procedures that took place in the name of modernization and progress in the past of that industrial complex. The negative effects of changes that have taken place in the past in the name of progress and modernization of the factory complex, regarding the possibility of its rehabilitation, are identified and analyzed on the example of the factory complex declared as a cultural monument called "Sugar factory".
PB - Tirana : Faculty of Architecture and Urbanism (FAU), Polytechnic University of Tirana
PB - Napoli : La scuola di Pitagora editrice
C3 - Modernization and Globalization. New Paradigms in Architecture, Cities, Territory
T1 - Opportunities and challenges of rehabilitation of abandoned industrial heritage sites in the context of former modernizations
SP - 267
EP - 272
ER - 
@conference{
author = "Dimitrijević Marković, Svetlana and Simonović Alfirević, Sanja and Pucar, Mila and Petrović, Snežana",
year = "2021",
abstract = "Rehabilitation of abandoned industrial heritage sites can be a special opportunity, challenge and a driver of new possibilities for city development. Numerous examples of conservation, restoration and repurposing of such locations that have been implemented so far, demonstrate significant development potentials, that have influenced the culture, education, environmental, social and economic aspects of the development of the respective area. In the case of industrial complexes declared as cultural monuments, it is important to preserve their monumental value during the renovation i.e. to preserve their original characteristics by repurposing, repairs and interventions on existing buildings that bring them closer to modern requirements of use. Sometimes, these actions were aggravated precisely by the procedures that took place in the name of modernization and progress in the past of that industrial complex. The negative effects of changes that have taken place in the past in the name of progress and modernization of the factory complex, regarding the possibility of its rehabilitation, are identified and analyzed on the example of the factory complex declared as a cultural monument called "Sugar factory".",
publisher = "Tirana : Faculty of Architecture and Urbanism (FAU), Polytechnic University of Tirana, Napoli : La scuola di Pitagora editrice",
journal = "Modernization and Globalization. New Paradigms in Architecture, Cities, Territory",
title = "Opportunities and challenges of rehabilitation of abandoned industrial heritage sites in the context of former modernizations",
pages = "267-272"
}
Dimitrijević Marković, S., Simonović Alfirević, S., Pucar, M.,& Petrović, S.. (2021). Opportunities and challenges of rehabilitation of abandoned industrial heritage sites in the context of former modernizations. in Modernization and Globalization. New Paradigms in Architecture, Cities, Territory
Tirana : Faculty of Architecture and Urbanism (FAU), Polytechnic University of Tirana., 267-272.
Dimitrijević Marković S, Simonović Alfirević S, Pucar M, Petrović S. Opportunities and challenges of rehabilitation of abandoned industrial heritage sites in the context of former modernizations. in Modernization and Globalization. New Paradigms in Architecture, Cities, Territory. 2021;:267-272..
Dimitrijević Marković, Svetlana, Simonović Alfirević, Sanja, Pucar, Mila, Petrović, Snežana, "Opportunities and challenges of rehabilitation of abandoned industrial heritage sites in the context of former modernizations" in Modernization and Globalization. New Paradigms in Architecture, Cities, Territory (2021):267-272.

New Methodology in Green City Planning - the Way to Sustainable Urban Development

Pucar, Mila; Simonović Alfirević, Sanja; Nenković-Riznić, Marina; Petrović, Snežana

(Zagreb : IRASA – International Research Academy of Science and Art Department for the Republic of Croatia, 2021)

TY - CONF
AU - Pucar, Mila
AU - Simonović Alfirević, Sanja
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Petrović, Snežana
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/668
AB - In 2018, the City of Belgrade signed the Covenant of Mayors for Climate and Energy in order to reduce carbon dioxide (CO2) emissions by at least 40% and enhance the city’s resilience to the effects of climate change by 2030. To implement these goals, a team (authors of this paper) was formed to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) based on the results of the Baseline Emission Inventory (BEI) and Vulnerability and Risk Assessment (VRA). The VRA involved determining CO2 emissions using an approach based on a series of activities and the reduction of GHG emissions. The impact of the provided climate change mitigation measures was assessed on the basis of a hypothetical baseline scenario (increase in demand in the BEI sectors and socioeconomic parameters). To achieve the mitigation objectives, it is necessary to implement projects in the field of energy efficiency, expand district heating, introduce renewable energy sources in the energy potential of the city, rationalize public lighting and traffic, and continue with intensive urban greening.
PB - Zagreb : IRASA – International Research Academy of Science and Art Department for the Republic of Croatia
C3 - Book of Proceedings / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III 2021
T1 - New Methodology in Green City Planning - the Way to Sustainable Urban Development
SP - 386
EP - 392
ER - 
@conference{
author = "Pucar, Mila and Simonović Alfirević, Sanja and Nenković-Riznić, Marina and Petrović, Snežana",
year = "2021",
abstract = "In 2018, the City of Belgrade signed the Covenant of Mayors for Climate and Energy in order to reduce carbon dioxide (CO2) emissions by at least 40% and enhance the city’s resilience to the effects of climate change by 2030. To implement these goals, a team (authors of this paper) was formed to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) based on the results of the Baseline Emission Inventory (BEI) and Vulnerability and Risk Assessment (VRA). The VRA involved determining CO2 emissions using an approach based on a series of activities and the reduction of GHG emissions. The impact of the provided climate change mitigation measures was assessed on the basis of a hypothetical baseline scenario (increase in demand in the BEI sectors and socioeconomic parameters). To achieve the mitigation objectives, it is necessary to implement projects in the field of energy efficiency, expand district heating, introduce renewable energy sources in the energy potential of the city, rationalize public lighting and traffic, and continue with intensive urban greening.",
publisher = "Zagreb : IRASA – International Research Academy of Science and Art Department for the Republic of Croatia",
journal = "Book of Proceedings / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III 2021",
title = "New Methodology in Green City Planning - the Way to Sustainable Urban Development",
pages = "386-392"
}
Pucar, M., Simonović Alfirević, S., Nenković-Riznić, M.,& Petrović, S.. (2021). New Methodology in Green City Planning - the Way to Sustainable Urban Development. in Book of Proceedings / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III 2021
Zagreb : IRASA – International Research Academy of Science and Art Department for the Republic of Croatia., 386-392.
Pucar M, Simonović Alfirević S, Nenković-Riznić M, Petrović S. New Methodology in Green City Planning - the Way to Sustainable Urban Development. in Book of Proceedings / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III 2021. 2021;:386-392..
Pucar, Mila, Simonović Alfirević, Sanja, Nenković-Riznić, Marina, Petrović, Snežana, "New Methodology in Green City Planning - the Way to Sustainable Urban Development" in Book of Proceedings / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III 2021 (2021):386-392.

Истраживања у оквиру израде Акционог плана за зелени град – Град Београд (GCAP) и Акционог плана за одрживу енергију и климу за Град Београд (SECAP)

Pucar, Mila; Simonović Alfirević, Sanja; Pantić, Marijana; Nenković-Riznić, Marina; Petrović, Snežana

(Niš: Udruženje urbanista Srbije, 2021)

TY - CONF
AU - Pucar, Mila
AU - Simonović Alfirević, Sanja
AU - Pantić, Marijana
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Petrović, Snežana
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/644
AB - Град Београд је 2018. год потписао Споразум градоначелника (C ) за климу и енергију се обавезао да ће до 2030. смањити ине оМ чиме године (1) емисиј угљендиоксида (CO2) у одабраним секторима за најмање 40%, повећати отпорност града на утицаје климатских промена и обезбедити у (2) (3) сигуран приступ одрживој енергији. Да би се то спровело, израд Акцион план за зелени град и обновљивој приступило се и ог а и Акционог плана (GCAP) за одрживу енергију и климу ( . У изради оба Акциона плана радили су ови из различитих институција из Србије и света којима је SECAP тим експерата ) , кординирала компанија из Уједињеног краљевства. Део експертских тимова чинили су и истраживачи ИАУС-а са спољним Mott MacDonald Ltd сарадницима.
AB - The City of Belgrade signed the Covenant of Mayors for Climate and Energy in 2018, thus obliging itself to: (1) reduce CO2 emission in selected sectors by at least 40%, (2) increase resilience towards climate change and (3) secure access to sustainable and renewable energy by 2030. To achieve this, the creation of the Green City Action Plan and the Sustainable Energy and Climate Action Plan commenced. Teams of experts from Serbia and other countries were involved in the creation of both Action plans coordinated by Mott MacDonald Ltd of the United Kingdom. One of the expert teams included researchers from the IAUS and th , eir external associates.
PB - Niš: Udruženje urbanista Srbije
C3 - 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-13 November 2021
T1 - Истраживања у оквиру израде Акционог плана за зелени град – Град Београд (GCAP) и Акционог плана за одрживу енергију и климу за Град Београд (SECAP)
T1 - Research for the GCAP – Green City Action Plan for City of Belgrade and the SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan
SP - 07.05
EP - 07.05
ER - 
@conference{
author = "Pucar, Mila and Simonović Alfirević, Sanja and Pantić, Marijana and Nenković-Riznić, Marina and Petrović, Snežana",
year = "2021",
abstract = "Град Београд је 2018. год потписао Споразум градоначелника (C ) за климу и енергију се обавезао да ће до 2030. смањити ине оМ чиме године (1) емисиј угљендиоксида (CO2) у одабраним секторима за најмање 40%, повећати отпорност града на утицаје климатских промена и обезбедити у (2) (3) сигуран приступ одрживој енергији. Да би се то спровело, израд Акцион план за зелени град и обновљивој приступило се и ог а и Акционог плана (GCAP) за одрживу енергију и климу ( . У изради оба Акциона плана радили су ови из различитих институција из Србије и света којима је SECAP тим експерата ) , кординирала компанија из Уједињеног краљевства. Део експертских тимова чинили су и истраживачи ИАУС-а са спољним Mott MacDonald Ltd сарадницима., The City of Belgrade signed the Covenant of Mayors for Climate and Energy in 2018, thus obliging itself to: (1) reduce CO2 emission in selected sectors by at least 40%, (2) increase resilience towards climate change and (3) secure access to sustainable and renewable energy by 2030. To achieve this, the creation of the Green City Action Plan and the Sustainable Energy and Climate Action Plan commenced. Teams of experts from Serbia and other countries were involved in the creation of both Action plans coordinated by Mott MacDonald Ltd of the United Kingdom. One of the expert teams included researchers from the IAUS and th , eir external associates.",
publisher = "Niš: Udruženje urbanista Srbije",
journal = "30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-13 November 2021",
title = "Истраживања у оквиру израде Акционог плана за зелени град – Град Београд (GCAP) и Акционог плана за одрживу енергију и климу за Град Београд (SECAP), Research for the GCAP – Green City Action Plan for City of Belgrade and the SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan",
pages = "07.05-07.05"
}
Pucar, M., Simonović Alfirević, S., Pantić, M., Nenković-Riznić, M.,& Petrović, S.. (2021). Истраживања у оквиру израде Акционог плана за зелени град – Град Београд (GCAP) и Акционог плана за одрживу енергију и климу за Град Београд (SECAP). in 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-13 November 2021
Niš: Udruženje urbanista Srbije., 07.05-07.05.
Pucar M, Simonović Alfirević S, Pantić M, Nenković-Riznić M, Petrović S. Истраживања у оквиру израде Акционог плана за зелени град – Град Београд (GCAP) и Акционог плана за одрживу енергију и климу за Град Београд (SECAP). in 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-13 November 2021. 2021;:07.05-07.05..
Pucar, Mila, Simonović Alfirević, Sanja, Pantić, Marijana, Nenković-Riznić, Marina, Petrović, Snežana, "Истраживања у оквиру израде Акционог плана за зелени град – Град Београд (GCAP) и Акционог плана за одрживу енергију и климу за Град Београд (SECAP)" in 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-13 November 2021 (2021):07.05-07.05.

Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за Град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP)

Nenković-Riznić, Marina; Pucar, Mila; Simonović Alfirević, Sanja; Petrović, Snežana; Pantić, Marijana

(Niš : Udruženje urbanista Srbije, 2021)

TY - GEN
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Pucar, Mila
AU - Simonović Alfirević, Sanja
AU - Petrović, Snežana
AU - Pantić, Marijana
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/635
AB - СПУ Акционог план одрживе енергије и климу за град Београд Акционог плана за зелени град за Београд ла је a за (SECAP) и (GCAP) анализира постојеће стање животне средине, заштите природних вредности и непокретних културних добара у Београду, као и заштита здравља и квалитета живота становника на подручју обухваћеном Плановима, значај и карактеристике Планова, карактеристике утицаја планираних садржаја и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја Планова на животну средину, а узимајући у обзир стратешке циљеве и активности које су прописане овим Акционим плановима, чијом израдом је кординирала компанија Mott MacDonald Ltd .
AB - S of the Action Plan for Sustainable Energy and Climate for the City of Belgrade (SECAP) and Green City Action Plan for Belgrade (GCAP) analyzed the ЕАs current state of the environment, protection of natural values and immovable cultural goods in Belgrade, as well as protection of health and quality of life in the area covered by the Plans, significance and characteristics of the Plans, characteristics of the impact of planned contents and other issues and problems of environmental protection in accordance with the criteria for determining possible significant impacts of the Action Plans on the environment, and taking into account strategic goals and activities which was coordinated by Mott MacDonald Ltd from the United Kingdom.
PB - Niš : Udruženje urbanista Srbije
T2 - 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-1 3 November 2021
T1 - Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за Град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP)
T1 - Strategic Environmental Assessment (SEA) for Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) and Green City Action Plan (GCAP)
SP - 08.05
EP - 08.05
ER - 
@misc{
author = "Nenković-Riznić, Marina and Pucar, Mila and Simonović Alfirević, Sanja and Petrović, Snežana and Pantić, Marijana",
year = "2021",
abstract = "СПУ Акционог план одрживе енергије и климу за град Београд Акционог плана за зелени град за Београд ла је a за (SECAP) и (GCAP) анализира постојеће стање животне средине, заштите природних вредности и непокретних културних добара у Београду, као и заштита здравља и квалитета живота становника на подручју обухваћеном Плановима, значај и карактеристике Планова, карактеристике утицаја планираних садржаја и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја Планова на животну средину, а узимајући у обзир стратешке циљеве и активности које су прописане овим Акционим плановима, чијом израдом је кординирала компанија Mott MacDonald Ltd ., S of the Action Plan for Sustainable Energy and Climate for the City of Belgrade (SECAP) and Green City Action Plan for Belgrade (GCAP) analyzed the ЕАs current state of the environment, protection of natural values and immovable cultural goods in Belgrade, as well as protection of health and quality of life in the area covered by the Plans, significance and characteristics of the Plans, characteristics of the impact of planned contents and other issues and problems of environmental protection in accordance with the criteria for determining possible significant impacts of the Action Plans on the environment, and taking into account strategic goals and activities which was coordinated by Mott MacDonald Ltd from the United Kingdom.",
publisher = "Niš : Udruženje urbanista Srbije",
journal = "30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-1 3 November 2021",
title = "Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за Град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP), Strategic Environmental Assessment (SEA) for Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) and Green City Action Plan (GCAP)",
pages = "08.05-08.05"
}
Nenković-Riznić, M., Pucar, M., Simonović Alfirević, S., Petrović, S.,& Pantić, M.. (2021). Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за Град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP). in 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-1 3 November 2021
Niš : Udruženje urbanista Srbije., 08.05-08.05.
Nenković-Riznić M, Pucar M, Simonović Alfirević S, Petrović S, Pantić M. Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за Град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP). in 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-1 3 November 2021. 2021;:08.05-08.05..
Nenković-Riznić, Marina, Pucar, Mila, Simonović Alfirević, Sanja, Petrović, Snežana, Pantić, Marijana, "Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за Град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP)" in 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-1 3 November 2021 (2021):08.05-08.05.

Примена модела просторне дисперзије аерозагађења у функцији одређивања кумулативних и синергетских ефеката Националног плана за смањење емисија главних загађујућих материја које потичу из старих великих постројења за сагоревање (NERP, енг. – National Emission Reduction Plan), на одрживи просторни развој енергетског сектора у Републици Србији

Јосимовић, Бошко; Милијић, Саша; Манић, Божидар; Симоновић Алфиревић, Сања; Тодоровић, Душан; Филиповић, Јован

(Крагујевац : Удружење урбаниста Србије, 2020)

TY - GEN
AU - Јосимовић, Бошко
AU - Милијић, Саша
AU - Манић, Божидар
AU - Симоновић Алфиревић, Сања
AU - Тодоровић, Душан
AU - Филиповић, Јован
PY - 2020
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/710
AB - У циљу сагледавања тренутног утицаја NERP постројења која сагоревају угаљ на квалитет ваздуха, извршено је моделовање просторне дисперзије загађујућих материја из њихових емитера. Како би се потпуно увидео ефекат предвиђених мера за усклађивање са граничним вредностима емисија, моделовање је обухватило и емисије из постројења након 01.01.2028. године, са имплементираним мерама за смањење. Моделовања су за сва постројења извршена на основу детаљних података о постројењима, метеоролошким параметрима и специфичним карактеристикама терена, на домену 50 x 50 km. Циљ моделовања био је давање репрезентативне процене NERP-а на квалитет ваздуха, који ће се користити као основ за утврђивање кумулативних и синергијских утицаја на истраживаном подручју у оквиру процеса стратешке процене утицаја на животну средину.
AB - In order to consider the current impact of NERP plants that burn coal on air quality, a modeling of the spatial dispersion of pollutants from their emitters was performed. In order to fully see the effect of the planned measures for compliance with the emission limit values, the modeling also included emissions from the plant after 01.01.2028. years, with implemented reduction measures. Modelings were performed for all plants on the basis of detailed data on plants, meteorological parameters and specific terrain characteristics, in the domain of 50 x 50 km. The aim of the modeling was to provide a representative assessment of NERP on air quality, which will be used as a basis for determining cumulative and synergistic impacts in the study area within the process of strategic environmental assessment.
PB - Крагујевац : Удружење урбаниста Србије
T2 - Каталог изложбе: 29. Међународни салон Урбанизма 2020, Крагујевац, 10-13. новембар 2020., Крагујевац: Удружење урбаниста Србије, 2020.
T1 - Примена модела просторне дисперзије аерозагађења у функцији одређивања кумулативних и синергетских ефеката Националног плана за смањење емисија главних загађујућих материја које потичу из старих великих постројења за сагоревање (NERP, енг. – National Emission Reduction Plan), на одрживи просторни развој енергетског сектора у Републици Србији
T1 - Application of the spatial dispersion model of air pollution in determining the cumulative and synergetic effects of the National Plan for the reduction of major pollutants emissions from old large combustion plants (NERP – National Emission Reduction Plan) on the sustainable spatial development of the energy sector in Serbia
SP - 126
EP - 126
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_710
ER - 
@misc{
author = "Јосимовић, Бошко and Милијић, Саша and Манић, Божидар and Симоновић Алфиревић, Сања and Тодоровић, Душан and Филиповић, Јован",
year = "2020",
abstract = "У циљу сагледавања тренутног утицаја NERP постројења која сагоревају угаљ на квалитет ваздуха, извршено је моделовање просторне дисперзије загађујућих материја из њихових емитера. Како би се потпуно увидео ефекат предвиђених мера за усклађивање са граничним вредностима емисија, моделовање је обухватило и емисије из постројења након 01.01.2028. године, са имплементираним мерама за смањење. Моделовања су за сва постројења извршена на основу детаљних података о постројењима, метеоролошким параметрима и специфичним карактеристикама терена, на домену 50 x 50 km. Циљ моделовања био је давање репрезентативне процене NERP-а на квалитет ваздуха, који ће се користити као основ за утврђивање кумулативних и синергијских утицаја на истраживаном подручју у оквиру процеса стратешке процене утицаја на животну средину., In order to consider the current impact of NERP plants that burn coal on air quality, a modeling of the spatial dispersion of pollutants from their emitters was performed. In order to fully see the effect of the planned measures for compliance with the emission limit values, the modeling also included emissions from the plant after 01.01.2028. years, with implemented reduction measures. Modelings were performed for all plants on the basis of detailed data on plants, meteorological parameters and specific terrain characteristics, in the domain of 50 x 50 km. The aim of the modeling was to provide a representative assessment of NERP on air quality, which will be used as a basis for determining cumulative and synergistic impacts in the study area within the process of strategic environmental assessment.",
publisher = "Крагујевац : Удружење урбаниста Србије",
journal = "Каталог изложбе: 29. Међународни салон Урбанизма 2020, Крагујевац, 10-13. новембар 2020., Крагујевац: Удружење урбаниста Србије, 2020.",
title = "Примена модела просторне дисперзије аерозагађења у функцији одређивања кумулативних и синергетских ефеката Националног плана за смањење емисија главних загађујућих материја које потичу из старих великих постројења за сагоревање (NERP, енг. – National Emission Reduction Plan), на одрживи просторни развој енергетског сектора у Републици Србији, Application of the spatial dispersion model of air pollution in determining the cumulative and synergetic effects of the National Plan for the reduction of major pollutants emissions from old large combustion plants (NERP – National Emission Reduction Plan) on the sustainable spatial development of the energy sector in Serbia",
pages = "126-126",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_710"
}
Јосимовић, Б., Милијић, С., Манић, Б., Симоновић Алфиревић, С., Тодоровић, Д.,& Филиповић, Ј.. (2020). Примена модела просторне дисперзије аерозагађења у функцији одређивања кумулативних и синергетских ефеката Националног плана за смањење емисија главних загађујућих материја које потичу из старих великих постројења за сагоревање (NERP, енг. – National Emission Reduction Plan), на одрживи просторни развој енергетског сектора у Републици Србији. in Каталог изложбе: 29. Међународни салон Урбанизма 2020, Крагујевац, 10-13. новембар 2020., Крагујевац: Удружење урбаниста Србије, 2020.
Крагујевац : Удружење урбаниста Србије., 126-126.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_710
Јосимовић Б, Милијић С, Манић Б, Симоновић Алфиревић С, Тодоровић Д, Филиповић Ј. Примена модела просторне дисперзије аерозагађења у функцији одређивања кумулативних и синергетских ефеката Националног плана за смањење емисија главних загађујућих материја које потичу из старих великих постројења за сагоревање (NERP, енг. – National Emission Reduction Plan), на одрживи просторни развој енергетског сектора у Републици Србији. in Каталог изложбе: 29. Међународни салон Урбанизма 2020, Крагујевац, 10-13. новембар 2020., Крагујевац: Удружење урбаниста Србије, 2020.. 2020;:126-126.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_710 .
Јосимовић, Бошко, Милијић, Саша, Манић, Божидар, Симоновић Алфиревић, Сања, Тодоровић, Душан, Филиповић, Јован, "Примена модела просторне дисперзије аерозагађења у функцији одређивања кумулативних и синергетских ефеката Националног плана за смањење емисија главних загађујућих материја које потичу из старих великих постројења за сагоревање (NERP, енг. – National Emission Reduction Plan), на одрживи просторни развој енергетског сектора у Републици Србији" in Каталог изложбе: 29. Међународни салон Урбанизма 2020, Крагујевац, 10-13. новембар 2020., Крагујевац: Удружење урбаниста Србије, 2020. (2020):126-126,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_710 .