Bajić, Tanja

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0001-6758-2509
 • Bajić, Tanja (22)
 • Njegić, Tanja (2)
 • Бајић, Тања (2)

Author's Bibliography

Residential preferences, housing affordability and building construction challenges during COVID-19 pandemics: Case study of Belgrade, Serbia

Njegić, Tanja; Majhenšek, Katarina; Petrić, Jasna

(Volos : University of Thessaly, Department of Planning and Regional Development, Laboratory of Urban Morphology & Design, Volos, Greece, 2022)

TY - CONF
AU - Njegić, Tanja
AU - Majhenšek, Katarina
AU - Petrić, Jasna
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/646
AB - This paper analyses the impact of COVID-19 pandemic on residential preferences, housing
affordability and building construction issues that have been experienced through housing sector in Serbia, especially in the case of its capital city Belgrade. The starting research question is whether COVID-19 pandemic further potentiated the already present socio-spatial issues emerging since the beginning of post-socialist urban transition. The methods used in this study include comparative analyses of statistical data and research findings on housing in the period 1990-2020 and available relevant data and knowledge in this field from the first quarter of 2020 until today. Regarding residential preferences, some recent research showed that the situation of pandemic exacerbated already encapsulated lifestyles and fear from economic recession, as well as it prompted changes of living patterns towards longer duration of staying at home. The pandemic has further disrupted affordability of housing for all social groups, and mostly for the disadvantaged ones. On the other hand, the world pandemic that nobody could predict the end of, has opened up some new opportunities in the construction sector, such as an intensified use of digital technology.
PB - Volos : University of Thessaly, Department of Planning and Regional Development, Laboratory of Urban Morphology & Design, Volos, Greece
C3 - PROCEEDINGS of the INTERNATIONAL CONFERENCE on CHANGING CITIES V - Spatial, Design, Landscape, Heritage & Socio-economic Dimensions
T1 - Residential preferences, housing affordability and building construction challenges during COVID-19 pandemics: Case study of Belgrade, Serbia
SP - 1087
EP - 1099
ER - 
@conference{
author = "Njegić, Tanja and Majhenšek, Katarina and Petrić, Jasna",
year = "2022",
abstract = "This paper analyses the impact of COVID-19 pandemic on residential preferences, housing
affordability and building construction issues that have been experienced through housing sector in Serbia, especially in the case of its capital city Belgrade. The starting research question is whether COVID-19 pandemic further potentiated the already present socio-spatial issues emerging since the beginning of post-socialist urban transition. The methods used in this study include comparative analyses of statistical data and research findings on housing in the period 1990-2020 and available relevant data and knowledge in this field from the first quarter of 2020 until today. Regarding residential preferences, some recent research showed that the situation of pandemic exacerbated already encapsulated lifestyles and fear from economic recession, as well as it prompted changes of living patterns towards longer duration of staying at home. The pandemic has further disrupted affordability of housing for all social groups, and mostly for the disadvantaged ones. On the other hand, the world pandemic that nobody could predict the end of, has opened up some new opportunities in the construction sector, such as an intensified use of digital technology.",
publisher = "Volos : University of Thessaly, Department of Planning and Regional Development, Laboratory of Urban Morphology & Design, Volos, Greece",
journal = "PROCEEDINGS of the INTERNATIONAL CONFERENCE on CHANGING CITIES V - Spatial, Design, Landscape, Heritage & Socio-economic Dimensions",
title = "Residential preferences, housing affordability and building construction challenges during COVID-19 pandemics: Case study of Belgrade, Serbia",
pages = "1087-1099"
}
Njegić, T., Majhenšek, K.,& Petrić, J.. (2022). Residential preferences, housing affordability and building construction challenges during COVID-19 pandemics: Case study of Belgrade, Serbia. in PROCEEDINGS of the INTERNATIONAL CONFERENCE on CHANGING CITIES V - Spatial, Design, Landscape, Heritage & Socio-economic Dimensions
Volos : University of Thessaly, Department of Planning and Regional Development, Laboratory of Urban Morphology & Design, Volos, Greece., 1087-1099.
Njegić T, Majhenšek K, Petrić J. Residential preferences, housing affordability and building construction challenges during COVID-19 pandemics: Case study of Belgrade, Serbia. in PROCEEDINGS of the INTERNATIONAL CONFERENCE on CHANGING CITIES V - Spatial, Design, Landscape, Heritage & Socio-economic Dimensions. 2022;:1087-1099..
Njegić, Tanja, Majhenšek, Katarina, Petrić, Jasna, "Residential preferences, housing affordability and building construction challenges during COVID-19 pandemics: Case study of Belgrade, Serbia" in PROCEEDINGS of the INTERNATIONAL CONFERENCE on CHANGING CITIES V - Spatial, Design, Landscape, Heritage & Socio-economic Dimensions (2022):1087-1099.

Просторно-функционални стандарди социјалног становања у Србији: регулатива, пракса и перцепција корисника

Njegić, Tanja

(Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, 2020)

TY - JOUR
AU - Njegić, Tanja
PY - 2020
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/581
AB - Одговарајући ниво стамбеног комфора, у просторно-
функционалном и здравственом погледу, један је од
кључних чинилаца квалитета и одрживости социјалног
становања. У постсоцијалистичкој Србији, изразито
резидуалан систем обезбеђивања у овом сектору
представљао је током протекле две деценије велики
изазов за постизање адекватних стандарда квалитета
нове социјалне станоградње. Кроз преглед националне
регулативе у области планирања, пројектовања и
грађења социјалног становања после 2000. год. и
резултате спроведеног емпиријског истраживања о
шест реализованих пројеката (у Ваљеву, Панчеву, Чачку,
Краљеву, Крагујевцу и Београду), у раду се разматрају
стање, ограничења и могућности за унапређење актуелне
стамбене праксе у овом домену. Док је у иницијалном
периоду формирања новог стамбеног система социјално
становање кроз препоруке за планирање и пројектовање
третирано као становање исподпросечног стандарда и
квалитета, од 2009. год. његов развој се кроз законодавни
оквир све више усмерава ка концепту одрживе станоградње.
Истовремено, резултати евалуације пионирских примера
праксе у овој области, реализованих у периоду 2008−2010.
год., упућују на одређене дефиците у погледу примене
критеријума одрживости. На основу анкетног испитивања
корисника о задовољству различитим елементима
стамбеног комфора, у одабраним примерима забележени
су проблеми пренасељености станова и неадекватности
остварених стамбених услова са функционалног и
здравственог аспекта. Утврђено је да су станари претежно
задовољни нивоом топлотног и светлосног комфора у
становима, док су значајно незадовољство изразили због
недостатка помоћних и отворених стамбених просторија,
недовољне звучне изолације и укупно нижег квалитета
изградње. У закључним разматрањима дискутују се
резултати истраживања и дају се препоруке за унапређење
пројектантских стандарда и инструмената мониторинга у
програмима социјалног становања у Србији.
AB - Adequate level of housing comfort, in terms of space, function
and health, is one of the key factors of quality and sustainability
of social housing. In post-socialist Serbia, the extremely residual
system of provision in this sector has been a major challenge
to achieve adequate quality standards for new social housing
construction over the past two decades. Through a review of
the national regulations in the field of planning, design and
construction of social housing after 2000 and the results of
the conducted empirical research on six completed projects (in
Valjevo, Pančevo, Čačak, Kraljevo, Kragujevac and Belgrade), the
paper discusses the situation, limitations and opportunities for
improving current housing practices in this field. In the initial
period of formation of the new housing system, through the
recommendations for planning and design social housing was
treated as below average standard and quality housing, but
since 2009 its development through the legislative framework
is increasingly directed towards the concept of sustainable
housing development. At the same time, the results of the
evaluation of the pioneering examples of practice in this area,
realized in the period 2008-2010, indicate certain deficiency
in terms of the application of sustainability criteria. Through
a survey of tenants on satisfaction with various elements of
housing comfort, the problems of overcrowding and inadequacy
of housing conditions regarding functional and health aspects
were observed in selected examples. It was found that the
tenants are mostly satisfied with the level of thermal and light
comfort in the apartments, while they expressed significant
dissatisfaction due to the lack of auxiliary and open apartment
areas, insufficient sound insulation and overall lower quality
construction. In the concluding remarks, the results of the
research are discussed and recommendations are given for the
improvement of design standards and monitoring instruments
in social housing programs in Serbia.
PB - Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije
PB - Institute of architecture and urban & spatial planning of Serbia
T2 - Arhitektura i urbanizam
T1 - Просторно-функционални стандарди социјалног становања у Србији: регулатива, пракса и перцепција корисника
T1 - Spatial and functional standards of social housing in Serbia: regulations, practice and users’ perception
IS - 51
SP - 72
EP - 85
DO - 10.5937/a-u0-29255
ER - 
@article{
author = "Njegić, Tanja",
year = "2020",
abstract = "Одговарајући ниво стамбеног комфора, у просторно-
функционалном и здравственом погледу, један је од
кључних чинилаца квалитета и одрживости социјалног
становања. У постсоцијалистичкој Србији, изразито
резидуалан систем обезбеђивања у овом сектору
представљао је током протекле две деценије велики
изазов за постизање адекватних стандарда квалитета
нове социјалне станоградње. Кроз преглед националне
регулативе у области планирања, пројектовања и
грађења социјалног становања после 2000. год. и
резултате спроведеног емпиријског истраживања о
шест реализованих пројеката (у Ваљеву, Панчеву, Чачку,
Краљеву, Крагујевцу и Београду), у раду се разматрају
стање, ограничења и могућности за унапређење актуелне
стамбене праксе у овом домену. Док је у иницијалном
периоду формирања новог стамбеног система социјално
становање кроз препоруке за планирање и пројектовање
третирано као становање исподпросечног стандарда и
квалитета, од 2009. год. његов развој се кроз законодавни
оквир све више усмерава ка концепту одрживе станоградње.
Истовремено, резултати евалуације пионирских примера
праксе у овој области, реализованих у периоду 2008−2010.
год., упућују на одређене дефиците у погледу примене
критеријума одрживости. На основу анкетног испитивања
корисника о задовољству различитим елементима
стамбеног комфора, у одабраним примерима забележени
су проблеми пренасељености станова и неадекватности
остварених стамбених услова са функционалног и
здравственог аспекта. Утврђено је да су станари претежно
задовољни нивоом топлотног и светлосног комфора у
становима, док су значајно незадовољство изразили због
недостатка помоћних и отворених стамбених просторија,
недовољне звучне изолације и укупно нижег квалитета
изградње. У закључним разматрањима дискутују се
резултати истраживања и дају се препоруке за унапређење
пројектантских стандарда и инструмената мониторинга у
програмима социјалног становања у Србији., Adequate level of housing comfort, in terms of space, function
and health, is one of the key factors of quality and sustainability
of social housing. In post-socialist Serbia, the extremely residual
system of provision in this sector has been a major challenge
to achieve adequate quality standards for new social housing
construction over the past two decades. Through a review of
the national regulations in the field of planning, design and
construction of social housing after 2000 and the results of
the conducted empirical research on six completed projects (in
Valjevo, Pančevo, Čačak, Kraljevo, Kragujevac and Belgrade), the
paper discusses the situation, limitations and opportunities for
improving current housing practices in this field. In the initial
period of formation of the new housing system, through the
recommendations for planning and design social housing was
treated as below average standard and quality housing, but
since 2009 its development through the legislative framework
is increasingly directed towards the concept of sustainable
housing development. At the same time, the results of the
evaluation of the pioneering examples of practice in this area,
realized in the period 2008-2010, indicate certain deficiency
in terms of the application of sustainability criteria. Through
a survey of tenants on satisfaction with various elements of
housing comfort, the problems of overcrowding and inadequacy
of housing conditions regarding functional and health aspects
were observed in selected examples. It was found that the
tenants are mostly satisfied with the level of thermal and light
comfort in the apartments, while they expressed significant
dissatisfaction due to the lack of auxiliary and open apartment
areas, insufficient sound insulation and overall lower quality
construction. In the concluding remarks, the results of the
research are discussed and recommendations are given for the
improvement of design standards and monitoring instruments
in social housing programs in Serbia.",
publisher = "Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Institute of architecture and urban & spatial planning of Serbia",
journal = "Arhitektura i urbanizam",
title = "Просторно-функционални стандарди социјалног становања у Србији: регулатива, пракса и перцепција корисника, Spatial and functional standards of social housing in Serbia: regulations, practice and users’ perception",
number = "51",
pages = "72-85",
doi = "10.5937/a-u0-29255"
}
Njegić, T.. (2020). Просторно-функционални стандарди социјалног становања у Србији: регулатива, пракса и перцепција корисника. in Arhitektura i urbanizam
Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije.(51), 72-85.
https://doi.org/10.5937/a-u0-29255
Njegić T. Просторно-функционални стандарди социјалног становања у Србији: регулатива, пракса и перцепција корисника. in Arhitektura i urbanizam. 2020;(51):72-85.
doi:10.5937/a-u0-29255 .
Njegić, Tanja, "Просторно-функционални стандарди социјалног становања у Србији: регулатива, пракса и перцепција корисника" in Arhitektura i urbanizam, no. 51 (2020):72-85,
https://doi.org/10.5937/a-u0-29255 . .
1

Могућности примене виртуелне реалности (ВР) и проширене реалности (АР) као нових технологија у урбанистичком планирању

Мајхеншек, Катарина; Манић, Божидар; Бајић, Тања

(Београд : Удружење урбаниста Србија, 2020)

TY - CONF
AU - Мајхеншек, Катарина
AU - Манић, Божидар
AU - Бајић, Тања
PY - 2020
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/549
AB - У раду се разматра примена и развој виртуелне реалности (ВР) и проширене реалности (АР) у урбанистичком планирању, а у циљу што јасније перцепције и схватања постојећег стања, наслеђених конфликата у простору, дефинисања циљева и провере потенцијалних решења. 3Д приказ (3ДименсионВиеw) је данас заступљен у свим сферама инжењеринга, као и у процесима дефинисања проблема и изналажењу интегрисаних решења на пољу урбанистичког планирања. У раду се објашњавају могућности примене 3Д приказа и имплементације ВР и АР у урбанистичком планирању кроз одабране примере.
AB - The paper discusses the application and development of Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) as computer-generated interactive environments, in order to more clearly perceive and understand spatially inherited conflicts in space, define goals and potential solutions. 3D display (3DimensionView) is today represented in all spheres of engineering, as well as in the processes of defining problems and finding integrated solutions in the field of urban planning. The paper explains the process of application of 3Dmodel and implementation of VR and AR in urban planning through selected examples.
PB - Београд : Удружење урбаниста Србија
C3 - Будућност градова и урбанизма / Међународни научно-стручни скуп 16. Летња школа урбанизма, Пролом Бања, 1-3. јул 2020= Future of cities and urbanism / International Scientific-Professional Conference 16th Summer School of Urbanism, Prolom Spa, July 1-3, 2020
T1 - Могућности примене виртуелне реалности (ВР) и проширене реалности (АР) као нових технологија у урбанистичком планирању
SP - 153
EP - 162
ER - 
@conference{
author = "Мајхеншек, Катарина and Манић, Божидар and Бајић, Тања",
year = "2020",
abstract = "У раду се разматра примена и развој виртуелне реалности (ВР) и проширене реалности (АР) у урбанистичком планирању, а у циљу што јасније перцепције и схватања постојећег стања, наслеђених конфликата у простору, дефинисања циљева и провере потенцијалних решења. 3Д приказ (3ДименсионВиеw) је данас заступљен у свим сферама инжењеринга, као и у процесима дефинисања проблема и изналажењу интегрисаних решења на пољу урбанистичког планирања. У раду се објашњавају могућности примене 3Д приказа и имплементације ВР и АР у урбанистичком планирању кроз одабране примере., The paper discusses the application and development of Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) as computer-generated interactive environments, in order to more clearly perceive and understand spatially inherited conflicts in space, define goals and potential solutions. 3D display (3DimensionView) is today represented in all spheres of engineering, as well as in the processes of defining problems and finding integrated solutions in the field of urban planning. The paper explains the process of application of 3Dmodel and implementation of VR and AR in urban planning through selected examples.",
publisher = "Београд : Удружење урбаниста Србија",
journal = "Будућност градова и урбанизма / Међународни научно-стручни скуп 16. Летња школа урбанизма, Пролом Бања, 1-3. јул 2020= Future of cities and urbanism / International Scientific-Professional Conference 16th Summer School of Urbanism, Prolom Spa, July 1-3, 2020",
title = "Могућности примене виртуелне реалности (ВР) и проширене реалности (АР) као нових технологија у урбанистичком планирању",
pages = "153-162"
}
Мајхеншек, К., Манић, Б.,& Бајић, Т.. (2020). Могућности примене виртуелне реалности (ВР) и проширене реалности (АР) као нових технологија у урбанистичком планирању. in Будућност градова и урбанизма / Међународни научно-стручни скуп 16. Летња школа урбанизма, Пролом Бања, 1-3. јул 2020= Future of cities and urbanism / International Scientific-Professional Conference 16th Summer School of Urbanism, Prolom Spa, July 1-3, 2020
Београд : Удружење урбаниста Србија., 153-162.
Мајхеншек К, Манић Б, Бајић Т. Могућности примене виртуелне реалности (ВР) и проширене реалности (АР) као нових технологија у урбанистичком планирању. in Будућност градова и урбанизма / Међународни научно-стручни скуп 16. Летња школа урбанизма, Пролом Бања, 1-3. јул 2020= Future of cities and urbanism / International Scientific-Professional Conference 16th Summer School of Urbanism, Prolom Spa, July 1-3, 2020. 2020;:153-162..
Мајхеншек, Катарина, Манић, Божидар, Бајић, Тања, "Могућности примене виртуелне реалности (ВР) и проширене реалности (АР) као нових технологија у урбанистичком планирању" in Будућност градова и урбанизма / Међународни научно-стручни скуп 16. Летња школа урбанизма, Пролом Бања, 1-3. јул 2020= Future of cities and urbanism / International Scientific-Professional Conference 16th Summer School of Urbanism, Prolom Spa, July 1-3, 2020 (2020):153-162.

Urban sprawl of informal settlements in Belgrade, Serbia – Models for standardization and reflections on recovery

Petrić, Jasna; Bajić, Tanja; Danilović Hristić, Nataša

(Bari : Politecnico di Bari; International Seminar on Urban Form Italian network; Department of Civil Engineering and Architecture Polytechnic University of Bari; U+D urban and design, International scientific journal, 2019)

TY - CONF
AU - Petrić, Jasna
AU - Bajić, Tanja
AU - Danilović Hristić, Nataša
PY - 2019
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/528
UR - view-source:http://nardus.mpn.gov.rs/repository/projectData.xml
AB - One of the main challenges for sustainable urban development of Belgrade with its
1.7 million citizens is prolifc informal development and uncontrolled urban sprawl. These
phenomena were initiated mainly because of rural to urban migrations, however they
continued more intensively in the 1990s, not only because of regular migration, but as after
effect of forced exile of people from Kosovo and Metohija and refugee crisis in ex-Yugoslavia
wars.
The informal settlements occupy rural land in the outskirts of Belgrade, mostly by main in
and out transit corridors. The characteristics of these neighbourhoods is unexpectedly high
standard in residential buildings, even luxury, in contrast with unfavourable environmental
conditions, the lack of urban standards and highly increased coeffcients, absence of
technical infrastructure or at least existence of the inadequate one, shortage of basic social
and public utilities and public spaces.
Underlying conditions why so many people live in informal settlements are the high cost
of “formal” housing (issues of affordability), as well as there may be discussed to less degree
some aspects of residential preference. The empirical research is carried out on the examples
of several urban plans for standardization, regulation and legalization of these settlements in
Belgrade, which established a model for resolving the situation, with a goal to obtain better
living conditions and limit the informal growth by employing urban planning tools.
PB - Bari : Politecnico di Bari; International Seminar on Urban Form Italian network; Department of Civil Engineering and Architecture Polytechnic University of Bari; U+D urban and design, International scientific journal
C3 - 4th ISUFitaly International Conference, Reading built spaces, Cities in the making and future urban form. Bari, September 26th-28th 2018. Proceedings U+D Editions
T1 - Urban sprawl of informal settlements in Belgrade, Serbia – Models for standardization and reflections on recovery
SP - 793
EP - 801
ER - 
@conference{
author = "Petrić, Jasna and Bajić, Tanja and Danilović Hristić, Nataša",
year = "2019",
abstract = "One of the main challenges for sustainable urban development of Belgrade with its
1.7 million citizens is prolifc informal development and uncontrolled urban sprawl. These
phenomena were initiated mainly because of rural to urban migrations, however they
continued more intensively in the 1990s, not only because of regular migration, but as after
effect of forced exile of people from Kosovo and Metohija and refugee crisis in ex-Yugoslavia
wars.
The informal settlements occupy rural land in the outskirts of Belgrade, mostly by main in
and out transit corridors. The characteristics of these neighbourhoods is unexpectedly high
standard in residential buildings, even luxury, in contrast with unfavourable environmental
conditions, the lack of urban standards and highly increased coeffcients, absence of
technical infrastructure or at least existence of the inadequate one, shortage of basic social
and public utilities and public spaces.
Underlying conditions why so many people live in informal settlements are the high cost
of “formal” housing (issues of affordability), as well as there may be discussed to less degree
some aspects of residential preference. The empirical research is carried out on the examples
of several urban plans for standardization, regulation and legalization of these settlements in
Belgrade, which established a model for resolving the situation, with a goal to obtain better
living conditions and limit the informal growth by employing urban planning tools.",
publisher = "Bari : Politecnico di Bari; International Seminar on Urban Form Italian network; Department of Civil Engineering and Architecture Polytechnic University of Bari; U+D urban and design, International scientific journal",
journal = "4th ISUFitaly International Conference, Reading built spaces, Cities in the making and future urban form. Bari, September 26th-28th 2018. Proceedings U+D Editions",
title = "Urban sprawl of informal settlements in Belgrade, Serbia – Models for standardization and reflections on recovery",
pages = "793-801"
}
Petrić, J., Bajić, T.,& Danilović Hristić, N.. (2019). Urban sprawl of informal settlements in Belgrade, Serbia – Models for standardization and reflections on recovery. in 4th ISUFitaly International Conference, Reading built spaces, Cities in the making and future urban form. Bari, September 26th-28th 2018. Proceedings U+D Editions
Bari : Politecnico di Bari; International Seminar on Urban Form Italian network; Department of Civil Engineering and Architecture Polytechnic University of Bari; U+D urban and design, International scientific journal., 793-801.
Petrić J, Bajić T, Danilović Hristić N. Urban sprawl of informal settlements in Belgrade, Serbia – Models for standardization and reflections on recovery. in 4th ISUFitaly International Conference, Reading built spaces, Cities in the making and future urban form. Bari, September 26th-28th 2018. Proceedings U+D Editions. 2019;:793-801..
Petrić, Jasna, Bajić, Tanja, Danilović Hristić, Nataša, "Urban sprawl of informal settlements in Belgrade, Serbia – Models for standardization and reflections on recovery" in 4th ISUFitaly International Conference, Reading built spaces, Cities in the making and future urban form. Bari, September 26th-28th 2018. Proceedings U+D Editions (2019):793-801.

Regulating market-led urban expansion in the new master plans of Sofia and Belgrade

Slaev, Aleksandar; Zeković, Slavka; Kovachev, Atanas; Maričić, Tamara; Bajić, Tanja

(Belgrade : Institute of architecture and urban & spatial planning of Serbia, 2018)

TY - JOUR
AU - Slaev, Aleksandar
AU - Zeković, Slavka
AU - Kovachev, Atanas
AU - Maričić, Tamara
AU - Bajić, Tanja
PY - 2018
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/364
AB - Like most European cities, cities in South-east Europe (SEE) have been growing throughout the 20th century, however, since the end of the 1980s, the mechanisms of urban growth and expansion have changed radically: from development fully determined by central planning to market-led urban development. This paper examines how planning in large SEE cities is coping with the challenge to balance the action of the market and achieve planning goals relating to the form of urban growth and expansion. As case studies we analyse the master plans of Sofia and Belgrade and their implementation. We have two research questions: first, whether planning in the two cities has considered the role of the market when defining its objectives, measures and solutions regarding the forms of urban growth and the development of in suburban areas, and, second, whether planning has been able to influence the market or cooperate with it in order to achieve its objectives in suburban development.
PB - Belgrade : Institute of architecture and urban & spatial planning of Serbia
T2 - Spatium
T1 - Regulating market-led urban expansion in the new master plans of Sofia and Belgrade
IS - 39
SP - 38
EP - 46
DO - 10.2298/SPAT1839038S
ER - 
@article{
author = "Slaev, Aleksandar and Zeković, Slavka and Kovachev, Atanas and Maričić, Tamara and Bajić, Tanja",
year = "2018",
abstract = "Like most European cities, cities in South-east Europe (SEE) have been growing throughout the 20th century, however, since the end of the 1980s, the mechanisms of urban growth and expansion have changed radically: from development fully determined by central planning to market-led urban development. This paper examines how planning in large SEE cities is coping with the challenge to balance the action of the market and achieve planning goals relating to the form of urban growth and expansion. As case studies we analyse the master plans of Sofia and Belgrade and their implementation. We have two research questions: first, whether planning in the two cities has considered the role of the market when defining its objectives, measures and solutions regarding the forms of urban growth and the development of in suburban areas, and, second, whether planning has been able to influence the market or cooperate with it in order to achieve its objectives in suburban development.",
publisher = "Belgrade : Institute of architecture and urban & spatial planning of Serbia",
journal = "Spatium",
title = "Regulating market-led urban expansion in the new master plans of Sofia and Belgrade",
number = "39",
pages = "38-46",
doi = "10.2298/SPAT1839038S"
}
Slaev, A., Zeković, S., Kovachev, A., Maričić, T.,& Bajić, T.. (2018). Regulating market-led urban expansion in the new master plans of Sofia and Belgrade. in Spatium
Belgrade : Institute of architecture and urban & spatial planning of Serbia.(39), 38-46.
https://doi.org/10.2298/SPAT1839038S
Slaev A, Zeković S, Kovachev A, Maričić T, Bajić T. Regulating market-led urban expansion in the new master plans of Sofia and Belgrade. in Spatium. 2018;(39):38-46.
doi:10.2298/SPAT1839038S .
Slaev, Aleksandar, Zeković, Slavka, Kovachev, Atanas, Maričić, Tamara, Bajić, Tanja, "Regulating market-led urban expansion in the new master plans of Sofia and Belgrade" in Spatium, no. 39 (2018):38-46,
https://doi.org/10.2298/SPAT1839038S . .
1

Urban architectural competition as an instrument for realization of the social housing projects in post-socialist Belgrade

Bajić, Tanja; Manić, Božidar

(Lausanne : École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) Cooperation and development center (CODEV), 2018)

TY - CHAP
AU - Bajić, Tanja
AU - Manić, Božidar
PY - 2018
UR - http://www.spuds.edu.rs/downloads/5eng.pdf
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/349
AB - The paper emphasizes the specific role of urban architectural competition as an instrument of social housing planning and design practice in Belgrade, in the post-socialistic context of Serbia. The social housing projects which are realized through design competitions represent a result of competitive and equal participation of the broadest professional public and application of clearly defined and transparent program requirements and evaluation criteria. The importance of public urban architectural competition has been recognized already in the initial stage of establishing the national social housing system from the beginning of the 21st century, while its obligatory application in the social housing development projects has been regulated through the established legislative framework in the period from 2009 to 2016. Based on the example of completed and uncompleted competition projects in Belgrade, the research discusses the significance and the potential contribution of this instrument for promoting the sustainability of design solutions in the social housing sector, as well as the restrictions in their previous application due to the lack of appropriate technical regulations, formally established criteria and guidelines, and underdeveloped body of relevant expert research. The authors recognize that the exclusion of urban architectural competition from the social housing programs prevents the further promotion of social housing design issues within the professional public in Serbia, which may limit the improvement in knowledge on specific spatial and functional requirements, contemporary design challenges and innovative methodological approaches in this field.
PB - Lausanne : École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) Cooperation and development center (CODEV)
PB - Belgrade : Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia (IAUS)
T2 - A Support to Urban Development Process
T1 - Urban architectural competition as an instrument for realization of the social housing projects in post-socialist Belgrade
SP - 108
EP - 128
ER - 
@inbook{
author = "Bajić, Tanja and Manić, Božidar",
year = "2018",
abstract = "The paper emphasizes the specific role of urban architectural competition as an instrument of social housing planning and design practice in Belgrade, in the post-socialistic context of Serbia. The social housing projects which are realized through design competitions represent a result of competitive and equal participation of the broadest professional public and application of clearly defined and transparent program requirements and evaluation criteria. The importance of public urban architectural competition has been recognized already in the initial stage of establishing the national social housing system from the beginning of the 21st century, while its obligatory application in the social housing development projects has been regulated through the established legislative framework in the period from 2009 to 2016. Based on the example of completed and uncompleted competition projects in Belgrade, the research discusses the significance and the potential contribution of this instrument for promoting the sustainability of design solutions in the social housing sector, as well as the restrictions in their previous application due to the lack of appropriate technical regulations, formally established criteria and guidelines, and underdeveloped body of relevant expert research. The authors recognize that the exclusion of urban architectural competition from the social housing programs prevents the further promotion of social housing design issues within the professional public in Serbia, which may limit the improvement in knowledge on specific spatial and functional requirements, contemporary design challenges and innovative methodological approaches in this field.",
publisher = "Lausanne : École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) Cooperation and development center (CODEV), Belgrade : Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia (IAUS)",
journal = "A Support to Urban Development Process",
booktitle = "Urban architectural competition as an instrument for realization of the social housing projects in post-socialist Belgrade",
pages = "108-128"
}
Bajić, T.,& Manić, B.. (2018). Urban architectural competition as an instrument for realization of the social housing projects in post-socialist Belgrade. in A Support to Urban Development Process
Lausanne : École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) Cooperation and development center (CODEV)., 108-128.
Bajić T, Manić B. Urban architectural competition as an instrument for realization of the social housing projects in post-socialist Belgrade. in A Support to Urban Development Process. 2018;:108-128..
Bajić, Tanja, Manić, Božidar, "Urban architectural competition as an instrument for realization of the social housing projects in post-socialist Belgrade" in A Support to Urban Development Process (2018):108-128.

Mixed tenure housing: Urbanistic aspects and the experience of recent housing practices in Serbia

Bajić, Tanja; Manić, Božidar

(Beograd : Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, 2018)

TY - JOUR
AU - Bajić, Tanja
AU - Manić, Božidar
PY - 2018
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/326
AB - Mixing different forms of housing tenure with the aim of fostering social integration at the neighborhood level is an important measure of housing policies in Western and Scandinavian Europe, the United States and Australia, and based on these experiences it has also been recognized as a preferred practice in other countries, including Serbia. Urban planning
measures are an important tool for the implementation of this housing concept, but it is necessary that they comply with social measures of housing policy, including adequate management.
Based on a review of relevant scientific and professional literature, the key elements of successfuly planning mixed tenure housing are systematized and presented from the aspects of social structure, spatial structure and management. Initiatives for introducing housing diversification through urban planning in Serbia are discussed, as well as how they have been applied in practice in the case of the social and non-profit housing complex in New Belgrade.
AB - Kombinovanje stanova različitih oblika svojine u cilju podsticanja socijalne integracije na nivou susedstva predstavlja značajnu meru stambenih politika u Zapadnoj i skandinavskoj Evropi, SAD-u i Australiji, a po uzoru na ova iskustva prepoznaje se kao poželjna praksa i u drugim zemljama, uključujući i Srbiju. Mere urbanističkog planiranja predstavljaju važno sredstvo za realizaciju ovog stambenog koncepta, ali je neophodno da budu usklađene sa socijalnim merama stambene politike, uključujući adekvatno upravljanje. Na osnovu pregleda relevantne naučne i stručne literature, u radu se sistematizuju i prikazuju ključni činioci uspešnog planiranja stanovanja u mešovitoj svojini, kroz aspekte socijalne strukture, prostorne strukture i upravljanja. Razmatraju se inicijative uvođenja stambene diversifikacije kroz urbanističko planiranje u Srbiji i iskustva primene ove prakse, na primeru kompleksa socijalno-neprofitnog stanovanja na Novom Beogradu.
PB - Beograd : Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije
T2 - Arhitektura i urbanizam
T1 - Mixed tenure housing: Urbanistic aspects and the experience of recent housing practices in Serbia
T1 - Stanovanje u mešovitoj svojini - urbanistički aspekti i iskustvo novije stambene prakse u Srbiji
VL - 47
SP - 25
EP - 36
DO - 10.5937/a-u0-19813
ER - 
@article{
author = "Bajić, Tanja and Manić, Božidar",
year = "2018",
abstract = "Mixing different forms of housing tenure with the aim of fostering social integration at the neighborhood level is an important measure of housing policies in Western and Scandinavian Europe, the United States and Australia, and based on these experiences it has also been recognized as a preferred practice in other countries, including Serbia. Urban planning
measures are an important tool for the implementation of this housing concept, but it is necessary that they comply with social measures of housing policy, including adequate management.
Based on a review of relevant scientific and professional literature, the key elements of successfuly planning mixed tenure housing are systematized and presented from the aspects of social structure, spatial structure and management. Initiatives for introducing housing diversification through urban planning in Serbia are discussed, as well as how they have been applied in practice in the case of the social and non-profit housing complex in New Belgrade., Kombinovanje stanova različitih oblika svojine u cilju podsticanja socijalne integracije na nivou susedstva predstavlja značajnu meru stambenih politika u Zapadnoj i skandinavskoj Evropi, SAD-u i Australiji, a po uzoru na ova iskustva prepoznaje se kao poželjna praksa i u drugim zemljama, uključujući i Srbiju. Mere urbanističkog planiranja predstavljaju važno sredstvo za realizaciju ovog stambenog koncepta, ali je neophodno da budu usklađene sa socijalnim merama stambene politike, uključujući adekvatno upravljanje. Na osnovu pregleda relevantne naučne i stručne literature, u radu se sistematizuju i prikazuju ključni činioci uspešnog planiranja stanovanja u mešovitoj svojini, kroz aspekte socijalne strukture, prostorne strukture i upravljanja. Razmatraju se inicijative uvođenja stambene diversifikacije kroz urbanističko planiranje u Srbiji i iskustva primene ove prakse, na primeru kompleksa socijalno-neprofitnog stanovanja na Novom Beogradu.",
publisher = "Beograd : Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije",
journal = "Arhitektura i urbanizam",
title = "Mixed tenure housing: Urbanistic aspects and the experience of recent housing practices in Serbia, Stanovanje u mešovitoj svojini - urbanistički aspekti i iskustvo novije stambene prakse u Srbiji",
volume = "47",
pages = "25-36",
doi = "10.5937/a-u0-19813"
}
Bajić, T.,& Manić, B.. (2018). Mixed tenure housing: Urbanistic aspects and the experience of recent housing practices in Serbia. in Arhitektura i urbanizam
Beograd : Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije., 47, 25-36.
https://doi.org/10.5937/a-u0-19813
Bajić T, Manić B. Mixed tenure housing: Urbanistic aspects and the experience of recent housing practices in Serbia. in Arhitektura i urbanizam. 2018;47:25-36.
doi:10.5937/a-u0-19813 .
Bajić, Tanja, Manić, Božidar, "Mixed tenure housing: Urbanistic aspects and the experience of recent housing practices in Serbia" in Arhitektura i urbanizam, 47 (2018):25-36,
https://doi.org/10.5937/a-u0-19813 . .
2

Architectural dimension of sustainability: Re-establishing the concept of recycling

Šijaković, Milan; Bajić, Tanja

(Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia, 2017)

TY - JOUR
AU - Šijaković, Milan
AU - Bajić, Tanja
PY - 2017
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/292
AB - Building related processes as water pollution, landfill waste, energy use and related emissions of global warming gases, material and land loss, are undisputable proofs of the devastating effects of the construction industry on our environment. Given that only a small percentage of a total building stock is made out of new work, it is not enough to develop strategies and principles for a sustainable design only for the new projects, but for the existing buildings as well. Therefore, it is essential that, through repurposing, we consider what can be done with what we already have if we are to significantly benefit sustainability agenda in the future. This research focuses on the concept of architectural recycling as a method for achieving sustainable architectural design. In the first place, two concepts, two extremes in dealing with existing buildings will be analysed: 1) preservation as radical stasis and 2) destruction as radical change. This analysis will enable the formulation of the concept of architectural recycling as the 'preservation through change', viewed as a sustainable response to rapidly changing conditions. The elaboration of the concept of architectural recycling, as a key method for responding to the sustainability agenda, is the focus of this paper.
PB - Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia
T2 - Spatium
T1 - Architectural dimension of sustainability: Re-establishing the concept of recycling
VL - 1
IS - 37
SP - 66
EP - 73
DO - 10.2298/SPAT1737066S
UR - Konv_330
ER - 
@article{
author = "Šijaković, Milan and Bajić, Tanja",
year = "2017",
abstract = "Building related processes as water pollution, landfill waste, energy use and related emissions of global warming gases, material and land loss, are undisputable proofs of the devastating effects of the construction industry on our environment. Given that only a small percentage of a total building stock is made out of new work, it is not enough to develop strategies and principles for a sustainable design only for the new projects, but for the existing buildings as well. Therefore, it is essential that, through repurposing, we consider what can be done with what we already have if we are to significantly benefit sustainability agenda in the future. This research focuses on the concept of architectural recycling as a method for achieving sustainable architectural design. In the first place, two concepts, two extremes in dealing with existing buildings will be analysed: 1) preservation as radical stasis and 2) destruction as radical change. This analysis will enable the formulation of the concept of architectural recycling as the 'preservation through change', viewed as a sustainable response to rapidly changing conditions. The elaboration of the concept of architectural recycling, as a key method for responding to the sustainability agenda, is the focus of this paper.",
publisher = "Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia",
journal = "Spatium",
title = "Architectural dimension of sustainability: Re-establishing the concept of recycling",
volume = "1",
number = "37",
pages = "66-73",
doi = "10.2298/SPAT1737066S",
url = "Konv_330"
}
Šijaković, M.,& Bajić, T.. (2017). Architectural dimension of sustainability: Re-establishing the concept of recycling. in Spatium
Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia., 1(37), 66-73.
https://doi.org/10.2298/SPAT1737066S
Konv_330
Šijaković M, Bajić T. Architectural dimension of sustainability: Re-establishing the concept of recycling. in Spatium. 2017;1(37):66-73.
doi:10.2298/SPAT1737066S
Konv_330 .
Šijaković, Milan, Bajić, Tanja, "Architectural dimension of sustainability: Re-establishing the concept of recycling" in Spatium, 1, no. 37 (2017):66-73,
https://doi.org/10.2298/SPAT1737066S .,
Konv_330 .
1

Indicators of sprawl in relation to residential preferencesv

Petrić, Jasna; Bajić, Tanja; Krunić, Nikola

(Varna : Varna Free University, 2016)

TY - CHAP
AU - Petrić, Jasna
AU - Bajić, Tanja
AU - Krunić, Nikola
PY - 2016
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/597
PB - Varna : Varna Free University
PB - Belgrade : Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia
T2 - Forms of Urban Growth in Southeast Europe: Transitioning towards Urban Resilience and Sustainability
T1 - Indicators of sprawl in relation to residential preferencesv
VL - 2
SP - 171
EP - 184
ER - 
@inbook{
author = "Petrić, Jasna and Bajić, Tanja and Krunić, Nikola",
year = "2016",
publisher = "Varna : Varna Free University, Belgrade : Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia",
journal = "Forms of Urban Growth in Southeast Europe: Transitioning towards Urban Resilience and Sustainability",
booktitle = "Indicators of sprawl in relation to residential preferencesv",
volume = "2",
pages = "171-184"
}
Petrić, J., Bajić, T.,& Krunić, N.. (2016). Indicators of sprawl in relation to residential preferencesv. in Forms of Urban Growth in Southeast Europe: Transitioning towards Urban Resilience and Sustainability
Varna : Varna Free University., 2, 171-184.
Petrić J, Bajić T, Krunić N. Indicators of sprawl in relation to residential preferencesv. in Forms of Urban Growth in Southeast Europe: Transitioning towards Urban Resilience and Sustainability. 2016;2:171-184..
Petrić, Jasna, Bajić, Tanja, Krunić, Nikola, "Indicators of sprawl in relation to residential preferencesv" in Forms of Urban Growth in Southeast Europe: Transitioning towards Urban Resilience and Sustainability, 2 (2016):171-184.

Urban Growth and Urbanization of Sofiа, Belgrade and Rome: the Interaction between Urban Planning and the Market

Kovachev, Atanas; Slaev, Aleksandar D.; Nikolov, Petar; Daskalova, Diliana; Vujošević, Miodrag; Zeković, Slavka; Petrić, Jasna; Krunić, Nikola; Maričić, Tamara; Bajić, Tanja; Salvemini, Mauro; Berardi, Laura

(Varna : Varna free university, 2016)

TY - CHAP
AU - Kovachev, Atanas
AU - Slaev, Aleksandar D.
AU - Nikolov, Petar
AU - Daskalova, Diliana
AU - Vujošević, Miodrag
AU - Zeković, Slavka
AU - Petrić, Jasna
AU - Krunić, Nikola
AU - Maričić, Tamara
AU - Bajić, Tanja
AU - Salvemini, Mauro
AU - Berardi, Laura
PY - 2016
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/413
AB - The paper explores the problems of sustainable and resilient development of the cities in Eastern and South-east Europe on the examples of Sofia, Belgrade and Rome and their urban regions. The research draws comparisons to the forms, patterns and mechanisms of their development.
PB - Varna : Varna free university
PB - Belgrade: Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia
T2 - Forms of urban growth in South-Eastern Europe: transitioning towards urban resilience and sustainability. Volumen 1
T1 - Urban Growth and Urbanization of Sofiа, Belgrade and Rome: the Interaction between Urban Planning and the Market
SP - 13
EP - 136
ER - 
@inbook{
author = "Kovachev, Atanas and Slaev, Aleksandar D. and Nikolov, Petar and Daskalova, Diliana and Vujošević, Miodrag and Zeković, Slavka and Petrić, Jasna and Krunić, Nikola and Maričić, Tamara and Bajić, Tanja and Salvemini, Mauro and Berardi, Laura",
year = "2016",
abstract = "The paper explores the problems of sustainable and resilient development of the cities in Eastern and South-east Europe on the examples of Sofia, Belgrade and Rome and their urban regions. The research draws comparisons to the forms, patterns and mechanisms of their development.",
publisher = "Varna : Varna free university, Belgrade: Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia",
journal = "Forms of urban growth in South-Eastern Europe: transitioning towards urban resilience and sustainability. Volumen 1",
booktitle = "Urban Growth and Urbanization of Sofiа, Belgrade and Rome: the Interaction between Urban Planning and the Market",
pages = "13-136"
}
Kovachev, A., Slaev, A. D., Nikolov, P., Daskalova, D., Vujošević, M., Zeković, S., Petrić, J., Krunić, N., Maričić, T., Bajić, T., Salvemini, M.,& Berardi, L.. (2016). Urban Growth and Urbanization of Sofiа, Belgrade and Rome: the Interaction between Urban Planning and the Market. in Forms of urban growth in South-Eastern Europe: transitioning towards urban resilience and sustainability. Volumen 1
Varna : Varna free university., 13-136.
Kovachev A, Slaev AD, Nikolov P, Daskalova D, Vujošević M, Zeković S, Petrić J, Krunić N, Maričić T, Bajić T, Salvemini M, Berardi L. Urban Growth and Urbanization of Sofiа, Belgrade and Rome: the Interaction between Urban Planning and the Market. in Forms of urban growth in South-Eastern Europe: transitioning towards urban resilience and sustainability. Volumen 1. 2016;:13-136..
Kovachev, Atanas, Slaev, Aleksandar D., Nikolov, Petar, Daskalova, Diliana, Vujošević, Miodrag, Zeković, Slavka, Petrić, Jasna, Krunić, Nikola, Maričić, Tamara, Bajić, Tanja, Salvemini, Mauro, Berardi, Laura, "Urban Growth and Urbanization of Sofiа, Belgrade and Rome: the Interaction between Urban Planning and the Market" in Forms of urban growth in South-Eastern Europe: transitioning towards urban resilience and sustainability. Volumen 1 (2016):13-136.

Kriterijumi energetske efikasnosti u urbanističkom planiranju socijalnog stanovanja

Bajić, Tanja

(Beograd : Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, 2016)

TY - CHAP
AU - Bajić, Tanja
PY - 2016
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/356
AB - Prоblеm еnеrgеtskоg sirоmаštvа јеdаn је оd klјučnih pоkаzаtеlја smаnjеnjа
pristupаčnоsti stаnоvаnjа u uslоvimа klimаtskih prоmеnа i rаstućih cеnа еnеrgiје.
U оdrеđivаnju pristupаčnоsti sоciјаlnоg stаnоvаnjа, pоrеd zаkupninе, vаžаn fаktоr
prеdstаvlјајu trоškоvi еnеrgiје u dоmаćinstvu kao i troškovi za prеvоz, te је njihоvо
smаnjеnjе neophodno u cilju оbezbeđivanja dugоrоčnе оdrživоsti оvоg stambenog
sеktоrа. Pоrеd smаnjеnjа еnеrgеtskе pоtrоšnjе, klјučnе dоbrоbiti uvоđеnjа mеrа
еnеrgеtskе еfikаsnоsti u sоciјаlnu stаnоgradnju su: smаnjеnjе еmisiја gаsоvа
stаklеnе bаštе, dоprinоs sоciјаlnој оdrživоsti, unаprеđеnjе stаmbеnоg kоmfоrа i
zdrаvlја, uvеćаnjе vrеdnоsti stаmbеnоg fоndа i prоmоciја inоvаtivnih tеhnоlоgiја.
Enеrgеtska еfikаsnоst je neizostavan element aktuelnih stambenih politika i prakse
obnove i nove izgradnje socijalnog stanovanja u mnogim razvijenim zemljama, a
pо uglеdu nа mеđunаrоdna iskustvа i prеpоrukе njen značaj prеpоznаt је i u Srbiјi.
Ipak, pоstојеći tеhnički prоpisi zа plаnirаnjе, prојеktоvаnjе i grаđenje sоciјаlnоg
stаnоvаnjа kod nas nеdovoljno razmatraju spеcifičnе smеrnicе u оblаsti еnеrgеtskе
оptimizаciје kоје bi bilе upоtrеblјivе prilikоm izrаdе plаnskih rеšеnjа, štо prеdstаvlја
znаčајnо оgrаničеnjе zа unаprеđеnjе budućе prаksе. Mere enеrgеtske еfikаsnоsti
mоrаju sе sprovoditi intеgrаlnо krоz svе nivое rеаlizаciје prојеktа, а uslоvi zа
uštеdu еnеrgiје krоz prојеktоvаnjе i grаđеnjе оstvаruјu sе vеć u fаzi urbаnističkоg
plаnirаnjа.
Nа оsnоvu prеglеdа rеfеrеntnе nаučnе i stručnе litеrаturе, u оvоm rаdu sе dеfinišu
rеlеvаntni prоstоrnо-fizički kritеriјumi еnеrgеtskе еfikаsnоsti u urbаnističkоm
plаnirаnju sоciјаlnоg stаnоvаnjа. Imајući u vidu rаskоrаk izmеđu prеpоrukа
оdrživоsti u plаnirаnоm rаzvојu sоciјаlnоg stаmbеnоg sеktоrа u Srbiјi i njihоvе
prаktičnе primеnе, cilј istrаživаnjа је dа dоprinеsе krеirаnju mеtоdоlоškоg оkvirа
zа unаprеđеnjе dоmаćе urbаnističkе i аrhitеktоnskе prаksе u оvој оblаsti.
AB - The problem of fuel poverty is one of the key indicators of the decrease in
housing affordability under conditions of climate change and rising energy prices.
Besides rents, an important factor in determining the affordability of social housing
is expenditure on energy in home and transport, and its reduction is necessary
in order to ensure a long-term sustainability of this housing sector. In addition
to reducing energy consumption, the key benefits of the introduction of energy
efficiency measures in social housing include: reducing greenhouse gas emissions,
promotion of social sustainability, improving living comfort and health of tenants,
increasing the value of housing stock and promotion of innovative technologies.
Energy efficiency is an essential element of the current housing policies and practice
of social housing renewal and new construction in many developed countries, and
based on the international experiences and recommendations, its importance
has been recognized in Serbia. However, the existing technical requirements for
planning, design and construction of social housing in Serbia fail to address specific
guidelines for energy optimization which could be used when making planning
decisions, and this is a significant constraint on improving future practice. Energy
efficiency measures should be integrally implemented on all levels of the realization
of the project, and the conditions for saving energy through the design and
construction need to be set already in the phase of urban planning.
Based on a review of related scientific and professional literature, in this paper
the relevant spatial and physical criteria of energy efficiency in urban planning of
social housing are defined. Taking into account the gap between the sustainability
promotion in the planned future development of the social housing sector in Serbia
and its practical application, the aim of the research is to contribute to creating a
methodological framework for the improvement of local urban and architectural
practice in this area.
PB - Beograd : Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije
T2 - Prostorni, ekološki, energetski i društveni aspekti razvoja naselja i klimatske promene
T1 - Kriterijumi energetske efikasnosti u urbanističkom planiranju socijalnog stanovanja
T1 - Energy efficiency criteria in urban planning of social housing
SP - 259
EP - 286
ER - 
@inbook{
author = "Bajić, Tanja",
year = "2016",
abstract = "Prоblеm еnеrgеtskоg sirоmаštvа јеdаn је оd klјučnih pоkаzаtеlја smаnjеnjа
pristupаčnоsti stаnоvаnjа u uslоvimа klimаtskih prоmеnа i rаstućih cеnа еnеrgiје.
U оdrеđivаnju pristupаčnоsti sоciјаlnоg stаnоvаnjа, pоrеd zаkupninе, vаžаn fаktоr
prеdstаvlјајu trоškоvi еnеrgiје u dоmаćinstvu kao i troškovi za prеvоz, te је njihоvо
smаnjеnjе neophodno u cilju оbezbeđivanja dugоrоčnе оdrživоsti оvоg stambenog
sеktоrа. Pоrеd smаnjеnjа еnеrgеtskе pоtrоšnjе, klјučnе dоbrоbiti uvоđеnjа mеrа
еnеrgеtskе еfikаsnоsti u sоciјаlnu stаnоgradnju su: smаnjеnjе еmisiја gаsоvа
stаklеnе bаštе, dоprinоs sоciјаlnој оdrživоsti, unаprеđеnjе stаmbеnоg kоmfоrа i
zdrаvlја, uvеćаnjе vrеdnоsti stаmbеnоg fоndа i prоmоciја inоvаtivnih tеhnоlоgiја.
Enеrgеtska еfikаsnоst je neizostavan element aktuelnih stambenih politika i prakse
obnove i nove izgradnje socijalnog stanovanja u mnogim razvijenim zemljama, a
pо uglеdu nа mеđunаrоdna iskustvа i prеpоrukе njen značaj prеpоznаt је i u Srbiјi.
Ipak, pоstојеći tеhnički prоpisi zа plаnirаnjе, prојеktоvаnjе i grаđenje sоciјаlnоg
stаnоvаnjа kod nas nеdovoljno razmatraju spеcifičnе smеrnicе u оblаsti еnеrgеtskе
оptimizаciје kоје bi bilе upоtrеblјivе prilikоm izrаdе plаnskih rеšеnjа, štо prеdstаvlја
znаčајnо оgrаničеnjе zа unаprеđеnjе budućе prаksе. Mere enеrgеtske еfikаsnоsti
mоrаju sе sprovoditi intеgrаlnо krоz svе nivое rеаlizаciје prојеktа, а uslоvi zа
uštеdu еnеrgiје krоz prојеktоvаnjе i grаđеnjе оstvаruјu sе vеć u fаzi urbаnističkоg
plаnirаnjа.
Nа оsnоvu prеglеdа rеfеrеntnе nаučnе i stručnе litеrаturе, u оvоm rаdu sе dеfinišu
rеlеvаntni prоstоrnо-fizički kritеriјumi еnеrgеtskе еfikаsnоsti u urbаnističkоm
plаnirаnju sоciјаlnоg stаnоvаnjа. Imајući u vidu rаskоrаk izmеđu prеpоrukа
оdrživоsti u plаnirаnоm rаzvојu sоciјаlnоg stаmbеnоg sеktоrа u Srbiјi i njihоvе
prаktičnе primеnе, cilј istrаživаnjа је dа dоprinеsе krеirаnju mеtоdоlоškоg оkvirа
zа unаprеđеnjе dоmаćе urbаnističkе i аrhitеktоnskе prаksе u оvој оblаsti., The problem of fuel poverty is one of the key indicators of the decrease in
housing affordability under conditions of climate change and rising energy prices.
Besides rents, an important factor in determining the affordability of social housing
is expenditure on energy in home and transport, and its reduction is necessary
in order to ensure a long-term sustainability of this housing sector. In addition
to reducing energy consumption, the key benefits of the introduction of energy
efficiency measures in social housing include: reducing greenhouse gas emissions,
promotion of social sustainability, improving living comfort and health of tenants,
increasing the value of housing stock and promotion of innovative technologies.
Energy efficiency is an essential element of the current housing policies and practice
of social housing renewal and new construction in many developed countries, and
based on the international experiences and recommendations, its importance
has been recognized in Serbia. However, the existing technical requirements for
planning, design and construction of social housing in Serbia fail to address specific
guidelines for energy optimization which could be used when making planning
decisions, and this is a significant constraint on improving future practice. Energy
efficiency measures should be integrally implemented on all levels of the realization
of the project, and the conditions for saving energy through the design and
construction need to be set already in the phase of urban planning.
Based on a review of related scientific and professional literature, in this paper
the relevant spatial and physical criteria of energy efficiency in urban planning of
social housing are defined. Taking into account the gap between the sustainability
promotion in the planned future development of the social housing sector in Serbia
and its practical application, the aim of the research is to contribute to creating a
methodological framework for the improvement of local urban and architectural
practice in this area.",
publisher = "Beograd : Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije",
journal = "Prostorni, ekološki, energetski i društveni aspekti razvoja naselja i klimatske promene",
booktitle = "Kriterijumi energetske efikasnosti u urbanističkom planiranju socijalnog stanovanja, Energy efficiency criteria in urban planning of social housing",
pages = "259-286"
}
Bajić, T.. (2016). Kriterijumi energetske efikasnosti u urbanističkom planiranju socijalnog stanovanja. in Prostorni, ekološki, energetski i društveni aspekti razvoja naselja i klimatske promene
Beograd : Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije., 259-286.
Bajić T. Kriterijumi energetske efikasnosti u urbanističkom planiranju socijalnog stanovanja. in Prostorni, ekološki, energetski i društveni aspekti razvoja naselja i klimatske promene. 2016;:259-286..
Bajić, Tanja, "Kriterijumi energetske efikasnosti u urbanističkom planiranju socijalnog stanovanja" in Prostorni, ekološki, energetski i društveni aspekti razvoja naselja i klimatske promene (2016):259-286.

Fuel poverty and perception on housing and environmental quality in Belgrade's informal settlement Kaluđerica

Bajić, Tanja; Petrić, Jasna; Nikolić, T.

(Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia, 2016)

TY - JOUR
AU - Bajić, Tanja
AU - Petrić, Jasna
AU - Nikolić, T.
PY - 2016
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/279
AB - Informal development is a specific form of urban sprawl and one of the main challenges for the sustainable development of major cities in Serbia. In this paper we examine this phenomenon with regard to the influence of spatial and urban vulnerabilities of the informal settlements on the housing and environmental deprivation, especially in the context of inhabitants' vulnerability to fuel poverty. The empirical research was carried out on the example of Belgrade's suburban settlement Kaluđerica. The statistical analysis of the results has shown that the observed energy characteristics of housing have no relevant influence on households' financial burden of energy expenditure, but that they considerably influence households' perception on thermal comfort. The relation between a limited access to public services and the lack of amenities in the settlement and noted high household expenditure on transport has proved to be a particularly important indicator. Based on the perception on overall life commodities, a poor quality of the environment has been recognized as a key factor of deprivation related to housing.
PB - Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia
T2 - Spatium
T1 - Fuel poverty and perception on housing and environmental quality in Belgrade's informal settlement Kaluđerica
VL - 1
IS - 35
SP - 1
EP - 9
DO - 10.2298/SPAT1635001B
UR - Konv_333
ER - 
@article{
author = "Bajić, Tanja and Petrić, Jasna and Nikolić, T.",
year = "2016",
abstract = "Informal development is a specific form of urban sprawl and one of the main challenges for the sustainable development of major cities in Serbia. In this paper we examine this phenomenon with regard to the influence of spatial and urban vulnerabilities of the informal settlements on the housing and environmental deprivation, especially in the context of inhabitants' vulnerability to fuel poverty. The empirical research was carried out on the example of Belgrade's suburban settlement Kaluđerica. The statistical analysis of the results has shown that the observed energy characteristics of housing have no relevant influence on households' financial burden of energy expenditure, but that they considerably influence households' perception on thermal comfort. The relation between a limited access to public services and the lack of amenities in the settlement and noted high household expenditure on transport has proved to be a particularly important indicator. Based on the perception on overall life commodities, a poor quality of the environment has been recognized as a key factor of deprivation related to housing.",
publisher = "Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia",
journal = "Spatium",
title = "Fuel poverty and perception on housing and environmental quality in Belgrade's informal settlement Kaluđerica",
volume = "1",
number = "35",
pages = "1-9",
doi = "10.2298/SPAT1635001B",
url = "Konv_333"
}
Bajić, T., Petrić, J.,& Nikolić, T.. (2016). Fuel poverty and perception on housing and environmental quality in Belgrade's informal settlement Kaluđerica. in Spatium
Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia., 1(35), 1-9.
https://doi.org/10.2298/SPAT1635001B
Konv_333
Bajić T, Petrić J, Nikolić T. Fuel poverty and perception on housing and environmental quality in Belgrade's informal settlement Kaluđerica. in Spatium. 2016;1(35):1-9.
doi:10.2298/SPAT1635001B
Konv_333 .
Bajić, Tanja, Petrić, Jasna, Nikolić, T., "Fuel poverty and perception on housing and environmental quality in Belgrade's informal settlement Kaluđerica" in Spatium, 1, no. 35 (2016):1-9,
https://doi.org/10.2298/SPAT1635001B .,
Konv_333 .
2
2

Urban regeneration in the context of climate change, on the example of adaptive re-use of the military complex in the Bela Crkva

Manić, Božidar; Bajić, Tanja; Niković, Ana

(Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia, 2015)

TY - JOUR
AU - Manić, Božidar
AU - Bajić, Tanja
AU - Niković, Ana
PY - 2015
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/262
AB - The challenges of sustainable development and climate change open up the new possibilities in understanding the importance, principles and methodologies of urban renewal. The paper discusses the problem of abandoned buildings and complexes and their possible reuse in the context of climate change and sustainability at an example of the study of repurposing the military barracks complex in Bela Crkva conducted in the Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia in 2012. The conceptual solution of the variant 2, based on the idea of climate-aware and socially responsible design, has been embedded into the basic program scheme of the new complex, which includes the establishment of a university campus, construction of experimental social housing, cultural and artistic facilities, as well as urban agriculture, including the use of alternative energy sources and respecting the principles of energy efficiency. The problems of the abandonment of military buildings and complexes, as well as the recommendations for their adaptation, taking into account the past experience and the current environmental problems, are pointed out in the concluding remarks.
AB - Izazovi održivog razvoja i klimatskih promena otvaraju nove mogućnosti u sagledavanju značaja, principa i metodologije urbane obnove. U radu se razmatraju problem napuštenih objekata i kompleksa i mogućnosti njihove ponovne upotrebe u kontekstu klimatskih promena i održivosti, na primeru studije prenamene kompleksa kasarne u Beloj Crkvi, urađene u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije 2012. godine. Konceptualno rešenje varijante 2 zasnovano je na ideji klimatski svesnog i društveno odgovornog projektovanja, utkanoj u osnovnu programsku šemu novog kompleksa, koja uključuje formiranje univerzitetskog kampusa, izgradnju oglednih socijalnih stanova, kulturne i umetničke sadržaje i urbanu poljoprivredu, uz korišćenje alternativnih izvora energije i poštovanje principa energetske efikasnosti. U zaključnim razmatranjima ukazuje se na probleme napuštanja vojnih objekata i kompleksa i daju se preporuke za njihovu prenamenu, pri čemu se uzimaju u obzir dosadašnja iskustva i aktuelni problemi životne sredine.
PB - Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia
T2 - Arhitektura i urbanizam
T1 - Urban regeneration in the context of climate change, on the example of adaptive re-use of the military complex in the Bela Crkva
T1 - Urbana obnova u kontekstu klimatskih promena, na primeru prenamene kompleksa kasarne u Beloj Crkvi
IS - 40
SP - 24
EP - 36
DO - 10.5937/a-u0-7938
UR - Konv_152
ER - 
@article{
author = "Manić, Božidar and Bajić, Tanja and Niković, Ana",
year = "2015",
abstract = "The challenges of sustainable development and climate change open up the new possibilities in understanding the importance, principles and methodologies of urban renewal. The paper discusses the problem of abandoned buildings and complexes and their possible reuse in the context of climate change and sustainability at an example of the study of repurposing the military barracks complex in Bela Crkva conducted in the Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia in 2012. The conceptual solution of the variant 2, based on the idea of climate-aware and socially responsible design, has been embedded into the basic program scheme of the new complex, which includes the establishment of a university campus, construction of experimental social housing, cultural and artistic facilities, as well as urban agriculture, including the use of alternative energy sources and respecting the principles of energy efficiency. The problems of the abandonment of military buildings and complexes, as well as the recommendations for their adaptation, taking into account the past experience and the current environmental problems, are pointed out in the concluding remarks., Izazovi održivog razvoja i klimatskih promena otvaraju nove mogućnosti u sagledavanju značaja, principa i metodologije urbane obnove. U radu se razmatraju problem napuštenih objekata i kompleksa i mogućnosti njihove ponovne upotrebe u kontekstu klimatskih promena i održivosti, na primeru studije prenamene kompleksa kasarne u Beloj Crkvi, urađene u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije 2012. godine. Konceptualno rešenje varijante 2 zasnovano je na ideji klimatski svesnog i društveno odgovornog projektovanja, utkanoj u osnovnu programsku šemu novog kompleksa, koja uključuje formiranje univerzitetskog kampusa, izgradnju oglednih socijalnih stanova, kulturne i umetničke sadržaje i urbanu poljoprivredu, uz korišćenje alternativnih izvora energije i poštovanje principa energetske efikasnosti. U zaključnim razmatranjima ukazuje se na probleme napuštanja vojnih objekata i kompleksa i daju se preporuke za njihovu prenamenu, pri čemu se uzimaju u obzir dosadašnja iskustva i aktuelni problemi životne sredine.",
publisher = "Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia",
journal = "Arhitektura i urbanizam",
title = "Urban regeneration in the context of climate change, on the example of adaptive re-use of the military complex in the Bela Crkva, Urbana obnova u kontekstu klimatskih promena, na primeru prenamene kompleksa kasarne u Beloj Crkvi",
number = "40",
pages = "24-36",
doi = "10.5937/a-u0-7938",
url = "Konv_152"
}
Manić, B., Bajić, T.,& Niković, A.. (2015). Urban regeneration in the context of climate change, on the example of adaptive re-use of the military complex in the Bela Crkva. in Arhitektura i urbanizam
Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia.(40), 24-36.
https://doi.org/10.5937/a-u0-7938
Konv_152
Manić B, Bajić T, Niković A. Urban regeneration in the context of climate change, on the example of adaptive re-use of the military complex in the Bela Crkva. in Arhitektura i urbanizam. 2015;(40):24-36.
doi:10.5937/a-u0-7938
Konv_152 .
Manić, Božidar, Bajić, Tanja, Niković, Ana, "Urban regeneration in the context of climate change, on the example of adaptive re-use of the military complex in the Bela Crkva" in Arhitektura i urbanizam, no. 40 (2015):24-36,
https://doi.org/10.5937/a-u0-7938 .,
Konv_152 .
1

Fuel Poverty Challenges in Serbia: Evidence from the Suburban Settlement of Kaluđerica

Bajić, Tanja; Petrić, Jasna

(Zilina : EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2015)

TY - CONF
AU - Bajić, Tanja
AU - Petrić, Jasna
PY - 2015
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/390
AB - Nowadays, fuel poverty is a globally recognized social
and energy problem which is significantly influenced by low
household incomes and high energy prices, as well as the built
form elements. Although official data indicate that the average
household in Serbia is a fuel poor household, namely that it
spends more than 10% of its monthly income on energy services,
this issue is not sufficiently addressed in national policies and
academic research. This paper indicates the vulnerability to fuel
poverty of people living in illegally built suburban areas in
Serbia. The results of the survey conducted in the settlement of
Kaluđerica on the outskirts of Belgrade show a low level of
energy efficiency and high car fuel consumption as key factors
affecting the pronounced burden of fuel spending within family
budgets. Due to inefficient heating systems and inadequate
energy performances of buildings, many households are forced to
use risky methods of energy saving that can have harmful effects
on their health, and also erode their quality of life.
PB - Zilina : EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina
C3 - Proceedings in 3rd Human and Social Sciences at the Common Conference
T1 - Fuel Poverty Challenges in Serbia: Evidence from the Suburban Settlement of Kaluđerica
SP - 116
EP - 121
DO - 10.18638/hassacc.2015.3.1.176
ER - 
@conference{
author = "Bajić, Tanja and Petrić, Jasna",
year = "2015",
abstract = "Nowadays, fuel poverty is a globally recognized social
and energy problem which is significantly influenced by low
household incomes and high energy prices, as well as the built
form elements. Although official data indicate that the average
household in Serbia is a fuel poor household, namely that it
spends more than 10% of its monthly income on energy services,
this issue is not sufficiently addressed in national policies and
academic research. This paper indicates the vulnerability to fuel
poverty of people living in illegally built suburban areas in
Serbia. The results of the survey conducted in the settlement of
Kaluđerica on the outskirts of Belgrade show a low level of
energy efficiency and high car fuel consumption as key factors
affecting the pronounced burden of fuel spending within family
budgets. Due to inefficient heating systems and inadequate
energy performances of buildings, many households are forced to
use risky methods of energy saving that can have harmful effects
on their health, and also erode their quality of life.",
publisher = "Zilina : EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina",
journal = "Proceedings in 3rd Human and Social Sciences at the Common Conference",
title = "Fuel Poverty Challenges in Serbia: Evidence from the Suburban Settlement of Kaluđerica",
pages = "116-121",
doi = "10.18638/hassacc.2015.3.1.176"
}
Bajić, T.,& Petrić, J.. (2015). Fuel Poverty Challenges in Serbia: Evidence from the Suburban Settlement of Kaluđerica. in Proceedings in 3rd Human and Social Sciences at the Common Conference
Zilina : EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina., 116-121.
https://doi.org/10.18638/hassacc.2015.3.1.176
Bajić T, Petrić J. Fuel Poverty Challenges in Serbia: Evidence from the Suburban Settlement of Kaluđerica. in Proceedings in 3rd Human and Social Sciences at the Common Conference. 2015;:116-121.
doi:10.18638/hassacc.2015.3.1.176 .
Bajić, Tanja, Petrić, Jasna, "Fuel Poverty Challenges in Serbia: Evidence from the Suburban Settlement of Kaluđerica" in Proceedings in 3rd Human and Social Sciences at the Common Conference (2015):116-121,
https://doi.org/10.18638/hassacc.2015.3.1.176 . .
1

Variability of Suburban Preference in a Post-socialist Belgrade

Petrić, Jasna; Bajić, Tanja

(Zilina : EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2015)

TY - CONF
AU - Petrić, Jasna
AU - Bajić, Tanja
PY - 2015
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/352
AB - The debate over urban sprawl and its impacts is overarching and closely linked to voluntary or induced resettlement of population from the inner city or from other urban or rural settlements to the urban periphery. Residential preference drive of urban sprawl could diverse in post-socialist countries from a typical suburbanization process in the West. According to different age and income structure, people may look for the same amenities in their preferred type of neighborhood, yet the diversity of motives and the ability to fulfill the key aspirations explain a drive towards inner or peripheral city development. In this paper, a suburban case-study neighborhood in Belgrade metropolitan area was analyzed in terms of variability and continuity of residential preferences. Questionnaire survey has been conducted for obtaining the results on motives that drive people to settle in a suburban neighborhood, their satisfaction with life in it, and variability of suburban preference.
PB - Zilina : EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina
C3 - Proceedings in 3rd Human and Social Sciences at the Common Conference
T1 - Variability of Suburban Preference in a Post-socialist Belgrade
SP - 134
EP - 139
DO - 10.18638/hassacc.2015.3.1.165
ER - 
@conference{
author = "Petrić, Jasna and Bajić, Tanja",
year = "2015",
abstract = "The debate over urban sprawl and its impacts is overarching and closely linked to voluntary or induced resettlement of population from the inner city or from other urban or rural settlements to the urban periphery. Residential preference drive of urban sprawl could diverse in post-socialist countries from a typical suburbanization process in the West. According to different age and income structure, people may look for the same amenities in their preferred type of neighborhood, yet the diversity of motives and the ability to fulfill the key aspirations explain a drive towards inner or peripheral city development. In this paper, a suburban case-study neighborhood in Belgrade metropolitan area was analyzed in terms of variability and continuity of residential preferences. Questionnaire survey has been conducted for obtaining the results on motives that drive people to settle in a suburban neighborhood, their satisfaction with life in it, and variability of suburban preference.",
publisher = "Zilina : EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina",
journal = "Proceedings in 3rd Human and Social Sciences at the Common Conference",
title = "Variability of Suburban Preference in a Post-socialist Belgrade",
pages = "134-139",
doi = "10.18638/hassacc.2015.3.1.165"
}
Petrić, J.,& Bajić, T.. (2015). Variability of Suburban Preference in a Post-socialist Belgrade. in Proceedings in 3rd Human and Social Sciences at the Common Conference
Zilina : EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina., 134-139.
https://doi.org/10.18638/hassacc.2015.3.1.165
Petrić J, Bajić T. Variability of Suburban Preference in a Post-socialist Belgrade. in Proceedings in 3rd Human and Social Sciences at the Common Conference. 2015;:134-139.
doi:10.18638/hassacc.2015.3.1.165 .
Petrić, Jasna, Bajić, Tanja, "Variability of Suburban Preference in a Post-socialist Belgrade" in Proceedings in 3rd Human and Social Sciences at the Common Conference (2015):134-139,
https://doi.org/10.18638/hassacc.2015.3.1.165 . .
2

Zaštićena područja Podunavlja kao potencijal razvoja turizma

Basarić, Jelena; Bajić, Tanja

(Beograd : Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, 2014)

TY - CHAP
AU - Basarić, Jelena
AU - Bajić, Tanja
PY - 2014
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/469
AB - Na teritoriji Podunavlja postoje brojne prirodne i antropogene turističke vrednosti koje se međusobno povezuju i dopunjuju. Kao visokovredne i jedinstvene zone izdvajaju se ekološka zona i istorijska zona Dunava. Vrednosti Podunavlja, sa aspekta turističke valorizacije su značajne u pogledu raznovrsnosti motiva, ekološke očuvanosti, vrednosti prirodne i kulturne baštine i u povoljnoj pristupačnosti atraktivnim turističkim zonama. Kao turistički atraktivne zone izdvajaju se zaštićena područja. Stepen njihove izvornosti, očuvanosti i zaštite predstavlja osnovu turističke valorizacije i omogućava razvoj više vrsta domaćeg i inostranog turizma. U tom pogledu, akcenat se stavlja na vrednosti zaštićenih područja, njihov povoljan geografski, turistički i saobraćajni položaj, njihove turističke i ugostiteljske kapacitete. Područje Podunavlja na osnovu izražene koncentracije zaštićenih kulturnih dobara, njihove istorijske i kulturne povezanosti, zajedno sa zaštićenim prirodnim vrednostima predstavlja polazište za očuvanje identiteta koridora vodnog puta i njegovog okruženja.
PB - Beograd : Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije
T2 - Održivi prostorni razvoj Podunavlja u Srbiji - knjiga 2
T1 - Zaštićena područja Podunavlja kao potencijal razvoja turizma
SP - 151
EP - 168
ER - 
@inbook{
author = "Basarić, Jelena and Bajić, Tanja",
year = "2014",
abstract = "Na teritoriji Podunavlja postoje brojne prirodne i antropogene turističke vrednosti koje se međusobno povezuju i dopunjuju. Kao visokovredne i jedinstvene zone izdvajaju se ekološka zona i istorijska zona Dunava. Vrednosti Podunavlja, sa aspekta turističke valorizacije su značajne u pogledu raznovrsnosti motiva, ekološke očuvanosti, vrednosti prirodne i kulturne baštine i u povoljnoj pristupačnosti atraktivnim turističkim zonama. Kao turistički atraktivne zone izdvajaju se zaštićena područja. Stepen njihove izvornosti, očuvanosti i zaštite predstavlja osnovu turističke valorizacije i omogućava razvoj više vrsta domaćeg i inostranog turizma. U tom pogledu, akcenat se stavlja na vrednosti zaštićenih područja, njihov povoljan geografski, turistički i saobraćajni položaj, njihove turističke i ugostiteljske kapacitete. Područje Podunavlja na osnovu izražene koncentracije zaštićenih kulturnih dobara, njihove istorijske i kulturne povezanosti, zajedno sa zaštićenim prirodnim vrednostima predstavlja polazište za očuvanje identiteta koridora vodnog puta i njegovog okruženja.",
publisher = "Beograd : Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije",
journal = "Održivi prostorni razvoj Podunavlja u Srbiji - knjiga 2",
booktitle = "Zaštićena područja Podunavlja kao potencijal razvoja turizma",
pages = "151-168"
}
Basarić, J.,& Bajić, T.. (2014). Zaštićena područja Podunavlja kao potencijal razvoja turizma. in Održivi prostorni razvoj Podunavlja u Srbiji - knjiga 2
Beograd : Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije., 151-168.
Basarić J, Bajić T. Zaštićena područja Podunavlja kao potencijal razvoja turizma. in Održivi prostorni razvoj Podunavlja u Srbiji - knjiga 2. 2014;:151-168..
Basarić, Jelena, Bajić, Tanja, "Zaštićena područja Podunavlja kao potencijal razvoja turizma" in Održivi prostorni razvoj Podunavlja u Srbiji - knjiga 2 (2014):151-168.

Urbani razvoj i promene u korišćenju prostora priobalja: primer Beograda

Bajić, Tanja; Basarić, Jelena

(Beograd : Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, 2014)

TY - CHAP
AU - Bajić, Tanja
AU - Basarić, Jelena
PY - 2014
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/468
AB - Izuzеtаn gеоgrаfski pоlоžај nа ušću dvа mеđunаrоdnа rеčnа kоridоrа - Dunаvа i Sаvе - imао је pоsеbnu ulоgu u rаzvојu Bеоgrаdа tоkоm dugе istоriје. Ipаk, krоz višеdеcеniјski urbаnistički rаzvој prеstоnicе, brојni pоtеnciјаli priоbаlnih zоnа bili su, i оstаli su, nеiskоrišćеni. U rаdu sе аnаlizirајu nоviје iniciјаtivе trаnsfоrmаciје prоstоrа bеоgrаdskоg priоbаlја u kоntеkstu urbаnоg rаzvоја i sаvrеmеnih izаzоvа nеkоntrоlisаnоg „implоzivnоg“ rаstа Bеоgrаdа. Nеkоntrоlisаni urbаni rаst tоkоm nеkоlikо pоslеdnjih dеcеniја 20. vеkа biо је usmеrеn primаrnо kа rurаlnоm zаlеđu, dоk sе u nоviјеm pеriоdu uоčаvа trеnd rаstа unutаr urbаnоg pоdručја. Оbаlе rеkа Dunаvа i Sаvе prеdstаvlјајu znаčајаn dео аtrаktivnоg, а istоvrеmеnо nеdоvоlјnо i nеаdеkvаtnо iskоrišćеnоg, grаdskоg prоstоrа, u оkviru kојеg sе plаnirајu аmbiciоzni prеdlоzi rеkоnstrukciје i vrlо intеnzivnе nоvе izgrаdnjе.
PB - Beograd : Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije
T2 - Održivi prostorni razvoj Podunavlja u Srbiji - knjiga 2
T1 - Urbani razvoj i promene u korišćenju prostora priobalja: primer Beograda
SP - 235
EP - 250
ER - 
@inbook{
author = "Bajić, Tanja and Basarić, Jelena",
year = "2014",
abstract = "Izuzеtаn gеоgrаfski pоlоžај nа ušću dvа mеđunаrоdnа rеčnа kоridоrа - Dunаvа i Sаvе - imао је pоsеbnu ulоgu u rаzvојu Bеоgrаdа tоkоm dugе istоriје. Ipаk, krоz višеdеcеniјski urbаnistički rаzvој prеstоnicе, brојni pоtеnciјаli priоbаlnih zоnа bili su, i оstаli su, nеiskоrišćеni. U rаdu sе аnаlizirајu nоviје iniciјаtivе trаnsfоrmаciје prоstоrа bеоgrаdskоg priоbаlја u kоntеkstu urbаnоg rаzvоја i sаvrеmеnih izаzоvа nеkоntrоlisаnоg „implоzivnоg“ rаstа Bеоgrаdа. Nеkоntrоlisаni urbаni rаst tоkоm nеkоlikо pоslеdnjih dеcеniја 20. vеkа biо је usmеrеn primаrnо kа rurаlnоm zаlеđu, dоk sе u nоviјеm pеriоdu uоčаvа trеnd rаstа unutаr urbаnоg pоdručја. Оbаlе rеkа Dunаvа i Sаvе prеdstаvlјајu znаčајаn dео аtrаktivnоg, а istоvrеmеnо nеdоvоlјnо i nеаdеkvаtnо iskоrišćеnоg, grаdskоg prоstоrа, u оkviru kојеg sе plаnirајu аmbiciоzni prеdlоzi rеkоnstrukciје i vrlо intеnzivnе nоvе izgrаdnjе.",
publisher = "Beograd : Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije",
journal = "Održivi prostorni razvoj Podunavlja u Srbiji - knjiga 2",
booktitle = "Urbani razvoj i promene u korišćenju prostora priobalja: primer Beograda",
pages = "235-250"
}
Bajić, T.,& Basarić, J.. (2014). Urbani razvoj i promene u korišćenju prostora priobalja: primer Beograda. in Održivi prostorni razvoj Podunavlja u Srbiji - knjiga 2
Beograd : Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije., 235-250.
Bajić T, Basarić J. Urbani razvoj i promene u korišćenju prostora priobalja: primer Beograda. in Održivi prostorni razvoj Podunavlja u Srbiji - knjiga 2. 2014;:235-250..
Bajić, Tanja, Basarić, Jelena, "Urbani razvoj i promene u korišćenju prostora priobalja: primer Beograda" in Održivi prostorni razvoj Podunavlja u Srbiji - knjiga 2 (2014):235-250.

Social housing in Belgrade: Practice in architecture and urban planning competitions (2003-2014)

Bajić, Tanja; Manić, Božidar; Kovačević, Branislava

(Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia, 2014)

TY - JOUR
AU - Bajić, Tanja
AU - Manić, Božidar
AU - Kovačević, Branislava
PY - 2014
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/241
AB - Despite the absence of a defined social housing system, several programs of social housing, mainly including the organization of public architecture and urban planning competitions, have been implemented over the last decade in Serbia. This paper presents the competition practice in the field of social and non-profit housing, realized by the City of Belgrade and through Association of Belgrade Architects (DAB) in the period from 2003 to 2014, with special emphasis on the best placed and realized designs. The analysis of the results and the quality of the current design and construction practice aims to improve the knowledge about the complex issue of social housing, identifying local specificities and limitations, as well as the potentials and applicability of the winning designs. The importance of the institution of public architecture and urban planning competition in promoting sustainable and innovative social housing is pointed out in the concluding considerations.
AB - Uprkos odsustvu definisanog sistema socijalnog stanovanja, u Srbiji je u toku protekle decenije sprovedeno nekoliko programa socijalne stanogradnje, za čije potrebe su uglavnom organizovani javni arhitektonsko-urbanistički konkursi. U radu je prikazana konkursna praksa u oblasti socijalnog i neprofitnog stanovanja, koju je Grad Beograd, posredstvom Društva arhitekata Beograda, realizovao u periodu od 2003. do 2014. god., sa posebnim osvrtom na najbolje plasirana i zatim realizovana konkursna rešenja. Analiza rezultata i kvaliteta postojeće projektantske i graditeljske prakse ima za cilj unapređenje saznanja o kompleksnoj problematici socijalnog stanovanja, uočavanje lokalnih specifičnosti i ograničenja, ali i potencijala i primenljivosti nagrađenih rešenja. U zaključnim razmatranjima ukazuje se na značaj institucije javnog arhitektonsko-urbanističkog konkursa u promociji održive i inovativne socijalne stanogradnje.
PB - Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia
T2 - Arhitektura i urbanizam
T1 - Social housing in Belgrade: Practice in architecture and urban planning competitions (2003-2014)
T1 - Socijalno stanovanje u Beogradu - praksa arhitektonsko-urbanističkih konkursa (2003 - 2014)
IS - 39
SP - 29
EP - 43
DO - 10.5937/a-u0-6604
UR - Konv_112
ER - 
@article{
author = "Bajić, Tanja and Manić, Božidar and Kovačević, Branislava",
year = "2014",
abstract = "Despite the absence of a defined social housing system, several programs of social housing, mainly including the organization of public architecture and urban planning competitions, have been implemented over the last decade in Serbia. This paper presents the competition practice in the field of social and non-profit housing, realized by the City of Belgrade and through Association of Belgrade Architects (DAB) in the period from 2003 to 2014, with special emphasis on the best placed and realized designs. The analysis of the results and the quality of the current design and construction practice aims to improve the knowledge about the complex issue of social housing, identifying local specificities and limitations, as well as the potentials and applicability of the winning designs. The importance of the institution of public architecture and urban planning competition in promoting sustainable and innovative social housing is pointed out in the concluding considerations., Uprkos odsustvu definisanog sistema socijalnog stanovanja, u Srbiji je u toku protekle decenije sprovedeno nekoliko programa socijalne stanogradnje, za čije potrebe su uglavnom organizovani javni arhitektonsko-urbanistički konkursi. U radu je prikazana konkursna praksa u oblasti socijalnog i neprofitnog stanovanja, koju je Grad Beograd, posredstvom Društva arhitekata Beograda, realizovao u periodu od 2003. do 2014. god., sa posebnim osvrtom na najbolje plasirana i zatim realizovana konkursna rešenja. Analiza rezultata i kvaliteta postojeće projektantske i graditeljske prakse ima za cilj unapređenje saznanja o kompleksnoj problematici socijalnog stanovanja, uočavanje lokalnih specifičnosti i ograničenja, ali i potencijala i primenljivosti nagrađenih rešenja. U zaključnim razmatranjima ukazuje se na značaj institucije javnog arhitektonsko-urbanističkog konkursa u promociji održive i inovativne socijalne stanogradnje.",
publisher = "Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia",
journal = "Arhitektura i urbanizam",
title = "Social housing in Belgrade: Practice in architecture and urban planning competitions (2003-2014), Socijalno stanovanje u Beogradu - praksa arhitektonsko-urbanističkih konkursa (2003 - 2014)",
number = "39",
pages = "29-43",
doi = "10.5937/a-u0-6604",
url = "Konv_112"
}
Bajić, T., Manić, B.,& Kovačević, B.. (2014). Social housing in Belgrade: Practice in architecture and urban planning competitions (2003-2014). in Arhitektura i urbanizam
Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia.(39), 29-43.
https://doi.org/10.5937/a-u0-6604
Konv_112
Bajić T, Manić B, Kovačević B. Social housing in Belgrade: Practice in architecture and urban planning competitions (2003-2014). in Arhitektura i urbanizam. 2014;(39):29-43.
doi:10.5937/a-u0-6604
Konv_112 .
Bajić, Tanja, Manić, Božidar, Kovačević, Branislava, "Social housing in Belgrade: Practice in architecture and urban planning competitions (2003-2014)" in Arhitektura i urbanizam, no. 39 (2014):29-43,
https://doi.org/10.5937/a-u0-6604 .,
Konv_112 .
4

Urban society and resilience of Belgrade and Novi Sad in the network of settlements in Serbia: recent changes and perspectives

Petrić, Jasna; Basarić, Jelena; Bajić, Tanja

(Thessaloniki : Department of Planning and Regional Development, University of Thessaly, 2013)

TY - CONF
AU - Petrić, Jasna
AU - Basarić, Jelena
AU - Bajić, Tanja
PY - 2013
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/602
AB - As one of the modern substitutes for ‘sustainable development’, ‘resilience’ marks a relatively recent and overarching concept which relates to research of urban areas and urban society. In this paper, the resilience challenges are reflected on the urban context in Serbia, with special reference to two of its biggest cities - Belgrade and Novi Sad as the key pointers in growing imbalances in the settlement network of the country. Although this is not a particularity of Serbia, other urban settlements, especially small and medium-sized towns, have not been empowered enough to substantiate better links with smaller and larger settlements within urban-rural interface, and their role has been challenged from the aspect of ‘resilience of cities’. This paper also addresses the recent changes and perspectives for ‘resilience in cities’ with examples of Belgrade and Novi Sad. Finally, some implications are drawn towards potential adaptability within urban settings of Serbia.
PB - Thessaloniki : Department of Planning and Regional Development, University of Thessaly
C3 - Proceedings / International Conference on "Changing Cities" : Spatial, morphological, formal and socio-economic dimensions, Skiathos, June 18-21
T1 - Urban society and resilience of Belgrade and Novi Sad in the network of settlements in Serbia: recent changes and perspectives
SP - 1720
EP - 1729
ER - 
@conference{
author = "Petrić, Jasna and Basarić, Jelena and Bajić, Tanja",
year = "2013",
abstract = "As one of the modern substitutes for ‘sustainable development’, ‘resilience’ marks a relatively recent and overarching concept which relates to research of urban areas and urban society. In this paper, the resilience challenges are reflected on the urban context in Serbia, with special reference to two of its biggest cities - Belgrade and Novi Sad as the key pointers in growing imbalances in the settlement network of the country. Although this is not a particularity of Serbia, other urban settlements, especially small and medium-sized towns, have not been empowered enough to substantiate better links with smaller and larger settlements within urban-rural interface, and their role has been challenged from the aspect of ‘resilience of cities’. This paper also addresses the recent changes and perspectives for ‘resilience in cities’ with examples of Belgrade and Novi Sad. Finally, some implications are drawn towards potential adaptability within urban settings of Serbia.",
publisher = "Thessaloniki : Department of Planning and Regional Development, University of Thessaly",
journal = "Proceedings / International Conference on "Changing Cities" : Spatial, morphological, formal and socio-economic dimensions, Skiathos, June 18-21",
title = "Urban society and resilience of Belgrade and Novi Sad in the network of settlements in Serbia: recent changes and perspectives",
pages = "1720-1729"
}
Petrić, J., Basarić, J.,& Bajić, T.. (2013). Urban society and resilience of Belgrade and Novi Sad in the network of settlements in Serbia: recent changes and perspectives. in Proceedings / International Conference on "Changing Cities" : Spatial, morphological, formal and socio-economic dimensions, Skiathos, June 18-21
Thessaloniki : Department of Planning and Regional Development, University of Thessaly., 1720-1729.
Petrić J, Basarić J, Bajić T. Urban society and resilience of Belgrade and Novi Sad in the network of settlements in Serbia: recent changes and perspectives. in Proceedings / International Conference on "Changing Cities" : Spatial, morphological, formal and socio-economic dimensions, Skiathos, June 18-21. 2013;:1720-1729..
Petrić, Jasna, Basarić, Jelena, Bajić, Tanja, "Urban society and resilience of Belgrade and Novi Sad in the network of settlements in Serbia: recent changes and perspectives" in Proceedings / International Conference on "Changing Cities" : Spatial, morphological, formal and socio-economic dimensions, Skiathos, June 18-21 (2013):1720-1729.

Green and blue spaces: Integral urban design as a toolkit for climate change adaptation in the case of smaller settlements in Vojvodina Region

Simić, Ivan; Bajić, Tanja

(Belgrade : Institute of architecture and urban & spatial planning of Serbia, 2013)

TY - CONF
AU - Simić, Ivan
AU - Bajić, Tanja
PY - 2013
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/421
AB - The urban environment which we inhabit is not built with the intention of being environmentally sustainable and climate responsible. Rather, it facilitates most of the activities that cause climate change. Suburbanization and urban sprawl have resulted in a stimulation of activities such as car-dependent transportation, pollution and the disturbance of natural ecosystems. Therefore, integrated urban design takes an increasingly important role in the strategies and actions of climate change adaptation in the built environment. Urban form characteristics such as density, mixed use, public transport accessibility, urban patterns and application of sustainable materials are shaped by urban design, which is becoming an important tool for the sustainable development strategies and climate change adaptation actions.
This paper deals with the special importance and role of green and blue infrastructure as an integral part of the urban design toolkit for climate change adaptation. Sustainable urban design integrates green and blue spaces into a living environment and utilizes them for cooling, protection against solar radiation, maintaining the water supply and the collection of surface water. 
The main task of the paper is to identify the ways of using green and blue infrastructure when adapting the different elements of urban form (neighborhood, public space, house and lot) to climate change.
As part of the research presented in the paper we used a method of case studies of several smaller settlements in Vojvodina, because of their inherited plan-based urban layout and specific infrastructure related to rural ecosystems which have the potential to be successfully 'remodeled'. The result is presented in the form of an urban design toolkit with guidelines for urban form adaptation in the context of solutions that integrate green and blue infrastructure at three levels: neighborhood, public space, and house and lot.
PB - Belgrade : Institute of architecture and urban & spatial planning of Serbia
C3 - Proceedings of the 2nd International Scientific Conference Regional Development, Spatial Planning and Strategic Governance - RESPAG 2013, Belgrade, May 22-25, 2013
T1 - Green and blue spaces: Integral urban design as a toolkit for climate change adaptation in the case of smaller settlements in Vojvodina Region
SP - 1116
EP - 1125
ER - 
@conference{
author = "Simić, Ivan and Bajić, Tanja",
year = "2013",
abstract = "The urban environment which we inhabit is not built with the intention of being environmentally sustainable and climate responsible. Rather, it facilitates most of the activities that cause climate change. Suburbanization and urban sprawl have resulted in a stimulation of activities such as car-dependent transportation, pollution and the disturbance of natural ecosystems. Therefore, integrated urban design takes an increasingly important role in the strategies and actions of climate change adaptation in the built environment. Urban form characteristics such as density, mixed use, public transport accessibility, urban patterns and application of sustainable materials are shaped by urban design, which is becoming an important tool for the sustainable development strategies and climate change adaptation actions.
This paper deals with the special importance and role of green and blue infrastructure as an integral part of the urban design toolkit for climate change adaptation. Sustainable urban design integrates green and blue spaces into a living environment and utilizes them for cooling, protection against solar radiation, maintaining the water supply and the collection of surface water. 
The main task of the paper is to identify the ways of using green and blue infrastructure when adapting the different elements of urban form (neighborhood, public space, house and lot) to climate change.
As part of the research presented in the paper we used a method of case studies of several smaller settlements in Vojvodina, because of their inherited plan-based urban layout and specific infrastructure related to rural ecosystems which have the potential to be successfully 'remodeled'. The result is presented in the form of an urban design toolkit with guidelines for urban form adaptation in the context of solutions that integrate green and blue infrastructure at three levels: neighborhood, public space, and house and lot.",
publisher = "Belgrade : Institute of architecture and urban & spatial planning of Serbia",
journal = "Proceedings of the 2nd International Scientific Conference Regional Development, Spatial Planning and Strategic Governance - RESPAG 2013, Belgrade, May 22-25, 2013",
title = "Green and blue spaces: Integral urban design as a toolkit for climate change adaptation in the case of smaller settlements in Vojvodina Region",
pages = "1116-1125"
}
Simić, I.,& Bajić, T.. (2013). Green and blue spaces: Integral urban design as a toolkit for climate change adaptation in the case of smaller settlements in Vojvodina Region. in Proceedings of the 2nd International Scientific Conference Regional Development, Spatial Planning and Strategic Governance - RESPAG 2013, Belgrade, May 22-25, 2013
Belgrade : Institute of architecture and urban & spatial planning of Serbia., 1116-1125.
Simić I, Bajić T. Green and blue spaces: Integral urban design as a toolkit for climate change adaptation in the case of smaller settlements in Vojvodina Region. in Proceedings of the 2nd International Scientific Conference Regional Development, Spatial Planning and Strategic Governance - RESPAG 2013, Belgrade, May 22-25, 2013. 2013;:1116-1125..
Simić, Ivan, Bajić, Tanja, "Green and blue spaces: Integral urban design as a toolkit for climate change adaptation in the case of smaller settlements in Vojvodina Region" in Proceedings of the 2nd International Scientific Conference Regional Development, Spatial Planning and Strategic Governance - RESPAG 2013, Belgrade, May 22-25, 2013 (2013):1116-1125.

Sustainable spatial development under the conditions of dry, humid and mixed climate on the examples of some tropical countries

Tošković, Dobrivoje; Kovačević, Branislava; Bajić, Tanja

(Belgrade : Institute of architecture and urban & spatial planning of Serbia, 2013)

TY - CONF
AU - Tošković, Dobrivoje
AU - Kovačević, Branislava
AU - Bajić, Tanja
PY - 2013
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/422
AB - The towns in the tropical climate zone are characterized by their bioclimatic factors, which are repeated around the world in the function of geographical features and climate dependent differences among the large regional areas. In these regions, the space in its synthetic form, through it’s vastness, warmth, sandstorms and the shortage of drinking water, at present represents a unique determinant dictating the structure and shape of these settlements, architecture of buildings, the shaping of open spaces, and consequently people’s behaviour.
Certain spatial occurrences can unwillingly provoke some changes which can establish new systems of physical relationships. Hence, climate has to be taken into account before the conceptualization of a project as a whole, as well as in its elements.
The example of Calcutta, which is in a warm humid zone, shows the sustainable development characteristics. However, there are examples which do not comply with the requirements of climate, such as the case of Islamabad.
Having this problem in mind, the authors of a project are faced with the question: how to start with regard to climate? The transformation of the climatic data into the specifications for buildings is relatively easy if the weather is invariably dry or wet. However, a large number of settlements have a mixed climate requiring an adequate approach. An irresponsible designer makes his decisions on the basis of his intuition and thus transfers the risk to the client. In order to eliminate these difficulties Carl Mahoney has developed a simple set of tables for showing climate information. In that context, the steps needed for completion of these tables are shown. Geoffrey Bawa shows a good example of the adaptation of architecture to the bioclimatic conditions. Finally, the concrete benefit of these analyses is shown on the examples such as: 1- Layout of buildings for warm and humid climate and 2 - Layout of buildings for warm and dry climate.
PB - Belgrade : Institute of architecture and urban & spatial planning of Serbia
C3 - Proceedings of the 2nd International Scientific Conference Regional Development, Spatial Planning and Strategic Governance - RESPAG 2013, Belgrade, May 22-25, 2013
T1 - Sustainable spatial development under the conditions of dry, humid and mixed climate on the examples of some tropical countries
SP - 871
EP - 892
ER - 
@conference{
author = "Tošković, Dobrivoje and Kovačević, Branislava and Bajić, Tanja",
year = "2013",
abstract = "The towns in the tropical climate zone are characterized by their bioclimatic factors, which are repeated around the world in the function of geographical features and climate dependent differences among the large regional areas. In these regions, the space in its synthetic form, through it’s vastness, warmth, sandstorms and the shortage of drinking water, at present represents a unique determinant dictating the structure and shape of these settlements, architecture of buildings, the shaping of open spaces, and consequently people’s behaviour.
Certain spatial occurrences can unwillingly provoke some changes which can establish new systems of physical relationships. Hence, climate has to be taken into account before the conceptualization of a project as a whole, as well as in its elements.
The example of Calcutta, which is in a warm humid zone, shows the sustainable development characteristics. However, there are examples which do not comply with the requirements of climate, such as the case of Islamabad.
Having this problem in mind, the authors of a project are faced with the question: how to start with regard to climate? The transformation of the climatic data into the specifications for buildings is relatively easy if the weather is invariably dry or wet. However, a large number of settlements have a mixed climate requiring an adequate approach. An irresponsible designer makes his decisions on the basis of his intuition and thus transfers the risk to the client. In order to eliminate these difficulties Carl Mahoney has developed a simple set of tables for showing climate information. In that context, the steps needed for completion of these tables are shown. Geoffrey Bawa shows a good example of the adaptation of architecture to the bioclimatic conditions. Finally, the concrete benefit of these analyses is shown on the examples such as: 1- Layout of buildings for warm and humid climate and 2 - Layout of buildings for warm and dry climate.",
publisher = "Belgrade : Institute of architecture and urban & spatial planning of Serbia",
journal = "Proceedings of the 2nd International Scientific Conference Regional Development, Spatial Planning and Strategic Governance - RESPAG 2013, Belgrade, May 22-25, 2013",
title = "Sustainable spatial development under the conditions of dry, humid and mixed climate on the examples of some tropical countries",
pages = "871-892"
}
Tošković, D., Kovačević, B.,& Bajić, T.. (2013). Sustainable spatial development under the conditions of dry, humid and mixed climate on the examples of some tropical countries. in Proceedings of the 2nd International Scientific Conference Regional Development, Spatial Planning and Strategic Governance - RESPAG 2013, Belgrade, May 22-25, 2013
Belgrade : Institute of architecture and urban & spatial planning of Serbia., 871-892.
Tošković D, Kovačević B, Bajić T. Sustainable spatial development under the conditions of dry, humid and mixed climate on the examples of some tropical countries. in Proceedings of the 2nd International Scientific Conference Regional Development, Spatial Planning and Strategic Governance - RESPAG 2013, Belgrade, May 22-25, 2013. 2013;:871-892..
Tošković, Dobrivoje, Kovačević, Branislava, Bajić, Tanja, "Sustainable spatial development under the conditions of dry, humid and mixed climate on the examples of some tropical countries" in Proceedings of the 2nd International Scientific Conference Regional Development, Spatial Planning and Strategic Governance - RESPAG 2013, Belgrade, May 22-25, 2013 (2013):871-892.

New Aesthetics of Bioclimatic Architecture

Marić, Igor; Manić, Božidar; Bajić, Tanja

(Belgrade : STRAND, 2013)

TY - CONF
AU - Marić, Igor
AU - Manić, Božidar
AU - Bajić, Tanja
PY - 2013
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/428
AB - The use of elements of bioclimatic architecture: photovoltaic solar panels, different protection from sun, double-skin facades, transparent walls, voluminous insulations, tinted glass, green facades, mirrors, as well as many other elements, creates a new aesthetics which calls for new approaches to design.
The implementation of technological and other elements in the function of bioclimatic architecture in the following three designs: Eneko Center in Budva, "Ana" Hotel in Kanjiža and Office Building at the corner of the streets of King Milan and King Milutin in Belgrade, has been a subject of analyses of the use of new and conventional concepts.
As the basis of bioclimatic architecture, the paper analyzes local climate from two essential aspects: climatic aspect and aspect of regional architecture as an exponent of accumulated experience of local community. Further, the stated examples are analyzed from the aspect of programming and functional aspect which were a staring point in design. Based on the drawn conclusions formed on the basis of previous analyses, techniques were chosen followed by their implementation which resulted in certain aesthetic expression at a macro level and in details. The analysis of these three buildings is followed by a comparative analysis of similar buildings and implemented techniques from the world practice. 
The conclusive considerations are aimed at predicting the future trends in the development of future new aesthetics of architecture by implementing elements for improving energy efficiency in building, as well as how they influence freedom of architectural creativity.
PB - Belgrade : STRAND
C3 - On Architecture, Conference Proceedings
T1 - New Aesthetics of Bioclimatic Architecture
SP - 447
EP - 461
ER - 
@conference{
author = "Marić, Igor and Manić, Božidar and Bajić, Tanja",
year = "2013",
abstract = "The use of elements of bioclimatic architecture: photovoltaic solar panels, different protection from sun, double-skin facades, transparent walls, voluminous insulations, tinted glass, green facades, mirrors, as well as many other elements, creates a new aesthetics which calls for new approaches to design.
The implementation of technological and other elements in the function of bioclimatic architecture in the following three designs: Eneko Center in Budva, "Ana" Hotel in Kanjiža and Office Building at the corner of the streets of King Milan and King Milutin in Belgrade, has been a subject of analyses of the use of new and conventional concepts.
As the basis of bioclimatic architecture, the paper analyzes local climate from two essential aspects: climatic aspect and aspect of regional architecture as an exponent of accumulated experience of local community. Further, the stated examples are analyzed from the aspect of programming and functional aspect which were a staring point in design. Based on the drawn conclusions formed on the basis of previous analyses, techniques were chosen followed by their implementation which resulted in certain aesthetic expression at a macro level and in details. The analysis of these three buildings is followed by a comparative analysis of similar buildings and implemented techniques from the world practice. 
The conclusive considerations are aimed at predicting the future trends in the development of future new aesthetics of architecture by implementing elements for improving energy efficiency in building, as well as how they influence freedom of architectural creativity.",
publisher = "Belgrade : STRAND",
journal = "On Architecture, Conference Proceedings",
title = "New Aesthetics of Bioclimatic Architecture",
pages = "447-461"
}
Marić, I., Manić, B.,& Bajić, T.. (2013). New Aesthetics of Bioclimatic Architecture. in On Architecture, Conference Proceedings
Belgrade : STRAND., 447-461.
Marić I, Manić B, Bajić T. New Aesthetics of Bioclimatic Architecture. in On Architecture, Conference Proceedings. 2013;:447-461..
Marić, Igor, Manić, Božidar, Bajić, Tanja, "New Aesthetics of Bioclimatic Architecture" in On Architecture, Conference Proceedings (2013):447-461.

Socijalno stanovanje u Srbiji pred izazovima klimatskih promena: da li arhitektonsko-urbanistički konkursi ohrabruju inovativnost?

Bajić, Tanja; Manić, Božidar

(Beograd : Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, 2013)

TY - CHAP
AU - Bajić, Tanja
AU - Manić, Božidar
PY - 2013
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/362
AB - Uvodenje mera energetske efikasnosti u proces obnove postojecih i projektovanja novih objekata socijalnog stanovanja može doprineti ublažavanju klimatskih promena, kao i klimatske osetljivosti socijalno ugroženih grupa, kroz smanjenje energetskog siromaštva i unapredenje komfora i kvaliteta stanovanja. U postsocijalistickim evropskim zemljama, promocija klimatski odgovornog pristupa socijalnom stanovanju predstavlja nov i izazovan zadatak. Poput vecine tranzicionih zemalja u okruženju, Srbija još uvek nema razvijen državni sistem socijalnog stanovanja. Projektovanje i gradenje socijalnih stanova u Srbiji danas se odvija, kako bez odgovarajuceg legislativnog, institucionalnog i finansijskog okvira, tako i po ustaljenim metodama i fizickim obrascima, koji ne ostavljaju dovoljno prostora inovacijama i kreativnom eksperimentu. Tokom protekle decenije, raspisivanje dvanaest javnih arhitektonsko-urbanistickih konkursa za potrebe nove socijalne stanogradnje širom zemlje predstavljalo je jedinstvenu priliku za promovisanje ove problematike u najširim okvirima domace strucne javnosti i podsticanje inovativnih, održivih projektantskih rešenja. U ovom radu, autori se bave preispitivanjem rezultata jednodecenijske konkursne prakse u Srbiji u kontekstu savremenih tendencija razvoja socijalnog stanovanja i klimatskih promena. Daje se prikaz zahteva koji su postavljeni pred ucesnike nadmetanja i ponudenih rešenja, uz poseban osvrt na odnos raspisivaca i žirija prema problemu energetske efikasnosti i klimatskih promena. Kritickom analizom konkursne prakse ispituje se da li su, i u kojoj meri, principi energetske efikasnosti uzeti u obzir prilikom formulisanja konkursnih raspisa i donošenja odluka o nagradenim rešenjima. U zakljucnim razmatranjima daju se preporuke za unapredenje domace konkursne prakse u oblasti socijalnog stanovanja, u cilju poboljšanja kvaliteta socijalne stanogradnje i ublažavanja klimatskih promena.
AB - The introduction of energy efficiency measures into the process of the existing social housing stock renovation and new social housing design can contribute to climate change mitigation as well as to reducing climate sensitivity of vulnerable social groups through fuel poverty alleviation and improvement of housing comfort and quality. In the post-socialist European countries, the promotion of climate responsible approach to social housing is a new and challenging task. Like most transition countries in the region, Serbia still does not have a developed national social housing system. Design and construction of social housing in Serbia are currently being carried out both without appropriate legislative, institutional and financial frameworks and by using conventional methods and models, thereby not leaving enough space for innovations and creative experiment. Over the past decade, twelve public architectural and urban design competitions for new social housing held countrywide have been a unique opportunity to promote this issue in the broadest national professional community as well as to encourage innovative and sustainable design solutions. In this paper, the authors examine the results of competition practice over the past decade in Serbia in the context of current trends in social housing in relation to the potential impacts of climate change. The paper provides an overview of demands placed before competition participants as well as an overview of the offered solutions, with an analysis of the attitudes of the announcers and juries towards energy efficiency and climate change issues. The critical analysis of the current competition practice shows whether, and to what extent, the principles of energy-efficient design have been considered in formulating the programes of competitions and selecting the winning design concepts. Recommendations for improving national competition practice in the realm of social housing are given in Conclusions.
PB - Beograd : Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije
PB - Glasgow : Glasgow Caledonian University
T2 - Klimatske promene i izgrađeni prostor: politike i praksa u Škotskoj i Srbiji / Climate Change and the Built Environment: Policies and Practice in Scotland and Serbia
T1 - Socijalno stanovanje u Srbiji pred izazovima klimatskih promena: da li arhitektonsko-urbanistički konkursi ohrabruju inovativnost?
T1 - Social Housing in Serbia Facing Climate Change Challenges: Do Urban-Architectural Competitions Encourage Innovation?
SP - 201
EP - 223
ER - 
@inbook{
author = "Bajić, Tanja and Manić, Božidar",
year = "2013",
abstract = "Uvodenje mera energetske efikasnosti u proces obnove postojecih i projektovanja novih objekata socijalnog stanovanja može doprineti ublažavanju klimatskih promena, kao i klimatske osetljivosti socijalno ugroženih grupa, kroz smanjenje energetskog siromaštva i unapredenje komfora i kvaliteta stanovanja. U postsocijalistickim evropskim zemljama, promocija klimatski odgovornog pristupa socijalnom stanovanju predstavlja nov i izazovan zadatak. Poput vecine tranzicionih zemalja u okruženju, Srbija još uvek nema razvijen državni sistem socijalnog stanovanja. Projektovanje i gradenje socijalnih stanova u Srbiji danas se odvija, kako bez odgovarajuceg legislativnog, institucionalnog i finansijskog okvira, tako i po ustaljenim metodama i fizickim obrascima, koji ne ostavljaju dovoljno prostora inovacijama i kreativnom eksperimentu. Tokom protekle decenije, raspisivanje dvanaest javnih arhitektonsko-urbanistickih konkursa za potrebe nove socijalne stanogradnje širom zemlje predstavljalo je jedinstvenu priliku za promovisanje ove problematike u najširim okvirima domace strucne javnosti i podsticanje inovativnih, održivih projektantskih rešenja. U ovom radu, autori se bave preispitivanjem rezultata jednodecenijske konkursne prakse u Srbiji u kontekstu savremenih tendencija razvoja socijalnog stanovanja i klimatskih promena. Daje se prikaz zahteva koji su postavljeni pred ucesnike nadmetanja i ponudenih rešenja, uz poseban osvrt na odnos raspisivaca i žirija prema problemu energetske efikasnosti i klimatskih promena. Kritickom analizom konkursne prakse ispituje se da li su, i u kojoj meri, principi energetske efikasnosti uzeti u obzir prilikom formulisanja konkursnih raspisa i donošenja odluka o nagradenim rešenjima. U zakljucnim razmatranjima daju se preporuke za unapredenje domace konkursne prakse u oblasti socijalnog stanovanja, u cilju poboljšanja kvaliteta socijalne stanogradnje i ublažavanja klimatskih promena., The introduction of energy efficiency measures into the process of the existing social housing stock renovation and new social housing design can contribute to climate change mitigation as well as to reducing climate sensitivity of vulnerable social groups through fuel poverty alleviation and improvement of housing comfort and quality. In the post-socialist European countries, the promotion of climate responsible approach to social housing is a new and challenging task. Like most transition countries in the region, Serbia still does not have a developed national social housing system. Design and construction of social housing in Serbia are currently being carried out both without appropriate legislative, institutional and financial frameworks and by using conventional methods and models, thereby not leaving enough space for innovations and creative experiment. Over the past decade, twelve public architectural and urban design competitions for new social housing held countrywide have been a unique opportunity to promote this issue in the broadest national professional community as well as to encourage innovative and sustainable design solutions. In this paper, the authors examine the results of competition practice over the past decade in Serbia in the context of current trends in social housing in relation to the potential impacts of climate change. The paper provides an overview of demands placed before competition participants as well as an overview of the offered solutions, with an analysis of the attitudes of the announcers and juries towards energy efficiency and climate change issues. The critical analysis of the current competition practice shows whether, and to what extent, the principles of energy-efficient design have been considered in formulating the programes of competitions and selecting the winning design concepts. Recommendations for improving national competition practice in the realm of social housing are given in Conclusions.",
publisher = "Beograd : Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Glasgow : Glasgow Caledonian University",
journal = "Klimatske promene i izgrađeni prostor: politike i praksa u Škotskoj i Srbiji / Climate Change and the Built Environment: Policies and Practice in Scotland and Serbia",
booktitle = "Socijalno stanovanje u Srbiji pred izazovima klimatskih promena: da li arhitektonsko-urbanistički konkursi ohrabruju inovativnost?, Social Housing in Serbia Facing Climate Change Challenges: Do Urban-Architectural Competitions Encourage Innovation?",
pages = "201-223"
}
Bajić, T.,& Manić, B.. (2013). Socijalno stanovanje u Srbiji pred izazovima klimatskih promena: da li arhitektonsko-urbanistički konkursi ohrabruju inovativnost?. in Klimatske promene i izgrađeni prostor: politike i praksa u Škotskoj i Srbiji / Climate Change and the Built Environment: Policies and Practice in Scotland and Serbia
Beograd : Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije., 201-223.
Bajić T, Manić B. Socijalno stanovanje u Srbiji pred izazovima klimatskih promena: da li arhitektonsko-urbanistički konkursi ohrabruju inovativnost?. in Klimatske promene i izgrađeni prostor: politike i praksa u Škotskoj i Srbiji / Climate Change and the Built Environment: Policies and Practice in Scotland and Serbia. 2013;:201-223..
Bajić, Tanja, Manić, Božidar, "Socijalno stanovanje u Srbiji pred izazovima klimatskih promena: da li arhitektonsko-urbanistički konkursi ohrabruju inovativnost?" in Klimatske promene i izgrađeni prostor: politike i praksa u Škotskoj i Srbiji / Climate Change and the Built Environment: Policies and Practice in Scotland and Serbia (2013):201-223.

Mogućnosti primene modularnih sistema u projektovanju održivog i klimatski svesnog socijalnog stanovanja

Bajić, Tanja; Pantović, Ksenija

(Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia, 2011)

TY - JOUR
AU - Bajić, Tanja
AU - Pantović, Ksenija
PY - 2011
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/204
AB - Alignment with the sustainable development paradigm is a major challenge to the contemporary practice of social housing, especially in economically underdeveloped areas, because of the gap between the limited financing conditions and the demanding criteria of sustainable design and construction. Environmental problems such as climate change are creating further pressure on this housing sector. Higher vulnerability of social tenants to the negative effects of changing climate and rising energy prices, besides marginalization and the lack of resources, is being greatly affected by the energy inefficient and non adaptive housing. An important task for directing future practice of social housing is searching for innovative housing solutions, which will meet the complex criteria of sustainable and climate aware architecture, in affordable and efficient way. The authors found that one of the possible answers to these challenges is reaffirmation of modular design and construction, through more creative and more efficient use of their adaptive capacity. The potential role of modularity in creating sustainable and climate aware social housing models is analyzed through the aspects of prefabrication, transformability, flexibility and diversity, and according to the form and the degree of their fulfillment, modular systems are defined as dynamic or static. The authors' view is that the dynamic systems, based on new methods of light prefabricated construction, have a great potential of sustainability and climate adaptability, and that they deserve more attention of professional public, as well as wider and more intensive practical use.
AB - Usklađivanje sa paradigmom održivog razvoja predstavlja veliki izazov savremenoj praksi socijalne stanogradnje, a posebno u ekonomski nerazvijenijim sredinama, zbog raskoraka između limitiranih uslova finansiranja i zahtevnih kriterijuma održivog projektovanja i građenja. Problemi životne sredine, kao što su klimatske promene, stvaraju dodatni pritisak ovom stambenom sektoru. Pored marginalizacije i nedostatka resursa, na povećanu osetljivost socijalnih zakupaca na negativne efekte menjanja klime i rastuće cene energije u velikoj meri utiče energetski neefikasno i neadaptibilno stanovanje. Važan zadatak za usmeravanje buduće prakse socijalnog stanovanja je traganje za inovativnim stambenim rešenjima, koja će na dostupan i efikasan način zadovoljiti kompleksne kriterijume održive i klimatski svesne arhitekture. Autori rada nalaze da je jedan od mogućih odgovora na ove izazove reafirmacija modularnih sistema projektovanja i građenja, kroz kreativniju i efikasniju upotrebu njihovog adaptivnog kapaciteta. Potencijalna uloga modularnosti u kreiranju održivih i klimatski svesnih obrazaca socijalnog stanovanja analizira se kroz aspekte prefabrikacije, transformabilnosti, fleksibilnosti i raznovrsnosti, a na osnovu oblika i stepena njihovog zadovoljenja, modularni sistemi definišu se kao dinamični ili statični. Stav autora je da dinamični sistemi, zasnovani na novim metodama lake prefabrikovane gradnje, imaju veliki potencijal održivosti i klimatske adaptibilnosti i da zaslužuju veću pažnju stručne javnosti te širu i intenzivniju praktičnu upotrebu.
PB - Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia
T2 - Arhitektura i urbanizam
T1 - Mogućnosti primene modularnih sistema u projektovanju održivog i klimatski svesnog socijalnog stanovanja
IS - 33
SP - 42
EP - 59
DO - 10.5937/arhurb1133042B
UR - Konv_137
ER - 
@article{
author = "Bajić, Tanja and Pantović, Ksenija",
year = "2011",
abstract = "Alignment with the sustainable development paradigm is a major challenge to the contemporary practice of social housing, especially in economically underdeveloped areas, because of the gap between the limited financing conditions and the demanding criteria of sustainable design and construction. Environmental problems such as climate change are creating further pressure on this housing sector. Higher vulnerability of social tenants to the negative effects of changing climate and rising energy prices, besides marginalization and the lack of resources, is being greatly affected by the energy inefficient and non adaptive housing. An important task for directing future practice of social housing is searching for innovative housing solutions, which will meet the complex criteria of sustainable and climate aware architecture, in affordable and efficient way. The authors found that one of the possible answers to these challenges is reaffirmation of modular design and construction, through more creative and more efficient use of their adaptive capacity. The potential role of modularity in creating sustainable and climate aware social housing models is analyzed through the aspects of prefabrication, transformability, flexibility and diversity, and according to the form and the degree of their fulfillment, modular systems are defined as dynamic or static. The authors' view is that the dynamic systems, based on new methods of light prefabricated construction, have a great potential of sustainability and climate adaptability, and that they deserve more attention of professional public, as well as wider and more intensive practical use., Usklađivanje sa paradigmom održivog razvoja predstavlja veliki izazov savremenoj praksi socijalne stanogradnje, a posebno u ekonomski nerazvijenijim sredinama, zbog raskoraka između limitiranih uslova finansiranja i zahtevnih kriterijuma održivog projektovanja i građenja. Problemi životne sredine, kao što su klimatske promene, stvaraju dodatni pritisak ovom stambenom sektoru. Pored marginalizacije i nedostatka resursa, na povećanu osetljivost socijalnih zakupaca na negativne efekte menjanja klime i rastuće cene energije u velikoj meri utiče energetski neefikasno i neadaptibilno stanovanje. Važan zadatak za usmeravanje buduće prakse socijalnog stanovanja je traganje za inovativnim stambenim rešenjima, koja će na dostupan i efikasan način zadovoljiti kompleksne kriterijume održive i klimatski svesne arhitekture. Autori rada nalaze da je jedan od mogućih odgovora na ove izazove reafirmacija modularnih sistema projektovanja i građenja, kroz kreativniju i efikasniju upotrebu njihovog adaptivnog kapaciteta. Potencijalna uloga modularnosti u kreiranju održivih i klimatski svesnih obrazaca socijalnog stanovanja analizira se kroz aspekte prefabrikacije, transformabilnosti, fleksibilnosti i raznovrsnosti, a na osnovu oblika i stepena njihovog zadovoljenja, modularni sistemi definišu se kao dinamični ili statični. Stav autora je da dinamični sistemi, zasnovani na novim metodama lake prefabrikovane gradnje, imaju veliki potencijal održivosti i klimatske adaptibilnosti i da zaslužuju veću pažnju stručne javnosti te širu i intenzivniju praktičnu upotrebu.",
publisher = "Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia",
journal = "Arhitektura i urbanizam",
title = "Mogućnosti primene modularnih sistema u projektovanju održivog i klimatski svesnog socijalnog stanovanja",
number = "33",
pages = "42-59",
doi = "10.5937/arhurb1133042B",
url = "Konv_137"
}
Bajić, T.,& Pantović, K.. (2011). Mogućnosti primene modularnih sistema u projektovanju održivog i klimatski svesnog socijalnog stanovanja. in Arhitektura i urbanizam
Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia.(33), 42-59.
https://doi.org/10.5937/arhurb1133042B
Konv_137
Bajić T, Pantović K. Mogućnosti primene modularnih sistema u projektovanju održivog i klimatski svesnog socijalnog stanovanja. in Arhitektura i urbanizam. 2011;(33):42-59.
doi:10.5937/arhurb1133042B
Konv_137 .
Bajić, Tanja, Pantović, Ksenija, "Mogućnosti primene modularnih sistema u projektovanju održivog i klimatski svesnog socijalnog stanovanja" in Arhitektura i urbanizam, no. 33 (2011):42-59,
https://doi.org/10.5937/arhurb1133042B .,
Konv_137 .

Dom-kommuna: Housing experiment of Russian constructivism

Bajić, Tanja

(Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia, 2010)

TY - JOUR
AU - Bajić, Tanja
PY - 2010
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/176
AB - Dom-kommuna is original historic concept of collective social housing for whose formation is responsible comprehensive architectural research of Soviet constructivists during the 1920s and 1930s. This housing model did not only emerge as a necessary response to the great housing crisis, but as a 'new social condenser' of the era, which was supposed to contribute to the accelerated social progress of Soviet Union on the basis of Marxist ideology, according to the deep conviction of their authors. Housing commune was created as a specific spatial framework for the abolition of class antagonisms and different life forms of the bourgeoisie and the proletariat, for the encouragement of collectivization, women's emancipation and reduction of the impact of nuclear family. In this paper some of the basic elements of the creative research of Russian constructivists, with aim to establish a new housing prototype, are analyzed and abstracted. The interpretation of the creative process through simulation of its main creative phase focuses on the process of socialist transformation of the idea of living based on the vision of 'reconstruction' and the principles of functionalism. This paper is intended to indicate the rationality and the complexity of the architectural considerations of the minimum living space in constructivism, whose results, such as the F-type residential unit, can be considered as universal contribution to residential architecture and a model which deserves contemporary architectural interpretation, despite being initiated by ideological demands.
AB - Dom-komuna predstavlja istorijski originalan koncept kolektivnog društvenog stanovanja za čije su formiranje zaslužna iscrpna arhitektonska istraživanja sovjetskih konstruktivista tokom 20-ih i 30-ih godina prošlog veka. Ovaj stambeni model nije nastao samo kao nužni odgovor na veliku stambenu krizu, već i kao novi 'socijalni kondenzator' epohe, koji je, po dubokom uverenju njegovih stvaralaca, trebalo da doprinese ubrzanom društvenom napretku Sovjetskog Saveza na osnovama marksističke ideologije. Stambena komuna kreirana je kao specifični prostorni okvir za ukidanje klasnih suprotnosti i različitih životnih obrazaca buržoazije i proletera, za podsticanje kolektivizacije, emancipaciju žena i smanjenje uticaja nuklearne porodice. U ovom radu analiziraju se i izdvajaju neki od osnovnih elemenata stvaralačkih istraživanja ruskih konstruktivista, usmerenih ka uspostavljanju novog stambenog prototipa. Interpretacija kreativnog procesa kroz simulaciju njegovih osnovnih kreativnih faza fokusira se na postupak socijalističke transformacije ideje stanovanja, zasnovane na viziji 'rekonstrukcije' i funkcionalističkim principima. Ovim istraživanjem želi se ukazati i na racionalnost i složenost arhitektonskih promišljanja minimalnog stambenog prostora u konstruktivizmu, čiji se pojedini rezultati, poput stambene jedinice tipa F, mogu smatrati univerzalnim doprinosom stambenoj arhitekturi i modelom dostojnim savremenih graditeljskih interpretacija, iako su bili inicirani ideološkim zahtevima.
PB - Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia
T2 - Arhitektura i urbanizam
T1 - Dom-kommuna: Housing experiment of Russian constructivism
T1 - Dom komuna - stambeni eksperiment ruskog konstruktivizma analiza metodologije stvaralačkog postupka
IS - 30
SP - 34
EP - 46
UR - Konv_128
ER - 
@article{
author = "Bajić, Tanja",
year = "2010",
abstract = "Dom-kommuna is original historic concept of collective social housing for whose formation is responsible comprehensive architectural research of Soviet constructivists during the 1920s and 1930s. This housing model did not only emerge as a necessary response to the great housing crisis, but as a 'new social condenser' of the era, which was supposed to contribute to the accelerated social progress of Soviet Union on the basis of Marxist ideology, according to the deep conviction of their authors. Housing commune was created as a specific spatial framework for the abolition of class antagonisms and different life forms of the bourgeoisie and the proletariat, for the encouragement of collectivization, women's emancipation and reduction of the impact of nuclear family. In this paper some of the basic elements of the creative research of Russian constructivists, with aim to establish a new housing prototype, are analyzed and abstracted. The interpretation of the creative process through simulation of its main creative phase focuses on the process of socialist transformation of the idea of living based on the vision of 'reconstruction' and the principles of functionalism. This paper is intended to indicate the rationality and the complexity of the architectural considerations of the minimum living space in constructivism, whose results, such as the F-type residential unit, can be considered as universal contribution to residential architecture and a model which deserves contemporary architectural interpretation, despite being initiated by ideological demands., Dom-komuna predstavlja istorijski originalan koncept kolektivnog društvenog stanovanja za čije su formiranje zaslužna iscrpna arhitektonska istraživanja sovjetskih konstruktivista tokom 20-ih i 30-ih godina prošlog veka. Ovaj stambeni model nije nastao samo kao nužni odgovor na veliku stambenu krizu, već i kao novi 'socijalni kondenzator' epohe, koji je, po dubokom uverenju njegovih stvaralaca, trebalo da doprinese ubrzanom društvenom napretku Sovjetskog Saveza na osnovama marksističke ideologije. Stambena komuna kreirana je kao specifični prostorni okvir za ukidanje klasnih suprotnosti i različitih životnih obrazaca buržoazije i proletera, za podsticanje kolektivizacije, emancipaciju žena i smanjenje uticaja nuklearne porodice. U ovom radu analiziraju se i izdvajaju neki od osnovnih elemenata stvaralačkih istraživanja ruskih konstruktivista, usmerenih ka uspostavljanju novog stambenog prototipa. Interpretacija kreativnog procesa kroz simulaciju njegovih osnovnih kreativnih faza fokusira se na postupak socijalističke transformacije ideje stanovanja, zasnovane na viziji 'rekonstrukcije' i funkcionalističkim principima. Ovim istraživanjem želi se ukazati i na racionalnost i složenost arhitektonskih promišljanja minimalnog stambenog prostora u konstruktivizmu, čiji se pojedini rezultati, poput stambene jedinice tipa F, mogu smatrati univerzalnim doprinosom stambenoj arhitekturi i modelom dostojnim savremenih graditeljskih interpretacija, iako su bili inicirani ideološkim zahtevima.",
publisher = "Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia",
journal = "Arhitektura i urbanizam",
title = "Dom-kommuna: Housing experiment of Russian constructivism, Dom komuna - stambeni eksperiment ruskog konstruktivizma analiza metodologije stvaralačkog postupka",
number = "30",
pages = "34-46",
url = "Konv_128"
}
Bajić, T.. (2010). Dom-kommuna: Housing experiment of Russian constructivism. in Arhitektura i urbanizam
Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia.(30), 34-46.
Konv_128
Bajić T. Dom-kommuna: Housing experiment of Russian constructivism. in Arhitektura i urbanizam. 2010;(30):34-46.
Konv_128 .
Bajić, Tanja, "Dom-kommuna: Housing experiment of Russian constructivism" in Arhitektura i urbanizam, no. 30 (2010):34-46,
Konv_128 .