Stanojević, Ana

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0003-3199-9913
 • Stanojević, Ana (4)
Projects

Author's Bibliography

Obnovljivi izvori električne energije u funkciji održive urbane mobilnosti

Pucar, Mila; Nenković-Riznić, Marina; Brankov, Borjan; Stanojević, Ana

(Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničk ihinženjera i tehničara Srbije (SMEITS), 2022)

TY - CONF
AU - Pucar, Mila
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Brankov, Borjan
AU - Stanojević, Ana
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/651
AB - Održiva urbana mobilnost je važan deo urbanog planiranja, koji u sebi integriše ekonomske, ekološke, energetske i društvene uticaje. U većini gradova u Srbiji, ali i u svetu urbana mobilnost se zasniva se na konceptu prekomernog korišćenja individualnih vozila, koja troše goriva bazirana na fosilnim izvorima energije. To dovodi do zagušenja u saobraćaju sa visokim nivoom zagađenja i buke u gradovima, pojave toplotnih ostrva, gubitka vremena i mnogih drugih negativnih pojava u različitim sferama ljudskog delovanja. Rad analizira ove pojave i predlaže neka od mogućih rešenja koja se pre svega odnose na primenu obnovljivih izvora električne energije (OIEE) u oblasti urbane mobilnosti. Korišćenje električne energije za pogon vozila, ukoliko ona ne potiče iz obnovljivih izvora ili reciklažom otpada nije rešenje koje se uklapa u koncept održivog razvoja. U radu se dalje analizira koncept transportnih sistema koji podstiče razvoj i drugih oblika saobraćaja zasnovanih na korišćenju novih tehnologija, kao i sprovođenje koncepta pametnih gradova.
AB - Sustainable urban mobility is a significant part of urban planning, which integrates economic, environmental, energy, and social impacts. In most cities in the world and Serbia, urban mobility is based on the excessive use of individual vehicles, which consume fuel based on fossil energy sources. That leads to traffic congestion with high degree of pollution and noise in cities, the appearance of heat islands, loss of time, and many other negative phenomena in various spheres of human activity. The paper analyzes these phenomena and proposes possible solutions primarily related to renewable sources of electrical energy (REES) application in urban mobility. Using electricity to drive vehicles, if it does not come from renewable sources or recycling waste, is not a solution that fits into sustainable development. The paper further analyzes the concept of transport systems that encourages the development of other forms of traffic based on the use of new technologies and the implementation of the Smart Cities concept.
PB - Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničk ihinženjera i tehničara Srbije (SMEITS)
PB - Beograd : Društvo za obnovljive izvore električne energije
C3 - Proceedings of 10th International Conference on Renewable Electrical Power Sources (ICREPS) in Belgrade, Serbia
T1 - Obnovljivi izvori električne energije u funkciji održive urbane mobilnosti
T1 - Renewable electric energy sources in the function of Sustainable Urban Mobility
SP - 59
EP - 68
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_651
ER - 
@conference{
author = "Pucar, Mila and Nenković-Riznić, Marina and Brankov, Borjan and Stanojević, Ana",
year = "2022",
abstract = "Održiva urbana mobilnost je važan deo urbanog planiranja, koji u sebi integriše ekonomske, ekološke, energetske i društvene uticaje. U većini gradova u Srbiji, ali i u svetu urbana mobilnost se zasniva se na konceptu prekomernog korišćenja individualnih vozila, koja troše goriva bazirana na fosilnim izvorima energije. To dovodi do zagušenja u saobraćaju sa visokim nivoom zagađenja i buke u gradovima, pojave toplotnih ostrva, gubitka vremena i mnogih drugih negativnih pojava u različitim sferama ljudskog delovanja. Rad analizira ove pojave i predlaže neka od mogućih rešenja koja se pre svega odnose na primenu obnovljivih izvora električne energije (OIEE) u oblasti urbane mobilnosti. Korišćenje električne energije za pogon vozila, ukoliko ona ne potiče iz obnovljivih izvora ili reciklažom otpada nije rešenje koje se uklapa u koncept održivog razvoja. U radu se dalje analizira koncept transportnih sistema koji podstiče razvoj i drugih oblika saobraćaja zasnovanih na korišćenju novih tehnologija, kao i sprovođenje koncepta pametnih gradova., Sustainable urban mobility is a significant part of urban planning, which integrates economic, environmental, energy, and social impacts. In most cities in the world and Serbia, urban mobility is based on the excessive use of individual vehicles, which consume fuel based on fossil energy sources. That leads to traffic congestion with high degree of pollution and noise in cities, the appearance of heat islands, loss of time, and many other negative phenomena in various spheres of human activity. The paper analyzes these phenomena and proposes possible solutions primarily related to renewable sources of electrical energy (REES) application in urban mobility. Using electricity to drive vehicles, if it does not come from renewable sources or recycling waste, is not a solution that fits into sustainable development. The paper further analyzes the concept of transport systems that encourages the development of other forms of traffic based on the use of new technologies and the implementation of the Smart Cities concept.",
publisher = "Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničk ihinženjera i tehničara Srbije (SMEITS), Beograd : Društvo za obnovljive izvore električne energije",
journal = "Proceedings of 10th International Conference on Renewable Electrical Power Sources (ICREPS) in Belgrade, Serbia",
title = "Obnovljivi izvori električne energije u funkciji održive urbane mobilnosti, Renewable electric energy sources in the function of Sustainable Urban Mobility",
pages = "59-68",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_651"
}
Pucar, M., Nenković-Riznić, M., Brankov, B.,& Stanojević, A.. (2022). Obnovljivi izvori električne energije u funkciji održive urbane mobilnosti. in Proceedings of 10th International Conference on Renewable Electrical Power Sources (ICREPS) in Belgrade, Serbia
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničk ihinženjera i tehničara Srbije (SMEITS)., 59-68.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_651
Pucar M, Nenković-Riznić M, Brankov B, Stanojević A. Obnovljivi izvori električne energije u funkciji održive urbane mobilnosti. in Proceedings of 10th International Conference on Renewable Electrical Power Sources (ICREPS) in Belgrade, Serbia. 2022;:59-68.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_651 .
Pucar, Mila, Nenković-Riznić, Marina, Brankov, Borjan, Stanojević, Ana, "Obnovljivi izvori električne energije u funkciji održive urbane mobilnosti" in Proceedings of 10th International Conference on Renewable Electrical Power Sources (ICREPS) in Belgrade, Serbia (2022):59-68,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_651 .

Zakonski okvir u oblasti energetske efikasnosti i OIE kao jedan od ključnih preduslova za održivi razvoj Srbije

Pucar, Mila; Brankov, Borjan; Stanojević, Ana; Nenković-Riznić, Marina

(Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), 2021)

TY - CONF
AU - Pucar, Mila
AU - Brankov, Borjan
AU - Stanojević, Ana
AU - Nenković-Riznić, Marina
PY - 2021
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/628
AB - Rad se bavi analizom dva od četiri zakona iz oblasti energetike koji su usvojeni aprila meseca 2021. godine i to: Zakonom o korišćenju obnovljivih izvora energije i Zakonom o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije. U radu su prikazana istraživanja koja se odnose na novine koje ovi zakoni donose, potrebne preduslove za njihovo sprovođenje i implementaciju, prepreke i mogućnosti na putu Srbije ka većoj primeni zelene energije, smanjenju emisija CO2 i održivom razvoju, u skladu i sa novim strateškim okvirima u ovoj oblasti (NERP, Strategija niskougljeničnog razvoja). Da bi se ovo ostvarilo, potrebno je doneti niz podzakonskih akata, kojima se u startu rešavaju brojne nedoumice. 
Rad se posebno bavi zakonskim preduslovima za sprovođenje ideje korišćenja obnovljivih izvora energije u stanovanju. Osim toga, u Nacrtu Nacionalne stambene strategije 2020-2030. ističe se da, s obzirom na činjenicu da je stambeni fond veliki potrošač energije, unapređenje energetskih svojstava ovog fonda predstavlja zadatak ne samo od nacionalnog, već i globalnog značaja (odnosi se na celokupan stambeni fond - višeporodično/kolektivno i porodično/individualno stanovanje). Prema pomenutoj Strategiji veliki udeo potrošnje energije troši se za grejanje, a sve više i za hlađenje stanova/kuća, a stalni rast ukupne potrošnje energije ukazuje na neracionalno i neodrživo korišćenja energije u sektoru stanovanja. Stoga unapređenje energetske efikasnosti i korišćenje obnovljivih izvora energije u stambenom sektoru predstavlja jedan od ključnih izazova za održivi razvoj Srbije u budućnosti. U radu se daju predlozi za permanentno, sistematsko i plansko obrazovanje, podizanje svesti građana o značaju primene i potencijalima OIE. Stimulisanje korišćenja ovog vida energije i primena energetske efikasnosti mora biti permanentna misija struke, nauke i politike. Stimulacija države kako kroz donešenu legislativu, tako i kroz praktične procedure koje neće biti previse komplikovane, i povoljne kredite, može omogućiti opredeljenje korisnika stambenih objekata i zajednica za ovaj vid proizvodnje energije.
AB - This paper analyses two of the four laws in the field of the energy sector that were adopted in April 2021: The Law on the Use of Renewable Energy Sources and the Law on Energy Efficiency and Rational Use of Energy. It presents research related to the improve-ments brought by these laws, the necessary preconditions for their implementation, potential obstacles and opportunities on Serbia's path to greater and wider use of green energy, re-duction of CO2 emissions, and sustainable development, following the new strategic frame-work in this area (NERP, Low Carbon Development Strategy). To achieve full potential and initially resolve numerous doubts, it is necessary to pass through bylaws.
The paper deals with the legal preconditions for implementing renewable energy sources in housing. In addition, in the Draft National Housing Strategy 2020-2030, it is pointed out that, given the fact that the housing sector is a big energy consumer, improving the energy performance of housing funds is a task not only of national but also global im-portance (refers to the entire housing market - multi-family/collective and family/individual housing). According to the mentioned Strategy, a large share of energy consumption is spent on heating, and more and more on the cooling of dwellings/houses. The constant growth of total energy consumption indicates irrational and unsustainable energy use in the housing sector. Therefore, improving energy efficiency and using renewable energy sources in the housing sector is one of the key challenges for Serbia's sustainable development in the fu-ture. The paper presents proposals for permanent, systematic, and planned education and raising citizens' awareness of the importance of implementation and the potential of RES. Stimulating the use of this type of energy and the application of energy efficiency must be a permanent mission of the profession, science, and politics. Stimulation of the state, both through the adopted legislation and through practical procedures that will not be overly complicated and through favorable loans, can enable the involvement of house owners and housing communities for this type of energy production.
PB - Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS)
PB - Beograd : Društvo za obnovljive izvore električne energije
C3 - Proceedings of 9th International conference on Renewable Electrical Power Sources
T1 - Zakonski okvir u oblasti energetske efikasnosti i OIE kao jedan od ključnih preduslova za održivi razvoj Srbije
T1 - The legal framework in the field of Energy Efficiency and RES as one of the key precondi-tions for the sustainable development of Serbia
SP - 153
EP - 163
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_628
ER - 
@conference{
author = "Pucar, Mila and Brankov, Borjan and Stanojević, Ana and Nenković-Riznić, Marina",
year = "2021",
abstract = "Rad se bavi analizom dva od četiri zakona iz oblasti energetike koji su usvojeni aprila meseca 2021. godine i to: Zakonom o korišćenju obnovljivih izvora energije i Zakonom o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije. U radu su prikazana istraživanja koja se odnose na novine koje ovi zakoni donose, potrebne preduslove za njihovo sprovođenje i implementaciju, prepreke i mogućnosti na putu Srbije ka većoj primeni zelene energije, smanjenju emisija CO2 i održivom razvoju, u skladu i sa novim strateškim okvirima u ovoj oblasti (NERP, Strategija niskougljeničnog razvoja). Da bi se ovo ostvarilo, potrebno je doneti niz podzakonskih akata, kojima se u startu rešavaju brojne nedoumice. 
Rad se posebno bavi zakonskim preduslovima za sprovođenje ideje korišćenja obnovljivih izvora energije u stanovanju. Osim toga, u Nacrtu Nacionalne stambene strategije 2020-2030. ističe se da, s obzirom na činjenicu da je stambeni fond veliki potrošač energije, unapređenje energetskih svojstava ovog fonda predstavlja zadatak ne samo od nacionalnog, već i globalnog značaja (odnosi se na celokupan stambeni fond - višeporodično/kolektivno i porodično/individualno stanovanje). Prema pomenutoj Strategiji veliki udeo potrošnje energije troši se za grejanje, a sve više i za hlađenje stanova/kuća, a stalni rast ukupne potrošnje energije ukazuje na neracionalno i neodrživo korišćenja energije u sektoru stanovanja. Stoga unapređenje energetske efikasnosti i korišćenje obnovljivih izvora energije u stambenom sektoru predstavlja jedan od ključnih izazova za održivi razvoj Srbije u budućnosti. U radu se daju predlozi za permanentno, sistematsko i plansko obrazovanje, podizanje svesti građana o značaju primene i potencijalima OIE. Stimulisanje korišćenja ovog vida energije i primena energetske efikasnosti mora biti permanentna misija struke, nauke i politike. Stimulacija države kako kroz donešenu legislativu, tako i kroz praktične procedure koje neće biti previse komplikovane, i povoljne kredite, može omogućiti opredeljenje korisnika stambenih objekata i zajednica za ovaj vid proizvodnje energije., This paper analyses two of the four laws in the field of the energy sector that were adopted in April 2021: The Law on the Use of Renewable Energy Sources and the Law on Energy Efficiency and Rational Use of Energy. It presents research related to the improve-ments brought by these laws, the necessary preconditions for their implementation, potential obstacles and opportunities on Serbia's path to greater and wider use of green energy, re-duction of CO2 emissions, and sustainable development, following the new strategic frame-work in this area (NERP, Low Carbon Development Strategy). To achieve full potential and initially resolve numerous doubts, it is necessary to pass through bylaws.
The paper deals with the legal preconditions for implementing renewable energy sources in housing. In addition, in the Draft National Housing Strategy 2020-2030, it is pointed out that, given the fact that the housing sector is a big energy consumer, improving the energy performance of housing funds is a task not only of national but also global im-portance (refers to the entire housing market - multi-family/collective and family/individual housing). According to the mentioned Strategy, a large share of energy consumption is spent on heating, and more and more on the cooling of dwellings/houses. The constant growth of total energy consumption indicates irrational and unsustainable energy use in the housing sector. Therefore, improving energy efficiency and using renewable energy sources in the housing sector is one of the key challenges for Serbia's sustainable development in the fu-ture. The paper presents proposals for permanent, systematic, and planned education and raising citizens' awareness of the importance of implementation and the potential of RES. Stimulating the use of this type of energy and the application of energy efficiency must be a permanent mission of the profession, science, and politics. Stimulation of the state, both through the adopted legislation and through practical procedures that will not be overly complicated and through favorable loans, can enable the involvement of house owners and housing communities for this type of energy production.",
publisher = "Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), Beograd : Društvo za obnovljive izvore električne energije",
journal = "Proceedings of 9th International conference on Renewable Electrical Power Sources",
title = "Zakonski okvir u oblasti energetske efikasnosti i OIE kao jedan od ključnih preduslova za održivi razvoj Srbije, The legal framework in the field of Energy Efficiency and RES as one of the key precondi-tions for the sustainable development of Serbia",
pages = "153-163",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_628"
}
Pucar, M., Brankov, B., Stanojević, A.,& Nenković-Riznić, M.. (2021). Zakonski okvir u oblasti energetske efikasnosti i OIE kao jedan od ključnih preduslova za održivi razvoj Srbije. in Proceedings of 9th International conference on Renewable Electrical Power Sources
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS)., 153-163.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_628
Pucar M, Brankov B, Stanojević A, Nenković-Riznić M. Zakonski okvir u oblasti energetske efikasnosti i OIE kao jedan od ključnih preduslova za održivi razvoj Srbije. in Proceedings of 9th International conference on Renewable Electrical Power Sources. 2021;:153-163.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_628 .
Pucar, Mila, Brankov, Borjan, Stanojević, Ana, Nenković-Riznić, Marina, "Zakonski okvir u oblasti energetske efikasnosti i OIE kao jedan od ključnih preduslova za održivi razvoj Srbije" in Proceedings of 9th International conference on Renewable Electrical Power Sources (2021):153-163,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_628 .

The possibilities for implementation of photovoltaic solar panels in multi-family housing areas

Brankov, Borjan; Stanojević, Ana; Nenković-Riznić, Marina; Pucar, Mila

(Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), 2020)

TY - CONF
AU - Brankov, Borjan
AU - Stanojević, Ana
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Pucar, Mila
PY - 2020
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/579
AB - Usled dinamičnije promene klime i porasta broja ljudi u gradovima obnovljivi izvori energije (OIE) sve više doprinose racionalnijem korišćenju energije. Imajući u vidu značaj koji upotreba OIE u stanovanju donosi u pogledu finansijske uštede i smanjenja emisije CO2, rad ispituje mogućnost upotrebe OIE u područjima višeporodičnog stanovanja sa aspekta sakupljanja i konverzije solarne energije odnosno implementacije fotovoltaičnih panela i generisanja električne energije. Kod višeporodičnog stanovanja, problem održivosti i primene OIE je složen zadatak, prvenstveno zbog postojećih načina korišćenja prostora i vlasništva koje je višeslojno, ali i postojanja potrebe za aktivnim uključenjem cele stambene zajednice u procesu donošenja odluka i pokretanja inicijativa. Istraživanje analizira prednosti i mane za postavljanje solarnih panela i to na krovovima i fasadama objekata, i u okviru zajedničkih otvorenih prostora u bloku, postavljanjem solarnih svetiljki, solarnog napajanja za električna vozila, solarnih punjača itd. Ispitivanje mogućnosti za korišćenje solarne energije sprovedeno je na primeru stambenog Bloka 29 na Novom Beogradu, urbanističkom analizom uz podršku odgovarajućih podataka o solarnoj radijaciji za analizirano područje i softvera Skelion i PVGIS-a za numeričku i grafičku ilustraciju količina energije koje je moguće dobiti postavljanjem fotonaponskih solarnih panela. Rad sagledava dva različita scenarija: kada se paneli instaliraju na krovovima stambenih objekata i kada se oni postavljaju na otvorenim prostorima, istovremeno analizirajući potencijale svakog od njih i preduslove za njihovu realizaciju u praksi. Dobijeni rezultati imaju za cilj da uporede kolicine elektricne energije dobijene proracunom za dva različita scenarija.
AB - Due to the increasingly dynamic climate change and the increase in the number of people in cities, renewable energy sources (RES) are contributing to a more rational use of energy. Given the importance that the use of RES in housing directly brings in terms of financial savings and reduction of CO2 emissions, the paper examines the possibility of using RES in multi-family housing from the aspect of solar energy collection and conversion respectively implementation of photovoltaic panels and electricity generation. In multi-family housing, the problem of sustainability and implementation of RES is a complex task, primarily due to the existing ways of using space and ownership, which is multi-layered, but also the need for the active involvement of the entire housing community in decision-making and initiatives. The research analyzes the advantages and disadvantages of installing solar panels on the rooftops and facades of buildings, and within the common open spaces in the block, by installing solar lamps, solar power for electric vehicles, solar chargers, etc. The examination of the possibilities for using solar energy was conducted on the example of the residential Block 29 in New Belgrade, using urban analysis supported by appropriate data on solar radiation for the analyzed area and Skelion software for a numerical and graphical illustration of the amount of energy that can be obtained by installing photovoltaic solar panels. The paper considers two different scenarios: when panels are installed on the roofs of buildings and when they are installed in open spaces, analyzing the potential of each and the prerequisites for their implementation in practice. The results aim to compare the quantities of electricity obtained by calculation for two different scenarios.
PB - Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS)
PB - Beograd : Društvo za obnovljive izvore energije
C3 - Proceedings of 8th International Conference on Renewable Electrical Power Sources
T1 - The possibilities for implementation of photovoltaic solar panels in multi-family housing areas
SP - 167
EP - 175
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_579
ER - 
@conference{
author = "Brankov, Borjan and Stanojević, Ana and Nenković-Riznić, Marina and Pucar, Mila",
year = "2020",
abstract = "Usled dinamičnije promene klime i porasta broja ljudi u gradovima obnovljivi izvori energije (OIE) sve više doprinose racionalnijem korišćenju energije. Imajući u vidu značaj koji upotreba OIE u stanovanju donosi u pogledu finansijske uštede i smanjenja emisije CO2, rad ispituje mogućnost upotrebe OIE u područjima višeporodičnog stanovanja sa aspekta sakupljanja i konverzije solarne energije odnosno implementacije fotovoltaičnih panela i generisanja električne energije. Kod višeporodičnog stanovanja, problem održivosti i primene OIE je složen zadatak, prvenstveno zbog postojećih načina korišćenja prostora i vlasništva koje je višeslojno, ali i postojanja potrebe za aktivnim uključenjem cele stambene zajednice u procesu donošenja odluka i pokretanja inicijativa. Istraživanje analizira prednosti i mane za postavljanje solarnih panela i to na krovovima i fasadama objekata, i u okviru zajedničkih otvorenih prostora u bloku, postavljanjem solarnih svetiljki, solarnog napajanja za električna vozila, solarnih punjača itd. Ispitivanje mogućnosti za korišćenje solarne energije sprovedeno je na primeru stambenog Bloka 29 na Novom Beogradu, urbanističkom analizom uz podršku odgovarajućih podataka o solarnoj radijaciji za analizirano područje i softvera Skelion i PVGIS-a za numeričku i grafičku ilustraciju količina energije koje je moguće dobiti postavljanjem fotonaponskih solarnih panela. Rad sagledava dva različita scenarija: kada se paneli instaliraju na krovovima stambenih objekata i kada se oni postavljaju na otvorenim prostorima, istovremeno analizirajući potencijale svakog od njih i preduslove za njihovu realizaciju u praksi. Dobijeni rezultati imaju za cilj da uporede kolicine elektricne energije dobijene proracunom za dva različita scenarija., Due to the increasingly dynamic climate change and the increase in the number of people in cities, renewable energy sources (RES) are contributing to a more rational use of energy. Given the importance that the use of RES in housing directly brings in terms of financial savings and reduction of CO2 emissions, the paper examines the possibility of using RES in multi-family housing from the aspect of solar energy collection and conversion respectively implementation of photovoltaic panels and electricity generation. In multi-family housing, the problem of sustainability and implementation of RES is a complex task, primarily due to the existing ways of using space and ownership, which is multi-layered, but also the need for the active involvement of the entire housing community in decision-making and initiatives. The research analyzes the advantages and disadvantages of installing solar panels on the rooftops and facades of buildings, and within the common open spaces in the block, by installing solar lamps, solar power for electric vehicles, solar chargers, etc. The examination of the possibilities for using solar energy was conducted on the example of the residential Block 29 in New Belgrade, using urban analysis supported by appropriate data on solar radiation for the analyzed area and Skelion software for a numerical and graphical illustration of the amount of energy that can be obtained by installing photovoltaic solar panels. The paper considers two different scenarios: when panels are installed on the roofs of buildings and when they are installed in open spaces, analyzing the potential of each and the prerequisites for their implementation in practice. The results aim to compare the quantities of electricity obtained by calculation for two different scenarios.",
publisher = "Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), Beograd : Društvo za obnovljive izvore energije",
journal = "Proceedings of 8th International Conference on Renewable Electrical Power Sources",
title = "The possibilities for implementation of photovoltaic solar panels in multi-family housing areas",
pages = "167-175",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_579"
}
Brankov, B., Stanojević, A., Nenković-Riznić, M.,& Pucar, M.. (2020). The possibilities for implementation of photovoltaic solar panels in multi-family housing areas. in Proceedings of 8th International Conference on Renewable Electrical Power Sources
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS)., 167-175.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_579
Brankov B, Stanojević A, Nenković-Riznić M, Pucar M. The possibilities for implementation of photovoltaic solar panels in multi-family housing areas. in Proceedings of 8th International Conference on Renewable Electrical Power Sources. 2020;:167-175.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_579 .
Brankov, Borjan, Stanojević, Ana, Nenković-Riznić, Marina, Pucar, Mila, "The possibilities for implementation of photovoltaic solar panels in multi-family housing areas" in Proceedings of 8th International Conference on Renewable Electrical Power Sources (2020):167-175,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_579 .

Диференцирање употребљивости отворених заједничких простора у вишепородичном становању

Brankov, Borjan; Stanojević, Ana

(Београд : Удружење урбаниста Србије, 2020)

TY - CONF
AU - Brankov, Borjan
AU - Stanojević, Ana
PY - 2020
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/547
AB - Отворен простор је значајна тема у развоју града и могућности социјализације корисника. Ти простори на примеру блоковских структура, а посебно отвореног блока, су веома запажен део вишепородичног становања нарочито у периоду након 1960их година у Србији. Рад испитује могућу поделу унутар појединачних одабраних отворених заједничких простора. Сагледава се могућа систематизацију која обухвата градацију коришћења делова тих простора, те да сваки сегмент простора у оквиру блока није идентично атрактиван нити једнако оптерећен корисницима. Простор се кроз анализу мапира у зависности од више параметара који се проистичу из типологије објеката вишепородичног становања (уређење и намена у приземљу, позиција и број улаза и сл.), позиције главних пешачких комуникација, саобраћајног решења, уређених игралишта и др. Отворени заједнички простор се може аналитички поделити на различите сегменте који су међузависни и хијерархијски одређени. Предложена хипотеза рада је да је коришћење и обликовање отвореног заједничког простора у оквиру вишепородичног становања директно везано за типологију стамбених склопова, постојање или непостојање урбаног мобилијара, важност других фокусних тачака у оквиру простора које корисник најчешће користи (паркинг, продавница и др). С тим у вези рад анализира два примера отворених заједничких простора вишепородичног становања на примеру два стамбена блока у Београду и Нишу, који служе као полигон за испитивање потенцијалне диференцијације простора. Спроведеним истраживањем уочавају се могућности искоришћења простора. Циљ рада је да се мапирањем ових зона јасно уочи шаблон коришћења и створи основ за истраживање будућих сценарија коришћења тих простора, уз унапређење комфора. Тиме се отвара могућност за даље интеревенције и прилагођавање простора новим потребама.
AB - Public space is a significant topic in the development of the city and the opportunity as a means of socialization of users. These spaces, on the example of block structures, and especially the open block, is a very noticeable part of multi-family housing, especially in the period after the 1960s in Serbia.
This paper examines the possible division within the selected open common spaces. These spaces can be systematized, which includes the gradation of the use of different parts of these spaces, and that each segment of space within the block is not identically attractive or equally crowded by users. Such space is mapped through analysis depending on several parameters that include the typology of multi-family housing (functions of the ground floor, position, and number of entrances, etc.), the position of the main pedestrian communications, traffic solutions inside the block, furnished playgrounds, etc. An open common space can be analytically divided into different segments that are interdependent and hierarchically determined. The proposed hypothesis is that the use and design of open common space within multi-family housing is directly related to the typology of housing units, the existence or non-existence of urban furniture, the importance of other focal points within the space most often used (parking, shop, etc.). In this regard, the paper analyzes two examples of open common spaces of multi-family housing on the example of two residential blocks in Belgrade and Niš, which serve as a testing ground for examining the potential differentiation of space. This paper aims to see the pattern of use by mapping these zones and create a base for enabling new scenarios of future uses, providing sufficient comfort. Paper intends to create a framework for further interventions and adapting the space for new uses.
PB - Београд : Удружење урбаниста Србије
C3 - Међународни научно-стручни скуп Летња школа урбанизма
T1 - Диференцирање употребљивости отворених заједничких простора у вишепородичном становању
T1 - Differentiating the usability of open common spaces in multifamily housing
SP - 143
EP - 152
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_547
ER - 
@conference{
author = "Brankov, Borjan and Stanojević, Ana",
year = "2020",
abstract = "Отворен простор је значајна тема у развоју града и могућности социјализације корисника. Ти простори на примеру блоковских структура, а посебно отвореног блока, су веома запажен део вишепородичног становања нарочито у периоду након 1960их година у Србији. Рад испитује могућу поделу унутар појединачних одабраних отворених заједничких простора. Сагледава се могућа систематизацију која обухвата градацију коришћења делова тих простора, те да сваки сегмент простора у оквиру блока није идентично атрактиван нити једнако оптерећен корисницима. Простор се кроз анализу мапира у зависности од више параметара који се проистичу из типологије објеката вишепородичног становања (уређење и намена у приземљу, позиција и број улаза и сл.), позиције главних пешачких комуникација, саобраћајног решења, уређених игралишта и др. Отворени заједнички простор се може аналитички поделити на различите сегменте који су међузависни и хијерархијски одређени. Предложена хипотеза рада је да је коришћење и обликовање отвореног заједничког простора у оквиру вишепородичног становања директно везано за типологију стамбених склопова, постојање или непостојање урбаног мобилијара, важност других фокусних тачака у оквиру простора које корисник најчешће користи (паркинг, продавница и др). С тим у вези рад анализира два примера отворених заједничких простора вишепородичног становања на примеру два стамбена блока у Београду и Нишу, који служе као полигон за испитивање потенцијалне диференцијације простора. Спроведеним истраживањем уочавају се могућности искоришћења простора. Циљ рада је да се мапирањем ових зона јасно уочи шаблон коришћења и створи основ за истраживање будућих сценарија коришћења тих простора, уз унапређење комфора. Тиме се отвара могућност за даље интеревенције и прилагођавање простора новим потребама., Public space is a significant topic in the development of the city and the opportunity as a means of socialization of users. These spaces, on the example of block structures, and especially the open block, is a very noticeable part of multi-family housing, especially in the period after the 1960s in Serbia.
This paper examines the possible division within the selected open common spaces. These spaces can be systematized, which includes the gradation of the use of different parts of these spaces, and that each segment of space within the block is not identically attractive or equally crowded by users. Such space is mapped through analysis depending on several parameters that include the typology of multi-family housing (functions of the ground floor, position, and number of entrances, etc.), the position of the main pedestrian communications, traffic solutions inside the block, furnished playgrounds, etc. An open common space can be analytically divided into different segments that are interdependent and hierarchically determined. The proposed hypothesis is that the use and design of open common space within multi-family housing is directly related to the typology of housing units, the existence or non-existence of urban furniture, the importance of other focal points within the space most often used (parking, shop, etc.). In this regard, the paper analyzes two examples of open common spaces of multi-family housing on the example of two residential blocks in Belgrade and Niš, which serve as a testing ground for examining the potential differentiation of space. This paper aims to see the pattern of use by mapping these zones and create a base for enabling new scenarios of future uses, providing sufficient comfort. Paper intends to create a framework for further interventions and adapting the space for new uses.",
publisher = "Београд : Удружење урбаниста Србије",
journal = "Међународни научно-стручни скуп Летња школа урбанизма",
title = "Диференцирање употребљивости отворених заједничких простора у вишепородичном становању, Differentiating the usability of open common spaces in multifamily housing",
pages = "143-152",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_547"
}
Brankov, B.,& Stanojević, A.. (2020). Диференцирање употребљивости отворених заједничких простора у вишепородичном становању. in Међународни научно-стручни скуп Летња школа урбанизма
Београд : Удружење урбаниста Србије., 143-152.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_547
Brankov B, Stanojević A. Диференцирање употребљивости отворених заједничких простора у вишепородичном становању. in Међународни научно-стручни скуп Летња школа урбанизма. 2020;:143-152.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_547 .
Brankov, Borjan, Stanojević, Ana, "Диференцирање употребљивости отворених заједничких простора у вишепородичном становању" in Међународни научно-стручни скуп Летња школа урбанизма (2020):143-152,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_547 .