Nenković-Riznić, Marina

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0003-4431-4151
 • Nenković-Riznić, Marina (47)
 • Nenković, Marina (6)
 • Ненковић-Ризнић, Марина (2)
 • Nenkovic-Riznic, Marina (1)
 • Nenković-RIznić, Marina (1)
Projects

Author's Bibliography

Програми едукације најмлађих у областима архитектонског обликовања, наслеђа, урбанистичког и просторног планирања

Даниловић Христић, Наташа; Ненковић-Ризнић, Марина; Симоновић Алфиревић, Сања

(2022)

TY - JOUR
AU - Даниловић Христић, Наташа
AU - Ненковић-Ризнић, Марина
AU - Симоновић Алфиревић, Сања
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/714
AB - У професионалним круговима се често стиче утисак да су стање у нашим урбаним срединама и однос према природном окружењу одраз недовољне пажње посвећене едукацији свих генерација и подизању свести о овој теми. Слика наших насеља је заправо
слика нас самих. Из тог разлога, и из жеље да најмлађима приближе и објасне стручне теме на адекватан и прихватљив начин, да развију љубав према окружењу и свест о квалитету живота, неколико институција и организација покренуло je независне програме едукације. Ови програми и радионице реализују се делом волонтерски или у оквиру активности везаних за поједине манифестације, пројекте и редовне делатности појединих институција, а осмишљени су као допуна образовно-васпитним програмима у предшколским установама, школама и на факултетима.
У раду се анализирају познати приступи, методе и технике партиципације младих, приказани кроз изабран преглед литературе. Такође, наводе се примери неколико различитих едукативних радионица спроведених на тему архитектонског обликовања, урбанистичког планирања, заштите градитељског наслеђа и очувања еколошких коридора, у неколико београдских стручних институција и организација. На основу стечених искустава и запажених резултата формира се низ препорука за организацију и спровођење овог вида едукације. Циљ рада је да укаже на значај, могућности и бенефите едукације подмлатка у смислу схватања и бриге о простору који нас окружује, као и о другима са којима тај простор делимо. Партиципација у креативном процесу доприноси прикупљању запажања, идеја, визија и исказивању потреба, са могућношћу њихове реализације.
AB - In professional circles, it often seems that the state of our urban environment and attitude towards the natural environment reflect a lack of attention devoted to educating all generations, and a lack of awareness raised on this topic. The picture of our settlements is actually a picture of ourselves. For this reason, and the desire to draw young people in and explain professional topics to them in an adequate and acceptable way, and to develop a love of the environment and awareness of the quality of life, several institutions and organizations have launched independent education programs. These programs and workshops are implemented partly voluntarily, or within activities related to specific events and projects and the regular activities of individual institutions, and they are designed as a supplement to educational programs in preschools, schools and universities.
The paper analyzes known approaches, methods and techniques related to youth participation, shown through a selected review of the literature. Also cited are examples of several different educational workshops in some of Belgrade’s professional institutions and organizations, based on architectural formatting, urban planning, the protection of built heritage and the preservation of ecological corridors. Based on the experiences acquired and the observed results, a series of recommendations are formed for the organization and implementation of this form of education. The aim of the research is to highlight the importance, possibilities and benefits of educating
young people in terms of understanding and caring for the space that surrounds us, as well as others with whom we share that space. Participation in the creative process contributes to gathering observations, ideas, visions and expressing needs, with the possibility of their application.
T2 - Arhitektura i urbanizam
T1 - Програми едукације најмлађих у областима архитектонског обликовања, наслеђа, урбанистичког и просторног планирања
T1 - Education programs for young people in the fields of architectural formatting, heritage, urban and spatial planning
DO - 10.5937/a-u0-37128
ER - 
@article{
author = "Даниловић Христић, Наташа and Ненковић-Ризнић, Марина and Симоновић Алфиревић, Сања",
year = "2022",
abstract = "У професионалним круговима се често стиче утисак да су стање у нашим урбаним срединама и однос према природном окружењу одраз недовољне пажње посвећене едукацији свих генерација и подизању свести о овој теми. Слика наших насеља је заправо
слика нас самих. Из тог разлога, и из жеље да најмлађима приближе и објасне стручне теме на адекватан и прихватљив начин, да развију љубав према окружењу и свест о квалитету живота, неколико институција и организација покренуло je независне програме едукације. Ови програми и радионице реализују се делом волонтерски или у оквиру активности везаних за поједине манифестације, пројекте и редовне делатности појединих институција, а осмишљени су као допуна образовно-васпитним програмима у предшколским установама, школама и на факултетима.
У раду се анализирају познати приступи, методе и технике партиципације младих, приказани кроз изабран преглед литературе. Такође, наводе се примери неколико различитих едукативних радионица спроведених на тему архитектонског обликовања, урбанистичког планирања, заштите градитељског наслеђа и очувања еколошких коридора, у неколико београдских стручних институција и организација. На основу стечених искустава и запажених резултата формира се низ препорука за организацију и спровођење овог вида едукације. Циљ рада је да укаже на значај, могућности и бенефите едукације подмлатка у смислу схватања и бриге о простору који нас окружује, као и о другима са којима тај простор делимо. Партиципација у креативном процесу доприноси прикупљању запажања, идеја, визија и исказивању потреба, са могућношћу њихове реализације., In professional circles, it often seems that the state of our urban environment and attitude towards the natural environment reflect a lack of attention devoted to educating all generations, and a lack of awareness raised on this topic. The picture of our settlements is actually a picture of ourselves. For this reason, and the desire to draw young people in and explain professional topics to them in an adequate and acceptable way, and to develop a love of the environment and awareness of the quality of life, several institutions and organizations have launched independent education programs. These programs and workshops are implemented partly voluntarily, or within activities related to specific events and projects and the regular activities of individual institutions, and they are designed as a supplement to educational programs in preschools, schools and universities.
The paper analyzes known approaches, methods and techniques related to youth participation, shown through a selected review of the literature. Also cited are examples of several different educational workshops in some of Belgrade’s professional institutions and organizations, based on architectural formatting, urban planning, the protection of built heritage and the preservation of ecological corridors. Based on the experiences acquired and the observed results, a series of recommendations are formed for the organization and implementation of this form of education. The aim of the research is to highlight the importance, possibilities and benefits of educating
young people in terms of understanding and caring for the space that surrounds us, as well as others with whom we share that space. Participation in the creative process contributes to gathering observations, ideas, visions and expressing needs, with the possibility of their application.",
journal = "Arhitektura i urbanizam",
title = "Програми едукације најмлађих у областима архитектонског обликовања, наслеђа, урбанистичког и просторног планирања, Education programs for young people in the fields of architectural formatting, heritage, urban and spatial planning",
doi = "10.5937/a-u0-37128"
}
Даниловић Христић, Н., Ненковић-Ризнић, М.,& Симоновић Алфиревић, С.. (2022). Програми едукације најмлађих у областима архитектонског обликовања, наслеђа, урбанистичког и просторног планирања. in Arhitektura i urbanizam.
https://doi.org/10.5937/a-u0-37128
Даниловић Христић Н, Ненковић-Ризнић М, Симоновић Алфиревић С. Програми едукације најмлађих у областима архитектонског обликовања, наслеђа, урбанистичког и просторног планирања. in Arhitektura i urbanizam. 2022;.
doi:10.5937/a-u0-37128 .
Даниловић Христић, Наташа, Ненковић-Ризнић, Марина, Симоновић Алфиревић, Сања, "Програми едукације најмлађих у областима архитектонског обликовања, наслеђа, урбанистичког и просторног планирања" in Arhitektura i urbanizam (2022),
https://doi.org/10.5937/a-u0-37128 . .

New Technologies in the Function of Participatory and Educational Processes in Urban Planning - Challenges of Covid-19 and the Future of Dialogue

Nenković-Riznić, Marina; Danilović Hristić, Nataša; Simonović Alfirević, Sanja

(Belgrade : STRAND, 2022)

TY - CONF
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Danilović Hristić, Nataša
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/706
AB - New experiences in public participation gained during the pandemic, and in light of the growing digitalization and migration of various spheres of engagement in virtual space, indicate the need to change the paradigm engagement of planners as educators whose presence is necessary in the offline world. There are wider possibilities in overcoming the communication boundaries from a narrow space to the territory of the whole world. In addition, this leads to significant reduction of fuel consumption needed to overcome distant destinations and, consequently, reducing the carbon footprint. On the other hand, this type of communication allows relaxation of all participants who from their own homes can have a real experience of participating in the conference, lecture or seminar.
This type of dialogue also has significant negative consequences, which are reflected in increased alienation between interlocutors/participants, frequent misunderstandings and inadequate communication due to technological barriers, as well as participants inertia resulting from long exhausting conferences without real interaction. 
On the examples of dialogue, education and participatory processes within the ConnectGREEN project- .... this paper will review the positive and negative repercussions of new mechanisms of participation and possible directions for achieving active participation and education that would be realized hybrid
PB - Belgrade : STRAND
C3 - Proceedings of 10th International Conference “On Architecture — Philosophy of Architecture” STRAND
T1 - New Technologies in the Function of Participatory and Educational Processes in Urban Planning - Challenges of Covid-19 and the Future of Dialogue
SP - 287
EP - 292
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_706
ER - 
@conference{
author = "Nenković-Riznić, Marina and Danilović Hristić, Nataša and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2022",
abstract = "New experiences in public participation gained during the pandemic, and in light of the growing digitalization and migration of various spheres of engagement in virtual space, indicate the need to change the paradigm engagement of planners as educators whose presence is necessary in the offline world. There are wider possibilities in overcoming the communication boundaries from a narrow space to the territory of the whole world. In addition, this leads to significant reduction of fuel consumption needed to overcome distant destinations and, consequently, reducing the carbon footprint. On the other hand, this type of communication allows relaxation of all participants who from their own homes can have a real experience of participating in the conference, lecture or seminar.
This type of dialogue also has significant negative consequences, which are reflected in increased alienation between interlocutors/participants, frequent misunderstandings and inadequate communication due to technological barriers, as well as participants inertia resulting from long exhausting conferences without real interaction. 
On the examples of dialogue, education and participatory processes within the ConnectGREEN project- .... this paper will review the positive and negative repercussions of new mechanisms of participation and possible directions for achieving active participation and education that would be realized hybrid",
publisher = "Belgrade : STRAND",
journal = "Proceedings of 10th International Conference “On Architecture — Philosophy of Architecture” STRAND",
title = "New Technologies in the Function of Participatory and Educational Processes in Urban Planning - Challenges of Covid-19 and the Future of Dialogue",
pages = "287-292",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_706"
}
Nenković-Riznić, M., Danilović Hristić, N.,& Simonović Alfirević, S.. (2022). New Technologies in the Function of Participatory and Educational Processes in Urban Planning - Challenges of Covid-19 and the Future of Dialogue. in Proceedings of 10th International Conference “On Architecture — Philosophy of Architecture” STRAND
Belgrade : STRAND., 287-292.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_706
Nenković-Riznić M, Danilović Hristić N, Simonović Alfirević S. New Technologies in the Function of Participatory and Educational Processes in Urban Planning - Challenges of Covid-19 and the Future of Dialogue. in Proceedings of 10th International Conference “On Architecture — Philosophy of Architecture” STRAND. 2022;:287-292.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_706 .
Nenković-Riznić, Marina, Danilović Hristić, Nataša, Simonović Alfirević, Sanja, "New Technologies in the Function of Participatory and Educational Processes in Urban Planning - Challenges of Covid-19 and the Future of Dialogue" in Proceedings of 10th International Conference “On Architecture — Philosophy of Architecture” STRAND (2022):287-292,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_706 .

Citizens' participation during COVID-19 pandemic: Lessons for the future

Nenković-Riznić, Marina; Simonović Alfirević, Sanja; Pucar, Mila; Brankov, Borjan

(Niš : Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Niš, 2022)

TY - CONF
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Simonović Alfirević, Sanja
AU - Pucar, Mila
AU - Brankov, Borjan
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/702
AB - Since the beginning of the Covid-19 crisis, the scientific community around the world has been trying to explain and study many newly formed issues, from health problems, but also to how the city can function in adaptation to changing environment with the importance of citizen participation. The focus of these issues is mainly on city areas that have been the biggest hotbeds of infection and have seen the biggest shift in the way these areas function on daily basis. This paper gives a brief overview of some research that primarily relates to the role of how pandemic motivated the change in participation methods and how we perceive meeting spaces in physical and online spheres. Part of the paper descibes the importance of citizen participation in emerging conditions along with chosen case study of the ConnectGREEN project’s participation process during live and online workshops organized from 2019 to 2021, in which the authors of this paper participated. 
Lessons learned through research and projects aim to help understand the impact of specific, often unforeseen situations, that can change existing patterns of urban planning and design, but also change and challenge the existing quality of life, show the need for proper community involvement, good governance, etc. The paper concludes that future cities will have a semi-online way of functioning, which in the post-pandemic period opens new possibilities in different public initiatives (some already started in various cities), and also creates specific conditions with advantages and disadvantages for participation in wider initiatives, but also in scientific and similar small projects.
PB - Niš : Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Niš
C3 - Proceedings of International Conference on Urban Planning - ICUP 2022
T1 - Citizens' participation during COVID-19 pandemic: Lessons for the future
SP - 69
EP - 75
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_702
ER - 
@conference{
author = "Nenković-Riznić, Marina and Simonović Alfirević, Sanja and Pucar, Mila and Brankov, Borjan",
year = "2022",
abstract = "Since the beginning of the Covid-19 crisis, the scientific community around the world has been trying to explain and study many newly formed issues, from health problems, but also to how the city can function in adaptation to changing environment with the importance of citizen participation. The focus of these issues is mainly on city areas that have been the biggest hotbeds of infection and have seen the biggest shift in the way these areas function on daily basis. This paper gives a brief overview of some research that primarily relates to the role of how pandemic motivated the change in participation methods and how we perceive meeting spaces in physical and online spheres. Part of the paper descibes the importance of citizen participation in emerging conditions along with chosen case study of the ConnectGREEN project’s participation process during live and online workshops organized from 2019 to 2021, in which the authors of this paper participated. 
Lessons learned through research and projects aim to help understand the impact of specific, often unforeseen situations, that can change existing patterns of urban planning and design, but also change and challenge the existing quality of life, show the need for proper community involvement, good governance, etc. The paper concludes that future cities will have a semi-online way of functioning, which in the post-pandemic period opens new possibilities in different public initiatives (some already started in various cities), and also creates specific conditions with advantages and disadvantages for participation in wider initiatives, but also in scientific and similar small projects.",
publisher = "Niš : Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Niš",
journal = "Proceedings of International Conference on Urban Planning - ICUP 2022",
title = "Citizens' participation during COVID-19 pandemic: Lessons for the future",
pages = "69-75",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_702"
}
Nenković-Riznić, M., Simonović Alfirević, S., Pucar, M.,& Brankov, B.. (2022). Citizens' participation during COVID-19 pandemic: Lessons for the future. in Proceedings of International Conference on Urban Planning - ICUP 2022
Niš : Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Niš., 69-75.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_702
Nenković-Riznić M, Simonović Alfirević S, Pucar M, Brankov B. Citizens' participation during COVID-19 pandemic: Lessons for the future. in Proceedings of International Conference on Urban Planning - ICUP 2022. 2022;:69-75.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_702 .
Nenković-Riznić, Marina, Simonović Alfirević, Sanja, Pucar, Mila, Brankov, Borjan, "Citizens' participation during COVID-19 pandemic: Lessons for the future" in Proceedings of International Conference on Urban Planning - ICUP 2022 (2022):69-75,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_702 .

Obnovljivi izvori električne energije u funkciji održive urbane mobilnosti

Pucar, Mila; Nenković-Riznić, Marina; Brankov, Borjan; Stanojević, Ana

(Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničk ihinženjera i tehničara Srbije (SMEITS), 2022)

TY - CONF
AU - Pucar, Mila
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Brankov, Borjan
AU - Stanojević, Ana
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/651
AB - Održiva urbana mobilnost je važan deo urbanog planiranja, koji u sebi integriše ekonomske, ekološke, energetske i društvene uticaje. U većini gradova u Srbiji, ali i u svetu urbana mobilnost se zasniva se na konceptu prekomernog korišćenja individualnih vozila, koja troše goriva bazirana na fosilnim izvorima energije. To dovodi do zagušenja u saobraćaju sa visokim nivoom zagađenja i buke u gradovima, pojave toplotnih ostrva, gubitka vremena i mnogih drugih negativnih pojava u različitim sferama ljudskog delovanja. Rad analizira ove pojave i predlaže neka od mogućih rešenja koja se pre svega odnose na primenu obnovljivih izvora električne energije (OIEE) u oblasti urbane mobilnosti. Korišćenje električne energije za pogon vozila, ukoliko ona ne potiče iz obnovljivih izvora ili reciklažom otpada nije rešenje koje se uklapa u koncept održivog razvoja. U radu se dalje analizira koncept transportnih sistema koji podstiče razvoj i drugih oblika saobraćaja zasnovanih na korišćenju novih tehnologija, kao i sprovođenje koncepta pametnih gradova.
AB - Sustainable urban mobility is a significant part of urban planning, which integrates economic, environmental, energy, and social impacts. In most cities in the world and Serbia, urban mobility is based on the excessive use of individual vehicles, which consume fuel based on fossil energy sources. That leads to traffic congestion with high degree of pollution and noise in cities, the appearance of heat islands, loss of time, and many other negative phenomena in various spheres of human activity. The paper analyzes these phenomena and proposes possible solutions primarily related to renewable sources of electrical energy (REES) application in urban mobility. Using electricity to drive vehicles, if it does not come from renewable sources or recycling waste, is not a solution that fits into sustainable development. The paper further analyzes the concept of transport systems that encourages the development of other forms of traffic based on the use of new technologies and the implementation of the Smart Cities concept.
PB - Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničk ihinženjera i tehničara Srbije (SMEITS)
PB - Beograd : Društvo za obnovljive izvore električne energije
C3 - Proceedings of 10th International Conference on Renewable Electrical Power Sources (ICREPS) in Belgrade, Serbia
T1 - Obnovljivi izvori električne energije u funkciji održive urbane mobilnosti
T1 - Renewable electric energy sources in the function of Sustainable Urban Mobility
SP - 59
EP - 68
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_651
ER - 
@conference{
author = "Pucar, Mila and Nenković-Riznić, Marina and Brankov, Borjan and Stanojević, Ana",
year = "2022",
abstract = "Održiva urbana mobilnost je važan deo urbanog planiranja, koji u sebi integriše ekonomske, ekološke, energetske i društvene uticaje. U većini gradova u Srbiji, ali i u svetu urbana mobilnost se zasniva se na konceptu prekomernog korišćenja individualnih vozila, koja troše goriva bazirana na fosilnim izvorima energije. To dovodi do zagušenja u saobraćaju sa visokim nivoom zagađenja i buke u gradovima, pojave toplotnih ostrva, gubitka vremena i mnogih drugih negativnih pojava u različitim sferama ljudskog delovanja. Rad analizira ove pojave i predlaže neka od mogućih rešenja koja se pre svega odnose na primenu obnovljivih izvora električne energije (OIEE) u oblasti urbane mobilnosti. Korišćenje električne energije za pogon vozila, ukoliko ona ne potiče iz obnovljivih izvora ili reciklažom otpada nije rešenje koje se uklapa u koncept održivog razvoja. U radu se dalje analizira koncept transportnih sistema koji podstiče razvoj i drugih oblika saobraćaja zasnovanih na korišćenju novih tehnologija, kao i sprovođenje koncepta pametnih gradova., Sustainable urban mobility is a significant part of urban planning, which integrates economic, environmental, energy, and social impacts. In most cities in the world and Serbia, urban mobility is based on the excessive use of individual vehicles, which consume fuel based on fossil energy sources. That leads to traffic congestion with high degree of pollution and noise in cities, the appearance of heat islands, loss of time, and many other negative phenomena in various spheres of human activity. The paper analyzes these phenomena and proposes possible solutions primarily related to renewable sources of electrical energy (REES) application in urban mobility. Using electricity to drive vehicles, if it does not come from renewable sources or recycling waste, is not a solution that fits into sustainable development. The paper further analyzes the concept of transport systems that encourages the development of other forms of traffic based on the use of new technologies and the implementation of the Smart Cities concept.",
publisher = "Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničk ihinženjera i tehničara Srbije (SMEITS), Beograd : Društvo za obnovljive izvore električne energije",
journal = "Proceedings of 10th International Conference on Renewable Electrical Power Sources (ICREPS) in Belgrade, Serbia",
title = "Obnovljivi izvori električne energije u funkciji održive urbane mobilnosti, Renewable electric energy sources in the function of Sustainable Urban Mobility",
pages = "59-68",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_651"
}
Pucar, M., Nenković-Riznić, M., Brankov, B.,& Stanojević, A.. (2022). Obnovljivi izvori električne energije u funkciji održive urbane mobilnosti. in Proceedings of 10th International Conference on Renewable Electrical Power Sources (ICREPS) in Belgrade, Serbia
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničk ihinženjera i tehničara Srbije (SMEITS)., 59-68.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_651
Pucar M, Nenković-Riznić M, Brankov B, Stanojević A. Obnovljivi izvori električne energije u funkciji održive urbane mobilnosti. in Proceedings of 10th International Conference on Renewable Electrical Power Sources (ICREPS) in Belgrade, Serbia. 2022;:59-68.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_651 .
Pucar, Mila, Nenković-Riznić, Marina, Brankov, Borjan, Stanojević, Ana, "Obnovljivi izvori električne energije u funkciji održive urbane mobilnosti" in Proceedings of 10th International Conference on Renewable Electrical Power Sources (ICREPS) in Belgrade, Serbia (2022):59-68,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_651 .

The Repercussion of the Heating Degree – days on Climate Changes in Big - sized Cities – case study of the city of Belgrade

Nenkovic-Riznic, Marina; Djukic, Dusko

(2022)

TY - JOUR
AU - Nenkovic-Riznic, Marina
AU - Djukic, Dusko
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/645
AB - The main objective of this manuscript is an analysis and a particular review of the heating
degree-days for a long time period (1925-2018) in the big-sized cities. In this regard, daily air
temperatures outside are important with stress on hourly and half-hourly values of air temperature which
should facilitate the- determination of heating demands for different type of buildings. Multifarious
criteria for calculating degree-days of heating and their comparison have been clarified. Different
countries with different threshold temperature parameters for buildings of multifarious purposes were
enumerated. There is noticeable decreasing of the values of heating degree-days in the big-sized cities,
which is the result of climate changes. This is essential for intermittent heating of the households and
office buildings, which is the instrument to prevent squander of energy. The regulation of threshold
temperature with the aspect of thermal comfort of inhabitants has been considered, too. All of
the paper´s hypothesis were elaborated on the territory of the Serbia´s capital city Belgrade.
T2 - Polish Journal of environmental Studies
T1 - The Repercussion of the Heating Degree – days on Climate Changes in Big - sized Cities – case study of the city of Belgrade
VL - 31
IS - 3
SP - 2589
EP - 2599
DO - 10.15244/pjoes/144153
ER - 
@article{
author = "Nenkovic-Riznic, Marina and Djukic, Dusko",
year = "2022",
abstract = "The main objective of this manuscript is an analysis and a particular review of the heating
degree-days for a long time period (1925-2018) in the big-sized cities. In this regard, daily air
temperatures outside are important with stress on hourly and half-hourly values of air temperature which
should facilitate the- determination of heating demands for different type of buildings. Multifarious
criteria for calculating degree-days of heating and their comparison have been clarified. Different
countries with different threshold temperature parameters for buildings of multifarious purposes were
enumerated. There is noticeable decreasing of the values of heating degree-days in the big-sized cities,
which is the result of climate changes. This is essential for intermittent heating of the households and
office buildings, which is the instrument to prevent squander of energy. The regulation of threshold
temperature with the aspect of thermal comfort of inhabitants has been considered, too. All of
the paper´s hypothesis were elaborated on the territory of the Serbia´s capital city Belgrade.",
journal = "Polish Journal of environmental Studies",
title = "The Repercussion of the Heating Degree – days on Climate Changes in Big - sized Cities – case study of the city of Belgrade",
volume = "31",
number = "3",
pages = "2589-2599",
doi = "10.15244/pjoes/144153"
}
Nenkovic-Riznic, M.,& Djukic, D.. (2022). The Repercussion of the Heating Degree – days on Climate Changes in Big - sized Cities – case study of the city of Belgrade. in Polish Journal of environmental Studies, 31(3), 2589-2599.
https://doi.org/10.15244/pjoes/144153
Nenkovic-Riznic M, Djukic D. The Repercussion of the Heating Degree – days on Climate Changes in Big - sized Cities – case study of the city of Belgrade. in Polish Journal of environmental Studies. 2022;31(3):2589-2599.
doi:10.15244/pjoes/144153 .
Nenkovic-Riznic, Marina, Djukic, Dusko, "The Repercussion of the Heating Degree – days on Climate Changes in Big - sized Cities – case study of the city of Belgrade" in Polish Journal of environmental Studies, 31, no. 3 (2022):2589-2599,
https://doi.org/10.15244/pjoes/144153 . .
2

Participatory planning in the post-pandemic period – towards new stakeholder communication

Nenković-Riznić, Marina; Simonović Alfirević, Sanja

(Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade, 2022)

TY - CONF
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/659
AB - Participatory planning, as a way to reform spatial and urban planning and design during the global pandemic of virus COVID - 19 in 2020 is undergoing a serious transformation, not only in form, appearance, but also in the essential, significant sense. In this regard, the current paradigms of the need for active public participation directly related to spatial and urban planning and decision-making through public workshops, round tables, discussions and debates that require the physical presence of participants are changing. Having that in mind new participatory settings are defined and they are migrating to virtual space. New circumstances raise the question of continuing active participation activities in a (permanently?) changed environment and defining new, hybrid ways of engaging stakeholders in participatory planning activities. Thus, the participatory tools and instruments used in the pre-pandemic are changing significantly, opening new opportunities for the active participation of experts in projects of wider community importance.
The paper will consider previous ways of engaging stakeholders in spatial and urban planning processes, as well as opportunities to change the participatory paradigm, which may now include hiring remote experts, where territorial distance is no longer an obstacle to participation. Through examples of different types of engagement in pandemic and post-pandemic conditions, advantages and critiques of new hybrid ways of participation will be given.
PB - Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade
C3 - Fourth International Scientific Conference ′′Science, Education, Technology and Innovation – SETI IV 2022
T1 - Participatory planning in the post-pandemic period – towards new stakeholder communication
SP - 393
EP - 400
ER - 
@conference{
author = "Nenković-Riznić, Marina and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2022",
abstract = "Participatory planning, as a way to reform spatial and urban planning and design during the global pandemic of virus COVID - 19 in 2020 is undergoing a serious transformation, not only in form, appearance, but also in the essential, significant sense. In this regard, the current paradigms of the need for active public participation directly related to spatial and urban planning and decision-making through public workshops, round tables, discussions and debates that require the physical presence of participants are changing. Having that in mind new participatory settings are defined and they are migrating to virtual space. New circumstances raise the question of continuing active participation activities in a (permanently?) changed environment and defining new, hybrid ways of engaging stakeholders in participatory planning activities. Thus, the participatory tools and instruments used in the pre-pandemic are changing significantly, opening new opportunities for the active participation of experts in projects of wider community importance.
The paper will consider previous ways of engaging stakeholders in spatial and urban planning processes, as well as opportunities to change the participatory paradigm, which may now include hiring remote experts, where territorial distance is no longer an obstacle to participation. Through examples of different types of engagement in pandemic and post-pandemic conditions, advantages and critiques of new hybrid ways of participation will be given.",
publisher = "Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade",
journal = "Fourth International Scientific Conference ′′Science, Education, Technology and Innovation – SETI IV 2022",
title = "Participatory planning in the post-pandemic period – towards new stakeholder communication",
pages = "393-400"
}
Nenković-Riznić, M.,& Simonović Alfirević, S.. (2022). Participatory planning in the post-pandemic period – towards new stakeholder communication. in Fourth International Scientific Conference ′′Science, Education, Technology and Innovation – SETI IV 2022
Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade., 393-400.
Nenković-Riznić M, Simonović Alfirević S. Participatory planning in the post-pandemic period – towards new stakeholder communication. in Fourth International Scientific Conference ′′Science, Education, Technology and Innovation – SETI IV 2022. 2022;:393-400..
Nenković-Riznić, Marina, Simonović Alfirević, Sanja, "Participatory planning in the post-pandemic period – towards new stakeholder communication" in Fourth International Scientific Conference ′′Science, Education, Technology and Innovation – SETI IV 2022 (2022):393-400.

Participatory planning in the post-pandemic period – towards new stakeholder communication

Nenković-Riznić, Marina; Simonović Alfirević, Sanja

(Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade, 2022)

TY - CONF
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/667
AB - Participatory planning, as a way to reform spatial and urban planning and design during the global pandemic of virus COVID - 19 in 2020 is undergoing a serious transformation, not only in form, appearance, but also in the essential, significant sense. In this regard, the current paradigms of the need for active public participation directly related to spatial and urban planning and decision-making through public workshops, round tables, discussions and debates that require the physical presence of participants are changing. Having that in mind new participatory settings are defined and they are migrating to virtual space. New circumstances raise the question of continuing active participation activities in a (permanently?) changed environment and defining new, hybrid ways of engaging stakeholders in participatory planning activities. Thus, the participatory tools and instruments used in the pre-pandemic are changing significantly, opening new opportunities for the active participation of experts in projects of wider community importance.
The paper will consider previous ways of engaging stakeholders in spatial and urban planning processes, as well as opportunities to change the participatory paradigm, which may now include hiring remote experts, where territorial distance is no longer an obstacle to participation. Through examples of different types of engagement in pandemic and post-pandemic conditions, advantages and critiques of new hybrid ways of participation will be given.
PB - Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade
C3 - Book of abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI IV, Belgrade, September 30 – October 1
T1 - Participatory planning in the post-pandemic period – towards new stakeholder communication
SP - 63
ER - 
@conference{
author = "Nenković-Riznić, Marina and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2022",
abstract = "Participatory planning, as a way to reform spatial and urban planning and design during the global pandemic of virus COVID - 19 in 2020 is undergoing a serious transformation, not only in form, appearance, but also in the essential, significant sense. In this regard, the current paradigms of the need for active public participation directly related to spatial and urban planning and decision-making through public workshops, round tables, discussions and debates that require the physical presence of participants are changing. Having that in mind new participatory settings are defined and they are migrating to virtual space. New circumstances raise the question of continuing active participation activities in a (permanently?) changed environment and defining new, hybrid ways of engaging stakeholders in participatory planning activities. Thus, the participatory tools and instruments used in the pre-pandemic are changing significantly, opening new opportunities for the active participation of experts in projects of wider community importance.
The paper will consider previous ways of engaging stakeholders in spatial and urban planning processes, as well as opportunities to change the participatory paradigm, which may now include hiring remote experts, where territorial distance is no longer an obstacle to participation. Through examples of different types of engagement in pandemic and post-pandemic conditions, advantages and critiques of new hybrid ways of participation will be given.",
publisher = "Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade",
journal = "Book of abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI IV, Belgrade, September 30 – October 1",
title = "Participatory planning in the post-pandemic period – towards new stakeholder communication",
pages = "63"
}
Nenković-Riznić, M.,& Simonović Alfirević, S.. (2022). Participatory planning in the post-pandemic period – towards new stakeholder communication. in Book of abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI IV, Belgrade, September 30 – October 1
Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade., 63.
Nenković-Riznić M, Simonović Alfirević S. Participatory planning in the post-pandemic period – towards new stakeholder communication. in Book of abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI IV, Belgrade, September 30 – October 1. 2022;:63..
Nenković-Riznić, Marina, Simonović Alfirević, Sanja, "Participatory planning in the post-pandemic period – towards new stakeholder communication" in Book of abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI IV, Belgrade, September 30 – October 1 (2022):63.

The criteria and indicators for defining the social aspects in spatial planning of mining regions

Maričić, Tamara; Pantić, Marijana; Nenković-Riznić, Marina

(Bor : Mining and Metallurgy Institute Bor, 2022)

TY - CONF
AU - Maričić, Tamara
AU - Pantić, Marijana
AU - Nenković-Riznić, Marina
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/652
AB - Development in regions with extensive mineral extraction leads to employment increase with economic and demographic growth on the local and regional level, as well as numerous negative effects during and after the extraction period. This paper reviews and systematizes social impact methodologies, criteria, and indicators for mining regions. The research indicates the necessity of analyzing social impacts based on communication and cooperation with the local community. There is an evident need for an ex-post study that applies social impact assessment techniques and indicators for decision-making improvement.
PB - Bor : Mining and Metallurgy Institute Bor
C3 - International october Conference on Mining and Metallurgy
T1 - The criteria and indicators for defining the social aspects in spatial planning of mining regions
VL - 53
SP - 19
EP - 24
ER - 
@conference{
author = "Maričić, Tamara and Pantić, Marijana and Nenković-Riznić, Marina",
year = "2022",
abstract = "Development in regions with extensive mineral extraction leads to employment increase with economic and demographic growth on the local and regional level, as well as numerous negative effects during and after the extraction period. This paper reviews and systematizes social impact methodologies, criteria, and indicators for mining regions. The research indicates the necessity of analyzing social impacts based on communication and cooperation with the local community. There is an evident need for an ex-post study that applies social impact assessment techniques and indicators for decision-making improvement.",
publisher = "Bor : Mining and Metallurgy Institute Bor",
journal = "International october Conference on Mining and Metallurgy",
title = "The criteria and indicators for defining the social aspects in spatial planning of mining regions",
volume = "53",
pages = "19-24"
}
Maričić, T., Pantić, M.,& Nenković-Riznić, M.. (2022). The criteria and indicators for defining the social aspects in spatial planning of mining regions. in International october Conference on Mining and Metallurgy
Bor : Mining and Metallurgy Institute Bor., 53, 19-24.
Maričić T, Pantić M, Nenković-Riznić M. The criteria and indicators for defining the social aspects in spatial planning of mining regions. in International october Conference on Mining and Metallurgy. 2022;53:19-24..
Maričić, Tamara, Pantić, Marijana, Nenković-Riznić, Marina, "The criteria and indicators for defining the social aspects in spatial planning of mining regions" in International october Conference on Mining and Metallurgy, 53 (2022):19-24.

Proposal of the New Nomenclature in Planning for Adaptation to Climate Change at the Level of Local Self-Government Units (LSGU) in Serbia

Nenković-Riznić, Marina; Pucar, Mila; Brankov, Borjan

(Zagreb : IRASA – International Research Academy of Science and Art Department for the Republic of Croatia, 2021)

TY - CONF
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Pucar, Mila
AU - Brankov, Borjan
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/698
AB - The impact of climate change on the implementation of various activities in Serbia is evident. The new living conditions impose a change on the existing paradigm of spatial planning and management. In addition to numerous initiatives for the adoption of strategic and legislative acts at the national level, it is necessary to simultaneously define an adequate system of horizontal and vertical planning. It would include the development of action plans for climate change adaptation at the local level, adoption of instructions, guidelines, manuals for the local government and population. Taking into account all national documents in the field of climate change and reduction of CO2 emissions (already adopted or in the process of adoption), this paper will propose a new nomenclature in planning for adaptation to climate change at the local level in Serbia. This would simplify the procedure for local government units to adequately respond to all risks arising from the growing consequences of climate change and enable an adequate response.
PB - Zagreb : IRASA – International Research Academy of Science and Art Department for the Republic of Croatia
C3 - Book of Proceedings / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III 2021
T1 - Proposal of the New Nomenclature in Planning for Adaptation to Climate Change at the Level of Local Self-Government Units (LSGU) in Serbia
SP - 261
EP - 268
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_698
ER - 
@conference{
author = "Nenković-Riznić, Marina and Pucar, Mila and Brankov, Borjan",
year = "2021",
abstract = "The impact of climate change on the implementation of various activities in Serbia is evident. The new living conditions impose a change on the existing paradigm of spatial planning and management. In addition to numerous initiatives for the adoption of strategic and legislative acts at the national level, it is necessary to simultaneously define an adequate system of horizontal and vertical planning. It would include the development of action plans for climate change adaptation at the local level, adoption of instructions, guidelines, manuals for the local government and population. Taking into account all national documents in the field of climate change and reduction of CO2 emissions (already adopted or in the process of adoption), this paper will propose a new nomenclature in planning for adaptation to climate change at the local level in Serbia. This would simplify the procedure for local government units to adequately respond to all risks arising from the growing consequences of climate change and enable an adequate response.",
publisher = "Zagreb : IRASA – International Research Academy of Science and Art Department for the Republic of Croatia",
journal = "Book of Proceedings / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III 2021",
title = "Proposal of the New Nomenclature in Planning for Adaptation to Climate Change at the Level of Local Self-Government Units (LSGU) in Serbia",
pages = "261-268",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_698"
}
Nenković-Riznić, M., Pucar, M.,& Brankov, B.. (2021). Proposal of the New Nomenclature in Planning for Adaptation to Climate Change at the Level of Local Self-Government Units (LSGU) in Serbia. in Book of Proceedings / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III 2021
Zagreb : IRASA – International Research Academy of Science and Art Department for the Republic of Croatia., 261-268.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_698
Nenković-Riznić M, Pucar M, Brankov B. Proposal of the New Nomenclature in Planning for Adaptation to Climate Change at the Level of Local Self-Government Units (LSGU) in Serbia. in Book of Proceedings / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III 2021. 2021;:261-268.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_698 .
Nenković-Riznić, Marina, Pucar, Mila, Brankov, Borjan, "Proposal of the New Nomenclature in Planning for Adaptation to Climate Change at the Level of Local Self-Government Units (LSGU) in Serbia" in Book of Proceedings / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III 2021 (2021):261-268,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_698 .

Zakonski okvir u oblasti energetske efikasnosti i OIE kao jedan od ključnih preduslova za održivi razvoj Srbije

Pucar, Mila; Brankov, Borjan; Stanojević, Ana; Nenković-Riznić, Marina

(Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), 2021)

TY - CONF
AU - Pucar, Mila
AU - Brankov, Borjan
AU - Stanojević, Ana
AU - Nenković-Riznić, Marina
PY - 2021
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/628
AB - Rad se bavi analizom dva od četiri zakona iz oblasti energetike koji su usvojeni aprila meseca 2021. godine i to: Zakonom o korišćenju obnovljivih izvora energije i Zakonom o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije. U radu su prikazana istraživanja koja se odnose na novine koje ovi zakoni donose, potrebne preduslove za njihovo sprovođenje i implementaciju, prepreke i mogućnosti na putu Srbije ka većoj primeni zelene energije, smanjenju emisija CO2 i održivom razvoju, u skladu i sa novim strateškim okvirima u ovoj oblasti (NERP, Strategija niskougljeničnog razvoja). Da bi se ovo ostvarilo, potrebno je doneti niz podzakonskih akata, kojima se u startu rešavaju brojne nedoumice. 
Rad se posebno bavi zakonskim preduslovima za sprovođenje ideje korišćenja obnovljivih izvora energije u stanovanju. Osim toga, u Nacrtu Nacionalne stambene strategije 2020-2030. ističe se da, s obzirom na činjenicu da je stambeni fond veliki potrošač energije, unapređenje energetskih svojstava ovog fonda predstavlja zadatak ne samo od nacionalnog, već i globalnog značaja (odnosi se na celokupan stambeni fond - višeporodično/kolektivno i porodično/individualno stanovanje). Prema pomenutoj Strategiji veliki udeo potrošnje energije troši se za grejanje, a sve više i za hlađenje stanova/kuća, a stalni rast ukupne potrošnje energije ukazuje na neracionalno i neodrživo korišćenja energije u sektoru stanovanja. Stoga unapređenje energetske efikasnosti i korišćenje obnovljivih izvora energije u stambenom sektoru predstavlja jedan od ključnih izazova za održivi razvoj Srbije u budućnosti. U radu se daju predlozi za permanentno, sistematsko i plansko obrazovanje, podizanje svesti građana o značaju primene i potencijalima OIE. Stimulisanje korišćenja ovog vida energije i primena energetske efikasnosti mora biti permanentna misija struke, nauke i politike. Stimulacija države kako kroz donešenu legislativu, tako i kroz praktične procedure koje neće biti previse komplikovane, i povoljne kredite, može omogućiti opredeljenje korisnika stambenih objekata i zajednica za ovaj vid proizvodnje energije.
AB - This paper analyses two of the four laws in the field of the energy sector that were adopted in April 2021: The Law on the Use of Renewable Energy Sources and the Law on Energy Efficiency and Rational Use of Energy. It presents research related to the improve-ments brought by these laws, the necessary preconditions for their implementation, potential obstacles and opportunities on Serbia's path to greater and wider use of green energy, re-duction of CO2 emissions, and sustainable development, following the new strategic frame-work in this area (NERP, Low Carbon Development Strategy). To achieve full potential and initially resolve numerous doubts, it is necessary to pass through bylaws.
The paper deals with the legal preconditions for implementing renewable energy sources in housing. In addition, in the Draft National Housing Strategy 2020-2030, it is pointed out that, given the fact that the housing sector is a big energy consumer, improving the energy performance of housing funds is a task not only of national but also global im-portance (refers to the entire housing market - multi-family/collective and family/individual housing). According to the mentioned Strategy, a large share of energy consumption is spent on heating, and more and more on the cooling of dwellings/houses. The constant growth of total energy consumption indicates irrational and unsustainable energy use in the housing sector. Therefore, improving energy efficiency and using renewable energy sources in the housing sector is one of the key challenges for Serbia's sustainable development in the fu-ture. The paper presents proposals for permanent, systematic, and planned education and raising citizens' awareness of the importance of implementation and the potential of RES. Stimulating the use of this type of energy and the application of energy efficiency must be a permanent mission of the profession, science, and politics. Stimulation of the state, both through the adopted legislation and through practical procedures that will not be overly complicated and through favorable loans, can enable the involvement of house owners and housing communities for this type of energy production.
PB - Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS)
PB - Beograd : Društvo za obnovljive izvore električne energije
C3 - Proceedings of 9th International conference on Renewable Electrical Power Sources
T1 - Zakonski okvir u oblasti energetske efikasnosti i OIE kao jedan od ključnih preduslova za održivi razvoj Srbije
T1 - The legal framework in the field of Energy Efficiency and RES as one of the key precondi-tions for the sustainable development of Serbia
SP - 153
EP - 163
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_628
ER - 
@conference{
author = "Pucar, Mila and Brankov, Borjan and Stanojević, Ana and Nenković-Riznić, Marina",
year = "2021",
abstract = "Rad se bavi analizom dva od četiri zakona iz oblasti energetike koji su usvojeni aprila meseca 2021. godine i to: Zakonom o korišćenju obnovljivih izvora energije i Zakonom o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije. U radu su prikazana istraživanja koja se odnose na novine koje ovi zakoni donose, potrebne preduslove za njihovo sprovođenje i implementaciju, prepreke i mogućnosti na putu Srbije ka većoj primeni zelene energije, smanjenju emisija CO2 i održivom razvoju, u skladu i sa novim strateškim okvirima u ovoj oblasti (NERP, Strategija niskougljeničnog razvoja). Da bi se ovo ostvarilo, potrebno je doneti niz podzakonskih akata, kojima se u startu rešavaju brojne nedoumice. 
Rad se posebno bavi zakonskim preduslovima za sprovođenje ideje korišćenja obnovljivih izvora energije u stanovanju. Osim toga, u Nacrtu Nacionalne stambene strategije 2020-2030. ističe se da, s obzirom na činjenicu da je stambeni fond veliki potrošač energije, unapređenje energetskih svojstava ovog fonda predstavlja zadatak ne samo od nacionalnog, već i globalnog značaja (odnosi se na celokupan stambeni fond - višeporodično/kolektivno i porodično/individualno stanovanje). Prema pomenutoj Strategiji veliki udeo potrošnje energije troši se za grejanje, a sve više i za hlađenje stanova/kuća, a stalni rast ukupne potrošnje energije ukazuje na neracionalno i neodrživo korišćenja energije u sektoru stanovanja. Stoga unapređenje energetske efikasnosti i korišćenje obnovljivih izvora energije u stambenom sektoru predstavlja jedan od ključnih izazova za održivi razvoj Srbije u budućnosti. U radu se daju predlozi za permanentno, sistematsko i plansko obrazovanje, podizanje svesti građana o značaju primene i potencijalima OIE. Stimulisanje korišćenja ovog vida energije i primena energetske efikasnosti mora biti permanentna misija struke, nauke i politike. Stimulacija države kako kroz donešenu legislativu, tako i kroz praktične procedure koje neće biti previse komplikovane, i povoljne kredite, može omogućiti opredeljenje korisnika stambenih objekata i zajednica za ovaj vid proizvodnje energije., This paper analyses two of the four laws in the field of the energy sector that were adopted in April 2021: The Law on the Use of Renewable Energy Sources and the Law on Energy Efficiency and Rational Use of Energy. It presents research related to the improve-ments brought by these laws, the necessary preconditions for their implementation, potential obstacles and opportunities on Serbia's path to greater and wider use of green energy, re-duction of CO2 emissions, and sustainable development, following the new strategic frame-work in this area (NERP, Low Carbon Development Strategy). To achieve full potential and initially resolve numerous doubts, it is necessary to pass through bylaws.
The paper deals with the legal preconditions for implementing renewable energy sources in housing. In addition, in the Draft National Housing Strategy 2020-2030, it is pointed out that, given the fact that the housing sector is a big energy consumer, improving the energy performance of housing funds is a task not only of national but also global im-portance (refers to the entire housing market - multi-family/collective and family/individual housing). According to the mentioned Strategy, a large share of energy consumption is spent on heating, and more and more on the cooling of dwellings/houses. The constant growth of total energy consumption indicates irrational and unsustainable energy use in the housing sector. Therefore, improving energy efficiency and using renewable energy sources in the housing sector is one of the key challenges for Serbia's sustainable development in the fu-ture. The paper presents proposals for permanent, systematic, and planned education and raising citizens' awareness of the importance of implementation and the potential of RES. Stimulating the use of this type of energy and the application of energy efficiency must be a permanent mission of the profession, science, and politics. Stimulation of the state, both through the adopted legislation and through practical procedures that will not be overly complicated and through favorable loans, can enable the involvement of house owners and housing communities for this type of energy production.",
publisher = "Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), Beograd : Društvo za obnovljive izvore električne energije",
journal = "Proceedings of 9th International conference on Renewable Electrical Power Sources",
title = "Zakonski okvir u oblasti energetske efikasnosti i OIE kao jedan od ključnih preduslova za održivi razvoj Srbije, The legal framework in the field of Energy Efficiency and RES as one of the key precondi-tions for the sustainable development of Serbia",
pages = "153-163",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_628"
}
Pucar, M., Brankov, B., Stanojević, A.,& Nenković-Riznić, M.. (2021). Zakonski okvir u oblasti energetske efikasnosti i OIE kao jedan od ključnih preduslova za održivi razvoj Srbije. in Proceedings of 9th International conference on Renewable Electrical Power Sources
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS)., 153-163.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_628
Pucar M, Brankov B, Stanojević A, Nenković-Riznić M. Zakonski okvir u oblasti energetske efikasnosti i OIE kao jedan od ključnih preduslova za održivi razvoj Srbije. in Proceedings of 9th International conference on Renewable Electrical Power Sources. 2021;:153-163.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_628 .
Pucar, Mila, Brankov, Borjan, Stanojević, Ana, Nenković-Riznić, Marina, "Zakonski okvir u oblasti energetske efikasnosti i OIE kao jedan od ključnih preduslova za održivi razvoj Srbije" in Proceedings of 9th International conference on Renewable Electrical Power Sources (2021):153-163,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_628 .

Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP)

Ненковић-Ризнић, Марина; Пуцар, Мила; Симоновић Алфиревић, Сања; Петровић, Снежана; Пантић, Маријана

(Ниш : Удружење урбаниста Србије, 2021, 2021)

TY - GEN
AU - Ненковић-Ризнић, Марина
AU - Пуцар, Мила
AU - Симоновић Алфиревић, Сања
AU - Петровић, Снежана
AU - Пантић, Маријана
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/712
AB - СПУ Акционог планa за одрживе енергије и климу за град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP) анализирала је постојеће стање животне средине, заштите природних вредности и непокретних културних добара у Београду, као и заштита здравља и квалитета живота становника на подручју обухваћеном Плановима, значај и карактеристике Планова, карактеристике утицаја планираних садржаја и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја Планова на животну средину, а узимајући у обзир стратешке циљеве и активности које су прописане овим Акционим плановима, чијом израдом је кординирала компанија Mott MacDonald Ltd из Уједињеног краљевства
AB - SЕАs of the Action Plan for Sustainable Energy and Climate for the City of Belgrade (SECAP) and Green City Action Plan for Belgrade (GCAP) analyzed the current state of the environment, protection of natural values and immovable cultural goods in Belgrade, as well as protection of health and quality of life in the area covered by the Plans, significance and characteristics of the Plans, characteristics of the impact of planned contents and other issues and problems of environmental protection in accordance with the criteria for determining possible significant impacts of the Action Plans on the environment, and taking into account strategic goals and activities, which was coordinated by Mott MacDonald Ltd from the United Kingdom.
PB - Ниш : Удружење урбаниста Србије, 2021
T2 - Kаталог изложбе: 30. Међународни салон Урбанизма 2021, Ниш, 8-13. новембар 2021.
T1 - Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP)
T1 - Strategic environmental assessment (SEA) for Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) and Green City Action plan (GCAP)
SP - 140
EP - 140
ER - 
@misc{
author = "Ненковић-Ризнић, Марина and Пуцар, Мила and Симоновић Алфиревић, Сања and Петровић, Снежана and Пантић, Маријана",
year = "2021",
abstract = "СПУ Акционог планa за одрживе енергије и климу за град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP) анализирала је постојеће стање животне средине, заштите природних вредности и непокретних културних добара у Београду, као и заштита здравља и квалитета живота становника на подручју обухваћеном Плановима, значај и карактеристике Планова, карактеристике утицаја планираних садржаја и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја Планова на животну средину, а узимајући у обзир стратешке циљеве и активности које су прописане овим Акционим плановима, чијом израдом је кординирала компанија Mott MacDonald Ltd из Уједињеног краљевства, SЕАs of the Action Plan for Sustainable Energy and Climate for the City of Belgrade (SECAP) and Green City Action Plan for Belgrade (GCAP) analyzed the current state of the environment, protection of natural values and immovable cultural goods in Belgrade, as well as protection of health and quality of life in the area covered by the Plans, significance and characteristics of the Plans, characteristics of the impact of planned contents and other issues and problems of environmental protection in accordance with the criteria for determining possible significant impacts of the Action Plans on the environment, and taking into account strategic goals and activities, which was coordinated by Mott MacDonald Ltd from the United Kingdom.",
publisher = "Ниш : Удружење урбаниста Србије, 2021",
journal = "Kаталог изложбе: 30. Међународни салон Урбанизма 2021, Ниш, 8-13. новембар 2021.",
title = "Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP), Strategic environmental assessment (SEA) for Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) and Green City Action plan (GCAP)",
pages = "140-140"
}
Ненковић-Ризнић, М., Пуцар, М., Симоновић Алфиревић, С., Петровић, С.,& Пантић, М.. (2021). Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP). in Kаталог изложбе: 30. Међународни салон Урбанизма 2021, Ниш, 8-13. новембар 2021.
Ниш : Удружење урбаниста Србије, 2021., 140-140.
Ненковић-Ризнић М, Пуцар М, Симоновић Алфиревић С, Петровић С, Пантић М. Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP). in Kаталог изложбе: 30. Међународни салон Урбанизма 2021, Ниш, 8-13. новембар 2021.. 2021;:140-140..
Ненковић-Ризнић, Марина, Пуцар, Мила, Симоновић Алфиревић, Сања, Петровић, Снежана, Пантић, Маријана, "Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP)" in Kаталог изложбе: 30. Међународни салон Урбанизма 2021, Ниш, 8-13. новембар 2021. (2021):140-140.

New Methodology in Green City Planning - the Way to Sustainable Urban Development

Pucar, Mila; Simonović Alfirević, Sanja; Nenković-Riznić, Marina; Petrović, Snežana

(Zagreb : IRASA – International Research Academy of Science and Art Department for the Republic of Croatia, 2021)

TY - CONF
AU - Pucar, Mila
AU - Simonović Alfirević, Sanja
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Petrović, Snežana
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/671
AB - In 2018, the City of Belgrade signed the Covenant of Mayors for Climate and Energy in order to reduce carbon dioxide (CO2) emissions by at least 40% and enhance the city’s resilience to the effects of climate change by 2030. To implement these goals, a team (authors of this paper) was formed to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) based on the results of the Baseline Emission Inventory (BEI) and Vulnerability and Risk Assessment (VRA). The VRA involved determining CO2 emissions using an approach based on a series of activities and the reduction of GHG emissions. The impact of the provided climate change mitigation measures was assessed on the basis of a hypothetical baseline scenario (increase in demand in the BEI sectors and socioeconomic parameters). To achieve the mitigation objectives, it is necessary to implement projects in the field of energy efficiency, expand district heating, introduce renewable energy sources in the energy potential of the city, rationalize public lighting and traffic, and continue with intensive urban greening.
PB - Zagreb : IRASA – International Research Academy of Science and Art Department for the Republic of Croatia
C3 - Book of Abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III
T1 - New Methodology in Green City Planning - the Way to Sustainable Urban Development
SP - 47
ER - 
@conference{
author = "Pucar, Mila and Simonović Alfirević, Sanja and Nenković-Riznić, Marina and Petrović, Snežana",
year = "2021",
abstract = "In 2018, the City of Belgrade signed the Covenant of Mayors for Climate and Energy in order to reduce carbon dioxide (CO2) emissions by at least 40% and enhance the city’s resilience to the effects of climate change by 2030. To implement these goals, a team (authors of this paper) was formed to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) based on the results of the Baseline Emission Inventory (BEI) and Vulnerability and Risk Assessment (VRA). The VRA involved determining CO2 emissions using an approach based on a series of activities and the reduction of GHG emissions. The impact of the provided climate change mitigation measures was assessed on the basis of a hypothetical baseline scenario (increase in demand in the BEI sectors and socioeconomic parameters). To achieve the mitigation objectives, it is necessary to implement projects in the field of energy efficiency, expand district heating, introduce renewable energy sources in the energy potential of the city, rationalize public lighting and traffic, and continue with intensive urban greening.",
publisher = "Zagreb : IRASA – International Research Academy of Science and Art Department for the Republic of Croatia",
journal = "Book of Abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III",
title = "New Methodology in Green City Planning - the Way to Sustainable Urban Development",
pages = "47"
}
Pucar, M., Simonović Alfirević, S., Nenković-Riznić, M.,& Petrović, S.. (2021). New Methodology in Green City Planning - the Way to Sustainable Urban Development. in Book of Abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III
Zagreb : IRASA – International Research Academy of Science and Art Department for the Republic of Croatia., 47.
Pucar M, Simonović Alfirević S, Nenković-Riznić M, Petrović S. New Methodology in Green City Planning - the Way to Sustainable Urban Development. in Book of Abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III. 2021;:47..
Pucar, Mila, Simonović Alfirević, Sanja, Nenković-Riznić, Marina, Petrović, Snežana, "New Methodology in Green City Planning - the Way to Sustainable Urban Development" in Book of Abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III (2021):47.

New Methodology in Green City Planning - the Way to Sustainable Urban Development

Pucar, Mila; Simonović Alfirević, Sanja; Nenković-Riznić, Marina; Petrović, Snežana

(Zagreb : IRASA – International Research Academy of Science and Art Department for the Republic of Croatia, 2021)

TY - CONF
AU - Pucar, Mila
AU - Simonović Alfirević, Sanja
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Petrović, Snežana
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/668
AB - In 2018, the City of Belgrade signed the Covenant of Mayors for Climate and Energy in order to reduce carbon dioxide (CO2) emissions by at least 40% and enhance the city’s resilience to the effects of climate change by 2030. To implement these goals, a team (authors of this paper) was formed to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) based on the results of the Baseline Emission Inventory (BEI) and Vulnerability and Risk Assessment (VRA). The VRA involved determining CO2 emissions using an approach based on a series of activities and the reduction of GHG emissions. The impact of the provided climate change mitigation measures was assessed on the basis of a hypothetical baseline scenario (increase in demand in the BEI sectors and socioeconomic parameters). To achieve the mitigation objectives, it is necessary to implement projects in the field of energy efficiency, expand district heating, introduce renewable energy sources in the energy potential of the city, rationalize public lighting and traffic, and continue with intensive urban greening.
PB - Zagreb : IRASA – International Research Academy of Science and Art Department for the Republic of Croatia
C3 - Book of Proceedings / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III 2021
T1 - New Methodology in Green City Planning - the Way to Sustainable Urban Development
SP - 386
EP - 392
ER - 
@conference{
author = "Pucar, Mila and Simonović Alfirević, Sanja and Nenković-Riznić, Marina and Petrović, Snežana",
year = "2021",
abstract = "In 2018, the City of Belgrade signed the Covenant of Mayors for Climate and Energy in order to reduce carbon dioxide (CO2) emissions by at least 40% and enhance the city’s resilience to the effects of climate change by 2030. To implement these goals, a team (authors of this paper) was formed to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) based on the results of the Baseline Emission Inventory (BEI) and Vulnerability and Risk Assessment (VRA). The VRA involved determining CO2 emissions using an approach based on a series of activities and the reduction of GHG emissions. The impact of the provided climate change mitigation measures was assessed on the basis of a hypothetical baseline scenario (increase in demand in the BEI sectors and socioeconomic parameters). To achieve the mitigation objectives, it is necessary to implement projects in the field of energy efficiency, expand district heating, introduce renewable energy sources in the energy potential of the city, rationalize public lighting and traffic, and continue with intensive urban greening.",
publisher = "Zagreb : IRASA – International Research Academy of Science and Art Department for the Republic of Croatia",
journal = "Book of Proceedings / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III 2021",
title = "New Methodology in Green City Planning - the Way to Sustainable Urban Development",
pages = "386-392"
}
Pucar, M., Simonović Alfirević, S., Nenković-Riznić, M.,& Petrović, S.. (2021). New Methodology in Green City Planning - the Way to Sustainable Urban Development. in Book of Proceedings / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III 2021
Zagreb : IRASA – International Research Academy of Science and Art Department for the Republic of Croatia., 386-392.
Pucar M, Simonović Alfirević S, Nenković-Riznić M, Petrović S. New Methodology in Green City Planning - the Way to Sustainable Urban Development. in Book of Proceedings / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III 2021. 2021;:386-392..
Pucar, Mila, Simonović Alfirević, Sanja, Nenković-Riznić, Marina, Petrović, Snežana, "New Methodology in Green City Planning - the Way to Sustainable Urban Development" in Book of Proceedings / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III 2021 (2021):386-392.

Истраживања у оквиру израде Акционог плана за зелени град – Град Београд (GCAP) и Акционог плана за одрживу енергију и климу за Град Београд (SECAP)

Pucar, Mila; Simonović Alfirević, Sanja; Pantić, Marijana; Nenković-Riznić, Marina; Petrović, Snežana

(Niš: Udruženje urbanista Srbije, 2021)

TY - CONF
AU - Pucar, Mila
AU - Simonović Alfirević, Sanja
AU - Pantić, Marijana
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Petrović, Snežana
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/644
AB - Град Београд је 2018. год потписао Споразум градоначелника (C ) за климу и енергију се обавезао да ће до 2030. смањити ине оМ чиме године (1) емисиј угљендиоксида (CO2) у одабраним секторима за најмање 40%, повећати отпорност града на утицаје климатских промена и обезбедити у (2) (3) сигуран приступ одрживој енергији. Да би се то спровело, израд Акцион план за зелени град и обновљивој приступило се и ог а и Акционог плана (GCAP) за одрживу енергију и климу ( . У изради оба Акциона плана радили су ови из различитих институција из Србије и света којима је SECAP тим експерата ) , кординирала компанија из Уједињеног краљевства. Део експертских тимова чинили су и истраживачи ИАУС-а са спољним Mott MacDonald Ltd сарадницима.
AB - The City of Belgrade signed the Covenant of Mayors for Climate and Energy in 2018, thus obliging itself to: (1) reduce CO2 emission in selected sectors by at least 40%, (2) increase resilience towards climate change and (3) secure access to sustainable and renewable energy by 2030. To achieve this, the creation of the Green City Action Plan and the Sustainable Energy and Climate Action Plan commenced. Teams of experts from Serbia and other countries were involved in the creation of both Action plans coordinated by Mott MacDonald Ltd of the United Kingdom. One of the expert teams included researchers from the IAUS and th , eir external associates.
PB - Niš: Udruženje urbanista Srbije
C3 - 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-13 November 2021
T1 - Истраживања у оквиру израде Акционог плана за зелени град – Град Београд (GCAP) и Акционог плана за одрживу енергију и климу за Град Београд (SECAP)
T1 - Research for the GCAP – Green City Action Plan for City of Belgrade and the SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan
SP - 07.05
EP - 07.05
ER - 
@conference{
author = "Pucar, Mila and Simonović Alfirević, Sanja and Pantić, Marijana and Nenković-Riznić, Marina and Petrović, Snežana",
year = "2021",
abstract = "Град Београд је 2018. год потписао Споразум градоначелника (C ) за климу и енергију се обавезао да ће до 2030. смањити ине оМ чиме године (1) емисиј угљендиоксида (CO2) у одабраним секторима за најмање 40%, повећати отпорност града на утицаје климатских промена и обезбедити у (2) (3) сигуран приступ одрживој енергији. Да би се то спровело, израд Акцион план за зелени град и обновљивој приступило се и ог а и Акционог плана (GCAP) за одрживу енергију и климу ( . У изради оба Акциона плана радили су ови из различитих институција из Србије и света којима је SECAP тим експерата ) , кординирала компанија из Уједињеног краљевства. Део експертских тимова чинили су и истраживачи ИАУС-а са спољним Mott MacDonald Ltd сарадницима., The City of Belgrade signed the Covenant of Mayors for Climate and Energy in 2018, thus obliging itself to: (1) reduce CO2 emission in selected sectors by at least 40%, (2) increase resilience towards climate change and (3) secure access to sustainable and renewable energy by 2030. To achieve this, the creation of the Green City Action Plan and the Sustainable Energy and Climate Action Plan commenced. Teams of experts from Serbia and other countries were involved in the creation of both Action plans coordinated by Mott MacDonald Ltd of the United Kingdom. One of the expert teams included researchers from the IAUS and th , eir external associates.",
publisher = "Niš: Udruženje urbanista Srbije",
journal = "30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-13 November 2021",
title = "Истраживања у оквиру израде Акционог плана за зелени град – Град Београд (GCAP) и Акционог плана за одрживу енергију и климу за Град Београд (SECAP), Research for the GCAP – Green City Action Plan for City of Belgrade and the SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan",
pages = "07.05-07.05"
}
Pucar, M., Simonović Alfirević, S., Pantić, M., Nenković-Riznić, M.,& Petrović, S.. (2021). Истраживања у оквиру израде Акционог плана за зелени град – Град Београд (GCAP) и Акционог плана за одрживу енергију и климу за Град Београд (SECAP). in 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-13 November 2021
Niš: Udruženje urbanista Srbije., 07.05-07.05.
Pucar M, Simonović Alfirević S, Pantić M, Nenković-Riznić M, Petrović S. Истраживања у оквиру израде Акционог плана за зелени град – Град Београд (GCAP) и Акционог плана за одрживу енергију и климу за Град Београд (SECAP). in 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-13 November 2021. 2021;:07.05-07.05..
Pucar, Mila, Simonović Alfirević, Sanja, Pantić, Marijana, Nenković-Riznić, Marina, Petrović, Snežana, "Истраживања у оквиру израде Акционог плана за зелени град – Град Београд (GCAP) и Акционог плана за одрживу енергију и климу за Град Београд (SECAP)" in 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-13 November 2021 (2021):07.05-07.05.

Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за Град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP)

Nenković-Riznić, Marina; Pucar, Mila; Simonović Alfirević, Sanja; Petrović, Snežana; Pantić, Marijana

(Niš : Udruženje urbanista Srbije, 2021)

TY - GEN
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Pucar, Mila
AU - Simonović Alfirević, Sanja
AU - Petrović, Snežana
AU - Pantić, Marijana
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/635
AB - СПУ Акционог план одрживе енергије и климу за град Београд Акционог плана за зелени град за Београд ла је a за (SECAP) и (GCAP) анализира постојеће стање животне средине, заштите природних вредности и непокретних културних добара у Београду, као и заштита здравља и квалитета живота становника на подручју обухваћеном Плановима, значај и карактеристике Планова, карактеристике утицаја планираних садржаја и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја Планова на животну средину, а узимајући у обзир стратешке циљеве и активности које су прописане овим Акционим плановима, чијом израдом је кординирала компанија Mott MacDonald Ltd .
AB - S of the Action Plan for Sustainable Energy and Climate for the City of Belgrade (SECAP) and Green City Action Plan for Belgrade (GCAP) analyzed the ЕАs current state of the environment, protection of natural values and immovable cultural goods in Belgrade, as well as protection of health and quality of life in the area covered by the Plans, significance and characteristics of the Plans, characteristics of the impact of planned contents and other issues and problems of environmental protection in accordance with the criteria for determining possible significant impacts of the Action Plans on the environment, and taking into account strategic goals and activities which was coordinated by Mott MacDonald Ltd from the United Kingdom.
PB - Niš : Udruženje urbanista Srbije
T2 - 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-1 3 November 2021
T1 - Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за Град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP)
T1 - Strategic Environmental Assessment (SEA) for Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) and Green City Action Plan (GCAP)
SP - 08.05
EP - 08.05
ER - 
@misc{
author = "Nenković-Riznić, Marina and Pucar, Mila and Simonović Alfirević, Sanja and Petrović, Snežana and Pantić, Marijana",
year = "2021",
abstract = "СПУ Акционог план одрживе енергије и климу за град Београд Акционог плана за зелени град за Београд ла је a за (SECAP) и (GCAP) анализира постојеће стање животне средине, заштите природних вредности и непокретних културних добара у Београду, као и заштита здравља и квалитета живота становника на подручју обухваћеном Плановима, значај и карактеристике Планова, карактеристике утицаја планираних садржаја и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја Планова на животну средину, а узимајући у обзир стратешке циљеве и активности које су прописане овим Акционим плановима, чијом израдом је кординирала компанија Mott MacDonald Ltd ., S of the Action Plan for Sustainable Energy and Climate for the City of Belgrade (SECAP) and Green City Action Plan for Belgrade (GCAP) analyzed the ЕАs current state of the environment, protection of natural values and immovable cultural goods in Belgrade, as well as protection of health and quality of life in the area covered by the Plans, significance and characteristics of the Plans, characteristics of the impact of planned contents and other issues and problems of environmental protection in accordance with the criteria for determining possible significant impacts of the Action Plans on the environment, and taking into account strategic goals and activities which was coordinated by Mott MacDonald Ltd from the United Kingdom.",
publisher = "Niš : Udruženje urbanista Srbije",
journal = "30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-1 3 November 2021",
title = "Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за Град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP), Strategic Environmental Assessment (SEA) for Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) and Green City Action Plan (GCAP)",
pages = "08.05-08.05"
}
Nenković-Riznić, M., Pucar, M., Simonović Alfirević, S., Petrović, S.,& Pantić, M.. (2021). Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за Град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP). in 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-1 3 November 2021
Niš : Udruženje urbanista Srbije., 08.05-08.05.
Nenković-Riznić M, Pucar M, Simonović Alfirević S, Petrović S, Pantić M. Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за Град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP). in 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-1 3 November 2021. 2021;:08.05-08.05..
Nenković-Riznić, Marina, Pucar, Mila, Simonović Alfirević, Sanja, Petrović, Snežana, Pantić, Marijana, "Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за Град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP)" in 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-1 3 November 2021 (2021):08.05-08.05.

Hospitals` disaster resilience on the case of healthcare institutions of small capacity

Nenković-Riznić, Marina; Brankov, Borjan; Petrović, Snežana; Pucar, Mila

(Belgrade : IRASA- International Research Academy of Science and Art Belgrade, 2020)

TY - CONF
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Brankov, Borjan
AU - Petrović, Snežana
AU - Pucar, Mila
PY - 2020
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/604
AB - In case of disasters, caused by natural hazards or antrophogene factors, it is important to preserve the function of health institutions. The World Health Organization has developed the HSI (Hospital Safety Index) method that can categorize a healthcare facility in terms of disaster safety in a simple and relatively reliable way. If a healthcare facility has a smaller capacity (up to 20 beds) it can be assessed using a simplified method of HSI according to the recommendations of the World Health Organization. By assessing the list of elements according to the recommendations, the potential weaknesses of the facilities that can lead to security threats can be preliminarily identified. On that basis, emergency interventions could also be defined in order to increase the safety of the healthcare facility. Paper uses methods (the standard HSI method and the method applied to small-capacity hospitals) for assessing the resistance on the selected case of a low capacity healthcare facility in Belgrade.
PB - Belgrade : IRASA- International Research Academy of Science and Art Belgrade
C3 - Book of Abstracts of IRASA Second International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI II
T1 - Hospitals` disaster resilience on the case of healthcare institutions of small capacity
EP - 75
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_604
ER - 
@conference{
author = "Nenković-Riznić, Marina and Brankov, Borjan and Petrović, Snežana and Pucar, Mila",
year = "2020",
abstract = "In case of disasters, caused by natural hazards or antrophogene factors, it is important to preserve the function of health institutions. The World Health Organization has developed the HSI (Hospital Safety Index) method that can categorize a healthcare facility in terms of disaster safety in a simple and relatively reliable way. If a healthcare facility has a smaller capacity (up to 20 beds) it can be assessed using a simplified method of HSI according to the recommendations of the World Health Organization. By assessing the list of elements according to the recommendations, the potential weaknesses of the facilities that can lead to security threats can be preliminarily identified. On that basis, emergency interventions could also be defined in order to increase the safety of the healthcare facility. Paper uses methods (the standard HSI method and the method applied to small-capacity hospitals) for assessing the resistance on the selected case of a low capacity healthcare facility in Belgrade.",
publisher = "Belgrade : IRASA- International Research Academy of Science and Art Belgrade",
journal = "Book of Abstracts of IRASA Second International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI II",
title = "Hospitals` disaster resilience on the case of healthcare institutions of small capacity",
pages = "75",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_604"
}
Nenković-Riznić, M., Brankov, B., Petrović, S.,& Pucar, M.. (2020). Hospitals` disaster resilience on the case of healthcare institutions of small capacity. in Book of Abstracts of IRASA Second International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI II
Belgrade : IRASA- International Research Academy of Science and Art Belgrade..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_604
Nenković-Riznić M, Brankov B, Petrović S, Pucar M. Hospitals` disaster resilience on the case of healthcare institutions of small capacity. in Book of Abstracts of IRASA Second International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI II. 2020;:null-75.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_604 .
Nenković-Riznić, Marina, Brankov, Borjan, Petrović, Snežana, Pucar, Mila, "Hospitals` disaster resilience on the case of healthcare institutions of small capacity" in Book of Abstracts of IRASA Second International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI II (2020),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_604 .

Residential space as changeable and resilient polygon for future living

Brankov, Borjan; Nenković-Riznić, Marina; Pucar, Mila

(Niš : Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Niš, 2020)

TY - CONF
AU - Brankov, Borjan
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Pucar, Mila
PY - 2020
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/580
AB - Communities today are faced with increasingly dynamic changes in the city and especially in their residential parts. It is important to consider how much residential space and its residents have the capacity to accept or endure the different aspects of changes (climate, social, environmental, functional, etc.). Although almost all changes at the city level are focused on public service facilities and spaces, the residential segment of the city is another major function that must be adequately adapted to the change.
In this regard, the research focuses on observing changes and opportunities for achieving resilience in multi-family housing. The premise of the paper is that changes manifest and can be differently absorbed/mitigated at different spatial levels within the residential complex. The paper, through a case study of a selected urban block in Belgrade, presents an analysis of three spatial levels of resilience and transformational possibilities: (1) level of the building, (2) surrounding of the building, and (3) the residential block. The assumption of the paper is that different spatial levels are interdependent in terms of the possibility of transformation and adaptability to different types of changes. 
The analysis of thrеe spatial levels in the paper shows that the spatial organization and the qualities of Block 22 can be a good base for adapting to different changes. Combining different responses to change in those spatial levels paper will show how the community and the urban block can be more resilient and can contribute to the general resilience of the city.
PB - Niš : Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Niš
C3 - Proceedings of Third International conference on urban planning – ICUP 2020
T1 - Residential space as changeable and resilient polygon for future living
SP - 73
EP - 79
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_580
ER - 
@conference{
author = "Brankov, Borjan and Nenković-Riznić, Marina and Pucar, Mila",
year = "2020",
abstract = "Communities today are faced with increasingly dynamic changes in the city and especially in their residential parts. It is important to consider how much residential space and its residents have the capacity to accept or endure the different aspects of changes (climate, social, environmental, functional, etc.). Although almost all changes at the city level are focused on public service facilities and spaces, the residential segment of the city is another major function that must be adequately adapted to the change.
In this regard, the research focuses on observing changes and opportunities for achieving resilience in multi-family housing. The premise of the paper is that changes manifest and can be differently absorbed/mitigated at different spatial levels within the residential complex. The paper, through a case study of a selected urban block in Belgrade, presents an analysis of three spatial levels of resilience and transformational possibilities: (1) level of the building, (2) surrounding of the building, and (3) the residential block. The assumption of the paper is that different spatial levels are interdependent in terms of the possibility of transformation and adaptability to different types of changes. 
The analysis of thrеe spatial levels in the paper shows that the spatial organization and the qualities of Block 22 can be a good base for adapting to different changes. Combining different responses to change in those spatial levels paper will show how the community and the urban block can be more resilient and can contribute to the general resilience of the city.",
publisher = "Niš : Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Niš",
journal = "Proceedings of Third International conference on urban planning – ICUP 2020",
title = "Residential space as changeable and resilient polygon for future living",
pages = "73-79",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_580"
}
Brankov, B., Nenković-Riznić, M.,& Pucar, M.. (2020). Residential space as changeable and resilient polygon for future living. in Proceedings of Third International conference on urban planning – ICUP 2020
Niš : Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Niš., 73-79.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_580
Brankov B, Nenković-Riznić M, Pucar M. Residential space as changeable and resilient polygon for future living. in Proceedings of Third International conference on urban planning – ICUP 2020. 2020;:73-79.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_580 .
Brankov, Borjan, Nenković-Riznić, Marina, Pucar, Mila, "Residential space as changeable and resilient polygon for future living" in Proceedings of Third International conference on urban planning – ICUP 2020 (2020):73-79,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_580 .

The possibilities for implementation of photovoltaic solar panels in multi-family housing areas

Brankov, Borjan; Stanojević, Ana; Nenković-Riznić, Marina; Pucar, Mila

(Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), 2020)

TY - CONF
AU - Brankov, Borjan
AU - Stanojević, Ana
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Pucar, Mila
PY - 2020
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/579
AB - Usled dinamičnije promene klime i porasta broja ljudi u gradovima obnovljivi izvori energije (OIE) sve više doprinose racionalnijem korišćenju energije. Imajući u vidu značaj koji upotreba OIE u stanovanju donosi u pogledu finansijske uštede i smanjenja emisije CO2, rad ispituje mogućnost upotrebe OIE u područjima višeporodičnog stanovanja sa aspekta sakupljanja i konverzije solarne energije odnosno implementacije fotovoltaičnih panela i generisanja električne energije. Kod višeporodičnog stanovanja, problem održivosti i primene OIE je složen zadatak, prvenstveno zbog postojećih načina korišćenja prostora i vlasništva koje je višeslojno, ali i postojanja potrebe za aktivnim uključenjem cele stambene zajednice u procesu donošenja odluka i pokretanja inicijativa. Istraživanje analizira prednosti i mane za postavljanje solarnih panela i to na krovovima i fasadama objekata, i u okviru zajedničkih otvorenih prostora u bloku, postavljanjem solarnih svetiljki, solarnog napajanja za električna vozila, solarnih punjača itd. Ispitivanje mogućnosti za korišćenje solarne energije sprovedeno je na primeru stambenog Bloka 29 na Novom Beogradu, urbanističkom analizom uz podršku odgovarajućih podataka o solarnoj radijaciji za analizirano područje i softvera Skelion i PVGIS-a za numeričku i grafičku ilustraciju količina energije koje je moguće dobiti postavljanjem fotonaponskih solarnih panela. Rad sagledava dva različita scenarija: kada se paneli instaliraju na krovovima stambenih objekata i kada se oni postavljaju na otvorenim prostorima, istovremeno analizirajući potencijale svakog od njih i preduslove za njihovu realizaciju u praksi. Dobijeni rezultati imaju za cilj da uporede kolicine elektricne energije dobijene proracunom za dva različita scenarija.
AB - Due to the increasingly dynamic climate change and the increase in the number of people in cities, renewable energy sources (RES) are contributing to a more rational use of energy. Given the importance that the use of RES in housing directly brings in terms of financial savings and reduction of CO2 emissions, the paper examines the possibility of using RES in multi-family housing from the aspect of solar energy collection and conversion respectively implementation of photovoltaic panels and electricity generation. In multi-family housing, the problem of sustainability and implementation of RES is a complex task, primarily due to the existing ways of using space and ownership, which is multi-layered, but also the need for the active involvement of the entire housing community in decision-making and initiatives. The research analyzes the advantages and disadvantages of installing solar panels on the rooftops and facades of buildings, and within the common open spaces in the block, by installing solar lamps, solar power for electric vehicles, solar chargers, etc. The examination of the possibilities for using solar energy was conducted on the example of the residential Block 29 in New Belgrade, using urban analysis supported by appropriate data on solar radiation for the analyzed area and Skelion software for a numerical and graphical illustration of the amount of energy that can be obtained by installing photovoltaic solar panels. The paper considers two different scenarios: when panels are installed on the roofs of buildings and when they are installed in open spaces, analyzing the potential of each and the prerequisites for their implementation in practice. The results aim to compare the quantities of electricity obtained by calculation for two different scenarios.
PB - Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS)
PB - Beograd : Društvo za obnovljive izvore energije
C3 - Proceedings of 8th International Conference on Renewable Electrical Power Sources
T1 - The possibilities for implementation of photovoltaic solar panels in multi-family housing areas
SP - 167
EP - 175
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_579
ER - 
@conference{
author = "Brankov, Borjan and Stanojević, Ana and Nenković-Riznić, Marina and Pucar, Mila",
year = "2020",
abstract = "Usled dinamičnije promene klime i porasta broja ljudi u gradovima obnovljivi izvori energije (OIE) sve više doprinose racionalnijem korišćenju energije. Imajući u vidu značaj koji upotreba OIE u stanovanju donosi u pogledu finansijske uštede i smanjenja emisije CO2, rad ispituje mogućnost upotrebe OIE u područjima višeporodičnog stanovanja sa aspekta sakupljanja i konverzije solarne energije odnosno implementacije fotovoltaičnih panela i generisanja električne energije. Kod višeporodičnog stanovanja, problem održivosti i primene OIE je složen zadatak, prvenstveno zbog postojećih načina korišćenja prostora i vlasništva koje je višeslojno, ali i postojanja potrebe za aktivnim uključenjem cele stambene zajednice u procesu donošenja odluka i pokretanja inicijativa. Istraživanje analizira prednosti i mane za postavljanje solarnih panela i to na krovovima i fasadama objekata, i u okviru zajedničkih otvorenih prostora u bloku, postavljanjem solarnih svetiljki, solarnog napajanja za električna vozila, solarnih punjača itd. Ispitivanje mogućnosti za korišćenje solarne energije sprovedeno je na primeru stambenog Bloka 29 na Novom Beogradu, urbanističkom analizom uz podršku odgovarajućih podataka o solarnoj radijaciji za analizirano područje i softvera Skelion i PVGIS-a za numeričku i grafičku ilustraciju količina energije koje je moguće dobiti postavljanjem fotonaponskih solarnih panela. Rad sagledava dva različita scenarija: kada se paneli instaliraju na krovovima stambenih objekata i kada se oni postavljaju na otvorenim prostorima, istovremeno analizirajući potencijale svakog od njih i preduslove za njihovu realizaciju u praksi. Dobijeni rezultati imaju za cilj da uporede kolicine elektricne energije dobijene proracunom za dva različita scenarija., Due to the increasingly dynamic climate change and the increase in the number of people in cities, renewable energy sources (RES) are contributing to a more rational use of energy. Given the importance that the use of RES in housing directly brings in terms of financial savings and reduction of CO2 emissions, the paper examines the possibility of using RES in multi-family housing from the aspect of solar energy collection and conversion respectively implementation of photovoltaic panels and electricity generation. In multi-family housing, the problem of sustainability and implementation of RES is a complex task, primarily due to the existing ways of using space and ownership, which is multi-layered, but also the need for the active involvement of the entire housing community in decision-making and initiatives. The research analyzes the advantages and disadvantages of installing solar panels on the rooftops and facades of buildings, and within the common open spaces in the block, by installing solar lamps, solar power for electric vehicles, solar chargers, etc. The examination of the possibilities for using solar energy was conducted on the example of the residential Block 29 in New Belgrade, using urban analysis supported by appropriate data on solar radiation for the analyzed area and Skelion software for a numerical and graphical illustration of the amount of energy that can be obtained by installing photovoltaic solar panels. The paper considers two different scenarios: when panels are installed on the roofs of buildings and when they are installed in open spaces, analyzing the potential of each and the prerequisites for their implementation in practice. The results aim to compare the quantities of electricity obtained by calculation for two different scenarios.",
publisher = "Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), Beograd : Društvo za obnovljive izvore energije",
journal = "Proceedings of 8th International Conference on Renewable Electrical Power Sources",
title = "The possibilities for implementation of photovoltaic solar panels in multi-family housing areas",
pages = "167-175",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_579"
}
Brankov, B., Stanojević, A., Nenković-Riznić, M.,& Pucar, M.. (2020). The possibilities for implementation of photovoltaic solar panels in multi-family housing areas. in Proceedings of 8th International Conference on Renewable Electrical Power Sources
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS)., 167-175.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_579
Brankov B, Stanojević A, Nenković-Riznić M, Pucar M. The possibilities for implementation of photovoltaic solar panels in multi-family housing areas. in Proceedings of 8th International Conference on Renewable Electrical Power Sources. 2020;:167-175.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_579 .
Brankov, Borjan, Stanojević, Ana, Nenković-Riznić, Marina, Pucar, Mila, "The possibilities for implementation of photovoltaic solar panels in multi-family housing areas" in Proceedings of 8th International Conference on Renewable Electrical Power Sources (2020):167-175,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_579 .

Establishing hospitals` disaster resilience on the case of healthcare institutions of small capacity

Nenković-Riznić, Marina; Brankov, Borjan; Pucar, Mila; Petrović, Snežana

(Belgrade : IRASA / International Research Academy of Science and Art, 2020)

TY - CONF
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Brankov, Borjan
AU - Pucar, Mila
AU - Petrović, Snežana
PY - 2020
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/567
AB - In case of disasters, caused by natural hazards or antrophogene factors, it is important to preserve the function of health institutions. The World Health Organization has developed the HSI (Hospital Safety Index) method that can categorize a healthcare facility in terms of disaster safety in a simple and relatively reliable way. If a healthcare facility has a smaller capacity (up to 20 beds) it can be assessed using a simplified method of HSI according to the recommendations of the World Health Organization. By assessing the list of elements according to the recommendations, the potential weaknesses of the facilities that can lead to security threats can be preliminarily identified. On that basis, emergency interventions could also be defined in order to increase the safety of the healthcare facility. Paper uses methods (the standard HSI method and the method applied to small-capacity hospitals) for assessing the resistance on the selected case of a low capacity healthcare facility in Belgrade.
PB - Belgrade : IRASA / International Research Academy of Science and Art
C3 - Science, Education, Technology and Innovation/SETI II 2020 Book of Proceedings
T1 - Establishing hospitals` disaster resilience on the case of healthcare institutions of small capacity
SP - 483
EP - 491
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_567
ER - 
@conference{
author = "Nenković-Riznić, Marina and Brankov, Borjan and Pucar, Mila and Petrović, Snežana",
year = "2020",
abstract = "In case of disasters, caused by natural hazards or antrophogene factors, it is important to preserve the function of health institutions. The World Health Organization has developed the HSI (Hospital Safety Index) method that can categorize a healthcare facility in terms of disaster safety in a simple and relatively reliable way. If a healthcare facility has a smaller capacity (up to 20 beds) it can be assessed using a simplified method of HSI according to the recommendations of the World Health Organization. By assessing the list of elements according to the recommendations, the potential weaknesses of the facilities that can lead to security threats can be preliminarily identified. On that basis, emergency interventions could also be defined in order to increase the safety of the healthcare facility. Paper uses methods (the standard HSI method and the method applied to small-capacity hospitals) for assessing the resistance on the selected case of a low capacity healthcare facility in Belgrade.",
publisher = "Belgrade : IRASA / International Research Academy of Science and Art",
journal = "Science, Education, Technology and Innovation/SETI II 2020 Book of Proceedings",
title = "Establishing hospitals` disaster resilience on the case of healthcare institutions of small capacity",
pages = "483-491",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_567"
}
Nenković-Riznić, M., Brankov, B., Pucar, M.,& Petrović, S.. (2020). Establishing hospitals` disaster resilience on the case of healthcare institutions of small capacity. in Science, Education, Technology and Innovation/SETI II 2020 Book of Proceedings
Belgrade : IRASA / International Research Academy of Science and Art., 483-491.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_567
Nenković-Riznić M, Brankov B, Pucar M, Petrović S. Establishing hospitals` disaster resilience on the case of healthcare institutions of small capacity. in Science, Education, Technology and Innovation/SETI II 2020 Book of Proceedings. 2020;:483-491.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_567 .
Nenković-Riznić, Marina, Brankov, Borjan, Pucar, Mila, Petrović, Snežana, "Establishing hospitals` disaster resilience on the case of healthcare institutions of small capacity" in Science, Education, Technology and Innovation/SETI II 2020 Book of Proceedings (2020):483-491,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_567 .

SEA as a controlling instrument in preparation of national strategies in Serbia

Nenković-Riznić, Marina; Josimović, Boško; Božanić, Danijela

(Belgrade : IRASA / International Research Academy of Science and Art, 2020)

TY - CONF
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Josimović, Boško
AU - Božanić, Danijela
PY - 2020
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/568
AB - The Strategic Environmental Assessment (SEA) represents the valuation of
potentially significant impacts of plans or strategies on the environment, and the
specification of measures for the prevention, minimization, mitigation, remediation
or compensation of adverse impacts on the environment and human health.
Adopted national strategies in Serbia were not always followed by adequate control provided by SEA, but this practice is changing in recent years. Serbian Climate strategy with Action Plan (still in the process of adaptation by the Government) has opened new chapter in the participative planning process, since the overall process of strategic planning within Climate strategy was followed by perpetual evaluation of proposed scenarios and mitigation and adaptation measures. All phases of the process were monitored and evaluated by the Working group of stakeholders from relevant institutions. For the first time in the Serbian planning practice the Scoping report was prepared, within the process of SEA. This report is obliged by EU directives, but not by Serbian law. Nevertheless, it has made a great improvement of the overall SEA and Strategy process, since it was served as a filter for non-adequate measures given within the Strategy. Having that in mind, this paper will present results of that new practice and methodological improvement of SEA process in evaluation of national strategies in Serbia.
PB - Belgrade : IRASA / International Research Academy of Science and Art
C3 - Science, Education, Technology and Innovation/SETI II 2020 Book of Proceedings
T1 - SEA as a controlling instrument in preparation of national strategies in Serbia
SP - 423
EP - 432
ER - 
@conference{
author = "Nenković-Riznić, Marina and Josimović, Boško and Božanić, Danijela",
year = "2020",
abstract = "The Strategic Environmental Assessment (SEA) represents the valuation of
potentially significant impacts of plans or strategies on the environment, and the
specification of measures for the prevention, minimization, mitigation, remediation
or compensation of adverse impacts on the environment and human health.
Adopted national strategies in Serbia were not always followed by adequate control provided by SEA, but this practice is changing in recent years. Serbian Climate strategy with Action Plan (still in the process of adaptation by the Government) has opened new chapter in the participative planning process, since the overall process of strategic planning within Climate strategy was followed by perpetual evaluation of proposed scenarios and mitigation and adaptation measures. All phases of the process were monitored and evaluated by the Working group of stakeholders from relevant institutions. For the first time in the Serbian planning practice the Scoping report was prepared, within the process of SEA. This report is obliged by EU directives, but not by Serbian law. Nevertheless, it has made a great improvement of the overall SEA and Strategy process, since it was served as a filter for non-adequate measures given within the Strategy. Having that in mind, this paper will present results of that new practice and methodological improvement of SEA process in evaluation of national strategies in Serbia.",
publisher = "Belgrade : IRASA / International Research Academy of Science and Art",
journal = "Science, Education, Technology and Innovation/SETI II 2020 Book of Proceedings",
title = "SEA as a controlling instrument in preparation of national strategies in Serbia",
pages = "423-432"
}
Nenković-Riznić, M., Josimović, B.,& Božanić, D.. (2020). SEA as a controlling instrument in preparation of national strategies in Serbia. in Science, Education, Technology and Innovation/SETI II 2020 Book of Proceedings
Belgrade : IRASA / International Research Academy of Science and Art., 423-432.
Nenković-Riznić M, Josimović B, Božanić D. SEA as a controlling instrument in preparation of national strategies in Serbia. in Science, Education, Technology and Innovation/SETI II 2020 Book of Proceedings. 2020;:423-432..
Nenković-Riznić, Marina, Josimović, Boško, Božanić, Danijela, "SEA as a controlling instrument in preparation of national strategies in Serbia" in Science, Education, Technology and Innovation/SETI II 2020 Book of Proceedings (2020):423-432.

Uloga urbanih sistema kao dela infrastrukture u smanjenju posledica klimatskih promena u gradovima

Brankov, Borjan; Nenković-RIznić, Marina; Pucar, Mila

(2019)

TY - CONF
AU - Brankov, Borjan
AU - Nenković-RIznić, Marina
AU - Pucar, Mila
PY - 2019
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/648
AB - Klimatske promene utiču na razvoj novih koncepata planiranja urbanih sistema, infrastrukture, projektovanje zgrada i instalacionih sistema u zgradama, koji podrazumevaju i primenu novih tehnologija. Optimizovanjem najnovijih planerskih, projektantskih i tehničko-tehnoloških znanja i iskustava teži se smanjenju uticaja klimatskih promena i poboljšanju komfora unutar objekata, ali i u otvorenim/javnim prostorima u gradu.
S tim u vezi, ovaj rad istražuje moguće uticaje klimatskih promena na gradsku sredinu. Rad se ne bavi pojedinačnim zgradama, već istražuje ulogu urbanih sistema i infrastructure grada u pružanju odgovora na klimatske promene. Analizirano je nekoliko odabranih, značajnih dokumenata usvojenih na globalnom, nacionalnom i lokalnom nivou, vršena su poređenja i diskutovani rezultati koji se odnose na istraživanje urbanih sistema kao integralnog dela infrastrukture.
AB - Climate change is affecting the development of new concepts of planning urban systems, infrastructure, building design and installation systems in buildings, which also implies the application of new technologies. By optimizing the latest planning, design and technicaltechnological know-how, intention is to reduce the impact of climate change and improve comfort within buildings, as well as in open/public spaces in the city. Regarding this, the paper researches the possible impacts of climate change on the urban environment. This research does not address individual buildings, but rather explores the role of urban systems and infrastructure of the city as part of response to climate change. Focusing on urban systems as an integral part of infrastructure this paper analyzed several significant documents adopted at the global, national and local levels.
C3 - Zbornik radova Sedmi nacionalni naučno - stručni skup sa međunarodnim učešćem Instalacije & arhitektura 2019
T1 - Uloga urbanih sistema kao dela infrastrukture u smanjenju posledica klimatskih promena u gradovima
T1 - Role of urban systems as part of infrastructure in reduction of climate change effects in the cities
SP - 9
EP - 17
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_648
ER - 
@conference{
author = "Brankov, Borjan and Nenković-RIznić, Marina and Pucar, Mila",
year = "2019",
abstract = "Klimatske promene utiču na razvoj novih koncepata planiranja urbanih sistema, infrastrukture, projektovanje zgrada i instalacionih sistema u zgradama, koji podrazumevaju i primenu novih tehnologija. Optimizovanjem najnovijih planerskih, projektantskih i tehničko-tehnoloških znanja i iskustava teži se smanjenju uticaja klimatskih promena i poboljšanju komfora unutar objekata, ali i u otvorenim/javnim prostorima u gradu.
S tim u vezi, ovaj rad istražuje moguće uticaje klimatskih promena na gradsku sredinu. Rad se ne bavi pojedinačnim zgradama, već istražuje ulogu urbanih sistema i infrastructure grada u pružanju odgovora na klimatske promene. Analizirano je nekoliko odabranih, značajnih dokumenata usvojenih na globalnom, nacionalnom i lokalnom nivou, vršena su poređenja i diskutovani rezultati koji se odnose na istraživanje urbanih sistema kao integralnog dela infrastrukture., Climate change is affecting the development of new concepts of planning urban systems, infrastructure, building design and installation systems in buildings, which also implies the application of new technologies. By optimizing the latest planning, design and technicaltechnological know-how, intention is to reduce the impact of climate change and improve comfort within buildings, as well as in open/public spaces in the city. Regarding this, the paper researches the possible impacts of climate change on the urban environment. This research does not address individual buildings, but rather explores the role of urban systems and infrastructure of the city as part of response to climate change. Focusing on urban systems as an integral part of infrastructure this paper analyzed several significant documents adopted at the global, national and local levels.",
journal = "Zbornik radova Sedmi nacionalni naučno - stručni skup sa međunarodnim učešćem Instalacije & arhitektura 2019",
title = "Uloga urbanih sistema kao dela infrastrukture u smanjenju posledica klimatskih promena u gradovima, Role of urban systems as part of infrastructure in reduction of climate change effects in the cities",
pages = "9-17",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_648"
}
Brankov, B., Nenković-RIznić, M.,& Pucar, M.. (2019). Uloga urbanih sistema kao dela infrastrukture u smanjenju posledica klimatskih promena u gradovima. in Zbornik radova Sedmi nacionalni naučno - stručni skup sa međunarodnim učešćem Instalacije & arhitektura 2019, 9-17.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_648
Brankov B, Nenković-RIznić M, Pucar M. Uloga urbanih sistema kao dela infrastrukture u smanjenju posledica klimatskih promena u gradovima. in Zbornik radova Sedmi nacionalni naučno - stručni skup sa međunarodnim učešćem Instalacije & arhitektura 2019. 2019;:9-17.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_648 .
Brankov, Borjan, Nenković-RIznić, Marina, Pucar, Mila, "Uloga urbanih sistema kao dela infrastrukture u smanjenju posledica klimatskih promena u gradovima" in Zbornik radova Sedmi nacionalni naučno - stručni skup sa međunarodnim učešćem Instalacije & arhitektura 2019 (2019):9-17,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_648 .

Strategic Environmental Assessment (SEA) on Spatial Plans for the Special Purpose Areas- Problems, Conflicts and Their Relativization

Nenković-Riznić, Marina; Brankov, Borjan; Pucar, Mila

(Belgrade : Association of Chemists and Chemical Engineers of Serbia (UHTS), 2019)

TY - CONF
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Brankov, Borjan
AU - Pucar, Mila
PY - 2019
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/537
AB - U svim evropskim zemljama poslednjih decenija prisutna je tendencija ka definisanju integralnog sistema planiranja, koji pored standardnog planerskog instrumentarijuma posebnu pažnju poklanja aspektu zaštite životne sredine i kvalitetu života stanovnika. Planiranje zaštite životne sredine u strateškom planiranju (prostornom, regionalnom i urbanističkom) predstavlja jedan od instrumenata za dostizanje održivog razvoja teritorija različitih namena. Implementacija holističkog pristupa i koordinacije između prostornog, sektorskog i planiranja zaštite životne sredine je od najvećeg značaja za integralno planiranje održivog teritorijalnog razvoja. Potreba za uključivanjem envajronmentalnih pitanja u strateške dokumente ukazala se usled neophodnosti usaglašavanja ekoloških i razvojnih interesa na nekoj teritoriji. Različite intervencije u prostoru pokazuju negativne implikacije manjeg ili većeg intenziteta po pojedine parametre zaštite životne sredine. Navedeni efekti uslovili su obavezu da se u postupak pripreme i usvajanja planova i programa integrišu i osnovna načela zaštite životne sredine, kao i definišu mere za neutralizaciju ili smanjenje negativnih efekata (koje planska rešenja mogu izazvati na nekoj teritoriji) ili potencijalnih konflikata u realizaciji aktivnosti. S obzirom na činjenicu da je planiranje proces koji se istovremeno odvija na više hijerarhijskih nivoa, neophodna je ne samo vertikalna, već i horizontalna harmonizacija planskih rešenja i mera zaštite životne sredine. Stoga, planski proces zahteva istovremeno (paralelno) formiranje strateških smernica za neku teritoriju i proveru tih smernica kroz instrumente vrednovanja kvaliteta zaštite životne sredine. Kroz rad će biti data moguća rešewa za relativizaciju konflikata koji se mogu javiti na relaciji zaštite životne sredine i prostornog razvoja. Kroz prezentaciju nekoliko SPU za različita područja posebne namene, rad će ukazati na različite pristupe za relativizaciju konflikata u prostoru.
AB - In all European countries in the last decades, there is a tendency towards the definition of an integral planning system, which, in addition to the standard planning instrument, pays special attention to the aspect of environmental protection and the quality of life of the inhabitants. Environmental protection planning in strategic planning (spatial, regional and urban) is one of the instruments for achieving sustainable development of territories of different purposes. The implementation of a holistic approach and
coordination between spatial, sectoral and environmental planning is of utmost importance for integral planning of sustainable territorial development. The need to include the environmental issues in the strategic documents was indicated by the necessity of harmonizing ecological and development interests in a certain territory. Different interventions in the space show negative implications of lower or higher
intensity according to individual environmental parameters. These effects have caused the obligation to integrate the basic principles of environmental and life-quality protection in the process of preparation and adoption of plans and programs, as well as need to define measures for neutralization or reduction of negative effects or potential conflicts in the realization of activities. Considering the fact that planning is a process that is simultaneously taking place at several hierarchical levels, it is necessary to achieve not only vertical, but also horizontal harmonization of planned solutions and environmental protection measures. Therefore, the planning process requires the simultaneous (parallel) formation of strategic guidelines for a territory and the verification of these guidelines through instruments for evaluating the quality of environmental protection. The paper will provide some of the potential solution for the relativization of the conflicts that can appear between environmental protection on one side, and spatial development on other side. Through presentation of several SEA conducted for different special purpose area, paper will show different approaches in relativization of the conflicts.
PB - Belgrade : Association of Chemists and Chemical Engineers of Serbia (UHTS)
C3 - International scientific conference: Environmental impact of illegal construction, poor planning and design IMPEDE 2019 - Conference Proceedings
T1 - Strategic Environmental Assessment (SEA) on Spatial Plans for the Special Purpose Areas- Problems, Conflicts and Their Relativization
T1 - Strateške procene uticaja na životnu sredinu (SPU) u prostornim planovima područja posebne namene-problemi, konflikti i njihova relativizacija
SP - 449
EP - 459
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_537
ER - 
@conference{
author = "Nenković-Riznić, Marina and Brankov, Borjan and Pucar, Mila",
year = "2019",
abstract = "U svim evropskim zemljama poslednjih decenija prisutna je tendencija ka definisanju integralnog sistema planiranja, koji pored standardnog planerskog instrumentarijuma posebnu pažnju poklanja aspektu zaštite životne sredine i kvalitetu života stanovnika. Planiranje zaštite životne sredine u strateškom planiranju (prostornom, regionalnom i urbanističkom) predstavlja jedan od instrumenata za dostizanje održivog razvoja teritorija različitih namena. Implementacija holističkog pristupa i koordinacije između prostornog, sektorskog i planiranja zaštite životne sredine je od najvećeg značaja za integralno planiranje održivog teritorijalnog razvoja. Potreba za uključivanjem envajronmentalnih pitanja u strateške dokumente ukazala se usled neophodnosti usaglašavanja ekoloških i razvojnih interesa na nekoj teritoriji. Različite intervencije u prostoru pokazuju negativne implikacije manjeg ili većeg intenziteta po pojedine parametre zaštite životne sredine. Navedeni efekti uslovili su obavezu da se u postupak pripreme i usvajanja planova i programa integrišu i osnovna načela zaštite životne sredine, kao i definišu mere za neutralizaciju ili smanjenje negativnih efekata (koje planska rešenja mogu izazvati na nekoj teritoriji) ili potencijalnih konflikata u realizaciji aktivnosti. S obzirom na činjenicu da je planiranje proces koji se istovremeno odvija na više hijerarhijskih nivoa, neophodna je ne samo vertikalna, već i horizontalna harmonizacija planskih rešenja i mera zaštite životne sredine. Stoga, planski proces zahteva istovremeno (paralelno) formiranje strateških smernica za neku teritoriju i proveru tih smernica kroz instrumente vrednovanja kvaliteta zaštite životne sredine. Kroz rad će biti data moguća rešewa za relativizaciju konflikata koji se mogu javiti na relaciji zaštite životne sredine i prostornog razvoja. Kroz prezentaciju nekoliko SPU za različita područja posebne namene, rad će ukazati na različite pristupe za relativizaciju konflikata u prostoru., In all European countries in the last decades, there is a tendency towards the definition of an integral planning system, which, in addition to the standard planning instrument, pays special attention to the aspect of environmental protection and the quality of life of the inhabitants. Environmental protection planning in strategic planning (spatial, regional and urban) is one of the instruments for achieving sustainable development of territories of different purposes. The implementation of a holistic approach and
coordination between spatial, sectoral and environmental planning is of utmost importance for integral planning of sustainable territorial development. The need to include the environmental issues in the strategic documents was indicated by the necessity of harmonizing ecological and development interests in a certain territory. Different interventions in the space show negative implications of lower or higher
intensity according to individual environmental parameters. These effects have caused the obligation to integrate the basic principles of environmental and life-quality protection in the process of preparation and adoption of plans and programs, as well as need to define measures for neutralization or reduction of negative effects or potential conflicts in the realization of activities. Considering the fact that planning is a process that is simultaneously taking place at several hierarchical levels, it is necessary to achieve not only vertical, but also horizontal harmonization of planned solutions and environmental protection measures. Therefore, the planning process requires the simultaneous (parallel) formation of strategic guidelines for a territory and the verification of these guidelines through instruments for evaluating the quality of environmental protection. The paper will provide some of the potential solution for the relativization of the conflicts that can appear between environmental protection on one side, and spatial development on other side. Through presentation of several SEA conducted for different special purpose area, paper will show different approaches in relativization of the conflicts.",
publisher = "Belgrade : Association of Chemists and Chemical Engineers of Serbia (UHTS)",
journal = "International scientific conference: Environmental impact of illegal construction, poor planning and design IMPEDE 2019 - Conference Proceedings",
title = "Strategic Environmental Assessment (SEA) on Spatial Plans for the Special Purpose Areas- Problems, Conflicts and Their Relativization, Strateške procene uticaja na životnu sredinu (SPU) u prostornim planovima područja posebne namene-problemi, konflikti i njihova relativizacija",
pages = "449-459",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_537"
}
Nenković-Riznić, M., Brankov, B.,& Pucar, M.. (2019). Strategic Environmental Assessment (SEA) on Spatial Plans for the Special Purpose Areas- Problems, Conflicts and Their Relativization. in International scientific conference: Environmental impact of illegal construction, poor planning and design IMPEDE 2019 - Conference Proceedings
Belgrade : Association of Chemists and Chemical Engineers of Serbia (UHTS)., 449-459.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_537
Nenković-Riznić M, Brankov B, Pucar M. Strategic Environmental Assessment (SEA) on Spatial Plans for the Special Purpose Areas- Problems, Conflicts and Their Relativization. in International scientific conference: Environmental impact of illegal construction, poor planning and design IMPEDE 2019 - Conference Proceedings. 2019;:449-459.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_537 .
Nenković-Riznić, Marina, Brankov, Borjan, Pucar, Mila, "Strategic Environmental Assessment (SEA) on Spatial Plans for the Special Purpose Areas- Problems, Conflicts and Their Relativization" in International scientific conference: Environmental impact of illegal construction, poor planning and design IMPEDE 2019 - Conference Proceedings (2019):449-459,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_537 .

Safety standards of educational institutions − Case study of the High school in Belgrade

Brankov, Borjan; Nenković-Riznić, Marina; Pucar, Mila

(Belgrade : IRASA - International Research Academy of Science and Art, 2019)

TY - CONF
AU - Brankov, Borjan
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Pucar, Mila
PY - 2019
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/536
AB - Based on the previously adopted strategies and laws on international and national, Serbia is approaching to the implementation of standards on the risk reduction and control of the climate change on the acceptable level. The cities could be considered  place with strong vulnerability, so the special attention must be provided in ensuring the resiliency of social infrastructure. Educational institutions are part of the secondary level of social protection in cities whose operation is necessary in terms of natural disasters.
The paper will present the methodology in the area of risk management and assessment of educational institutions on the case study of High school in Belgrade and answer the questions - how the functionality of the facility can be obtained/improved, based on the improvement of the safety standards and how the standards could incorporate parameters that could be recognizable in the existing building overview and use?
PB - Belgrade : IRASA - International Research Academy of Science and Art
C3 - IRASA - international scientific conferece; Science, education, technology and innovation - SETI 1
T1 - Safety standards of educational institutions − Case study of the High school in Belgrade
SP - 377
EP - 384
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_536
ER - 
@conference{
author = "Brankov, Borjan and Nenković-Riznić, Marina and Pucar, Mila",
year = "2019",
abstract = "Based on the previously adopted strategies and laws on international and national, Serbia is approaching to the implementation of standards on the risk reduction and control of the climate change on the acceptable level. The cities could be considered  place with strong vulnerability, so the special attention must be provided in ensuring the resiliency of social infrastructure. Educational institutions are part of the secondary level of social protection in cities whose operation is necessary in terms of natural disasters.
The paper will present the methodology in the area of risk management and assessment of educational institutions on the case study of High school in Belgrade and answer the questions - how the functionality of the facility can be obtained/improved, based on the improvement of the safety standards and how the standards could incorporate parameters that could be recognizable in the existing building overview and use?",
publisher = "Belgrade : IRASA - International Research Academy of Science and Art",
journal = "IRASA - international scientific conferece; Science, education, technology and innovation - SETI 1",
title = "Safety standards of educational institutions − Case study of the High school in Belgrade",
pages = "377-384",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_536"
}
Brankov, B., Nenković-Riznić, M.,& Pucar, M.. (2019). Safety standards of educational institutions − Case study of the High school in Belgrade. in IRASA - international scientific conferece; Science, education, technology and innovation - SETI 1
Belgrade : IRASA - International Research Academy of Science and Art., 377-384.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_536
Brankov B, Nenković-Riznić M, Pucar M. Safety standards of educational institutions − Case study of the High school in Belgrade. in IRASA - international scientific conferece; Science, education, technology and innovation - SETI 1. 2019;:377-384.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_536 .
Brankov, Borjan, Nenković-Riznić, Marina, Pucar, Mila, "Safety standards of educational institutions − Case study of the High school in Belgrade" in IRASA - international scientific conferece; Science, education, technology and innovation - SETI 1 (2019):377-384,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_536 .

City of Belgrade: Between Reality and the European Green Capital

Pantić, Marijana; Nenković-Riznić, Marina; Milijić, Saša

(Athens Institute for Education and Research, 2019)

TY - CONF
AU - Pantić, Marijana
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Milijić, Saša
PY - 2019
UR - https://www.atiner.gr/abstracts/2019ABST-PLA.pdf
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/511
AB - Internationally granted and recognized awards, that a city could win,
represent humongous capital for the city itself but also for the entire state.
Starting from the support for improvement and empowerment of certain
aspects, all the way to boosting number of tourists, a nomination process
brings entire series of direct and indirect benefits. One of such awards is
the European Green Capital that requires, similar to other competitions of
that kind, serious preparation process and significant fulfilment of
preconditions. Judging by the documents prepared by or in cooperation
with the Belgrade city Secretariat for Environmental Protection,
environmental filed is one of the most covered when it comes to the city
development. However, qualities of a green capital depend on
substantially more complex set of factors than just an active engagement
of an institution or a sector. In addition, Belgrade differentiates from the
cities that have been awarded the European Green City title so far for
being a non-EU city and for still undergoing an intense urban
transformation followed by economic challenges – characteristic for
transitional countries.
In September 2018, the Mayor of Belgrade signed an agreement letter
with the Mayor of Ljubljana (the European Green Capital for 2016), thus
establishing official cooperation in experience and knowledge exchange
on the matter of nomination and winning the Green Capital title.
Therefore, the main focus of this article will be review of current state of
Belgrade‘s environmental qualities and other preconditions necessary for
the European Green City competition nomination. Indicating the
difference between where it currently is and where it should be, the
results are expected to help in the Belgrade‘s nomination process, but also
to be an example for any other European city with the similar ambition.
PB - Athens Institute for Education and Research
C3 - 9th Annual International Conference on Urban Studies & Planning, 3-6 June 2019, Athens, Greece: Abstract Book
T1 - City of Belgrade: Between Reality and the European Green Capital
SP - 42
EP - 42
ER - 
@conference{
author = "Pantić, Marijana and Nenković-Riznić, Marina and Milijić, Saša",
year = "2019",
abstract = "Internationally granted and recognized awards, that a city could win,
represent humongous capital for the city itself but also for the entire state.
Starting from the support for improvement and empowerment of certain
aspects, all the way to boosting number of tourists, a nomination process
brings entire series of direct and indirect benefits. One of such awards is
the European Green Capital that requires, similar to other competitions of
that kind, serious preparation process and significant fulfilment of
preconditions. Judging by the documents prepared by or in cooperation
with the Belgrade city Secretariat for Environmental Protection,
environmental filed is one of the most covered when it comes to the city
development. However, qualities of a green capital depend on
substantially more complex set of factors than just an active engagement
of an institution or a sector. In addition, Belgrade differentiates from the
cities that have been awarded the European Green City title so far for
being a non-EU city and for still undergoing an intense urban
transformation followed by economic challenges – characteristic for
transitional countries.
In September 2018, the Mayor of Belgrade signed an agreement letter
with the Mayor of Ljubljana (the European Green Capital for 2016), thus
establishing official cooperation in experience and knowledge exchange
on the matter of nomination and winning the Green Capital title.
Therefore, the main focus of this article will be review of current state of
Belgrade‘s environmental qualities and other preconditions necessary for
the European Green City competition nomination. Indicating the
difference between where it currently is and where it should be, the
results are expected to help in the Belgrade‘s nomination process, but also
to be an example for any other European city with the similar ambition.",
publisher = "Athens Institute for Education and Research",
journal = "9th Annual International Conference on Urban Studies & Planning, 3-6 June 2019, Athens, Greece: Abstract Book",
title = "City of Belgrade: Between Reality and the European Green Capital",
pages = "42-42"
}
Pantić, M., Nenković-Riznić, M.,& Milijić, S.. (2019). City of Belgrade: Between Reality and the European Green Capital. in 9th Annual International Conference on Urban Studies & Planning, 3-6 June 2019, Athens, Greece: Abstract Book
Athens Institute for Education and Research., 42-42.
Pantić M, Nenković-Riznić M, Milijić S. City of Belgrade: Between Reality and the European Green Capital. in 9th Annual International Conference on Urban Studies & Planning, 3-6 June 2019, Athens, Greece: Abstract Book. 2019;:42-42..
Pantić, Marijana, Nenković-Riznić, Marina, Milijić, Saša, "City of Belgrade: Between Reality and the European Green Capital" in 9th Annual International Conference on Urban Studies & Planning, 3-6 June 2019, Athens, Greece: Abstract Book (2019):42-42.

Territorial analysis as support to the strategic environmental assessment process for agro-waste management planning

Krunić, Nikola; Josimović, Boško; Gajić, Aleksandra; Nenković-Riznić, Marina

(Belgrade : Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia, 2019)

TY - JOUR
AU - Krunić, Nikola
AU - Josimović, Boško
AU - Gajić, Aleksandra
AU - Nenković-Riznić, Marina
PY - 2019
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/572
AB - Strategic Environmental Assessment (SEA) for waste management planning (WMP) has been applied around the world for fifteen years now. In addition to identifying potential trends in space and the environment by means of WMP, the SEA process contributes to involving the general public in issues relevant to the environment. In turn, the endpoint of the SEA process is a set of results that enable appropriate decisions to be made related to WMP. Bearing this in mind, it is necessary for all the segments of the SEA process to be supported by specific spatial analyses and presentations enabling visual monitoring of the results. In this context, an important role is played by GIS tools, since they offer support to the SEA process and give it a new quality, which, in addition to visualizing the results, also increases objectivity in the evaluation of the planned solutions. This paper presents the deployment of GIS tools in spatial analysis and the support they provide for the SEA process during the development of the Agro-Waste Management Plan for Oplenac Vineyard in Serbia (AWMP). The results indicate the possibility of applying GIS tools to increase objectivity in the Multi-Criteria Evaluation (MCE) of the planned solutions in the SEA process.
PB - Belgrade : Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia
T2 - Spatium
T1 - Territorial analysis as support to the strategic environmental assessment process for agro-waste management planning
IS - 42
SP - 16
EP - 22
DO - 10.2298/SPAT1942016K
ER - 
@article{
author = "Krunić, Nikola and Josimović, Boško and Gajić, Aleksandra and Nenković-Riznić, Marina",
year = "2019",
abstract = "Strategic Environmental Assessment (SEA) for waste management planning (WMP) has been applied around the world for fifteen years now. In addition to identifying potential trends in space and the environment by means of WMP, the SEA process contributes to involving the general public in issues relevant to the environment. In turn, the endpoint of the SEA process is a set of results that enable appropriate decisions to be made related to WMP. Bearing this in mind, it is necessary for all the segments of the SEA process to be supported by specific spatial analyses and presentations enabling visual monitoring of the results. In this context, an important role is played by GIS tools, since they offer support to the SEA process and give it a new quality, which, in addition to visualizing the results, also increases objectivity in the evaluation of the planned solutions. This paper presents the deployment of GIS tools in spatial analysis and the support they provide for the SEA process during the development of the Agro-Waste Management Plan for Oplenac Vineyard in Serbia (AWMP). The results indicate the possibility of applying GIS tools to increase objectivity in the Multi-Criteria Evaluation (MCE) of the planned solutions in the SEA process.",
publisher = "Belgrade : Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia",
journal = "Spatium",
title = "Territorial analysis as support to the strategic environmental assessment process for agro-waste management planning",
number = "42",
pages = "16-22",
doi = "10.2298/SPAT1942016K"
}
Krunić, N., Josimović, B., Gajić, A.,& Nenković-Riznić, M.. (2019). Territorial analysis as support to the strategic environmental assessment process for agro-waste management planning. in Spatium
Belgrade : Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia.(42), 16-22.
https://doi.org/10.2298/SPAT1942016K
Krunić N, Josimović B, Gajić A, Nenković-Riznić M. Territorial analysis as support to the strategic environmental assessment process for agro-waste management planning. in Spatium. 2019;(42):16-22.
doi:10.2298/SPAT1942016K .
Krunić, Nikola, Josimović, Boško, Gajić, Aleksandra, Nenković-Riznić, Marina, "Territorial analysis as support to the strategic environmental assessment process for agro-waste management planning" in Spatium, no. 42 (2019):16-22,
https://doi.org/10.2298/SPAT1942016K . .
4
4