Simonović Alfirević, Sanja

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0003-1243-8459
 • Simonović Alfirević, Sanja (41)
 • Simonović, Sanja (9)
 • Симоновић Алфиревић, Сања (4)
Projects

Author's Bibliography

Поливалентност стана са отвореним планом − карактеристике и принципи просторне организације

Алфиревић, Ђорђе; Симоновић Алфиревић, Сања

(Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2022)

TY - JOUR
AU - Алфиревић, Ђорђе
AU - Симоновић Алфиревић, Сања
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/657
AB - Поливалентност (грч. poly више, нлат. valentia вредност − вишевредан, вишезначан, вишенаменски) је термин који има широк опсег употребе у науци и уметностима. Поливалентност најчешће подразумева различите начине (режиме) коришћења истог простора, тј. прилагодљивост простора различитим људским потребама уз минималне физичке модификације. У науци је уврежено мишљење да се термин поливалентност у стамбеној архитектури првенствено односи на ниво читавог стана или куће, тј. на могућност реорганизације унутрашње структуре (пренамену просторија), што се може посматрати као шире тумачење појма. Са друге стране, постоји и уже тумачење, које се односи на поливалентност дела стана, једног простора или просторије, тј. на могућност преклапања стамбених функција у различитим временским терминима у истом простору, тзв. отвореном плану. У истраживању су разматрани концепти просторне организације поливалентних стамбених простора са отвореним планом. Научном анализом референтних извора, тумачењем и анализом карактеристичних примера, као и применом дедуктивне методе, истражени су поливалентни стамбени простори са отвореним планом, с циљем констатовања њихових најзначајнијих карактеристика и принципа просторне организације.
AB - Polyvalence (gr. poly multi, nlat. valentia value – multivalued, ambiguous, multipurpose) is a term that has a wide range of uses in science and art. Polyvalence usually implies different ways (regimes) of using the same space, i.e., the adaptability of space to different human needs, with minimal physical modifications. It is a common opinion in science that the term polyvalence in residential architecture primarily refers to the level of an entire apartment or house, i.e., to the possibility of reorganizing the internal structure (conversion of the premises), which can be seen as a broader interpretation of the term. On the other hand, there is a narrower interpretation which refers to the polyvalence of a part of an apartment, to a particular space or room, i.e., to the possibility of overlapping housing functions at different times in the same space, a so-called open plan. The research considers the concepts of spatial organization in polyvalent residential spaces with an open plan. The scientific analysis of reference sources, the interpretation and analysis of characteristic examples, and the deductive method, were used to investigate polyvalent open-plan living spaces, with the aim of ascertaining their most important characteristics and the principles of their spatial organization.
PB - Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије
T2 - Архитектура и урбанизам
T1 - Поливалентност стана са отвореним планом − карактеристике и принципи просторне организације
T1 - The polyvalence of an open plan apartment – characteristics and spatial organization principles
IS - 54
SP - 27
EP - 43
DO - 10.5937/a-u0-34066
ER - 
@article{
author = "Алфиревић, Ђорђе and Симоновић Алфиревић, Сања",
year = "2022",
abstract = "Поливалентност (грч. poly више, нлат. valentia вредност − вишевредан, вишезначан, вишенаменски) је термин који има широк опсег употребе у науци и уметностима. Поливалентност најчешће подразумева различите начине (режиме) коришћења истог простора, тј. прилагодљивост простора различитим људским потребама уз минималне физичке модификације. У науци је уврежено мишљење да се термин поливалентност у стамбеној архитектури првенствено односи на ниво читавог стана или куће, тј. на могућност реорганизације унутрашње структуре (пренамену просторија), што се може посматрати као шире тумачење појма. Са друге стране, постоји и уже тумачење, које се односи на поливалентност дела стана, једног простора или просторије, тј. на могућност преклапања стамбених функција у различитим временским терминима у истом простору, тзв. отвореном плану. У истраживању су разматрани концепти просторне организације поливалентних стамбених простора са отвореним планом. Научном анализом референтних извора, тумачењем и анализом карактеристичних примера, као и применом дедуктивне методе, истражени су поливалентни стамбени простори са отвореним планом, с циљем констатовања њихових најзначајнијих карактеристика и принципа просторне организације., Polyvalence (gr. poly multi, nlat. valentia value – multivalued, ambiguous, multipurpose) is a term that has a wide range of uses in science and art. Polyvalence usually implies different ways (regimes) of using the same space, i.e., the adaptability of space to different human needs, with minimal physical modifications. It is a common opinion in science that the term polyvalence in residential architecture primarily refers to the level of an entire apartment or house, i.e., to the possibility of reorganizing the internal structure (conversion of the premises), which can be seen as a broader interpretation of the term. On the other hand, there is a narrower interpretation which refers to the polyvalence of a part of an apartment, to a particular space or room, i.e., to the possibility of overlapping housing functions at different times in the same space, a so-called open plan. The research considers the concepts of spatial organization in polyvalent residential spaces with an open plan. The scientific analysis of reference sources, the interpretation and analysis of characteristic examples, and the deductive method, were used to investigate polyvalent open-plan living spaces, with the aim of ascertaining their most important characteristics and the principles of their spatial organization.",
publisher = "Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије",
journal = "Архитектура и урбанизам",
title = "Поливалентност стана са отвореним планом − карактеристике и принципи просторне организације, The polyvalence of an open plan apartment – characteristics and spatial organization principles",
number = "54",
pages = "27-43",
doi = "10.5937/a-u0-34066"
}
Алфиревић, Ђ.,& Симоновић Алфиревић, С.. (2022). Поливалентност стана са отвореним планом − карактеристике и принципи просторне организације. in Архитектура и урбанизам
Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије.(54), 27-43.
https://doi.org/10.5937/a-u0-34066
Алфиревић Ђ, Симоновић Алфиревић С. Поливалентност стана са отвореним планом − карактеристике и принципи просторне организације. in Архитектура и урбанизам. 2022;(54):27-43.
doi:10.5937/a-u0-34066 .
Алфиревић, Ђорђе, Симоновић Алфиревић, Сања, "Поливалентност стана са отвореним планом − карактеристике и принципи просторне организације" in Архитектура и урбанизам, no. 54 (2022):27-43,
https://doi.org/10.5937/a-u0-34066 . .

Interior in Context: Principles of Interior and Exterior Integration

Simonović Alfirević, Sanja; Alfirević, Đorđe

(Belgrade : Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, Serbia, 2022)

TY - CHAP
AU - Simonović Alfirević, Sanja
AU - Alfirević, Đorđe
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/684
AB - The subject of this research includes design principles
through which the integration of interior and exterior can
be achieved. The principles are grouped according to the role
they play in achieving the relationship between outer and inner
space. Two directions of possible interactions are considered: a)
the influence of the interior on the exterior and b) the influence
of the exterior on the interior.
The structure of design principles is conceived by applying the
deductive method and is derived from the basic motives that
most often cause interactions between the interior space and
the environment. The analysis of characteristic motives, which
are mainly a consequence of the extroverted or introverted nature
of the user, the desire for intimacy or presenting material
status, etc., formulates design principles that provide an answer
to the needs for integration of interior and exterior. The principles
are clearly presented using characteristic examples of
modern concepts of spatial organization and interior design.
The main goal of the research is to determine a methodical
structure of creative principles, which enable the integration of
interior and exterior, and supporting that relation at the same
time, but also to check the stance that the architect’s shaping of
the user’s desire to perceive the immediate environment is sufficient
for the basic connection of external and internal space.
In addition, it is important to emphasize that for higher levels
of the mentioned integration, it is necessary for the user to see,
but also to be seen, i.e. that there is a mutual interest in the interaction
of both the user of the interior space and the observer
who experiences the interior from the environment.
The results of the research indicate, first of all, the existence of a
larger number of creative principles by means of which it is possible
to connect the interior space with the immediate environment.
On the other hand, the paper states a close cause-and-effect
relationship of motives, which arise from the specific users’
needs and the architect’s competence to recognize the wishes of
users and articulate them in a contextual visual expression.
AB - Контекст (лат. contextus – веза, спој речи, смисао) је термин који у општем смислу означава везу мисли у говору. Термин је у употреби у готово свим областима људског стваралаштва, између осталог и у архитектури и дизајну ентеријера. Када се примењује, обично подразумева релацију дела нечега према целини. Један исти појам или елемент може имати различито значење у зависности од контекста у коме се налази. У дизајну ентеријера, као и у архитектури, контекст има два нивоа значења. У ужем смислу, подразумева непосредно физичко окружење око облика или простора који се пројектује. У ширем смислу, контекст је скуп свих утицајних фактора који утичу на конципирање пројектног решења. Предмет рада овог истраживања су пројектантски принципи путем којих се може постићи интеграција ентеријера и екстеријера. Принципи су груписани према улози коју имају у остваривању релација између спољашњег и унурашњег простора. Разматрана су два смера могућих интеракција: а) утицај ентеријера на екстеријер и б) утицај екстеријера на ентеријер. Структура принципа је постављена помоћу дедуктивног метода и изведена је из основних мотива који најчешће узрокују интеракције између унутрашњег простора и окружења. Анализом карактеристичних мотива, који су углавном последица екстровертне или интровертне природе корисника, жеље за интимношћу, за приказивањем материјалног статуса и др., формулисани су пројектантски принципи који пружају одговор на потребе за интегрисањем ентеријера и екстеријера. Принципи су прегледно приказани помоћу карактеристичних примера савремених концепата просторне организације и ентеријера. Основни циљ истраживања је да се постави систематична структура стваралачких принципа, који омогућавају остваривање и јачање интеграције ентеријера и екстеријера, али и да се провери становиште по коме је за елементарно повезивање спољашњег и унутрашњег простора довољно да архитект уобличи жељу корисника да види окружење, док је за више нивое интеграције неопходно да корисник види, али и да буде виђен, тј. да постоји обострани интерес за интеракцијом и корисника унутрашњег простора и посматрача који доживљава ентеријер из окружења. Резултати истраживања указују пре свега на постојање већег броја стваралачких принципа помоћу којих је могуће повезати унутрашњи простор са непосредним окружењем. Са друге стране, у раду је констатована блиска узрочно-последична релација мотива, који проистичу из специфичних потреба корисника и спремности ствараоца да препозна жеље корисника и артикулише их у контекстуалан визуелни израз.
PB - Belgrade : Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, Serbia
T2 - Thematic Proceedings - Art and Science Applied : Experience and Vision - Selection of Papers from the Second International Conference of the Faculty of Applied Arts in Belgrade, SmartArt 2021
T1 - Interior in Context: Principles of Interior and Exterior Integration
T1 - Ентеријер у контексту: принципи интеграције ентеријера и екстеријера
SP - 450
EP - 462
DO - 10.18485/smartart.2022.2.ch24
ER - 
@inbook{
author = "Simonović Alfirević, Sanja and Alfirević, Đorđe",
year = "2022",
abstract = "The subject of this research includes design principles
through which the integration of interior and exterior can
be achieved. The principles are grouped according to the role
they play in achieving the relationship between outer and inner
space. Two directions of possible interactions are considered: a)
the influence of the interior on the exterior and b) the influence
of the exterior on the interior.
The structure of design principles is conceived by applying the
deductive method and is derived from the basic motives that
most often cause interactions between the interior space and
the environment. The analysis of characteristic motives, which
are mainly a consequence of the extroverted or introverted nature
of the user, the desire for intimacy or presenting material
status, etc., formulates design principles that provide an answer
to the needs for integration of interior and exterior. The principles
are clearly presented using characteristic examples of
modern concepts of spatial organization and interior design.
The main goal of the research is to determine a methodical
structure of creative principles, which enable the integration of
interior and exterior, and supporting that relation at the same
time, but also to check the stance that the architect’s shaping of
the user’s desire to perceive the immediate environment is sufficient
for the basic connection of external and internal space.
In addition, it is important to emphasize that for higher levels
of the mentioned integration, it is necessary for the user to see,
but also to be seen, i.e. that there is a mutual interest in the interaction
of both the user of the interior space and the observer
who experiences the interior from the environment.
The results of the research indicate, first of all, the existence of a
larger number of creative principles by means of which it is possible
to connect the interior space with the immediate environment.
On the other hand, the paper states a close cause-and-effect
relationship of motives, which arise from the specific users’
needs and the architect’s competence to recognize the wishes of
users and articulate them in a contextual visual expression., Контекст (лат. contextus – веза, спој речи, смисао) је термин који у општем смислу означава везу мисли у говору. Термин је у употреби у готово свим областима људског стваралаштва, између осталог и у архитектури и дизајну ентеријера. Када се примењује, обично подразумева релацију дела нечега према целини. Један исти појам или елемент може имати различито значење у зависности од контекста у коме се налази. У дизајну ентеријера, као и у архитектури, контекст има два нивоа значења. У ужем смислу, подразумева непосредно физичко окружење око облика или простора који се пројектује. У ширем смислу, контекст је скуп свих утицајних фактора који утичу на конципирање пројектног решења. Предмет рада овог истраживања су пројектантски принципи путем којих се може постићи интеграција ентеријера и екстеријера. Принципи су груписани према улози коју имају у остваривању релација између спољашњег и унурашњег простора. Разматрана су два смера могућих интеракција: а) утицај ентеријера на екстеријер и б) утицај екстеријера на ентеријер. Структура принципа је постављена помоћу дедуктивног метода и изведена је из основних мотива који најчешће узрокују интеракције између унутрашњег простора и окружења. Анализом карактеристичних мотива, који су углавном последица екстровертне или интровертне природе корисника, жеље за интимношћу, за приказивањем материјалног статуса и др., формулисани су пројектантски принципи који пружају одговор на потребе за интегрисањем ентеријера и екстеријера. Принципи су прегледно приказани помоћу карактеристичних примера савремених концепата просторне организације и ентеријера. Основни циљ истраживања је да се постави систематична структура стваралачких принципа, који омогућавају остваривање и јачање интеграције ентеријера и екстеријера, али и да се провери становиште по коме је за елементарно повезивање спољашњег и унутрашњег простора довољно да архитект уобличи жељу корисника да види окружење, док је за више нивое интеграције неопходно да корисник види, али и да буде виђен, тј. да постоји обострани интерес за интеракцијом и корисника унутрашњег простора и посматрача који доживљава ентеријер из окружења. Резултати истраживања указују пре свега на постојање већег броја стваралачких принципа помоћу којих је могуће повезати унутрашњи простор са непосредним окружењем. Са друге стране, у раду је констатована блиска узрочно-последична релација мотива, који проистичу из специфичних потреба корисника и спремности ствараоца да препозна жеље корисника и артикулише их у контекстуалан визуелни израз.",
publisher = "Belgrade : Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, Serbia",
journal = "Thematic Proceedings - Art and Science Applied : Experience and Vision - Selection of Papers from the Second International Conference of the Faculty of Applied Arts in Belgrade, SmartArt 2021",
booktitle = "Interior in Context: Principles of Interior and Exterior Integration, Ентеријер у контексту: принципи интеграције ентеријера и екстеријера",
pages = "450-462",
doi = "10.18485/smartart.2022.2.ch24"
}
Simonović Alfirević, S.,& Alfirević, Đ.. (2022). Interior in Context: Principles of Interior and Exterior Integration. in Thematic Proceedings - Art and Science Applied : Experience and Vision - Selection of Papers from the Second International Conference of the Faculty of Applied Arts in Belgrade, SmartArt 2021
Belgrade : Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, Serbia., 450-462.
https://doi.org/10.18485/smartart.2022.2.ch24
Simonović Alfirević S, Alfirević Đ. Interior in Context: Principles of Interior and Exterior Integration. in Thematic Proceedings - Art and Science Applied : Experience and Vision - Selection of Papers from the Second International Conference of the Faculty of Applied Arts in Belgrade, SmartArt 2021. 2022;:450-462.
doi:10.18485/smartart.2022.2.ch24 .
Simonović Alfirević, Sanja, Alfirević, Đorđe, "Interior in Context: Principles of Interior and Exterior Integration" in Thematic Proceedings - Art and Science Applied : Experience and Vision - Selection of Papers from the Second International Conference of the Faculty of Applied Arts in Belgrade, SmartArt 2021 (2022):450-462,
https://doi.org/10.18485/smartart.2022.2.ch24 . .

The influence of the border materiality on the experience of territoriality in housing

Simonović Alfirević, Sanja; Alfirević, Đorđe

(Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade, 2022)

TY - CONF
AU - Simonović Alfirević, Sanja
AU - Alfirević, Đorđe
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/665
AB - The notion of territoriality is widespread and is present in many areas of human activity. This term is usually associated with the need to demarcate space, which individuals or groups use and defend. In science, so far, various parameters that determine the extent of the experience of territoriality have been investigated, among others, control, security, personalization and protection of space..
In the research, through the deductive method and the analysis of certain characteristic housing models - residential communities, residential buildings and residential units, it will be considered on a general level to what extent spatial boundaries provide different degrees of privacy and enable people to exercise control over their own activities and the activities of others. The physical and functional framework and the social division of space can increase or decrease the possibilities for resident activities.
The goal of this research is to consider the relationship between the experience of territoriality of an individual or a group in housing and the character of the boundaries that determine the domain of the territory, i.e. certain spatial levels. Another goal is to reconsider the thesis according to which the character of the boundary is one of the key parameters that influence the experience of territoriality in housing. If the boundary of the territory is more material, solid, concrete or closed, the experience of territoriality is more present, while if the boundary of the territory is immaterial, ephemeral, softer, flexible or more open, it diminishes the experience of territoriality and has the opposite effect.
PB - Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade
C3 - Fourth International Scientific Conference ′′Science, Education, Technology and Innovation – SETI IV 2022
T1 - The influence of the border materiality on the experience of territoriality in housing
SP - 414
EP - 426
ER - 
@conference{
author = "Simonović Alfirević, Sanja and Alfirević, Đorđe",
year = "2022",
abstract = "The notion of territoriality is widespread and is present in many areas of human activity. This term is usually associated with the need to demarcate space, which individuals or groups use and defend. In science, so far, various parameters that determine the extent of the experience of territoriality have been investigated, among others, control, security, personalization and protection of space..
In the research, through the deductive method and the analysis of certain characteristic housing models - residential communities, residential buildings and residential units, it will be considered on a general level to what extent spatial boundaries provide different degrees of privacy and enable people to exercise control over their own activities and the activities of others. The physical and functional framework and the social division of space can increase or decrease the possibilities for resident activities.
The goal of this research is to consider the relationship between the experience of territoriality of an individual or a group in housing and the character of the boundaries that determine the domain of the territory, i.e. certain spatial levels. Another goal is to reconsider the thesis according to which the character of the boundary is one of the key parameters that influence the experience of territoriality in housing. If the boundary of the territory is more material, solid, concrete or closed, the experience of territoriality is more present, while if the boundary of the territory is immaterial, ephemeral, softer, flexible or more open, it diminishes the experience of territoriality and has the opposite effect.",
publisher = "Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade",
journal = "Fourth International Scientific Conference ′′Science, Education, Technology and Innovation – SETI IV 2022",
title = "The influence of the border materiality on the experience of territoriality in housing",
pages = "414-426"
}
Simonović Alfirević, S.,& Alfirević, Đ.. (2022). The influence of the border materiality on the experience of territoriality in housing. in Fourth International Scientific Conference ′′Science, Education, Technology and Innovation – SETI IV 2022
Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade., 414-426.
Simonović Alfirević S, Alfirević Đ. The influence of the border materiality on the experience of territoriality in housing. in Fourth International Scientific Conference ′′Science, Education, Technology and Innovation – SETI IV 2022. 2022;:414-426..
Simonović Alfirević, Sanja, Alfirević, Đorđe, "The influence of the border materiality on the experience of territoriality in housing" in Fourth International Scientific Conference ′′Science, Education, Technology and Innovation – SETI IV 2022 (2022):414-426.

Participatory planning in the post-pandemic period – towards new stakeholder communication

Nenković-Riznić, Marina; Simonović Alfirević, Sanja

(Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade, 2022)

TY - CONF
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/659
AB - Participatory planning, as a way to reform spatial and urban planning and design during the global pandemic of virus COVID - 19 in 2020 is undergoing a serious transformation, not only in form, appearance, but also in the essential, significant sense. In this regard, the current paradigms of the need for active public participation directly related to spatial and urban planning and decision-making through public workshops, round tables, discussions and debates that require the physical presence of participants are changing. Having that in mind new participatory settings are defined and they are migrating to virtual space. New circumstances raise the question of continuing active participation activities in a (permanently?) changed environment and defining new, hybrid ways of engaging stakeholders in participatory planning activities. Thus, the participatory tools and instruments used in the pre-pandemic are changing significantly, opening new opportunities for the active participation of experts in projects of wider community importance.
The paper will consider previous ways of engaging stakeholders in spatial and urban planning processes, as well as opportunities to change the participatory paradigm, which may now include hiring remote experts, where territorial distance is no longer an obstacle to participation. Through examples of different types of engagement in pandemic and post-pandemic conditions, advantages and critiques of new hybrid ways of participation will be given.
PB - Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade
C3 - Fourth International Scientific Conference ′′Science, Education, Technology and Innovation – SETI IV 2022
T1 - Participatory planning in the post-pandemic period – towards new stakeholder communication
SP - 393
EP - 400
ER - 
@conference{
author = "Nenković-Riznić, Marina and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2022",
abstract = "Participatory planning, as a way to reform spatial and urban planning and design during the global pandemic of virus COVID - 19 in 2020 is undergoing a serious transformation, not only in form, appearance, but also in the essential, significant sense. In this regard, the current paradigms of the need for active public participation directly related to spatial and urban planning and decision-making through public workshops, round tables, discussions and debates that require the physical presence of participants are changing. Having that in mind new participatory settings are defined and they are migrating to virtual space. New circumstances raise the question of continuing active participation activities in a (permanently?) changed environment and defining new, hybrid ways of engaging stakeholders in participatory planning activities. Thus, the participatory tools and instruments used in the pre-pandemic are changing significantly, opening new opportunities for the active participation of experts in projects of wider community importance.
The paper will consider previous ways of engaging stakeholders in spatial and urban planning processes, as well as opportunities to change the participatory paradigm, which may now include hiring remote experts, where territorial distance is no longer an obstacle to participation. Through examples of different types of engagement in pandemic and post-pandemic conditions, advantages and critiques of new hybrid ways of participation will be given.",
publisher = "Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade",
journal = "Fourth International Scientific Conference ′′Science, Education, Technology and Innovation – SETI IV 2022",
title = "Participatory planning in the post-pandemic period – towards new stakeholder communication",
pages = "393-400"
}
Nenković-Riznić, M.,& Simonović Alfirević, S.. (2022). Participatory planning in the post-pandemic period – towards new stakeholder communication. in Fourth International Scientific Conference ′′Science, Education, Technology and Innovation – SETI IV 2022
Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade., 393-400.
Nenković-Riznić M, Simonović Alfirević S. Participatory planning in the post-pandemic period – towards new stakeholder communication. in Fourth International Scientific Conference ′′Science, Education, Technology and Innovation – SETI IV 2022. 2022;:393-400..
Nenković-Riznić, Marina, Simonović Alfirević, Sanja, "Participatory planning in the post-pandemic period – towards new stakeholder communication" in Fourth International Scientific Conference ′′Science, Education, Technology and Innovation – SETI IV 2022 (2022):393-400.

Participatory planning in the post-pandemic period – towards new stakeholder communication

Nenković-Riznić, Marina; Simonović Alfirević, Sanja

(Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade, 2022)

TY - CONF
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/667
AB - Participatory planning, as a way to reform spatial and urban planning and design during the global pandemic of virus COVID - 19 in 2020 is undergoing a serious transformation, not only in form, appearance, but also in the essential, significant sense. In this regard, the current paradigms of the need for active public participation directly related to spatial and urban planning and decision-making through public workshops, round tables, discussions and debates that require the physical presence of participants are changing. Having that in mind new participatory settings are defined and they are migrating to virtual space. New circumstances raise the question of continuing active participation activities in a (permanently?) changed environment and defining new, hybrid ways of engaging stakeholders in participatory planning activities. Thus, the participatory tools and instruments used in the pre-pandemic are changing significantly, opening new opportunities for the active participation of experts in projects of wider community importance.
The paper will consider previous ways of engaging stakeholders in spatial and urban planning processes, as well as opportunities to change the participatory paradigm, which may now include hiring remote experts, where territorial distance is no longer an obstacle to participation. Through examples of different types of engagement in pandemic and post-pandemic conditions, advantages and critiques of new hybrid ways of participation will be given.
PB - Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade
C3 - Book of abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI IV, Belgrade, September 30 – October 1
T1 - Participatory planning in the post-pandemic period – towards new stakeholder communication
SP - 63
ER - 
@conference{
author = "Nenković-Riznić, Marina and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2022",
abstract = "Participatory planning, as a way to reform spatial and urban planning and design during the global pandemic of virus COVID - 19 in 2020 is undergoing a serious transformation, not only in form, appearance, but also in the essential, significant sense. In this regard, the current paradigms of the need for active public participation directly related to spatial and urban planning and decision-making through public workshops, round tables, discussions and debates that require the physical presence of participants are changing. Having that in mind new participatory settings are defined and they are migrating to virtual space. New circumstances raise the question of continuing active participation activities in a (permanently?) changed environment and defining new, hybrid ways of engaging stakeholders in participatory planning activities. Thus, the participatory tools and instruments used in the pre-pandemic are changing significantly, opening new opportunities for the active participation of experts in projects of wider community importance.
The paper will consider previous ways of engaging stakeholders in spatial and urban planning processes, as well as opportunities to change the participatory paradigm, which may now include hiring remote experts, where territorial distance is no longer an obstacle to participation. Through examples of different types of engagement in pandemic and post-pandemic conditions, advantages and critiques of new hybrid ways of participation will be given.",
publisher = "Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade",
journal = "Book of abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI IV, Belgrade, September 30 – October 1",
title = "Participatory planning in the post-pandemic period – towards new stakeholder communication",
pages = "63"
}
Nenković-Riznić, M.,& Simonović Alfirević, S.. (2022). Participatory planning in the post-pandemic period – towards new stakeholder communication. in Book of abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI IV, Belgrade, September 30 – October 1
Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade., 63.
Nenković-Riznić M, Simonović Alfirević S. Participatory planning in the post-pandemic period – towards new stakeholder communication. in Book of abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI IV, Belgrade, September 30 – October 1. 2022;:63..
Nenković-Riznić, Marina, Simonović Alfirević, Sanja, "Participatory planning in the post-pandemic period – towards new stakeholder communication" in Book of abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI IV, Belgrade, September 30 – October 1 (2022):63.

The influence of the border materiality on the experience of territoriality in housing

Simonović Alfirević, Sanja; Alfirević, Đorđe

(Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade, 2022)

TY - CONF
AU - Simonović Alfirević, Sanja
AU - Alfirević, Đorđe
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/666
AB - The notion of territoriality is widespread and is present in many areas of human activity. This term is usually associated with the need to demarcate space, which individuals or groups use and defend. In science, so far, various parameters that determine the extent of the experience of territoriality have been investigated, among others, control, security, personalization and protection of space..
In the research, through the deductive method and the analysis of certain characteristic housing models - residential communities, residential buildings and residential units, it will be considered on a general level to what extent spatial boundaries provide different degrees of privacy and enable people to exercise control over their own activities and the activities of others. The physical and functional framework and the social division of space can increase or decrease the possibilities for resident activities.
The goal of this research is to consider the relationship between the experience of territoriality of an individual or a group in housing and the character of the boundaries that determine the domain of the territory, i.e. certain spatial levels. Another goal is to reconsider the thesis according to which the character of the boundary is one of the key parameters that influence the experience of territoriality in housing. If the boundary of the territory is more material, solid, concrete or closed, the experience of territoriality is more present, while if the boundary of the territory is immaterial, ephemeral, softer, flexible or more open, it diminishes the experience of territoriality and has the opposite effect.
PB - Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade
C3 - Book of abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI IV, Belgrade, September 30 – October 1
T1 - The influence of the border materiality on the experience of territoriality in housing
SP - 65
ER - 
@conference{
author = "Simonović Alfirević, Sanja and Alfirević, Đorđe",
year = "2022",
abstract = "The notion of territoriality is widespread and is present in many areas of human activity. This term is usually associated with the need to demarcate space, which individuals or groups use and defend. In science, so far, various parameters that determine the extent of the experience of territoriality have been investigated, among others, control, security, personalization and protection of space..
In the research, through the deductive method and the analysis of certain characteristic housing models - residential communities, residential buildings and residential units, it will be considered on a general level to what extent spatial boundaries provide different degrees of privacy and enable people to exercise control over their own activities and the activities of others. The physical and functional framework and the social division of space can increase or decrease the possibilities for resident activities.
The goal of this research is to consider the relationship between the experience of territoriality of an individual or a group in housing and the character of the boundaries that determine the domain of the territory, i.e. certain spatial levels. Another goal is to reconsider the thesis according to which the character of the boundary is one of the key parameters that influence the experience of territoriality in housing. If the boundary of the territory is more material, solid, concrete or closed, the experience of territoriality is more present, while if the boundary of the territory is immaterial, ephemeral, softer, flexible or more open, it diminishes the experience of territoriality and has the opposite effect.",
publisher = "Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade",
journal = "Book of abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI IV, Belgrade, September 30 – October 1",
title = "The influence of the border materiality on the experience of territoriality in housing",
pages = "65"
}
Simonović Alfirević, S.,& Alfirević, Đ.. (2022). The influence of the border materiality on the experience of territoriality in housing. in Book of abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI IV, Belgrade, September 30 – October 1
Belgrade : IRASA – International Research Academy of Science and Art Belgrade., 65.
Simonović Alfirević S, Alfirević Đ. The influence of the border materiality on the experience of territoriality in housing. in Book of abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI IV, Belgrade, September 30 – October 1. 2022;:65..
Simonović Alfirević, Sanja, Alfirević, Đorđe, "The influence of the border materiality on the experience of territoriality in housing" in Book of abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI IV, Belgrade, September 30 – October 1 (2022):65.

New Methodology in Green City Planning - the Way to Sustainable Urban Development

Pucar, Mila; Simonović Alfirević, Sanja; Nenković-Riznić, Marina; Petrović, Snežana

(Zagreb : IRASA – International Research Academy of Science and Art Department for the Republic of Croatia, 2021)

TY - CONF
AU - Pucar, Mila
AU - Simonović Alfirević, Sanja
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Petrović, Snežana
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/671
AB - In 2018, the City of Belgrade signed the Covenant of Mayors for Climate and Energy in order to reduce carbon dioxide (CO2) emissions by at least 40% and enhance the city’s resilience to the effects of climate change by 2030. To implement these goals, a team (authors of this paper) was formed to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) based on the results of the Baseline Emission Inventory (BEI) and Vulnerability and Risk Assessment (VRA). The VRA involved determining CO2 emissions using an approach based on a series of activities and the reduction of GHG emissions. The impact of the provided climate change mitigation measures was assessed on the basis of a hypothetical baseline scenario (increase in demand in the BEI sectors and socioeconomic parameters). To achieve the mitigation objectives, it is necessary to implement projects in the field of energy efficiency, expand district heating, introduce renewable energy sources in the energy potential of the city, rationalize public lighting and traffic, and continue with intensive urban greening.
PB - Zagreb : IRASA – International Research Academy of Science and Art Department for the Republic of Croatia
C3 - Book of Abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III
T1 - New Methodology in Green City Planning - the Way to Sustainable Urban Development
SP - 47
ER - 
@conference{
author = "Pucar, Mila and Simonović Alfirević, Sanja and Nenković-Riznić, Marina and Petrović, Snežana",
year = "2021",
abstract = "In 2018, the City of Belgrade signed the Covenant of Mayors for Climate and Energy in order to reduce carbon dioxide (CO2) emissions by at least 40% and enhance the city’s resilience to the effects of climate change by 2030. To implement these goals, a team (authors of this paper) was formed to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) based on the results of the Baseline Emission Inventory (BEI) and Vulnerability and Risk Assessment (VRA). The VRA involved determining CO2 emissions using an approach based on a series of activities and the reduction of GHG emissions. The impact of the provided climate change mitigation measures was assessed on the basis of a hypothetical baseline scenario (increase in demand in the BEI sectors and socioeconomic parameters). To achieve the mitigation objectives, it is necessary to implement projects in the field of energy efficiency, expand district heating, introduce renewable energy sources in the energy potential of the city, rationalize public lighting and traffic, and continue with intensive urban greening.",
publisher = "Zagreb : IRASA – International Research Academy of Science and Art Department for the Republic of Croatia",
journal = "Book of Abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III",
title = "New Methodology in Green City Planning - the Way to Sustainable Urban Development",
pages = "47"
}
Pucar, M., Simonović Alfirević, S., Nenković-Riznić, M.,& Petrović, S.. (2021). New Methodology in Green City Planning - the Way to Sustainable Urban Development. in Book of Abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III
Zagreb : IRASA – International Research Academy of Science and Art Department for the Republic of Croatia., 47.
Pucar M, Simonović Alfirević S, Nenković-Riznić M, Petrović S. New Methodology in Green City Planning - the Way to Sustainable Urban Development. in Book of Abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III. 2021;:47..
Pucar, Mila, Simonović Alfirević, Sanja, Nenković-Riznić, Marina, Petrović, Snežana, "New Methodology in Green City Planning - the Way to Sustainable Urban Development" in Book of Abstracts / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III (2021):47.

Opportunities and challenges of rehabilitation of abandoned industrial heritage sites in the context of former modernizations

Dimitrijević Marković, Svetlana; Simonović Alfirević, Sanja; Pucar, Mila; Petrović, Snežana

(Tirana : Faculty of Architecture and Urbanism (FAU), Polytechnic University of Tirana, 2021)

TY - CONF
AU - Dimitrijević Marković, Svetlana
AU - Simonović Alfirević, Sanja
AU - Pucar, Mila
AU - Petrović, Snežana
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/670
AB - Rehabilitation of abandoned industrial heritage sites can be a special opportunity, challenge and a driver of new possibilities for city development. Numerous examples of conservation, restoration and repurposing of such locations that have been implemented so far, demonstrate significant development potentials, that have influenced the culture, education, environmental, social and economic aspects of the development of the respective area. In the case of industrial complexes declared as cultural monuments, it is important to preserve their monumental value during the renovation i.e. to preserve their original characteristics by repurposing, repairs and interventions on existing buildings that bring them closer to modern requirements of use. Sometimes, these actions were aggravated precisely by the procedures that took place in the name of modernization and progress in the past of that industrial complex. The negative effects of changes that have taken place in the past in the name of progress and modernization of the factory complex, regarding the possibility of its rehabilitation, are identified and analyzed on the example of the factory complex declared as a cultural monument called "Sugar factory".
PB - Tirana : Faculty of Architecture and Urbanism (FAU), Polytechnic University of Tirana
PB - Napoli : La scuola di Pitagora editrice
C3 - Modernization and Globalization. New Paradigms in Architecture, Cities, Territory
T1 - Opportunities and challenges of rehabilitation of abandoned industrial heritage sites in the context of former modernizations
SP - 267
EP - 272
ER - 
@conference{
author = "Dimitrijević Marković, Svetlana and Simonović Alfirević, Sanja and Pucar, Mila and Petrović, Snežana",
year = "2021",
abstract = "Rehabilitation of abandoned industrial heritage sites can be a special opportunity, challenge and a driver of new possibilities for city development. Numerous examples of conservation, restoration and repurposing of such locations that have been implemented so far, demonstrate significant development potentials, that have influenced the culture, education, environmental, social and economic aspects of the development of the respective area. In the case of industrial complexes declared as cultural monuments, it is important to preserve their monumental value during the renovation i.e. to preserve their original characteristics by repurposing, repairs and interventions on existing buildings that bring them closer to modern requirements of use. Sometimes, these actions were aggravated precisely by the procedures that took place in the name of modernization and progress in the past of that industrial complex. The negative effects of changes that have taken place in the past in the name of progress and modernization of the factory complex, regarding the possibility of its rehabilitation, are identified and analyzed on the example of the factory complex declared as a cultural monument called "Sugar factory".",
publisher = "Tirana : Faculty of Architecture and Urbanism (FAU), Polytechnic University of Tirana, Napoli : La scuola di Pitagora editrice",
journal = "Modernization and Globalization. New Paradigms in Architecture, Cities, Territory",
title = "Opportunities and challenges of rehabilitation of abandoned industrial heritage sites in the context of former modernizations",
pages = "267-272"
}
Dimitrijević Marković, S., Simonović Alfirević, S., Pucar, M.,& Petrović, S.. (2021). Opportunities and challenges of rehabilitation of abandoned industrial heritage sites in the context of former modernizations. in Modernization and Globalization. New Paradigms in Architecture, Cities, Territory
Tirana : Faculty of Architecture and Urbanism (FAU), Polytechnic University of Tirana., 267-272.
Dimitrijević Marković S, Simonović Alfirević S, Pucar M, Petrović S. Opportunities and challenges of rehabilitation of abandoned industrial heritage sites in the context of former modernizations. in Modernization and Globalization. New Paradigms in Architecture, Cities, Territory. 2021;:267-272..
Dimitrijević Marković, Svetlana, Simonović Alfirević, Sanja, Pucar, Mila, Petrović, Snežana, "Opportunities and challenges of rehabilitation of abandoned industrial heritage sites in the context of former modernizations" in Modernization and Globalization. New Paradigms in Architecture, Cities, Territory (2021):267-272.

New Methodology in Green City Planning - the Way to Sustainable Urban Development

Pucar, Mila; Simonović Alfirević, Sanja; Nenković-Riznić, Marina; Petrović, Snežana

(Zagreb : IRASA – International Research Academy of Science and Art Department for the Republic of Croatia, 2021)

TY - CONF
AU - Pucar, Mila
AU - Simonović Alfirević, Sanja
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Petrović, Snežana
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/668
AB - In 2018, the City of Belgrade signed the Covenant of Mayors for Climate and Energy in order to reduce carbon dioxide (CO2) emissions by at least 40% and enhance the city’s resilience to the effects of climate change by 2030. To implement these goals, a team (authors of this paper) was formed to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) based on the results of the Baseline Emission Inventory (BEI) and Vulnerability and Risk Assessment (VRA). The VRA involved determining CO2 emissions using an approach based on a series of activities and the reduction of GHG emissions. The impact of the provided climate change mitigation measures was assessed on the basis of a hypothetical baseline scenario (increase in demand in the BEI sectors and socioeconomic parameters). To achieve the mitigation objectives, it is necessary to implement projects in the field of energy efficiency, expand district heating, introduce renewable energy sources in the energy potential of the city, rationalize public lighting and traffic, and continue with intensive urban greening.
PB - Zagreb : IRASA – International Research Academy of Science and Art Department for the Republic of Croatia
C3 - Book of Proceedings / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III 2021
T1 - New Methodology in Green City Planning - the Way to Sustainable Urban Development
SP - 386
EP - 392
ER - 
@conference{
author = "Pucar, Mila and Simonović Alfirević, Sanja and Nenković-Riznić, Marina and Petrović, Snežana",
year = "2021",
abstract = "In 2018, the City of Belgrade signed the Covenant of Mayors for Climate and Energy in order to reduce carbon dioxide (CO2) emissions by at least 40% and enhance the city’s resilience to the effects of climate change by 2030. To implement these goals, a team (authors of this paper) was formed to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) based on the results of the Baseline Emission Inventory (BEI) and Vulnerability and Risk Assessment (VRA). The VRA involved determining CO2 emissions using an approach based on a series of activities and the reduction of GHG emissions. The impact of the provided climate change mitigation measures was assessed on the basis of a hypothetical baseline scenario (increase in demand in the BEI sectors and socioeconomic parameters). To achieve the mitigation objectives, it is necessary to implement projects in the field of energy efficiency, expand district heating, introduce renewable energy sources in the energy potential of the city, rationalize public lighting and traffic, and continue with intensive urban greening.",
publisher = "Zagreb : IRASA – International Research Academy of Science and Art Department for the Republic of Croatia",
journal = "Book of Proceedings / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III 2021",
title = "New Methodology in Green City Planning - the Way to Sustainable Urban Development",
pages = "386-392"
}
Pucar, M., Simonović Alfirević, S., Nenković-Riznić, M.,& Petrović, S.. (2021). New Methodology in Green City Planning - the Way to Sustainable Urban Development. in Book of Proceedings / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III 2021
Zagreb : IRASA – International Research Academy of Science and Art Department for the Republic of Croatia., 386-392.
Pucar M, Simonović Alfirević S, Nenković-Riznić M, Petrović S. New Methodology in Green City Planning - the Way to Sustainable Urban Development. in Book of Proceedings / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III 2021. 2021;:386-392..
Pucar, Mila, Simonović Alfirević, Sanja, Nenković-Riznić, Marina, Petrović, Snežana, "New Methodology in Green City Planning - the Way to Sustainable Urban Development" in Book of Proceedings / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III 2021 (2021):386-392.

Истраживања у оквиру израде Акционог плана за зелени град – Град Београд (GCAP) и Акционог плана за одрживу енергију и климу за Град Београд (SECAP)

Pucar, Mila; Simonović Alfirević, Sanja; Pantić, Marijana; Nenković-Riznić, Marina; Petrović, Snežana

(Niš: Udruženje urbanista Srbije, 2021)

TY - CONF
AU - Pucar, Mila
AU - Simonović Alfirević, Sanja
AU - Pantić, Marijana
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Petrović, Snežana
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/644
AB - Град Београд је 2018. год потписао Споразум градоначелника (C ) за климу и енергију се обавезао да ће до 2030. смањити ине оМ чиме године (1) емисиј угљендиоксида (CO2) у одабраним секторима за најмање 40%, повећати отпорност града на утицаје климатских промена и обезбедити у (2) (3) сигуран приступ одрживој енергији. Да би се то спровело, израд Акцион план за зелени град и обновљивој приступило се и ог а и Акционог плана (GCAP) за одрживу енергију и климу ( . У изради оба Акциона плана радили су ови из различитих институција из Србије и света којима је SECAP тим експерата ) , кординирала компанија из Уједињеног краљевства. Део експертских тимова чинили су и истраживачи ИАУС-а са спољним Mott MacDonald Ltd сарадницима.
AB - The City of Belgrade signed the Covenant of Mayors for Climate and Energy in 2018, thus obliging itself to: (1) reduce CO2 emission in selected sectors by at least 40%, (2) increase resilience towards climate change and (3) secure access to sustainable and renewable energy by 2030. To achieve this, the creation of the Green City Action Plan and the Sustainable Energy and Climate Action Plan commenced. Teams of experts from Serbia and other countries were involved in the creation of both Action plans coordinated by Mott MacDonald Ltd of the United Kingdom. One of the expert teams included researchers from the IAUS and th , eir external associates.
PB - Niš: Udruženje urbanista Srbije
C3 - 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-13 November 2021
T1 - Истраживања у оквиру израде Акционог плана за зелени град – Град Београд (GCAP) и Акционог плана за одрживу енергију и климу за Град Београд (SECAP)
T1 - Research for the GCAP – Green City Action Plan for City of Belgrade and the SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan
SP - 07.05
EP - 07.05
ER - 
@conference{
author = "Pucar, Mila and Simonović Alfirević, Sanja and Pantić, Marijana and Nenković-Riznić, Marina and Petrović, Snežana",
year = "2021",
abstract = "Град Београд је 2018. год потписао Споразум градоначелника (C ) за климу и енергију се обавезао да ће до 2030. смањити ине оМ чиме године (1) емисиј угљендиоксида (CO2) у одабраним секторима за најмање 40%, повећати отпорност града на утицаје климатских промена и обезбедити у (2) (3) сигуран приступ одрживој енергији. Да би се то спровело, израд Акцион план за зелени град и обновљивој приступило се и ог а и Акционог плана (GCAP) за одрживу енергију и климу ( . У изради оба Акциона плана радили су ови из различитих институција из Србије и света којима је SECAP тим експерата ) , кординирала компанија из Уједињеног краљевства. Део експертских тимова чинили су и истраживачи ИАУС-а са спољним Mott MacDonald Ltd сарадницима., The City of Belgrade signed the Covenant of Mayors for Climate and Energy in 2018, thus obliging itself to: (1) reduce CO2 emission in selected sectors by at least 40%, (2) increase resilience towards climate change and (3) secure access to sustainable and renewable energy by 2030. To achieve this, the creation of the Green City Action Plan and the Sustainable Energy and Climate Action Plan commenced. Teams of experts from Serbia and other countries were involved in the creation of both Action plans coordinated by Mott MacDonald Ltd of the United Kingdom. One of the expert teams included researchers from the IAUS and th , eir external associates.",
publisher = "Niš: Udruženje urbanista Srbije",
journal = "30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-13 November 2021",
title = "Истраживања у оквиру израде Акционог плана за зелени град – Град Београд (GCAP) и Акционог плана за одрживу енергију и климу за Град Београд (SECAP), Research for the GCAP – Green City Action Plan for City of Belgrade and the SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan",
pages = "07.05-07.05"
}
Pucar, M., Simonović Alfirević, S., Pantić, M., Nenković-Riznić, M.,& Petrović, S.. (2021). Истраживања у оквиру израде Акционог плана за зелени град – Град Београд (GCAP) и Акционог плана за одрживу енергију и климу за Град Београд (SECAP). in 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-13 November 2021
Niš: Udruženje urbanista Srbije., 07.05-07.05.
Pucar M, Simonović Alfirević S, Pantić M, Nenković-Riznić M, Petrović S. Истраживања у оквиру израде Акционог плана за зелени град – Град Београд (GCAP) и Акционог плана за одрживу енергију и климу за Град Београд (SECAP). in 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-13 November 2021. 2021;:07.05-07.05..
Pucar, Mila, Simonović Alfirević, Sanja, Pantić, Marijana, Nenković-Riznić, Marina, Petrović, Snežana, "Истраживања у оквиру израде Акционог плана за зелени град – Град Београд (GCAP) и Акционог плана за одрживу енергију и климу за Град Београд (SECAP)" in 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-13 November 2021 (2021):07.05-07.05.

Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за Град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP)

Nenković-Riznić, Marina; Pucar, Mila; Simonović Alfirević, Sanja; Petrović, Snežana; Pantić, Marijana

(Niš : Udruženje urbanista Srbije, 2021)

TY - GEN
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Pucar, Mila
AU - Simonović Alfirević, Sanja
AU - Petrović, Snežana
AU - Pantić, Marijana
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/635
AB - СПУ Акционог план одрживе енергије и климу за град Београд Акционог плана за зелени град за Београд ла је a за (SECAP) и (GCAP) анализира постојеће стање животне средине, заштите природних вредности и непокретних културних добара у Београду, као и заштита здравља и квалитета живота становника на подручју обухваћеном Плановима, значај и карактеристике Планова, карактеристике утицаја планираних садржаја и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја Планова на животну средину, а узимајући у обзир стратешке циљеве и активности које су прописане овим Акционим плановима, чијом израдом је кординирала компанија Mott MacDonald Ltd .
AB - S of the Action Plan for Sustainable Energy and Climate for the City of Belgrade (SECAP) and Green City Action Plan for Belgrade (GCAP) analyzed the ЕАs current state of the environment, protection of natural values and immovable cultural goods in Belgrade, as well as protection of health and quality of life in the area covered by the Plans, significance and characteristics of the Plans, characteristics of the impact of planned contents and other issues and problems of environmental protection in accordance with the criteria for determining possible significant impacts of the Action Plans on the environment, and taking into account strategic goals and activities which was coordinated by Mott MacDonald Ltd from the United Kingdom.
PB - Niš : Udruženje urbanista Srbije
T2 - 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-1 3 November 2021
T1 - Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за Град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP)
T1 - Strategic Environmental Assessment (SEA) for Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) and Green City Action Plan (GCAP)
SP - 08.05
EP - 08.05
ER - 
@misc{
author = "Nenković-Riznić, Marina and Pucar, Mila and Simonović Alfirević, Sanja and Petrović, Snežana and Pantić, Marijana",
year = "2021",
abstract = "СПУ Акционог план одрживе енергије и климу за град Београд Акционог плана за зелени град за Београд ла је a за (SECAP) и (GCAP) анализира постојеће стање животне средине, заштите природних вредности и непокретних културних добара у Београду, као и заштита здравља и квалитета живота становника на подручју обухваћеном Плановима, значај и карактеристике Планова, карактеристике утицаја планираних садржаја и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја Планова на животну средину, а узимајући у обзир стратешке циљеве и активности које су прописане овим Акционим плановима, чијом израдом је кординирала компанија Mott MacDonald Ltd ., S of the Action Plan for Sustainable Energy and Climate for the City of Belgrade (SECAP) and Green City Action Plan for Belgrade (GCAP) analyzed the ЕАs current state of the environment, protection of natural values and immovable cultural goods in Belgrade, as well as protection of health and quality of life in the area covered by the Plans, significance and characteristics of the Plans, characteristics of the impact of planned contents and other issues and problems of environmental protection in accordance with the criteria for determining possible significant impacts of the Action Plans on the environment, and taking into account strategic goals and activities which was coordinated by Mott MacDonald Ltd from the United Kingdom.",
publisher = "Niš : Udruženje urbanista Srbije",
journal = "30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-1 3 November 2021",
title = "Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за Град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP), Strategic Environmental Assessment (SEA) for Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) and Green City Action Plan (GCAP)",
pages = "08.05-08.05"
}
Nenković-Riznić, M., Pucar, M., Simonović Alfirević, S., Petrović, S.,& Pantić, M.. (2021). Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за Град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP). in 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-1 3 November 2021
Niš : Udruženje urbanista Srbije., 08.05-08.05.
Nenković-Riznić M, Pucar M, Simonović Alfirević S, Petrović S, Pantić M. Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за Град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP). in 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-1 3 November 2021. 2021;:08.05-08.05..
Nenković-Riznić, Marina, Pucar, Mila, Simonović Alfirević, Sanja, Petrović, Snežana, Pantić, Marijana, "Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за Град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP)" in 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-1 3 November 2021 (2021):08.05-08.05.

Мотиви за истицање угла у карактеризацији угаоних интерполација

Алфиревић, Ђорђе; Симоновић Алфиревић, Сања

(Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2021)

TY - JOUR
AU - Алфиревић, Ђорђе
AU - Симоновић Алфиревић, Сања
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/656
AB - Предмет истраживања су угаоне интерполације у урбаном окружењу. Термин „угаона интерполација” означава архитектонски објекат (кућу или зграду) који довршава континуитет два низа архитектонских објеката који се сусрећу под углом. Један од најзначајнијих елемената у артикулацији угаоне куће је зона контакта две спољне фасаде, на чијем сусрету се под извесним околностима може формирати тзв. „тема угла”. Тема угла у архитектури подразумева место које је у односу на суседне фасадне равни или волуметрију објекта у извесном смислу наглашено. Иако је принцип акцентовања угла у архитектури присутан код већине угаоних кућа, постоје бројни примери интерполација код којих угао није наглашен, из чега се стиче утисак да постоје одређени мотиви или околности због којих се угао истиче или не истиче. Teжиште рада није на формалним аспектима артикулације угла, већ на анализирању узрока појаве угаоног мотива. У раду су путем научне анализе разматрани карактеристични примери кућа на углу, да би затим биле истражене законитости и методом генерализације констатовани мотиви који утичу на истицање угла у композицији интерполисане грађевине. Циљ истраживања је да се преиспита становиште по коме је тема угла на угаоној интерполацији оправдана у ситуацијама када се кућа уклапа у непосредно урбано окружење које је од културно-историјског или архитектонског значаја, док, уколико се кућа надовезује на околне зграде нижег квалитета или значаја, тема угла губи смисао, јер читава кућа постаје нови градски репер, те је самим тим истицање угла сувишно.
AB - The subject of the paper is corner infills in the urban environment. The term “corner infill” means an architectural object (house or building) that completes the continuity of two sequences of architectural objects that meet at an angle. One of the most important elements in the articulation of a corner house is the contact zone between the two external facades. Under certain circumstances, the so-called “corner theme” can become their meeting point. The corner theme in architecture implies a place that is emphasized in relation to the adjacent facade planes or the volumetry of the building. Although the principle of corner accentuation in architecture is present in most corner houses, there are numerous examples of urban infills in which the corner is not emphasized. That gives the impression that there are certain motifs or circumstances due to which the corner is accented or unaccented. The focus of the paper is not on the formal aspects of the corner articulation, but on analyzing the causes of the appearance of the corner motif. In the paper, characteristic examples of corner houses are considered through scientific analysis, and then the regularities are explored. The motifs that influence the emphasis of the angle in the interpolated building’s composition were ascertained by the method of generalization. The aim of the research was to re-examine the position according to which the corner theme in urban infills is justified in situations when the house fits into the immediate urban environment of cultural-historical or architectural significance. On the other hand, if the house is connected to surrounding buildings of lower quality or significance, the theme of the corner loses its meaning, because the whole house becomes a new city reference point, therefore emphasizing that the corner is superfluous
PB - Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије
T2 - Архитектура и урбанизам
T1 - Мотиви за истицање угла у карактеризацији угаоних интерполација
T1 - Motifs for Emphasizing Corners in the Characterization of Corner Infill Buildings
IS - 53
SP - 74
EP - 88
DO - 10.5937/a-u0-33187
ER - 
@article{
author = "Алфиревић, Ђорђе and Симоновић Алфиревић, Сања",
year = "2021",
abstract = "Предмет истраживања су угаоне интерполације у урбаном окружењу. Термин „угаона интерполација” означава архитектонски објекат (кућу или зграду) који довршава континуитет два низа архитектонских објеката који се сусрећу под углом. Један од најзначајнијих елемената у артикулацији угаоне куће је зона контакта две спољне фасаде, на чијем сусрету се под извесним околностима може формирати тзв. „тема угла”. Тема угла у архитектури подразумева место које је у односу на суседне фасадне равни или волуметрију објекта у извесном смислу наглашено. Иако је принцип акцентовања угла у архитектури присутан код већине угаоних кућа, постоје бројни примери интерполација код којих угао није наглашен, из чега се стиче утисак да постоје одређени мотиви или околности због којих се угао истиче или не истиче. Teжиште рада није на формалним аспектима артикулације угла, већ на анализирању узрока појаве угаоног мотива. У раду су путем научне анализе разматрани карактеристични примери кућа на углу, да би затим биле истражене законитости и методом генерализације констатовани мотиви који утичу на истицање угла у композицији интерполисане грађевине. Циљ истраживања је да се преиспита становиште по коме је тема угла на угаоној интерполацији оправдана у ситуацијама када се кућа уклапа у непосредно урбано окружење које је од културно-историјског или архитектонског значаја, док, уколико се кућа надовезује на околне зграде нижег квалитета или значаја, тема угла губи смисао, јер читава кућа постаје нови градски репер, те је самим тим истицање угла сувишно., The subject of the paper is corner infills in the urban environment. The term “corner infill” means an architectural object (house or building) that completes the continuity of two sequences of architectural objects that meet at an angle. One of the most important elements in the articulation of a corner house is the contact zone between the two external facades. Under certain circumstances, the so-called “corner theme” can become their meeting point. The corner theme in architecture implies a place that is emphasized in relation to the adjacent facade planes or the volumetry of the building. Although the principle of corner accentuation in architecture is present in most corner houses, there are numerous examples of urban infills in which the corner is not emphasized. That gives the impression that there are certain motifs or circumstances due to which the corner is accented or unaccented. The focus of the paper is not on the formal aspects of the corner articulation, but on analyzing the causes of the appearance of the corner motif. In the paper, characteristic examples of corner houses are considered through scientific analysis, and then the regularities are explored. The motifs that influence the emphasis of the angle in the interpolated building’s composition were ascertained by the method of generalization. The aim of the research was to re-examine the position according to which the corner theme in urban infills is justified in situations when the house fits into the immediate urban environment of cultural-historical or architectural significance. On the other hand, if the house is connected to surrounding buildings of lower quality or significance, the theme of the corner loses its meaning, because the whole house becomes a new city reference point, therefore emphasizing that the corner is superfluous",
publisher = "Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије",
journal = "Архитектура и урбанизам",
title = "Мотиви за истицање угла у карактеризацији угаоних интерполација, Motifs for Emphasizing Corners in the Characterization of Corner Infill Buildings",
number = "53",
pages = "74-88",
doi = "10.5937/a-u0-33187"
}
Алфиревић, Ђ.,& Симоновић Алфиревић, С.. (2021). Мотиви за истицање угла у карактеризацији угаоних интерполација. in Архитектура и урбанизам
Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије.(53), 74-88.
https://doi.org/10.5937/a-u0-33187
Алфиревић Ђ, Симоновић Алфиревић С. Мотиви за истицање угла у карактеризацији угаоних интерполација. in Архитектура и урбанизам. 2021;(53):74-88.
doi:10.5937/a-u0-33187 .
Алфиревић, Ђорђе, Симоновић Алфиревић, Сања, "Мотиви за истицање угла у карактеризацији угаоних интерполација" in Архитектура и урбанизам, no. 53 (2021):74-88,
https://doi.org/10.5937/a-u0-33187 . .

Хотел Majestic као први boutique хотел у Србији

Живковић, Драган; Симоновић Алфиревић, Сања; Гогић, Сања

(Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2021)

TY - JOUR
AU - Живковић, Драган
AU - Симоновић Алфиревић, Сања
AU - Гогић, Сања
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/654
AB - У време када је изграђен, Хотел „Majestic” је поставио стандарде елитног хотела и висок ниво хотелијерске услуге у Србији. Његов власник, уједно и пројектант хотела, Милан Минић, у потпуности је остварио своју намеру да се његов хотел издвоји из групе осталих хотела, постане елитно и монденско састајалиште београдског и светског високог друштва. Објекат представља спој архитектуре, ликовне и примењене уметности и истовремено репрезентује високе стандарде у пројектовању, конструкцији и дизајну ентеријера, што га чини значајним ауторским остварењем београдске међуратне архитектуре. Циљ овог истраживања је анализа архитектонских, урбанистичких, уметничких и других карактеристика зграде Хотела „Majestic”, како би се преиспитало становиште по коме је он био претеча савремених boutique хотела и тиме деценијама испред свога времена. О карактеристикама boutique хотела су писали многи аутори, међутим јасна дефиниција концепта је још увек остала неодређена. Упоредном анализом доступне литературе и сумирањем резултата овог истраживања може се констатовати да Хотел „Majestic” у потпуности испуњава све релевантне критеријуме према којима се може препознати један boutique хотел. Допринос овог истраживања у теоријском смислу огледа се у анализи и систематизацији најзначајнијих тумачења концепта boutique хотела, као и њихових основних карактеристика. У историографском смислу истраживање пружа нови увид у до сада неразматрану област boutique хотела у Србији. Смернице даљих истраживања би могле да буду у правцу откривања нових примера boutique хотела, као и ближег одређења и увођења у правну регулативу.
AB - At the time it was built, Hotel Majestic set the standards for elite hotels and for a high level of hotel management services in Serbia. Its owner, also the designer of the hotel, Milan Minić, fully carried out his intention for his hotel to stand out from other hotels, and become an elite and fashionable meeting place in Belgrade and in global high society. The building is a combination of architecture, fine and applied arts, and at the same time it represents high standards in design, construction and interior design, which makes it a significant authorial achievement of Belgrade’s interwar architecture. The aim of this research was to analyze the architectural, urban, artistic and other characteristics of the Hotel Majestic building, in order to re-examine the view that Hotel Majestic was the forerunner of modern boutique hotels, and thus decades ahead of its time. Many authors have written about the characteristics of boutique hotels; however, the definition of the concept still remains vague. By comparative analysis of the available literature and by summarizing the results of this research, it can be concluded that Hotel Majestic fully meets all relevant criteria by which a boutique hotel can be recognized. The contribution of this research in the theoretical sense is reflected in the analysis and systematization of the most important interpretations of the concept of boutique hotels, as well as their basic characteristics. In the historiographical sense, the research provides a new insight into the so far unexplored area of boutique hotels in Serbia. Guidelines for further research could be directed towards discovering new examples of boutique hotels, as well as clarifying their definition and introducing them into legal regulations.
PB - Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије
T2 - Архитектура и урбанизам
T1 - Хотел Majestic као први boutique хотел у Србији
T1 - Hotel Majestic as the first boutique hotel in Serbia
IS - 53
SP - 36
EP - 47
DO - 10.5937/a-u0-33666)
ER - 
@article{
author = "Живковић, Драган and Симоновић Алфиревић, Сања and Гогић, Сања",
year = "2021",
abstract = "У време када је изграђен, Хотел „Majestic” је поставио стандарде елитног хотела и висок ниво хотелијерске услуге у Србији. Његов власник, уједно и пројектант хотела, Милан Минић, у потпуности је остварио своју намеру да се његов хотел издвоји из групе осталих хотела, постане елитно и монденско састајалиште београдског и светског високог друштва. Објекат представља спој архитектуре, ликовне и примењене уметности и истовремено репрезентује високе стандарде у пројектовању, конструкцији и дизајну ентеријера, што га чини значајним ауторским остварењем београдске међуратне архитектуре. Циљ овог истраживања је анализа архитектонских, урбанистичких, уметничких и других карактеристика зграде Хотела „Majestic”, како би се преиспитало становиште по коме је он био претеча савремених boutique хотела и тиме деценијама испред свога времена. О карактеристикама boutique хотела су писали многи аутори, међутим јасна дефиниција концепта је још увек остала неодређена. Упоредном анализом доступне литературе и сумирањем резултата овог истраживања може се констатовати да Хотел „Majestic” у потпуности испуњава све релевантне критеријуме према којима се може препознати један boutique хотел. Допринос овог истраживања у теоријском смислу огледа се у анализи и систематизацији најзначајнијих тумачења концепта boutique хотела, као и њихових основних карактеристика. У историографском смислу истраживање пружа нови увид у до сада неразматрану област boutique хотела у Србији. Смернице даљих истраживања би могле да буду у правцу откривања нових примера boutique хотела, као и ближег одређења и увођења у правну регулативу., At the time it was built, Hotel Majestic set the standards for elite hotels and for a high level of hotel management services in Serbia. Its owner, also the designer of the hotel, Milan Minić, fully carried out his intention for his hotel to stand out from other hotels, and become an elite and fashionable meeting place in Belgrade and in global high society. The building is a combination of architecture, fine and applied arts, and at the same time it represents high standards in design, construction and interior design, which makes it a significant authorial achievement of Belgrade’s interwar architecture. The aim of this research was to analyze the architectural, urban, artistic and other characteristics of the Hotel Majestic building, in order to re-examine the view that Hotel Majestic was the forerunner of modern boutique hotels, and thus decades ahead of its time. Many authors have written about the characteristics of boutique hotels; however, the definition of the concept still remains vague. By comparative analysis of the available literature and by summarizing the results of this research, it can be concluded that Hotel Majestic fully meets all relevant criteria by which a boutique hotel can be recognized. The contribution of this research in the theoretical sense is reflected in the analysis and systematization of the most important interpretations of the concept of boutique hotels, as well as their basic characteristics. In the historiographical sense, the research provides a new insight into the so far unexplored area of boutique hotels in Serbia. Guidelines for further research could be directed towards discovering new examples of boutique hotels, as well as clarifying their definition and introducing them into legal regulations.",
publisher = "Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије",
journal = "Архитектура и урбанизам",
title = "Хотел Majestic као први boutique хотел у Србији, Hotel Majestic as the first boutique hotel in Serbia",
number = "53",
pages = "36-47",
doi = "10.5937/a-u0-33666)"
}
Живковић, Д., Симоновић Алфиревић, С.,& Гогић, С.. (2021). Хотел Majestic као први boutique хотел у Србији. in Архитектура и урбанизам
Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије.(53), 36-47.
https://doi.org/10.5937/a-u0-33666)
Живковић Д, Симоновић Алфиревић С, Гогић С. Хотел Majestic као први boutique хотел у Србији. in Архитектура и урбанизам. 2021;(53):36-47.
doi:10.5937/a-u0-33666) .
Живковић, Драган, Симоновић Алфиревић, Сања, Гогић, Сања, "Хотел Majestic као први boutique хотел у Србији" in Архитектура и урбанизам, no. 53 (2021):36-47,
https://doi.org/10.5937/a-u0-33666) . .

Interior in Context: Principles of Interior and Exterior Integration

Simonović Alfirević, Sanja; Alfirević, Đorđe

(Belgrade : Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, Serbia, 2021)

TY - CONF
AU - Simonović Alfirević, Sanja
AU - Alfirević, Đorđe
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/672
AB - The subject of this research includes design principles through which the integration of interior and exterior can be achieved. The principles are grouped according to the role they play in achieving the relationship between outer and inner space. Two directions of possible interactions are considered: a) the influence of the interior on the exterior and b) the influence of the exterior on the interior.
The structure of design principles is conceived by applying the deductive method and is derived from the basic motives that most often cause interactions between the interior space and the environment. The analysis of characteristic motives, which are mainly a consequence of the extroverted or introverted nature of the user, the desire for intimacy or presenting material status, etc., formulates design principles that provide an answer to the needs for integration of interior and exterior. The principles are clearly presented using characteristic examples of modern concepts of spatial organization and interior design. 
The main goal of the research is to determine a methodical structure of creative principles, which enable the integration of interior and exterior, and supporting that relation at the same time, but also to check the stance that the architect's shaping of the user's desire to perceive the immediate environment is sufficient for the basic connection of external and internal space. In addition, it is important to emphasize that for higher levels of the mentioned integration, it is necessary for the user to see, but also to be seen, i.e. that there is a mutual interest in the interaction of both the user of the interior space and the observer who experiences the interior from the environment.
The results of the research indicate, first of all, the existence of a larger number of creative principles by means of which it is possible to connect the interior space with the immediate environment. On the other hand, the paper states a close cause-and-effect relationship of motives, which arise from the specific users’ needs and the architect’s competence to recognize the wishes of users and articulate them in a contextual visual expression.
PB - Belgrade : Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, Serbia
C3 - SmartArt Book of Abstracts, Second International Conference of the Faculty of Applied Arts in Belgrade, SmartArt – “Art and Science Applied: Experience and Vision”
T1 - Interior in Context: Principles of Interior and Exterior Integration
SP - 78
EP - 78
ER - 
@conference{
author = "Simonović Alfirević, Sanja and Alfirević, Đorđe",
year = "2021",
abstract = "The subject of this research includes design principles through which the integration of interior and exterior can be achieved. The principles are grouped according to the role they play in achieving the relationship between outer and inner space. Two directions of possible interactions are considered: a) the influence of the interior on the exterior and b) the influence of the exterior on the interior.
The structure of design principles is conceived by applying the deductive method and is derived from the basic motives that most often cause interactions between the interior space and the environment. The analysis of characteristic motives, which are mainly a consequence of the extroverted or introverted nature of the user, the desire for intimacy or presenting material status, etc., formulates design principles that provide an answer to the needs for integration of interior and exterior. The principles are clearly presented using characteristic examples of modern concepts of spatial organization and interior design. 
The main goal of the research is to determine a methodical structure of creative principles, which enable the integration of interior and exterior, and supporting that relation at the same time, but also to check the stance that the architect's shaping of the user's desire to perceive the immediate environment is sufficient for the basic connection of external and internal space. In addition, it is important to emphasize that for higher levels of the mentioned integration, it is necessary for the user to see, but also to be seen, i.e. that there is a mutual interest in the interaction of both the user of the interior space and the observer who experiences the interior from the environment.
The results of the research indicate, first of all, the existence of a larger number of creative principles by means of which it is possible to connect the interior space with the immediate environment. On the other hand, the paper states a close cause-and-effect relationship of motives, which arise from the specific users’ needs and the architect’s competence to recognize the wishes of users and articulate them in a contextual visual expression.",
publisher = "Belgrade : Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, Serbia",
journal = "SmartArt Book of Abstracts, Second International Conference of the Faculty of Applied Arts in Belgrade, SmartArt – “Art and Science Applied: Experience and Vision”",
title = "Interior in Context: Principles of Interior and Exterior Integration",
pages = "78-78"
}
Simonović Alfirević, S.,& Alfirević, Đ.. (2021). Interior in Context: Principles of Interior and Exterior Integration. in SmartArt Book of Abstracts, Second International Conference of the Faculty of Applied Arts in Belgrade, SmartArt – “Art and Science Applied: Experience and Vision”
Belgrade : Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, Serbia., 78-78.
Simonović Alfirević S, Alfirević Đ. Interior in Context: Principles of Interior and Exterior Integration. in SmartArt Book of Abstracts, Second International Conference of the Faculty of Applied Arts in Belgrade, SmartArt – “Art and Science Applied: Experience and Vision”. 2021;:78-78..
Simonović Alfirević, Sanja, Alfirević, Đorđe, "Interior in Context: Principles of Interior and Exterior Integration" in SmartArt Book of Abstracts, Second International Conference of the Faculty of Applied Arts in Belgrade, SmartArt – “Art and Science Applied: Experience and Vision” (2021):78-78.

Параметри просторног комфора у архитектури

Алфиревић, Ђорђе; Симоновић Алфиревић, Сања

(Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2020)

TY - JOUR
AU - Алфиревић, Ђорђе
AU - Симоновић Алфиревић, Сања
PY - 2020
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/600
AB - Перцепција реалности се доживљава путем чула, од којих свако у извесној мери доприноси формирању представе о осећају комфора. Када је у питању доживљај простора и просторности, најдоминантнији су визуелни и тактилни утицаји, чије информације надјачавају остала чула. У науци је опште прихваћено мишљење да постоји неколико основних категорија комфора – визуелни, термички, аудиторни (звучни), олфакторни (мирисни) и хигијенски комфор. За разлику од претходно поменутих термина, просторни комфор није јасно дефинисан, иако је један од кључних термина када се говори о људским потребама и функционалности простора у архитектури. Поред широке примене у пракси и чињенице да још увек не постоји јасно одређење овог термина у науци, његова примена се подразумева као еквивалент угодности простора. У истраживању су анализирани и систематизовани најзначајнији параметри чија примена пружа могућност за постизање просторног комфора, што не значи да ће просторни комфор бити постигнут јер у великој мери зависи од индивидуалне перцепције корисника простора. У циљу појашњења термина просторни комфор и формулисања његове прецизне дефиниције, основни допринос рада је анализа параметара путем којих се може постићи просторни комфор, као и преиспитивање тезе да просторни комфор чини осећај пријатности и задовољства који проистиче из физичких, визуелних и тактилних квалитета простора.
AB - The perception of reality is experienced through the senses, 
where each sense contributes to the way we form our picture 
of the feeling of comfort. When it comes to the perception of 
space and spatiality, the most dominant are visual and tactile 
influences, providing the information that outbalance other 
senses. A widely accepted opinion in science is that there are 
several main categories of comfort – visual, thermic, auditory, 
olfactory and hygienic. In contrast to previously mentioned 
terms, spatial comfort has not been clearly defined, even 
though it is one of the key terms when discussing human 
needs and functionality of space in architecture. Along with 
being widely used in practice and the fact that a clear scientific 
determination of this term is still lacking, its use is understood 
as the equivalent of comfort of a certain space. Our paper 
analyzed and systematized most significant parameters that 
can be applied to enable achievement of spatial comfort, which 
does not necessarily mean that such a spatial comfort will in fact 
be achieved, as this depends largely on individual perception 
of a space user. Aiming to clarify the term spatial comfort and 
determine its precise definition, the main contribution of this 
paper is the analysis of parameters that can contribute to spatial 
comfort, as well as reexamination of the thesis that spatial 
comfort includes the feeling of coziness and content resulting 
from physical, visual and tactile qualities of a certain space.
PB - Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије
T2 - Архитектура и урбанизам
T1 - Параметри просторног комфора у архитектури
T1 - Parameters of spatial comfort in architecture
IS - 51
SP - 33
EP - 45
DO - 10.5937/a-u0-26940
ER - 
@article{
author = "Алфиревић, Ђорђе and Симоновић Алфиревић, Сања",
year = "2020",
abstract = "Перцепција реалности се доживљава путем чула, од којих свако у извесној мери доприноси формирању представе о осећају комфора. Када је у питању доживљај простора и просторности, најдоминантнији су визуелни и тактилни утицаји, чије информације надјачавају остала чула. У науци је опште прихваћено мишљење да постоји неколико основних категорија комфора – визуелни, термички, аудиторни (звучни), олфакторни (мирисни) и хигијенски комфор. За разлику од претходно поменутих термина, просторни комфор није јасно дефинисан, иако је један од кључних термина када се говори о људским потребама и функционалности простора у архитектури. Поред широке примене у пракси и чињенице да још увек не постоји јасно одређење овог термина у науци, његова примена се подразумева као еквивалент угодности простора. У истраживању су анализирани и систематизовани најзначајнији параметри чија примена пружа могућност за постизање просторног комфора, што не значи да ће просторни комфор бити постигнут јер у великој мери зависи од индивидуалне перцепције корисника простора. У циљу појашњења термина просторни комфор и формулисања његове прецизне дефиниције, основни допринос рада је анализа параметара путем којих се може постићи просторни комфор, као и преиспитивање тезе да просторни комфор чини осећај пријатности и задовољства који проистиче из физичких, визуелних и тактилних квалитета простора., The perception of reality is experienced through the senses, 
where each sense contributes to the way we form our picture 
of the feeling of comfort. When it comes to the perception of 
space and spatiality, the most dominant are visual and tactile 
influences, providing the information that outbalance other 
senses. A widely accepted opinion in science is that there are 
several main categories of comfort – visual, thermic, auditory, 
olfactory and hygienic. In contrast to previously mentioned 
terms, spatial comfort has not been clearly defined, even 
though it is one of the key terms when discussing human 
needs and functionality of space in architecture. Along with 
being widely used in practice and the fact that a clear scientific 
determination of this term is still lacking, its use is understood 
as the equivalent of comfort of a certain space. Our paper 
analyzed and systematized most significant parameters that 
can be applied to enable achievement of spatial comfort, which 
does not necessarily mean that such a spatial comfort will in fact 
be achieved, as this depends largely on individual perception 
of a space user. Aiming to clarify the term spatial comfort and 
determine its precise definition, the main contribution of this 
paper is the analysis of parameters that can contribute to spatial 
comfort, as well as reexamination of the thesis that spatial 
comfort includes the feeling of coziness and content resulting 
from physical, visual and tactile qualities of a certain space.",
publisher = "Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије",
journal = "Архитектура и урбанизам",
title = "Параметри просторног комфора у архитектури, Parameters of spatial comfort in architecture",
number = "51",
pages = "33-45",
doi = "10.5937/a-u0-26940"
}
Алфиревић, Ђ.,& Симоновић Алфиревић, С.. (2020). Параметри просторног комфора у архитектури. in Архитектура и урбанизам
Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије.(51), 33-45.
https://doi.org/10.5937/a-u0-26940
Алфиревић Ђ, Симоновић Алфиревић С. Параметри просторног комфора у архитектури. in Архитектура и урбанизам. 2020;(51):33-45.
doi:10.5937/a-u0-26940 .
Алфиревић, Ђорђе, Симоновић Алфиревић, Сања, "Параметри просторног комфора у архитектури" in Архитектура и урбанизам, no. 51 (2020):33-45,
https://doi.org/10.5937/a-u0-26940 . .
1

Улога територијалности у просторној организацији coliving заједнице

Alfirević, Đorđe; Simonović Alfirević, Sanja

(Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2020)

TY - JOUR
AU - Alfirević, Đorđe
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2020
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/555
AB - Проблем истраживања је просторна организација coliving концепта становања и улога територијалности у њиховом типолошком одређењу. Досадашња истраживања coliving концепата нису резултирала њиховом јасном систематизацијом. Компаративном анализом карактеристичних примера може се констатовати да су у пракси заступљене све могуће релације између основних функционалних група (заједничких, дељених и индивидуалних простора), које међусобним повезивањем генеришу различите типове coliving концепата. Основна теза рада је да примарни параметар из кога проистичу различити концепти коегзистенције у дељеном простору чини „доживљај територијалности”, тј. ниво толеранције корисника и спремност за дељење истих простора и садржаја са непознатим особама. Основни допринос рада је дефинисање шест карактеристичних типова coliving заједница. Значај овог рада се огледа, не само у иницирању могућности даљих теоријских истраживања у области становања, већ и у његовој практичној примењивости у просторној и функционалној организацији coliving и cohousing простора. Приказани концепти и класификација могу да послуже и као основ за дефинисање нових програма и пројектовање coliving објеката
AB - The issue that the research focuses on is spatial organization of
the coliving housing concept and the role that territoriality plays
in their typological determination. Past research of co-living
concept did not result in a clear systematization of the concept.
By comparative analyses of characteristic examples it can be
confirmed that in practice, a wide variety of relations between
the main functional groups is present (common, shared and
individual spaces) and that through links between all of them,
different types of the coliving concept are generated. The main
thesis of this paper is that the primary parameter, serving as
the base of different concepts of coexisting in a shared space,
is the “experience of territoriality” i.e. the level of tolerance that
space users have in their readiness to share the same space and
content with unknown individuals. The main contribution of the
paper lies in determination of six characteristic types of coliving
communities. The importance of this paper is reinforced not only
by the fact that it initiates the possibility of further theoretical
research in the housing sphere, but also in its practical usage
in spatial and functional organisation of coliving and cohousing
spaces. The presented concepts and classifications can serve as
the basis for the definition of new programmes and the design
of coliving objects.
PB - Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије
T2 - Архитектура и урбанизам
T1 - Улога територијалности у просторној организацији coliving заједнице
T1 - Significance of territoriality in spatial organization of coliving communities
IS - 50
SP - 7
EP - 19
DO - 10.5937/a-u0-25785
ER - 
@article{
author = "Alfirević, Đorđe and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2020",
abstract = "Проблем истраживања је просторна организација coliving концепта становања и улога територијалности у њиховом типолошком одређењу. Досадашња истраживања coliving концепата нису резултирала њиховом јасном систематизацијом. Компаративном анализом карактеристичних примера може се констатовати да су у пракси заступљене све могуће релације између основних функционалних група (заједничких, дељених и индивидуалних простора), које међусобним повезивањем генеришу различите типове coliving концепата. Основна теза рада је да примарни параметар из кога проистичу различити концепти коегзистенције у дељеном простору чини „доживљај територијалности”, тј. ниво толеранције корисника и спремност за дељење истих простора и садржаја са непознатим особама. Основни допринос рада је дефинисање шест карактеристичних типова coliving заједница. Значај овог рада се огледа, не само у иницирању могућности даљих теоријских истраживања у области становања, већ и у његовој практичној примењивости у просторној и функционалној организацији coliving и cohousing простора. Приказани концепти и класификација могу да послуже и као основ за дефинисање нових програма и пројектовање coliving објеката, The issue that the research focuses on is spatial organization of
the coliving housing concept and the role that territoriality plays
in their typological determination. Past research of co-living
concept did not result in a clear systematization of the concept.
By comparative analyses of characteristic examples it can be
confirmed that in practice, a wide variety of relations between
the main functional groups is present (common, shared and
individual spaces) and that through links between all of them,
different types of the coliving concept are generated. The main
thesis of this paper is that the primary parameter, serving as
the base of different concepts of coexisting in a shared space,
is the “experience of territoriality” i.e. the level of tolerance that
space users have in their readiness to share the same space and
content with unknown individuals. The main contribution of the
paper lies in determination of six characteristic types of coliving
communities. The importance of this paper is reinforced not only
by the fact that it initiates the possibility of further theoretical
research in the housing sphere, but also in its practical usage
in spatial and functional organisation of coliving and cohousing
spaces. The presented concepts and classifications can serve as
the basis for the definition of new programmes and the design
of coliving objects.",
publisher = "Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије",
journal = "Архитектура и урбанизам",
title = "Улога територијалности у просторној организацији coliving заједнице, Significance of territoriality in spatial organization of coliving communities",
number = "50",
pages = "7-19",
doi = "10.5937/a-u0-25785"
}
Alfirević, Đ.,& Simonović Alfirević, S.. (2020). Улога територијалности у просторној организацији coliving заједнице. in Архитектура и урбанизам
Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије.(50), 7-19.
https://doi.org/10.5937/a-u0-25785
Alfirević Đ, Simonović Alfirević S. Улога територијалности у просторној организацији coliving заједнице. in Архитектура и урбанизам. 2020;(50):7-19.
doi:10.5937/a-u0-25785 .
Alfirević, Đorđe, Simonović Alfirević, Sanja, "Улога територијалности у просторној организацији coliving заједнице" in Архитектура и урбанизам, no. 50 (2020):7-19,
https://doi.org/10.5937/a-u0-25785 . .
3
1

Achieving use value of a living space

Alfirević, Đorđe; Simonović Alfirević, Sanja

(Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia, 2020)

TY - JOUR
AU - Alfirević, Đorđe
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2020
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/591
AB - Use value is one of the key terms related to architectural functionality. The term itself denotes the level of usefulness of a living space for its user, i.e., to what extent the space can meet specific human needs. The paper analyzes the relations between characteristic human needs and the possibilities for their fulfillment in a living space. Various studies examining different aspects of use value have often identified it with the quality of a living space. This is why one of the main aims of this paper is to reexamine the thesis claiming that use value is just one part which defines the quality of a living space and that these two terms are not equivalents. On the other hand, the paper presents a systematization of cause-and-effect relations between human needs and the basic principles and parameters for achieving use value within a living space. Although the term has not lost its importance since it was first used, the criteria for achieving a higher level of use value of a living space have not been sufficiently researched. Along with a comparative analysis of the terms value, use value and the quality of a living space, as well as an examination of the characteristic human needs present in each living space and ways of meeting them, the key contribution of the paper lies in defining the principles for achieving use value.
PB - Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia
T2 - Spatium
T1 - Achieving use value of a living space
IS - 44
SP - 22
EP - 28
DO - 10.2298/SPAT2044022A
ER - 
@article{
author = "Alfirević, Đorđe and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2020",
abstract = "Use value is one of the key terms related to architectural functionality. The term itself denotes the level of usefulness of a living space for its user, i.e., to what extent the space can meet specific human needs. The paper analyzes the relations between characteristic human needs and the possibilities for their fulfillment in a living space. Various studies examining different aspects of use value have often identified it with the quality of a living space. This is why one of the main aims of this paper is to reexamine the thesis claiming that use value is just one part which defines the quality of a living space and that these two terms are not equivalents. On the other hand, the paper presents a systematization of cause-and-effect relations between human needs and the basic principles and parameters for achieving use value within a living space. Although the term has not lost its importance since it was first used, the criteria for achieving a higher level of use value of a living space have not been sufficiently researched. Along with a comparative analysis of the terms value, use value and the quality of a living space, as well as an examination of the characteristic human needs present in each living space and ways of meeting them, the key contribution of the paper lies in defining the principles for achieving use value.",
publisher = "Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia",
journal = "Spatium",
title = "Achieving use value of a living space",
number = "44",
pages = "22-28",
doi = "10.2298/SPAT2044022A"
}
Alfirević, Đ.,& Simonović Alfirević, S.. (2020). Achieving use value of a living space. in Spatium
Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia.(44), 22-28.
https://doi.org/10.2298/SPAT2044022A
Alfirević Đ, Simonović Alfirević S. Achieving use value of a living space. in Spatium. 2020;(44):22-28.
doi:10.2298/SPAT2044022A .
Alfirević, Đorđe, Simonović Alfirević, Sanja, "Achieving use value of a living space" in Spatium, no. 44 (2020):22-28,
https://doi.org/10.2298/SPAT2044022A . .
1

Design Principles for Achieving Interior Spatiality

Alfirević, Đorđe; Simonović Alfirević, Sanja

(Belgrade : Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, Serbia, 2019)

TY - CONF
AU - Alfirević, Đorđe
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2019
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/688
AB - Achieving spatiality is one of the essential topics in designing the ambience in which a certain
visual effect can be carried out or a higher level of spatial comfort obtained. The methods
relied on to achieve this are various: from shaping the physical boundaries of space by
use of open plan, flexibility, enfilade or circular connection, partial, directed or complete
opening of space towards its surroundings, up to application of some of the optical illusions
that redefine the experience of space boundaries. Depending on the method used,
spatial contours can be clearly defined or more or less obvious, or a space can be formed,
which does not reveal all its qualities through static observation, inviting the viewers to pass
through it in order to fully perceive it. If there is a lack of physical possibilities, and also as
an addition to previous methods, it is also possible to change the perceptive image of the
space through virtual build-up with the help of some of the optical illusions.
The aim of this paper is systematization and critical examination of basic designers’
principles which, in the domain of organization, shaping or materialization of the interior,
achieve a higher level of spatiality.
PB - Belgrade : Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, Serbia
C3 - Book of Abstracts from the First International Conference SmartArt - Art and Science Applied
T1 - Design Principles for Achieving Interior Spatiality
SP - 18
EP - 18
ER - 
@conference{
author = "Alfirević, Đorđe and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2019",
abstract = "Achieving spatiality is one of the essential topics in designing the ambience in which a certain
visual effect can be carried out or a higher level of spatial comfort obtained. The methods
relied on to achieve this are various: from shaping the physical boundaries of space by
use of open plan, flexibility, enfilade or circular connection, partial, directed or complete
opening of space towards its surroundings, up to application of some of the optical illusions
that redefine the experience of space boundaries. Depending on the method used,
spatial contours can be clearly defined or more or less obvious, or a space can be formed,
which does not reveal all its qualities through static observation, inviting the viewers to pass
through it in order to fully perceive it. If there is a lack of physical possibilities, and also as
an addition to previous methods, it is also possible to change the perceptive image of the
space through virtual build-up with the help of some of the optical illusions.
The aim of this paper is systematization and critical examination of basic designers’
principles which, in the domain of organization, shaping or materialization of the interior,
achieve a higher level of spatiality.",
publisher = "Belgrade : Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, Serbia",
journal = "Book of Abstracts from the First International Conference SmartArt - Art and Science Applied",
title = "Design Principles for Achieving Interior Spatiality",
pages = "18-18"
}
Alfirević, Đ.,& Simonović Alfirević, S.. (2019). Design Principles for Achieving Interior Spatiality. in Book of Abstracts from the First International Conference SmartArt - Art and Science Applied
Belgrade : Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, Serbia., 18-18.
Alfirević Đ, Simonović Alfirević S. Design Principles for Achieving Interior Spatiality. in Book of Abstracts from the First International Conference SmartArt - Art and Science Applied. 2019;:18-18..
Alfirević, Đorđe, Simonović Alfirević, Sanja, "Design Principles for Achieving Interior Spatiality" in Book of Abstracts from the First International Conference SmartArt - Art and Science Applied (2019):18-18.

Rehabilitation of Brownfield Sites Declared as a Cultural Heritage: Opportunities and Challenges. Case Study: Sugar Factory in Belgrade

Dimitrijević Marković, Svetlana; Simonović Alfirević, Sanja; Pucar, Mila; Petrović, Snežana

(Tirana : Faculty of Architecture and Urbanism (FAU) - Polytechnic University of Tirana (PUT), 2019)

TY - CONF
AU - Dimitrijević Marković, Svetlana
AU - Simonović Alfirević, Sanja
AU - Pucar, Mila
AU - Petrović, Snežana
PY - 2019
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/686
AB - Rehabilitation of abandoned industrial heritage sites can be a special opportunity, challenge and a driver of new possibilities for city development.
Numerous examples of conservation, restoration and re purposing of such locations that have been implemented so far, demonstrate significant development potentials, that have influenced the culture, education, environmental, social and economic aspects of the development of the respective area. A case study in this paper is the Sugar Factory in Belgrade, which was declared as a cultural monument. The factory site is a unique industrial and urban area, located in the spatial, cultural and historic ensemble of outstanding value “Topčider”. The Sugar
Factory is a monument of industrial development of the country and urban
evelopment of Belgrade and one of the few preserved factory sites of the late 19th century. The oldest buildings in the area are also architecturally the most valuable. Common to all buildings in the area is vulnerability due to inadequate use, non-maintenance, neglect and decay. To preserve the inherited monument values and popularize the rehabilitation of industrial architecture, it is necessary to improve and recover the Sugar Factory, with the affirmation of the architectural and urban values of the area and its historical features. Starting from the premise that this cultural heritage should be treated as a unique architectural and urban site which, with adequate conversion and reconstruction, can earn a significant place in the tourist offer and cultural life of the city, the paper will consider the negative effects that result from withholding the current situation as well as problems to refurbish this site as a whole.
PB - Tirana : Faculty of Architecture and Urbanism (FAU) - Polytechnic University of Tirana (PUT)
C3 - Abstract Proceedings Book from IFAU19 - 3rd International Forum for Architecture and Urbanism - Modernisation and Globalization Challenges and opportunities in architecture, urbanism, cultural heritage
T1 - Rehabilitation of Brownfield Sites Declared as a Cultural Heritage: Opportunities and Challenges. Case Study: Sugar Factory in Belgrade
SP - 130
EP - 130
ER - 
@conference{
author = "Dimitrijević Marković, Svetlana and Simonović Alfirević, Sanja and Pucar, Mila and Petrović, Snežana",
year = "2019",
abstract = "Rehabilitation of abandoned industrial heritage sites can be a special opportunity, challenge and a driver of new possibilities for city development.
Numerous examples of conservation, restoration and re purposing of such locations that have been implemented so far, demonstrate significant development potentials, that have influenced the culture, education, environmental, social and economic aspects of the development of the respective area. A case study in this paper is the Sugar Factory in Belgrade, which was declared as a cultural monument. The factory site is a unique industrial and urban area, located in the spatial, cultural and historic ensemble of outstanding value “Topčider”. The Sugar
Factory is a monument of industrial development of the country and urban
evelopment of Belgrade and one of the few preserved factory sites of the late 19th century. The oldest buildings in the area are also architecturally the most valuable. Common to all buildings in the area is vulnerability due to inadequate use, non-maintenance, neglect and decay. To preserve the inherited monument values and popularize the rehabilitation of industrial architecture, it is necessary to improve and recover the Sugar Factory, with the affirmation of the architectural and urban values of the area and its historical features. Starting from the premise that this cultural heritage should be treated as a unique architectural and urban site which, with adequate conversion and reconstruction, can earn a significant place in the tourist offer and cultural life of the city, the paper will consider the negative effects that result from withholding the current situation as well as problems to refurbish this site as a whole.",
publisher = "Tirana : Faculty of Architecture and Urbanism (FAU) - Polytechnic University of Tirana (PUT)",
journal = "Abstract Proceedings Book from IFAU19 - 3rd International Forum for Architecture and Urbanism - Modernisation and Globalization Challenges and opportunities in architecture, urbanism, cultural heritage",
title = "Rehabilitation of Brownfield Sites Declared as a Cultural Heritage: Opportunities and Challenges. Case Study: Sugar Factory in Belgrade",
pages = "130-130"
}
Dimitrijević Marković, S., Simonović Alfirević, S., Pucar, M.,& Petrović, S.. (2019). Rehabilitation of Brownfield Sites Declared as a Cultural Heritage: Opportunities and Challenges. Case Study: Sugar Factory in Belgrade. in Abstract Proceedings Book from IFAU19 - 3rd International Forum for Architecture and Urbanism - Modernisation and Globalization Challenges and opportunities in architecture, urbanism, cultural heritage
Tirana : Faculty of Architecture and Urbanism (FAU) - Polytechnic University of Tirana (PUT)., 130-130.
Dimitrijević Marković S, Simonović Alfirević S, Pucar M, Petrović S. Rehabilitation of Brownfield Sites Declared as a Cultural Heritage: Opportunities and Challenges. Case Study: Sugar Factory in Belgrade. in Abstract Proceedings Book from IFAU19 - 3rd International Forum for Architecture and Urbanism - Modernisation and Globalization Challenges and opportunities in architecture, urbanism, cultural heritage. 2019;:130-130..
Dimitrijević Marković, Svetlana, Simonović Alfirević, Sanja, Pucar, Mila, Petrović, Snežana, "Rehabilitation of Brownfield Sites Declared as a Cultural Heritage: Opportunities and Challenges. Case Study: Sugar Factory in Belgrade" in Abstract Proceedings Book from IFAU19 - 3rd International Forum for Architecture and Urbanism - Modernisation and Globalization Challenges and opportunities in architecture, urbanism, cultural heritage (2019):130-130.

Rehabilitation of Brownfield Sites Declared as a Cultural Heritage: Opportunities and Challenges. Case Study: Sugar Factory in Belgrade

Dimitrijević Marković, Svetlana; Simonović Alfirević, Sanja; Pucar, Mila; Petrović, Snežana

(Tiranë : Flesh, 2019)

TY - CONF
AU - Dimitrijević Marković, Svetlana
AU - Simonović Alfirević, Sanja
AU - Pucar, Mila
AU - Petrović, Snežana
PY - 2019
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/589
AB - Rehabilitation of abandoned industrial heritage sites can be a special opportunity, challenge and a driver of new possibilities for city development. Numerous examples of conservation, restoration and repurposing of such locations that have been implemented so far, demonstrate significant development potentials, that have influenced the culture, education, environmental, social and economic aspects of the development of the respective area. A case study in this paper is the Sugar Factory in Belgrade, which was declared as a cultural monument. The factory site is a unique industrial and urban area, located in the spatial cultural and historic ensemble of outstanding value "Topčider". The Sugar Factory is a monument of industrial development of the country and urban development of Belgrade and one of the few preserved factory sites of the late 19th century. The oldest buildings in the area are also architecturally the most valuable. Common to all buildings in the area is vulnerability due to inadequate use, non-maintenance, neglect and decay. In order to preserve the inherited monument values and popularize the rehabilitation of industrial architecture, it is necessary to improve and recover the Sugar Factory, with the affirmation of the architectural and urban values of the area and its historical features. Starting from the premise that this cultural heritage should be treated as a unique architectural and urban site which, with adequate conversion and reconstruction, can earn a significant place in the tourist offer and cultural life of the city, the paper will consider the negative effects that result from withholding the current situation as well as problems to refurbish this site as a whole
PB - Tiranë : Flesh
C3 - IFAU19 – 3rd International Forum for Architecture and Urbanism. Modernization and Globalization: Challenges and Opportunities in Architecture, Urbanism, Cultural Heritage. Paper Proceedings Book
T1 - Rehabilitation of Brownfield Sites Declared as a Cultural Heritage: Opportunities and Challenges. Case Study: Sugar Factory in Belgrade
SP - 293
EP - 300
ER - 
@conference{
author = "Dimitrijević Marković, Svetlana and Simonović Alfirević, Sanja and Pucar, Mila and Petrović, Snežana",
year = "2019",
abstract = "Rehabilitation of abandoned industrial heritage sites can be a special opportunity, challenge and a driver of new possibilities for city development. Numerous examples of conservation, restoration and repurposing of such locations that have been implemented so far, demonstrate significant development potentials, that have influenced the culture, education, environmental, social and economic aspects of the development of the respective area. A case study in this paper is the Sugar Factory in Belgrade, which was declared as a cultural monument. The factory site is a unique industrial and urban area, located in the spatial cultural and historic ensemble of outstanding value "Topčider". The Sugar Factory is a monument of industrial development of the country and urban development of Belgrade and one of the few preserved factory sites of the late 19th century. The oldest buildings in the area are also architecturally the most valuable. Common to all buildings in the area is vulnerability due to inadequate use, non-maintenance, neglect and decay. In order to preserve the inherited monument values and popularize the rehabilitation of industrial architecture, it is necessary to improve and recover the Sugar Factory, with the affirmation of the architectural and urban values of the area and its historical features. Starting from the premise that this cultural heritage should be treated as a unique architectural and urban site which, with adequate conversion and reconstruction, can earn a significant place in the tourist offer and cultural life of the city, the paper will consider the negative effects that result from withholding the current situation as well as problems to refurbish this site as a whole",
publisher = "Tiranë : Flesh",
journal = "IFAU19 – 3rd International Forum for Architecture and Urbanism. Modernization and Globalization: Challenges and Opportunities in Architecture, Urbanism, Cultural Heritage. Paper Proceedings Book",
title = "Rehabilitation of Brownfield Sites Declared as a Cultural Heritage: Opportunities and Challenges. Case Study: Sugar Factory in Belgrade",
pages = "293-300"
}
Dimitrijević Marković, S., Simonović Alfirević, S., Pucar, M.,& Petrović, S.. (2019). Rehabilitation of Brownfield Sites Declared as a Cultural Heritage: Opportunities and Challenges. Case Study: Sugar Factory in Belgrade. in IFAU19 – 3rd International Forum for Architecture and Urbanism. Modernization and Globalization: Challenges and Opportunities in Architecture, Urbanism, Cultural Heritage. Paper Proceedings Book
Tiranë : Flesh., 293-300.
Dimitrijević Marković S, Simonović Alfirević S, Pucar M, Petrović S. Rehabilitation of Brownfield Sites Declared as a Cultural Heritage: Opportunities and Challenges. Case Study: Sugar Factory in Belgrade. in IFAU19 – 3rd International Forum for Architecture and Urbanism. Modernization and Globalization: Challenges and Opportunities in Architecture, Urbanism, Cultural Heritage. Paper Proceedings Book. 2019;:293-300..
Dimitrijević Marković, Svetlana, Simonović Alfirević, Sanja, Pucar, Mila, Petrović, Snežana, "Rehabilitation of Brownfield Sites Declared as a Cultural Heritage: Opportunities and Challenges. Case Study: Sugar Factory in Belgrade" in IFAU19 – 3rd International Forum for Architecture and Urbanism. Modernization and Globalization: Challenges and Opportunities in Architecture, Urbanism, Cultural Heritage. Paper Proceedings Book (2019):293-300.

Design Principles for Achieving Interior Spatiality

Alfirević, Đorđe; Simonović Alfirević, Sanja

(Belgrade : Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, Serbia, 2019)

TY - CONF
AU - Alfirević, Đorđe
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2019
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/681
AB - Achieving spatiality is one of the essential topics in designing the ambience in which a certain visual effect can be carried out or a higher level of spatial comfort obtained. The methods relied on to achieve this are various: from shaping the physical boundaries of space by use of open plan, flexibility, enfilade or circular connection, partial, directed or complete opening of space towards its surroundings, up to application of some of the optical illusions that redefine the experience of space boundaries. Depending on the method used, spatial contours can be clearly defined or more or less obvious, or a space can be formed, which does not reveal all its qualities through static observation, inviting the viewers to pass through it in order to fully perceive it. If there is a lack of physical possibilities, and also as an addition to previous methods, it is also possible to change the perceptive image of the space through virtual build-up with the help of some of the optical illusions.
The aim of this paper is systematization and critical examination of basic designers’ principles which, in the domain of organization, shaping or materialization of the interior, achieve a higher level of spatiality.
AB - Постизање просторности је једна од есенцијалних тема када је у питању пројектовање амбијента у коме се жели постићи одређени визуелни ефекат, или остварити виши ниво просторног комфора. Методе којима се то постиже могу бити различите: од уобличавања физичких граница простора применом отвореног плана, флексибилности, анфиладе или кружне везе, делимичног, усмереног или потпуног отварања простора према окружењу, па све до примене неке од оптичких илузија којима се редефинише доживљај граница простора. У зависности од примењеног метода, просторне контуре могу бити јасно одређене и мање или више очигледне, или се може формирати простор који не открива све квалитете приликом статичног посматрања, већ је неопходно проћи кроз њега да би се сагледао. У одсуству физичких могућности, али и као допуну претходних приступа, могуће је изменити перцептивну слику простора виртуелном доградњом помоћу неке од оптичких илузија. Постоје различити приступи којима се може утицати на визуелну перцепцију посматрача и формирање представе о границама простора. Циљ рада је да се размотре и систематизују основни пројектантски принципи којима се у ентеријеру може постићи виши ниво просторности. У анализи су размотрени карактеристични примери, код којих је примењен бар један од пројектантских принципа (отворени план, флексибилност простора, анфилада или кружна веза) којима се у физичком смислу конфигуришу границе простора, као и различити приступи којима се може утицати на перцепцију посматрача и формирање виртуелне представе о границама простора, као што су примена боје, светла или огледала у ентеријеру.
PB - Belgrade : Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, Serbia
C3 - Procedings from 1st International conference „SmartArt – Art and Science Applied: “From Inspiration to Interaction””
T1 - Design Principles for Achieving Interior Spatiality
T1 - Пројектантски принципи за постизање просторности у ентеријеру
SP - 140
EP - 150
ER - 
@conference{
author = "Alfirević, Đorđe and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2019",
abstract = "Achieving spatiality is one of the essential topics in designing the ambience in which a certain visual effect can be carried out or a higher level of spatial comfort obtained. The methods relied on to achieve this are various: from shaping the physical boundaries of space by use of open plan, flexibility, enfilade or circular connection, partial, directed or complete opening of space towards its surroundings, up to application of some of the optical illusions that redefine the experience of space boundaries. Depending on the method used, spatial contours can be clearly defined or more or less obvious, or a space can be formed, which does not reveal all its qualities through static observation, inviting the viewers to pass through it in order to fully perceive it. If there is a lack of physical possibilities, and also as an addition to previous methods, it is also possible to change the perceptive image of the space through virtual build-up with the help of some of the optical illusions.
The aim of this paper is systematization and critical examination of basic designers’ principles which, in the domain of organization, shaping or materialization of the interior, achieve a higher level of spatiality., Постизање просторности је једна од есенцијалних тема када је у питању пројектовање амбијента у коме се жели постићи одређени визуелни ефекат, или остварити виши ниво просторног комфора. Методе којима се то постиже могу бити различите: од уобличавања физичких граница простора применом отвореног плана, флексибилности, анфиладе или кружне везе, делимичног, усмереног или потпуног отварања простора према окружењу, па све до примене неке од оптичких илузија којима се редефинише доживљај граница простора. У зависности од примењеног метода, просторне контуре могу бити јасно одређене и мање или више очигледне, или се може формирати простор који не открива све квалитете приликом статичног посматрања, већ је неопходно проћи кроз њега да би се сагледао. У одсуству физичких могућности, али и као допуну претходних приступа, могуће је изменити перцептивну слику простора виртуелном доградњом помоћу неке од оптичких илузија. Постоје различити приступи којима се може утицати на визуелну перцепцију посматрача и формирање представе о границама простора. Циљ рада је да се размотре и систематизују основни пројектантски принципи којима се у ентеријеру може постићи виши ниво просторности. У анализи су размотрени карактеристични примери, код којих је примењен бар један од пројектантских принципа (отворени план, флексибилност простора, анфилада или кружна веза) којима се у физичком смислу конфигуришу границе простора, као и различити приступи којима се може утицати на перцепцију посматрача и формирање виртуелне представе о границама простора, као што су примена боје, светла или огледала у ентеријеру.",
publisher = "Belgrade : Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, Serbia",
journal = "Procedings from 1st International conference „SmartArt – Art and Science Applied: “From Inspiration to Interaction””",
title = "Design Principles for Achieving Interior Spatiality, Пројектантски принципи за постизање просторности у ентеријеру",
pages = "140-150"
}
Alfirević, Đ.,& Simonović Alfirević, S.. (2019). Design Principles for Achieving Interior Spatiality. in Procedings from 1st International conference „SmartArt – Art and Science Applied: “From Inspiration to Interaction””
Belgrade : Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, Serbia., 140-150.
Alfirević Đ, Simonović Alfirević S. Design Principles for Achieving Interior Spatiality. in Procedings from 1st International conference „SmartArt – Art and Science Applied: “From Inspiration to Interaction””. 2019;:140-150..
Alfirević, Đorđe, Simonović Alfirević, Sanja, "Design Principles for Achieving Interior Spatiality" in Procedings from 1st International conference „SmartArt – Art and Science Applied: “From Inspiration to Interaction”” (2019):140-150.

Energy Improvement of Architectural Heritage in Response to Climate Change

Pucar, Mila; Petrović, Snežana; Simonović Alfirević, Sanja; Videnović, Tijana

(Beograd : Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, 2019)

TY - CONF
AU - Pucar, Mila
AU - Petrović, Snežana
AU - Simonović Alfirević, Sanja
AU - Videnović, Tijana
PY - 2019
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/590
AB - Очување архитектонске баштине изискује њено коришћење на одржив начин што
се може постићи адекватним управљањем ризицима и применом мера ублажавања
рањивости у односу на штетне појаве. Део тих појава се односи на природне опасности
(земљотреси, поплаве, клизишта), а део је проузрокован људским фактором (пожари).
Климатске промене такође имају утицај на архитектонску баштину, па треба управљати
ризиком како би се смањила вероватноћа и утицај штетних појава (топлотни таласи,
олује, повећана количина падавина која узрокује поплаве). Како се емисија гасова са
ефектима стаклене баште сматра покретачем климатских промена, то се применом
мера енергетске ефикасности може позитивно утицати на њихово ублажавање, а
тиме и позитивно утицати на услове коришћења архитектонске баштине. На примеру
Народног позоришта у Београду и мера које су примењене или се планирају у погледу
рестаурације и енергетског унапређења зграда које су споменици културе, приказан
је позитиван остварени еколошки ефекат смањене енергетске потрошње и емисије
угљен-диоксида (CO2), што је истовремено и мера ублажавања климатских промена
као фактора ризика за одрживост архитектонског наслеђа.
AB - The preservation of architectural heritage requires its use in a sustainable way that
can be achieved with adequate risk management and implementation of vulnerability
mitigation measures in relation to various harmful effects. Part of them is related to natural
hazards (earthquakes, floods, landslides), and the other part is caused by human factor
(fires). Climate change also has an impact on the architectural heritage, and therefore it
is important to properly deal with risk management in order to reduce the probability and
impact of harmful effects (heat waves, storms, increased rainfall causing floods). Since
the emission of greenhouse gases is considered the main cause of climate change, the
implementation of energy efficiency measures can have a positive effect on their mitigation,
as well as regarding the use of architectural heritage. Using the example of the National
Theatre in Belgrade and the measures already implemented or planned in terms of
restoration and energy improvement of buildings as cultural monuments, we presented a
positive environmental benefits that are achieved in reducing energy consumption and CO2
emissions, that is at the same time the climate change mitigation measure as a risk factor
for sustainability of architectural heritage.
PB - Beograd : Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
C3 - Proceedings of the X Scientific-Professional Conference "Cultural Heritage: Risks and Perspectives
T1 - Energy Improvement of Architectural Heritage in Response to Climate Change
T1 - Енергетско унапређење архитектонске баштине као одговор на климатске промене
SP - 222
EP - 234
ER - 
@conference{
author = "Pucar, Mila and Petrović, Snežana and Simonović Alfirević, Sanja and Videnović, Tijana",
year = "2019",
abstract = "Очување архитектонске баштине изискује њено коришћење на одржив начин што
се може постићи адекватним управљањем ризицима и применом мера ублажавања
рањивости у односу на штетне појаве. Део тих појава се односи на природне опасности
(земљотреси, поплаве, клизишта), а део је проузрокован људским фактором (пожари).
Климатске промене такође имају утицај на архитектонску баштину, па треба управљати
ризиком како би се смањила вероватноћа и утицај штетних појава (топлотни таласи,
олује, повећана количина падавина која узрокује поплаве). Како се емисија гасова са
ефектима стаклене баште сматра покретачем климатских промена, то се применом
мера енергетске ефикасности може позитивно утицати на њихово ублажавање, а
тиме и позитивно утицати на услове коришћења архитектонске баштине. На примеру
Народног позоришта у Београду и мера које су примењене или се планирају у погледу
рестаурације и енергетског унапређења зграда које су споменици културе, приказан
је позитиван остварени еколошки ефекат смањене енергетске потрошње и емисије
угљен-диоксида (CO2), што је истовремено и мера ублажавања климатских промена
као фактора ризика за одрживост архитектонског наслеђа., The preservation of architectural heritage requires its use in a sustainable way that
can be achieved with adequate risk management and implementation of vulnerability
mitigation measures in relation to various harmful effects. Part of them is related to natural
hazards (earthquakes, floods, landslides), and the other part is caused by human factor
(fires). Climate change also has an impact on the architectural heritage, and therefore it
is important to properly deal with risk management in order to reduce the probability and
impact of harmful effects (heat waves, storms, increased rainfall causing floods). Since
the emission of greenhouse gases is considered the main cause of climate change, the
implementation of energy efficiency measures can have a positive effect on their mitigation,
as well as regarding the use of architectural heritage. Using the example of the National
Theatre in Belgrade and the measures already implemented or planned in terms of
restoration and energy improvement of buildings as cultural monuments, we presented a
positive environmental benefits that are achieved in reducing energy consumption and CO2
emissions, that is at the same time the climate change mitigation measure as a risk factor
for sustainability of architectural heritage.",
publisher = "Beograd : Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda",
journal = "Proceedings of the X Scientific-Professional Conference "Cultural Heritage: Risks and Perspectives",
title = "Energy Improvement of Architectural Heritage in Response to Climate Change, Енергетско унапређење архитектонске баштине као одговор на климатске промене",
pages = "222-234"
}
Pucar, M., Petrović, S., Simonović Alfirević, S.,& Videnović, T.. (2019). Energy Improvement of Architectural Heritage in Response to Climate Change. in Proceedings of the X Scientific-Professional Conference "Cultural Heritage: Risks and Perspectives
Beograd : Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda., 222-234.
Pucar M, Petrović S, Simonović Alfirević S, Videnović T. Energy Improvement of Architectural Heritage in Response to Climate Change. in Proceedings of the X Scientific-Professional Conference "Cultural Heritage: Risks and Perspectives. 2019;:222-234..
Pucar, Mila, Petrović, Snežana, Simonović Alfirević, Sanja, Videnović, Tijana, "Energy Improvement of Architectural Heritage in Response to Climate Change" in Proceedings of the X Scientific-Professional Conference "Cultural Heritage: Risks and Perspectives (2019):222-234.

Urban reconstruction as an outright solution to the legalization of the illegal construction on the example of Altina 2 settlement in Belgrade

Pucar, Mila; Petrović, Snežana; Simonović Alfirević, Sanja

(Belgrade : Association of Chemists and Chemical Engineers of Serbia (UHTS), 2019)

TY - CONF
AU - Pucar, Mila
AU - Petrović, Snežana
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2019
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/562
AB - Illegal construction in terms of its size and harmful consequences is a risk regarding to
the development goals of Serbia and must be solved by mitigation measures and
adequate management. Part of the illegal buildings in protected natural and historical
areas should be demolished with all the consequences it will produce in economic,
social and environmental terms, but which will, on the other hand, defend the general
interest that is unquestionable. The other part of illegal construction, much larger, can
be kept under certain conditions of the legal framework envisaged for this purpose. In
case of the entire settlements developed by spontaneous settling in the marginal city
areas with unappropriated land purpose and the rights of use, there was a gradual
urbanization that prompted the renewal of such settlements and the recovery of harmful
consequences in the wider environment. On the example of the Altina 2 settlement, this
paper explains the genesis and causes of the settlement development on the agricultural
land and the subsequent urban regeneration, performed for a long time at the initiative
of the settlement inhabitants and with the great efforts of the local community and the
City of Belgrade. The results of the subsequent mitigation of the harmful consequences
of illegal construction were analyzed in this case, as well as the individual and general
interests based on the Detailed urban plan Altina 2. The concluding observations
estimate the subsequent urbanization as a compulsory solution in which the harm
caused by illegal construction only partially mitigates, but the general interest is
subsequently and to a certain extent established. It also indicates importance of the
opportune spatial planning and the preparation of locations for residential and
commercial buildings, according to the commercial market requirements, as well as the
categories of socially vulnerable groups, with the aim to make an end of illegal
construction in the future.
AB - Nelegalna gradnja po svojim razmerama i štetnim posledicama predstavlja rizik u odnosu na razvojne ciljeve Srbije i kao takva mora biti rešavana merama ublažavanja i adekvatnog upravljanja. Deo nelegalno podignutih objekata u zaštićenim prirodnim i istorijskim celinama mora biti srušen sa svim posledicama koje će to proizvesti u ekonomskom, socijalnom I ekološkom smislu, ali kojima će biti odbranjen opšti interes kao neupitan. Drugi deo nelegalne gradnje, mnogo većeg obima, može biti zadržan pod odredjenim uslovima prilagodjavanja zakonskom okviru predvidjenim u tu svrhu. U slučaju čitavih naselja, nastalih spontanim naseljavanjem rubnih gradskih područja na zemljištu neadekvatne namene i sa spornim statusom prava korišćenja, vremenom je dolazilo do naknadne urbanizacije kojom je pokušana obnova takvih naselja i sanacija štetnih posledica po šire okruženje. Na primeru naselja Altina2 prikazana je geneza i uzroci nastanka naselja na tada poljoprivrednom zemljištu i naknadna urbanistička sanacija obavljana u dužem periodu na inicijativu stanovnika naselja i uz velike napore lokalne zajednice i Grada Beograda. Analizirani su rezultati naknadnog ublažavanja štetnih posledica nelegalne gradnje u ovom slučaju i ostvareni pojedinačni i opšti interesi zasnovani na planskom aktu DUP Altina2. Zaključna razmatranja ocenjuju naknadnu urbanizaciju kao iznudjeno rešenje kojim se nastale štete od nelegalne gradnje samo delimično ublažavaju, ali se opšti interes naknadno i u odredjenoj meri ipak uspostavlja. Takodje se ukazuje na značaj blagovremenog prostornog planiranja i pripreme lokacija za izgradnju objekata stambene i poslovne namene prilagodjene zahtevima komercijalnog tržišta, ali i kategorijama socijano ugroženih grupa, a sve sa ciljem potpunog zaustavljanja nelegalne gradnje ubuduće.
PB - Belgrade : Association of Chemists and Chemical Engineers of Serbia (UHTS)
C3 - Proceedings of the International Scientific Conference "Environmental Impact of Illegal Construction, Poor Planning and Design – IMPEDE 2019"
T1 - Urban reconstruction as an outright solution to the legalization of the illegal construction on the example of Altina 2 settlement in Belgrade
T1 - Urbana obnova kao iznuđeno rešenje legalizacije bespravne gradnje na primeru naselja Altina 2 u Beogradu
SP - 350
EP - 358
ER - 
@conference{
author = "Pucar, Mila and Petrović, Snežana and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2019",
abstract = "Illegal construction in terms of its size and harmful consequences is a risk regarding to
the development goals of Serbia and must be solved by mitigation measures and
adequate management. Part of the illegal buildings in protected natural and historical
areas should be demolished with all the consequences it will produce in economic,
social and environmental terms, but which will, on the other hand, defend the general
interest that is unquestionable. The other part of illegal construction, much larger, can
be kept under certain conditions of the legal framework envisaged for this purpose. In
case of the entire settlements developed by spontaneous settling in the marginal city
areas with unappropriated land purpose and the rights of use, there was a gradual
urbanization that prompted the renewal of such settlements and the recovery of harmful
consequences in the wider environment. On the example of the Altina 2 settlement, this
paper explains the genesis and causes of the settlement development on the agricultural
land and the subsequent urban regeneration, performed for a long time at the initiative
of the settlement inhabitants and with the great efforts of the local community and the
City of Belgrade. The results of the subsequent mitigation of the harmful consequences
of illegal construction were analyzed in this case, as well as the individual and general
interests based on the Detailed urban plan Altina 2. The concluding observations
estimate the subsequent urbanization as a compulsory solution in which the harm
caused by illegal construction only partially mitigates, but the general interest is
subsequently and to a certain extent established. It also indicates importance of the
opportune spatial planning and the preparation of locations for residential and
commercial buildings, according to the commercial market requirements, as well as the
categories of socially vulnerable groups, with the aim to make an end of illegal
construction in the future., Nelegalna gradnja po svojim razmerama i štetnim posledicama predstavlja rizik u odnosu na razvojne ciljeve Srbije i kao takva mora biti rešavana merama ublažavanja i adekvatnog upravljanja. Deo nelegalno podignutih objekata u zaštićenim prirodnim i istorijskim celinama mora biti srušen sa svim posledicama koje će to proizvesti u ekonomskom, socijalnom I ekološkom smislu, ali kojima će biti odbranjen opšti interes kao neupitan. Drugi deo nelegalne gradnje, mnogo većeg obima, može biti zadržan pod odredjenim uslovima prilagodjavanja zakonskom okviru predvidjenim u tu svrhu. U slučaju čitavih naselja, nastalih spontanim naseljavanjem rubnih gradskih područja na zemljištu neadekvatne namene i sa spornim statusom prava korišćenja, vremenom je dolazilo do naknadne urbanizacije kojom je pokušana obnova takvih naselja i sanacija štetnih posledica po šire okruženje. Na primeru naselja Altina2 prikazana je geneza i uzroci nastanka naselja na tada poljoprivrednom zemljištu i naknadna urbanistička sanacija obavljana u dužem periodu na inicijativu stanovnika naselja i uz velike napore lokalne zajednice i Grada Beograda. Analizirani su rezultati naknadnog ublažavanja štetnih posledica nelegalne gradnje u ovom slučaju i ostvareni pojedinačni i opšti interesi zasnovani na planskom aktu DUP Altina2. Zaključna razmatranja ocenjuju naknadnu urbanizaciju kao iznudjeno rešenje kojim se nastale štete od nelegalne gradnje samo delimično ublažavaju, ali se opšti interes naknadno i u odredjenoj meri ipak uspostavlja. Takodje se ukazuje na značaj blagovremenog prostornog planiranja i pripreme lokacija za izgradnju objekata stambene i poslovne namene prilagodjene zahtevima komercijalnog tržišta, ali i kategorijama socijano ugroženih grupa, a sve sa ciljem potpunog zaustavljanja nelegalne gradnje ubuduće.",
publisher = "Belgrade : Association of Chemists and Chemical Engineers of Serbia (UHTS)",
journal = "Proceedings of the International Scientific Conference "Environmental Impact of Illegal Construction, Poor Planning and Design – IMPEDE 2019"",
title = "Urban reconstruction as an outright solution to the legalization of the illegal construction on the example of Altina 2 settlement in Belgrade, Urbana obnova kao iznuđeno rešenje legalizacije bespravne gradnje na primeru naselja Altina 2 u Beogradu",
pages = "350-358"
}
Pucar, M., Petrović, S.,& Simonović Alfirević, S.. (2019). Urban reconstruction as an outright solution to the legalization of the illegal construction on the example of Altina 2 settlement in Belgrade. in Proceedings of the International Scientific Conference "Environmental Impact of Illegal Construction, Poor Planning and Design – IMPEDE 2019"
Belgrade : Association of Chemists and Chemical Engineers of Serbia (UHTS)., 350-358.
Pucar M, Petrović S, Simonović Alfirević S. Urban reconstruction as an outright solution to the legalization of the illegal construction on the example of Altina 2 settlement in Belgrade. in Proceedings of the International Scientific Conference "Environmental Impact of Illegal Construction, Poor Planning and Design – IMPEDE 2019". 2019;:350-358..
Pucar, Mila, Petrović, Snežana, Simonović Alfirević, Sanja, "Urban reconstruction as an outright solution to the legalization of the illegal construction on the example of Altina 2 settlement in Belgrade" in Proceedings of the International Scientific Conference "Environmental Impact of Illegal Construction, Poor Planning and Design – IMPEDE 2019" (2019):350-358.

Spatial Organisation Concept of Two-Entrance Apartment

Alfirević, Đorđe; Simonović Alfirević, Sanja

(Niš : University of Niš, 2019)

TY - JOUR
AU - Alfirević, Đorđe
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2019
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/556
AB - The location of the entrance and its relation to the main functional apartment groups in multi-storey, multi-family buildings, is to a great extent determined by the organizational concept of the apartment. The apartments with auxiliary entrances are less present in practice, majority of apartments fit the spatial frame of the building itself. The apartments can border with the next apartment on the same floor, be oriented towards one or more facades, but what is of key importance in determining the number of apartment entrances and their positioning is the size of contact zone between the apartment and common communication areas, as well as the configuration of the apartment. The aims of this paper include the analysis of the main positions of the entrance and the concepts of apartment organization that they determine, analysis of characteristic concepts of two-entrance apartments in multi-storey, multi-family buildings and re-examination of the relation between the introduction of the additional entrance and the necessity of having constant or occasional segregation of certain activities in them
PB - Niš : University of Niš
T2 - Facta Universitatis: Architecture and Civil Engineering
T1 - Spatial Organisation Concept of Two-Entrance Apartment
VL - 17
IS - 3
SP - 327
EP - 340
DO - 10.2298/FUACE190523019A
ER - 
@article{
author = "Alfirević, Đorđe and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2019",
abstract = "The location of the entrance and its relation to the main functional apartment groups in multi-storey, multi-family buildings, is to a great extent determined by the organizational concept of the apartment. The apartments with auxiliary entrances are less present in practice, majority of apartments fit the spatial frame of the building itself. The apartments can border with the next apartment on the same floor, be oriented towards one or more facades, but what is of key importance in determining the number of apartment entrances and their positioning is the size of contact zone between the apartment and common communication areas, as well as the configuration of the apartment. The aims of this paper include the analysis of the main positions of the entrance and the concepts of apartment organization that they determine, analysis of characteristic concepts of two-entrance apartments in multi-storey, multi-family buildings and re-examination of the relation between the introduction of the additional entrance and the necessity of having constant or occasional segregation of certain activities in them",
publisher = "Niš : University of Niš",
journal = "Facta Universitatis: Architecture and Civil Engineering",
title = "Spatial Organisation Concept of Two-Entrance Apartment",
volume = "17",
number = "3",
pages = "327-340",
doi = "10.2298/FUACE190523019A"
}
Alfirević, Đ.,& Simonović Alfirević, S.. (2019). Spatial Organisation Concept of Two-Entrance Apartment. in Facta Universitatis: Architecture and Civil Engineering
Niš : University of Niš., 17(3), 327-340.
https://doi.org/10.2298/FUACE190523019A
Alfirević Đ, Simonović Alfirević S. Spatial Organisation Concept of Two-Entrance Apartment. in Facta Universitatis: Architecture and Civil Engineering. 2019;17(3):327-340.
doi:10.2298/FUACE190523019A .
Alfirević, Đorđe, Simonović Alfirević, Sanja, "Spatial Organisation Concept of Two-Entrance Apartment" in Facta Universitatis: Architecture and Civil Engineering, 17, no. 3 (2019):327-340,
https://doi.org/10.2298/FUACE190523019A . .

Пројектантски принципи за постизање просторности у стамбеном простору

Alfirević, Đorđe; Simonović Alfirević, Sanja

(Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2019)

TY - JOUR
AU - Alfirević, Đorđe
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2019
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/554
AB - Постизање просторности је једна од есенцијалних тема када је у питању пројектовање стамбеног простора у коме се жели остварити виши ниво просторног комфора. Методе којима се то постиже могу бити различите: од неутралисања физичких баријера у ентеријеру, чиме се простор отвара изнутра; повременог (флексибилног) проширења неке од граница простора; делимичног, усмереног или потпуног отварања простора према окружењу; формирања система циркуларних комуникација; па све до примене неке од оптичких илузија којима се редефинише доживљај ограничености простора. У зависности од примењеног метода, границе простора могу бити јасно одређене и мање или више очигледне, или се може формирати простор који не открива све квалитете приликом статичног посматрања, већ је неопходно проћи кроз њега да би се сагледао. У одсуству физичких могућности, али и као допуну претходних приступа, могуће је изменити перцептивну слику простора виртуелном доградњом помоћу неке од оптичких илузија. Циљ рада је да се размотре и систематизују основни пројектантски принципи којима се у организацији, обликовању или материјализацији стамбеног простора може постићи виши ниво просторности
AB - Achieving spatiality is one of the essential topics in designing
living space meant to offer a higher level of space comfort.
There are various methods to reach this objective: from
neutralising physical barriers in the interior, which would
open the space from within; occasional (flexible) extension of
certain space boundaries; partial, directed or total opening of
the space towards the environment: forming systems of circular
communications, and even application of some optical illusions
that redefine the perception of space boundaries. Depending on
the applied methods, space boundaries can be clearly marked
or more or less obviously marked, or the space can be formed
without revealing all its qualities to static observation, so the
viewer has to go through it to obtain full perception of it. If there
is a lack of physical possibilities or if improvement of previously
mentioned approaches is required, it is possible to change the
perceptive image of the space by virtual improvement through
optical illusions. The aim of this paper is to consider and
systematise basic design principles that can help organisation,
shaping or materialisation of living space to achieve a higher
level of spatiality.
PB - Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије
T2 - Архитектура и урбанизам
T1 - Пројектантски принципи за постизање просторности у стамбеном простору
T1 - Design principles for achieving spatiality in living space
IS - 48
SP - 37
EP - 53
DO - 10.5937/a-u0-19740
ER - 
@article{
author = "Alfirević, Đorđe and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2019",
abstract = "Постизање просторности је једна од есенцијалних тема када је у питању пројектовање стамбеног простора у коме се жели остварити виши ниво просторног комфора. Методе којима се то постиже могу бити различите: од неутралисања физичких баријера у ентеријеру, чиме се простор отвара изнутра; повременог (флексибилног) проширења неке од граница простора; делимичног, усмереног или потпуног отварања простора према окружењу; формирања система циркуларних комуникација; па све до примене неке од оптичких илузија којима се редефинише доживљај ограничености простора. У зависности од примењеног метода, границе простора могу бити јасно одређене и мање или више очигледне, или се може формирати простор који не открива све квалитете приликом статичног посматрања, већ је неопходно проћи кроз њега да би се сагледао. У одсуству физичких могућности, али и као допуну претходних приступа, могуће је изменити перцептивну слику простора виртуелном доградњом помоћу неке од оптичких илузија. Циљ рада је да се размотре и систематизују основни пројектантски принципи којима се у организацији, обликовању или материјализацији стамбеног простора може постићи виши ниво просторности, Achieving spatiality is one of the essential topics in designing
living space meant to offer a higher level of space comfort.
There are various methods to reach this objective: from
neutralising physical barriers in the interior, which would
open the space from within; occasional (flexible) extension of
certain space boundaries; partial, directed or total opening of
the space towards the environment: forming systems of circular
communications, and even application of some optical illusions
that redefine the perception of space boundaries. Depending on
the applied methods, space boundaries can be clearly marked
or more or less obviously marked, or the space can be formed
without revealing all its qualities to static observation, so the
viewer has to go through it to obtain full perception of it. If there
is a lack of physical possibilities or if improvement of previously
mentioned approaches is required, it is possible to change the
perceptive image of the space by virtual improvement through
optical illusions. The aim of this paper is to consider and
systematise basic design principles that can help organisation,
shaping or materialisation of living space to achieve a higher
level of spatiality.",
publisher = "Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије",
journal = "Архитектура и урбанизам",
title = "Пројектантски принципи за постизање просторности у стамбеном простору, Design principles for achieving spatiality in living space",
number = "48",
pages = "37-53",
doi = "10.5937/a-u0-19740"
}
Alfirević, Đ.,& Simonović Alfirević, S.. (2019). Пројектантски принципи за постизање просторности у стамбеном простору. in Архитектура и урбанизам
Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије.(48), 37-53.
https://doi.org/10.5937/a-u0-19740
Alfirević Đ, Simonović Alfirević S. Пројектантски принципи за постизање просторности у стамбеном простору. in Архитектура и урбанизам. 2019;(48):37-53.
doi:10.5937/a-u0-19740 .
Alfirević, Đorđe, Simonović Alfirević, Sanja, "Пројектантски принципи за постизање просторности у стамбеном простору" in Архитектура и урбанизам, no. 48 (2019):37-53,
https://doi.org/10.5937/a-u0-19740 . .
1