Manić, Božidar

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0003-4582-3708
 • Manić, Božidar (82)
 • Манић, Божидар (34)

Author's Bibliography

Изазови непосредног спровођења стратешких планских докумената – планови јединица локалне самоуправе са уређајним основама

Манић, Божидар; Крунић, Никола; Никовић, Ана

(Београд : Удружење урбаниста Србије, 2023)

TY - CONF
AU - Манић, Божидар
AU - Крунић, Никола
AU - Никовић, Ана
PY - 2023
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/927
AB - У раду се разматра садржај и карактер просторног плана јединице локалне самоуправе (ПП ЈЛС) са 
уређајним основама, као посебне врсте планског документа са стратешком и спроведбено регулационом димензијом, те његов третман у регулативи и у планерској пракси у Србији данас. 
Изменама Закона о планирању и изградњи из 2014. године и увођењем уређајних основа за села као 
обавезног дела ПП ЈЛС, јача спроведбено-регулациони на рачун стратешког карактера овог плана иако 
је он основни стратешки документ и оквир одрживог просторног развоја ЈЛС. Анализиран је развој 
законодавног оквира од средине ХХ века до данас, као и актуелни проблеми и изазови у планској пракси. 
Формулисане су тезе за преиспитивање могућности и модалитета директне примене ПП ЈЛС, као и 
форме и садржине уређајних основа.
AB - The paper discusses the content and character of the spatial plan of the local self-government unit (SP LSU) with 
the basis for the development of villages, as a special type of planning document with both a strategic and 
implementation-regulatory dimension, within the legal framework and planning practice in Serbia today. 
Amendments to the Planning and construction law from 2014 and the introduction of basis for the development of 
village as a mandatory part of the SP LSU strengthen the implementation-regulatory at the expense of the strategic 
character of this plan, even though it is the basic strategic document and framework of sustainable spatial 
development of the LSU. The development of the legislative framework from the middle of the 20th century until 
today, as well as current problems and challenges in planning practice in Serbia, were analyzed. Theses were 
formulated for reviewing the possibilities and modalities of direct implementation of SP LSU, as well as the form 
and content of the basis for the development of villages.
PB - Београд : Удружење урбаниста Србије
C3 - Ревитализација руралних предела и просторни планови локалних самоуправа са уређајним основама; Модерни катастар као основна подлога одрживог развоја; Урбана обнова и регенерација градског језгра и значајних градских целина; Планирање и изградња вишеспратних објеката – предности и мане; Урбанизам и инжењерске делатности у функцији развоја обновљивих извора енерије / Међународна конференција 19. Летња школа урбанизма и одрживог развоја
T1 - Изазови непосредног спровођења стратешких планских докумената – планови јединица локалне самоуправе са уређајним основама
T1 - Challenges of direct implementation of the strategic planning documents – spatial plans of the local self-government units with the basis for the development of villages
SP - 3
EP - 12
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_927
ER - 
@conference{
author = "Манић, Божидар and Крунић, Никола and Никовић, Ана",
year = "2023",
abstract = "У раду се разматра садржај и карактер просторног плана јединице локалне самоуправе (ПП ЈЛС) са 
уређајним основама, као посебне врсте планског документа са стратешком и спроведбено регулационом димензијом, те његов третман у регулативи и у планерској пракси у Србији данас. 
Изменама Закона о планирању и изградњи из 2014. године и увођењем уређајних основа за села као 
обавезног дела ПП ЈЛС, јача спроведбено-регулациони на рачун стратешког карактера овог плана иако 
је он основни стратешки документ и оквир одрживог просторног развоја ЈЛС. Анализиран је развој 
законодавног оквира од средине ХХ века до данас, као и актуелни проблеми и изазови у планској пракси. 
Формулисане су тезе за преиспитивање могућности и модалитета директне примене ПП ЈЛС, као и 
форме и садржине уређајних основа., The paper discusses the content and character of the spatial plan of the local self-government unit (SP LSU) with 
the basis for the development of villages, as a special type of planning document with both a strategic and 
implementation-regulatory dimension, within the legal framework and planning practice in Serbia today. 
Amendments to the Planning and construction law from 2014 and the introduction of basis for the development of 
village as a mandatory part of the SP LSU strengthen the implementation-regulatory at the expense of the strategic 
character of this plan, even though it is the basic strategic document and framework of sustainable spatial 
development of the LSU. The development of the legislative framework from the middle of the 20th century until 
today, as well as current problems and challenges in planning practice in Serbia, were analyzed. Theses were 
formulated for reviewing the possibilities and modalities of direct implementation of SP LSU, as well as the form 
and content of the basis for the development of villages.",
publisher = "Београд : Удружење урбаниста Србије",
journal = "Ревитализација руралних предела и просторни планови локалних самоуправа са уређајним основама; Модерни катастар као основна подлога одрживог развоја; Урбана обнова и регенерација градског језгра и значајних градских целина; Планирање и изградња вишеспратних објеката – предности и мане; Урбанизам и инжењерске делатности у функцији развоја обновљивих извора енерије / Међународна конференција 19. Летња школа урбанизма и одрживог развоја",
title = "Изазови непосредног спровођења стратешких планских докумената – планови јединица локалне самоуправе са уређајним основама, Challenges of direct implementation of the strategic planning documents – spatial plans of the local self-government units with the basis for the development of villages",
pages = "3-12",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_927"
}
Манић, Б., Крунић, Н.,& Никовић, А.. (2023). Изазови непосредног спровођења стратешких планских докумената – планови јединица локалне самоуправе са уређајним основама. in Ревитализација руралних предела и просторни планови локалних самоуправа са уређајним основама; Модерни катастар као основна подлога одрживог развоја; Урбана обнова и регенерација градског језгра и значајних градских целина; Планирање и изградња вишеспратних објеката – предности и мане; Урбанизам и инжењерске делатности у функцији развоја обновљивих извора енерије / Међународна конференција 19. Летња школа урбанизма и одрживог развоја
Београд : Удружење урбаниста Србије., 3-12.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_927
Манић Б, Крунић Н, Никовић А. Изазови непосредног спровођења стратешких планских докумената – планови јединица локалне самоуправе са уређајним основама. in Ревитализација руралних предела и просторни планови локалних самоуправа са уређајним основама; Модерни катастар као основна подлога одрживог развоја; Урбана обнова и регенерација градског језгра и значајних градских целина; Планирање и изградња вишеспратних објеката – предности и мане; Урбанизам и инжењерске делатности у функцији развоја обновљивих извора енерије / Међународна конференција 19. Летња школа урбанизма и одрживог развоја. 2023;:3-12.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_927 .
Манић, Божидар, Крунић, Никола, Никовић, Ана, "Изазови непосредног спровођења стратешких планских докумената – планови јединица локалне самоуправе са уређајним основама" in Ревитализација руралних предела и просторни планови локалних самоуправа са уређајним основама; Модерни катастар као основна подлога одрживог развоја; Урбана обнова и регенерација градског језгра и значајних градских целина; Планирање и изградња вишеспратних објеката – предности и мане; Урбанизам и инжењерске делатности у функцији развоја обновљивих извора енерије / Међународна конференција 19. Летња школа урбанизма и одрживог развоја (2023):3-12,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_927 .

Естетика архитектуре и урбанизма у садашњости: искуства из праксе

Манић, Божидар

(Београд : Савез инжењера и техничара, 2023)

TY - JOUR
AU - Манић, Божидар
PY - 2023
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/920
AB - Регулација је проблем са којим се Србија суочава са делимичним успехом већ скоро 200 година.
---
Приступ изградњи „парцела по парцелу“ проблематичан је не само у изграђеном градском ткиву које се трансформише, већ и на неизграђеном простору. Велики недостатак код оваквог планирања је немогућност спровођења иницијалне просторне и обликовне концепције до нивоа парцеле и пројекта/објекта, као последица је непостојања механизама да се контролише квалитет архитектонских решења, како би се формирала препознатљива амбијентална целина, а посебно имајући у виду врло низак ниво архитектонске културе.
---
Принцип урбанистичке заштите могуће је примењивати у свим планским документима, како за проглашена НКД и добра под претходном заштитом, тако и за остало градитељско наслеђе које нема довољно високу вредност да би се штитило по Закону о културном наслеђу, али представља важан чинилац иденитета места и колективне меморије становништва. 
---
Литургија је основни и кључни чинилац у формулисању програмских основа православног црквеног градитељства, у односу на који су сви остали утицајни фактори и програмски елементи од другорaзредног значаја. Симболички део архитектонског програма православних цркава такође је веома значајан, али се он не може директно превести у архитектонску форму. Канони ни на који начин непосредно не условљавају архитектонско обликовање храмова. Проглашавање неких елемената архитектонске традиције или устаљене савремене градитељске праксе за „канонске“, мада без основа, отежава покушаје тражења савременог израза у области сакралне архитектуре.
PB - Београд : Савез инжењера и техничара
PB - Београд : Инжењерска комора Србије
T2 - Естетика архитектуре и урбанизма данас
T1 - Естетика архитектуре и урбанизма у садашњости: искуства из праксе
SP - 140
EP - 155
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_920
ER - 
@article{
author = "Манић, Божидар",
year = "2023",
abstract = "Регулација је проблем са којим се Србија суочава са делимичним успехом већ скоро 200 година.
---
Приступ изградњи „парцела по парцелу“ проблематичан је не само у изграђеном градском ткиву које се трансформише, већ и на неизграђеном простору. Велики недостатак код оваквог планирања је немогућност спровођења иницијалне просторне и обликовне концепције до нивоа парцеле и пројекта/објекта, као последица је непостојања механизама да се контролише квалитет архитектонских решења, како би се формирала препознатљива амбијентална целина, а посебно имајући у виду врло низак ниво архитектонске културе.
---
Принцип урбанистичке заштите могуће је примењивати у свим планским документима, како за проглашена НКД и добра под претходном заштитом, тако и за остало градитељско наслеђе које нема довољно високу вредност да би се штитило по Закону о културном наслеђу, али представља важан чинилац иденитета места и колективне меморије становништва. 
---
Литургија је основни и кључни чинилац у формулисању програмских основа православног црквеног градитељства, у односу на који су сви остали утицајни фактори и програмски елементи од другорaзредног значаја. Симболички део архитектонског програма православних цркава такође је веома значајан, али се он не може директно превести у архитектонску форму. Канони ни на који начин непосредно не условљавају архитектонско обликовање храмова. Проглашавање неких елемената архитектонске традиције или устаљене савремене градитељске праксе за „канонске“, мада без основа, отежава покушаје тражења савременог израза у области сакралне архитектуре.",
publisher = "Београд : Савез инжењера и техничара, Београд : Инжењерска комора Србије",
journal = "Естетика архитектуре и урбанизма данас",
title = "Естетика архитектуре и урбанизма у садашњости: искуства из праксе",
pages = "140-155",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_920"
}
Манић, Б.. (2023). Естетика архитектуре и урбанизма у садашњости: искуства из праксе. in Естетика архитектуре и урбанизма данас
Београд : Савез инжењера и техничара., 140-155.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_920
Манић Б. Естетика архитектуре и урбанизма у садашњости: искуства из праксе. in Естетика архитектуре и урбанизма данас. 2023;:140-155.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_920 .
Манић, Божидар, "Естетика архитектуре и урбанизма у садашњости: искуства из праксе" in Естетика архитектуре и урбанизма данас (2023):140-155,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_920 .

Студије за потребе Генералног урбанистичког плана Чачка

Пантић, Маријана; Чолић, Наташа; Даниловић-Христић, Наташа; Манић, Божидар

(Ниш : Удружење урбаниста Србије / Niš : Serbian Town Planners’ Association, 2023)


                      

                      
Пантић, М., Чолић, Н., Даниловић-Христић, Н.,& Манић, Б.. (2023). Студије за потребе Генералног урбанистичког плана Чачка. in Каталог изложбе: 32. Међународни салон урбанизма Ниш, 8-11. новембар 2023 / Exhibition catalogue: 32nd International urban planners' exhibition Niš, 8-11 November 2023
Ниш : Удружење урбаниста Србије / Niš : Serbian Town Planners’ Association., 07.13-M104.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_916
Пантић М, Чолић Н, Даниловић-Христић Н, Манић Б. Студије за потребе Генералног урбанистичког плана Чачка. in Каталог изложбе: 32. Међународни салон урбанизма Ниш, 8-11. новембар 2023 / Exhibition catalogue: 32nd International urban planners' exhibition Niš, 8-11 November 2023. 2023;:07.13-M104.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_916 .
Пантић, Маријана, Чолић, Наташа, Даниловић-Христић, Наташа, Манић, Божидар, "Студије за потребе Генералног урбанистичког плана Чачка" in Каталог изложбе: 32. Међународни салон урбанизма Ниш, 8-11. новембар 2023 / Exhibition catalogue: 32nd International urban planners' exhibition Niš, 8-11 November 2023 (2023):07.13-M104,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_916 .

Air pollution modeling to support strategic environmental assessment: case study—National Emission Reduction Plan for coal-fired thermal power plants in Serbia

Josimović, Boško; Todorović, Dušan; Jovović, Aleksandar; Manić, Božidar

(2023)

TY - JOUR
AU - Josimović, Boško
AU - Todorović, Dušan
AU - Jovović, Aleksandar
AU - Manić, Božidar
PY - 2023
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/924
AB - The paper presents a specific method of environmental impact assessment applied in Strategic Environmental Assessment (SEA) for the National Emission Reduction Plan (NERP) 
in the Republic of Serbia, based on air quality. The specificity of the approach is in the 
application of a semiquantitative method of multicriteria evaluation based on air dispersion 
modeling and the integration of SEA goals, indicators and criteria for assessing the impact 
of the NERP on the quality of air and other environmental elements in this method. When 
predicting changes in air quality for the planning horizon to 2028, the physical, geographical and climatic characteristics of the area were taken into account, as well as technical 
measures to reduce SO2 emissions, since this was the dominant pollutant from the Serbian coal-fred power plants studied by the NERP. Air pollution modeling was carried out 
using the AERMOD software package based on the data collected, and the quantitative 
results obtained were used in a multicriteria evaluation as part of the SEA. The results of 
the research indicated the importance of applying this approach in order to significantly 
increase objectivity in the SEA process, since it is an important element of decision making at the strategic level. In addition, a comparative presentation of the modeling results 
before and after application of the NERP was an important part of the SEA process, and it 
provided a clear insight into expected changes in the air quality. This is a key argument for 
making appropriate policy decisions on spatial, energy, environmental and socio-economic 
development in the Republic of Serbia, which, like other developing countries, is sluggishly following global trends in energy transition
T2 - Environment, Development and Sustainability
T1 - Air pollution modeling to support strategic environmental assessment: case study—National Emission Reduction Plan for coal-fired thermal power plants in Serbia
DO - 10.1007/s10668-023-03186-0
ER - 
@article{
author = "Josimović, Boško and Todorović, Dušan and Jovović, Aleksandar and Manić, Božidar",
year = "2023",
abstract = "The paper presents a specific method of environmental impact assessment applied in Strategic Environmental Assessment (SEA) for the National Emission Reduction Plan (NERP) 
in the Republic of Serbia, based on air quality. The specificity of the approach is in the 
application of a semiquantitative method of multicriteria evaluation based on air dispersion 
modeling and the integration of SEA goals, indicators and criteria for assessing the impact 
of the NERP on the quality of air and other environmental elements in this method. When 
predicting changes in air quality for the planning horizon to 2028, the physical, geographical and climatic characteristics of the area were taken into account, as well as technical 
measures to reduce SO2 emissions, since this was the dominant pollutant from the Serbian coal-fred power plants studied by the NERP. Air pollution modeling was carried out 
using the AERMOD software package based on the data collected, and the quantitative 
results obtained were used in a multicriteria evaluation as part of the SEA. The results of 
the research indicated the importance of applying this approach in order to significantly 
increase objectivity in the SEA process, since it is an important element of decision making at the strategic level. In addition, a comparative presentation of the modeling results 
before and after application of the NERP was an important part of the SEA process, and it 
provided a clear insight into expected changes in the air quality. This is a key argument for 
making appropriate policy decisions on spatial, energy, environmental and socio-economic 
development in the Republic of Serbia, which, like other developing countries, is sluggishly following global trends in energy transition",
journal = "Environment, Development and Sustainability",
title = "Air pollution modeling to support strategic environmental assessment: case study—National Emission Reduction Plan for coal-fired thermal power plants in Serbia",
doi = "10.1007/s10668-023-03186-0"
}
Josimović, B., Todorović, D., Jovović, A.,& Manić, B.. (2023). Air pollution modeling to support strategic environmental assessment: case study—National Emission Reduction Plan for coal-fired thermal power plants in Serbia. in Environment, Development and Sustainability.
https://doi.org/10.1007/s10668-023-03186-0
Josimović B, Todorović D, Jovović A, Manić B. Air pollution modeling to support strategic environmental assessment: case study—National Emission Reduction Plan for coal-fired thermal power plants in Serbia. in Environment, Development and Sustainability. 2023;.
doi:10.1007/s10668-023-03186-0 .
Josimović, Boško, Todorović, Dušan, Jovović, Aleksandar, Manić, Božidar, "Air pollution modeling to support strategic environmental assessment: case study—National Emission Reduction Plan for coal-fired thermal power plants in Serbia" in Environment, Development and Sustainability (2023),
https://doi.org/10.1007/s10668-023-03186-0 . .
3

The position of aesthetics in the contemporary urban design in Serbia (M34)

Niković, Ana; Manić, Božidar

(Belgrade : University of Belgrade, Faculty of Architecture, 2023)

TY - CONF
AU - Niković, Ana
AU - Manić, Božidar
PY - 2023
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/921
AB - In this paper, the methodology of contemporary architectural and urban design and planning is discussed. The main standpoint is that architectural or urban form as a complex phenomenon that results from design activities should represent not only utilitarian-technical but also spatial-experiential and visual aesthetic elements. This issue has been widely discussed in the discourse of urban morphology where the urban form has been defined in its complexity. However, the practice of urban design and planning in the contemporary context in Serbia, but also elsewhere neglects most of the non-utilitarian aspects of architectural and urban form. The concept of the spatial order has been stated as the key point of introducing the aesthetic principles in architecture and urbanism, either through means of geometry and abstraction or through instruments of architectural and urban design competitions and other spatial checks provided by professional committees and wider debates. Some of the findings have been included in the debate on the upcoming National Architectural Strategy of the Republic of Serbia.
PB - Belgrade : University of Belgrade, Faculty of Architecture
C3 - XXX Conference of the International Seminar on Urban Form (ISUF 2023). Praxis of Urban Morphology: book of abstracts
T1 - The position of aesthetics in the contemporary urban design in Serbia (M34)
SP - 73
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_921
ER - 
@conference{
author = "Niković, Ana and Manić, Božidar",
year = "2023",
abstract = "In this paper, the methodology of contemporary architectural and urban design and planning is discussed. The main standpoint is that architectural or urban form as a complex phenomenon that results from design activities should represent not only utilitarian-technical but also spatial-experiential and visual aesthetic elements. This issue has been widely discussed in the discourse of urban morphology where the urban form has been defined in its complexity. However, the practice of urban design and planning in the contemporary context in Serbia, but also elsewhere neglects most of the non-utilitarian aspects of architectural and urban form. The concept of the spatial order has been stated as the key point of introducing the aesthetic principles in architecture and urbanism, either through means of geometry and abstraction or through instruments of architectural and urban design competitions and other spatial checks provided by professional committees and wider debates. Some of the findings have been included in the debate on the upcoming National Architectural Strategy of the Republic of Serbia.",
publisher = "Belgrade : University of Belgrade, Faculty of Architecture",
journal = "XXX Conference of the International Seminar on Urban Form (ISUF 2023). Praxis of Urban Morphology: book of abstracts",
title = "The position of aesthetics in the contemporary urban design in Serbia (M34)",
pages = "73",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_921"
}
Niković, A.,& Manić, B.. (2023). The position of aesthetics in the contemporary urban design in Serbia (M34). in XXX Conference of the International Seminar on Urban Form (ISUF 2023). Praxis of Urban Morphology: book of abstracts
Belgrade : University of Belgrade, Faculty of Architecture., 73.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_921
Niković A, Manić B. The position of aesthetics in the contemporary urban design in Serbia (M34). in XXX Conference of the International Seminar on Urban Form (ISUF 2023). Praxis of Urban Morphology: book of abstracts. 2023;:73.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_921 .
Niković, Ana, Manić, Božidar, "The position of aesthetics in the contemporary urban design in Serbia (M34)" in XXX Conference of the International Seminar on Urban Form (ISUF 2023). Praxis of Urban Morphology: book of abstracts (2023):73,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_921 .

Просторни план подручја посебне намене регионалног Колубарског система снабдевања водом

Krunić, Nikola; Mirjanić, Zoran; Danilović Hristić, Nataša; Manić, Božidar; Basarić, Jelena; Srnić, Danijela

(Ниш : Удружење урбаниста Србије / Niš : Serbian Town Planners’ Association, 2023)


                      

                      
Krunić, N., Mirjanić, Z., Danilović Hristić, N., Manić, B., Basarić, J.,& Srnić, D.. (2023). Просторни план подручја посебне намене регионалног Колубарског система снабдевања водом. in Каталог изложбе: 32. Међународни салон урбанизма Ниш, 8-11. новембар 2023 / Exhibition catalogue: 32nd International urban planners' exhibition Niš, 8-11 November 2023
Ниш : Удружење урбаниста Србије / Niš : Serbian Town Planners’ Association., 01.03..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_915
Krunić N, Mirjanić Z, Danilović Hristić N, Manić B, Basarić J, Srnić D. Просторни план подручја посебне намене регионалног Колубарског система снабдевања водом. in Каталог изложбе: 32. Међународни салон урбанизма Ниш, 8-11. новембар 2023 / Exhibition catalogue: 32nd International urban planners' exhibition Niš, 8-11 November 2023. 2023;:01.03..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_915 .
Krunić, Nikola, Mirjanić, Zoran, Danilović Hristić, Nataša, Manić, Božidar, Basarić, Jelena, Srnić, Danijela, "Просторни план подручја посебне намене регионалног Колубарског система снабдевања водом" in Каталог изложбе: 32. Међународни салон урбанизма Ниш, 8-11. новембар 2023 / Exhibition catalogue: 32nd International urban planners' exhibition Niš, 8-11 November 2023 (2023):01.03.,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_915 .

Урбанистички пројекти за инфраструктурне коридоре државних путева

Danilović Hristić, Nataša; Hristov, Maja; Stefanović, Nebojša; Manić, Božidar; Brankov, Borjan

(Ниш : Удружење урбаниста Србије / Niš : Serbian Town Planners’ Association, 2023)


                      

                      
Danilović Hristić, N., Hristov, M., Stefanović, N., Manić, B.,& Brankov, B.. (2023). Урбанистички пројекти за инфраструктурне коридоре државних путева. in Каталог изложбе: 32. Међународни салон урбанизма Ниш, 8-11. новембар 2023 / Exhibition catalogue: 32nd International urban planners' exhibition Niš, 8-11 November 2023
Ниш : Удружење урбаниста Србије / Niš : Serbian Town Planners’ Association., 05.16..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_912
Danilović Hristić N, Hristov M, Stefanović N, Manić B, Brankov B. Урбанистички пројекти за инфраструктурне коридоре државних путева. in Каталог изложбе: 32. Међународни салон урбанизма Ниш, 8-11. новембар 2023 / Exhibition catalogue: 32nd International urban planners' exhibition Niš, 8-11 November 2023. 2023;:05.16..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_912 .
Danilović Hristić, Nataša, Hristov, Maja, Stefanović, Nebojša, Manić, Božidar, Brankov, Borjan, "Урбанистички пројекти за инфраструктурне коридоре државних путева" in Каталог изложбе: 32. Међународни салон урбанизма Ниш, 8-11. новембар 2023 / Exhibition catalogue: 32nd International urban planners' exhibition Niš, 8-11 November 2023 (2023):05.16.,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_912 .

Урбанистички пројекат за утврђивање јавног интереса и изградњу деонице дистрибутивног гасовода од ГМРС „Ваљево 1“ на разводном гасоводу РГ-13 Београд - Ваљево - Лозница до границе ПГР „Привредна зона“, на територији града Ваљева

Manić, Božidar; Brankov, Borjan; Danilović Hristić, Nataša; Crnčević, Tijana

(Niš : Udruženje urbanista Srbije, 2023)


                      

                      
Manić, B., Brankov, B., Danilović Hristić, N.,& Crnčević, T.. (2023). Урбанистички пројекат за утврђивање јавног интереса и изградњу деонице дистрибутивног гасовода од ГМРС „Ваљево 1“ на разводном гасоводу РГ-13 Београд - Ваљево - Лозница до границе ПГР „Привредна зона“, на територији града Ваљева. in 32nd International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [32. Међународни салон урбанизма, каталог]
Niš : Udruženje urbanista Srbije., 05.15.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_902
Manić B, Brankov B, Danilović Hristić N, Crnčević T. Урбанистички пројекат за утврђивање јавног интереса и изградњу деонице дистрибутивног гасовода од ГМРС „Ваљево 1“ на разводном гасоводу РГ-13 Београд - Ваљево - Лозница до границе ПГР „Привредна зона“, на територији града Ваљева. in 32nd International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [32. Међународни салон урбанизма, каталог]. 2023;:05.15.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_902 .
Manić, Božidar, Brankov, Borjan, Danilović Hristić, Nataša, Crnčević, Tijana, "Урбанистички пројекат за утврђивање јавног интереса и изградњу деонице дистрибутивног гасовода од ГМРС „Ваљево 1“ на разводном гасоводу РГ-13 Београд - Ваљево - Лозница до границе ПГР „Привредна зона“, на територији града Ваљева" in 32nd International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [32. Међународни салон урбанизма, каталог] (2023):05.15,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_902 .

Cumulative Impact of Wind Farm Noise

Josimović, Boško; Bezbradica, Ljubiša; Manić, Božidar; Srnić, Danijela; Srebrić, Nikola

(Basel : MDPI, 2023)

TY - JOUR
AU - Josimović, Boško
AU - Bezbradica, Ljubiša
AU - Manić, Božidar
AU - Srnić, Danijela
AU - Srebrić, Nikola
PY - 2023
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/877
AB - Although wind farms have an undeniable beneficial impact on the environment, certain
negative environmental implications do appear as a consequence of their operation. One of them
is the production of noise. The wind farm noise values decrease with distance, so that at a certain
point they are within the legally prescribed limits. This is the case for individual wind farms noise
impact assessments. However, with two or more wind farms in the same area, there is a superposition
of noise and a consequential change in the noise value. The focus of the paper is on the results of
modeling noise propagation in space in the case of the cumulative impact of two neighboring wind
farms. The results are modeled during the process of strategically assessing the environment so as to
determine territorial impacts and make informed decisions about future development. The paper
presents the strategic answer to the model of the spatial propagation of noise in cases of cumulative
impact with a view to including the preventive protection principle in the planning of several adjacent
wind farms.
PB - Basel : MDPI
T2 - Applied Sciences
T1 - Cumulative Impact of Wind Farm Noise
VL - 13
SP - 8792
DO - 10.3390/app13158792
ER - 
@article{
author = "Josimović, Boško and Bezbradica, Ljubiša and Manić, Božidar and Srnić, Danijela and Srebrić, Nikola",
year = "2023",
abstract = "Although wind farms have an undeniable beneficial impact on the environment, certain
negative environmental implications do appear as a consequence of their operation. One of them
is the production of noise. The wind farm noise values decrease with distance, so that at a certain
point they are within the legally prescribed limits. This is the case for individual wind farms noise
impact assessments. However, with two or more wind farms in the same area, there is a superposition
of noise and a consequential change in the noise value. The focus of the paper is on the results of
modeling noise propagation in space in the case of the cumulative impact of two neighboring wind
farms. The results are modeled during the process of strategically assessing the environment so as to
determine territorial impacts and make informed decisions about future development. The paper
presents the strategic answer to the model of the spatial propagation of noise in cases of cumulative
impact with a view to including the preventive protection principle in the planning of several adjacent
wind farms.",
publisher = "Basel : MDPI",
journal = "Applied Sciences",
title = "Cumulative Impact of Wind Farm Noise",
volume = "13",
pages = "8792",
doi = "10.3390/app13158792"
}
Josimović, B., Bezbradica, L., Manić, B., Srnić, D.,& Srebrić, N.. (2023). Cumulative Impact of Wind Farm Noise. in Applied Sciences
Basel : MDPI., 13, 8792.
https://doi.org/10.3390/app13158792
Josimović B, Bezbradica L, Manić B, Srnić D, Srebrić N. Cumulative Impact of Wind Farm Noise. in Applied Sciences. 2023;13:8792.
doi:10.3390/app13158792 .
Josimović, Boško, Bezbradica, Ljubiša, Manić, Božidar, Srnić, Danijela, Srebrić, Nikola, "Cumulative Impact of Wind Farm Noise" in Applied Sciences, 13 (2023):8792,
https://doi.org/10.3390/app13158792 . .

Multi-Criteria Evaluation of Spatial Aspects in the Selection of Wind Farm Locations: Integrating the GIS and PROMETHEE Methods

Josimović, Boško; Srnić, Danijela; Manić, Božidar; Knežević, Ivana

(MDPI, 2023)

TY - JOUR
AU - Josimović, Boško
AU - Srnić, Danijela
AU - Manić, Božidar
AU - Knežević, Ivana
PY - 2023
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/818
AB - Abstract
Apart from wind potential, there are many other spatial factors which impact the possible implementation of wind farm projects. The spatial advantages and limitations of these factors can be used as criteria for selecting the most suitable location for a potential wind farm. The specific method for evaluating wind farm locations in this paper is novel because of its choice of spatial criteria and its two-stage evaluation procedure. The first stage involves the elimination of unfavorable areas for locating a wind farm, based on elimination criteria, using GIS. The second stage is the selection of the most suitable wind farm location using the PROMETHEE method. This is based on the multi-criteria evaluation of locations according to different weight categories and scenarios. The results are then multiplied based on which decision-making subjects can make appropriate decisions. The results indicate that the method presented has a universal character in terms of its application. However, its specifics in terms of quantitative statements for the individual spatial criteria used in the evaluation depend on the specifics of national and international regulations, the area in question and the particular project. By integrating the spatial criteria with the relevant legislation, this method has potential for global application. It aims towards systematicity, efficiency, simplicity and reliability in decision-making. In this way, potential conflicts and risks for investors and other users of the space are prevented in the earliest development phase of a wind farm project.
PB - MDPI
T2 - Applied Sciences
T1 - Multi-Criteria Evaluation of Spatial Aspects in the Selection of Wind Farm Locations: Integrating the GIS and PROMETHEE Methods
VL - 13
IS - 9
SP - 5332
DO - 10.3390/app13095332
ER - 
@article{
author = "Josimović, Boško and Srnić, Danijela and Manić, Božidar and Knežević, Ivana",
year = "2023",
abstract = "Abstract
Apart from wind potential, there are many other spatial factors which impact the possible implementation of wind farm projects. The spatial advantages and limitations of these factors can be used as criteria for selecting the most suitable location for a potential wind farm. The specific method for evaluating wind farm locations in this paper is novel because of its choice of spatial criteria and its two-stage evaluation procedure. The first stage involves the elimination of unfavorable areas for locating a wind farm, based on elimination criteria, using GIS. The second stage is the selection of the most suitable wind farm location using the PROMETHEE method. This is based on the multi-criteria evaluation of locations according to different weight categories and scenarios. The results are then multiplied based on which decision-making subjects can make appropriate decisions. The results indicate that the method presented has a universal character in terms of its application. However, its specifics in terms of quantitative statements for the individual spatial criteria used in the evaluation depend on the specifics of national and international regulations, the area in question and the particular project. By integrating the spatial criteria with the relevant legislation, this method has potential for global application. It aims towards systematicity, efficiency, simplicity and reliability in decision-making. In this way, potential conflicts and risks for investors and other users of the space are prevented in the earliest development phase of a wind farm project.",
publisher = "MDPI",
journal = "Applied Sciences",
title = "Multi-Criteria Evaluation of Spatial Aspects in the Selection of Wind Farm Locations: Integrating the GIS and PROMETHEE Methods",
volume = "13",
number = "9",
pages = "5332",
doi = "10.3390/app13095332"
}
Josimović, B., Srnić, D., Manić, B.,& Knežević, I.. (2023). Multi-Criteria Evaluation of Spatial Aspects in the Selection of Wind Farm Locations: Integrating the GIS and PROMETHEE Methods. in Applied Sciences
MDPI., 13(9), 5332.
https://doi.org/10.3390/app13095332
Josimović B, Srnić D, Manić B, Knežević I. Multi-Criteria Evaluation of Spatial Aspects in the Selection of Wind Farm Locations: Integrating the GIS and PROMETHEE Methods. in Applied Sciences. 2023;13(9):5332.
doi:10.3390/app13095332 .
Josimović, Boško, Srnić, Danijela, Manić, Božidar, Knežević, Ivana, "Multi-Criteria Evaluation of Spatial Aspects in the Selection of Wind Farm Locations: Integrating the GIS and PROMETHEE Methods" in Applied Sciences, 13, no. 9 (2023):5332,
https://doi.org/10.3390/app13095332 . .
1

Урбанистички пројекат за нови коридор далековода број 150 (ДВ 110 KV, Бор 1- Мајданпек 1) и број 177 (ДВ 110 KV, Бор 2- Мајданпек 2) у зони површинских копова „Ново Церово“

Manić, Božidar; Krunić, Jasmina; Spasić, Nenad; Brankov, Borjan

(Niš : Udruženje urbanista Srbije, 2023)


                      

                      
Manić, B., Krunić, J., Spasić, N.,& Brankov, B.. (2023). Урбанистички пројекат за нови коридор далековода број 150 (ДВ 110 KV, Бор 1- Мајданпек 1) и број 177 (ДВ 110 KV, Бор 2- Мајданпек 2) у зони површинских копова „Ново Церово“. in 32nd International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [32. Међународни салон урбанизма, каталог]
Niš : Udruženje urbanista Srbije., 05.15.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_903
Manić B, Krunić J, Spasić N, Brankov B. Урбанистички пројекат за нови коридор далековода број 150 (ДВ 110 KV, Бор 1- Мајданпек 1) и број 177 (ДВ 110 KV, Бор 2- Мајданпек 2) у зони површинских копова „Ново Церово“. in 32nd International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [32. Међународни салон урбанизма, каталог]. 2023;:05.15.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_903 .
Manić, Božidar, Krunić, Jasmina, Spasić, Nenad, Brankov, Borjan, "Урбанистички пројекат за нови коридор далековода број 150 (ДВ 110 KV, Бор 1- Мајданпек 1) и број 177 (ДВ 110 KV, Бор 2- Мајданпек 2) у зони површинских копова „Ново Церово“" in 32nd International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [32. Међународни салон урбанизма, каталог] (2023):05.15,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_903 .

Урбанистички пројекат за утврђивање јавног интереса за експропријацију и формирање парцеле државног пута, реконструкција укрштаја државног пута IБ реда број 23 и државног пута IIA реда број 200 (чвор 2328), као и реконструкција деонице државног пута IIA реда број 200 Пријепоље-манастир Mилешева-Aљиновићи у насељу, од почетног чвора бр. 2328 до Tрга oслобођења

Brankov, Borjan; Manić, Božidar

(Niš : Udruženje urbanista Srbije, 2023)


                      

                      
Brankov, B.,& Manić, B.. (2023). Урбанистички пројекат за утврђивање јавног интереса за експропријацију и формирање парцеле државног пута, реконструкција укрштаја државног пута IБ реда број 23 и државног пута IIA реда број 200 (чвор 2328), као и реконструкција деонице државног пута IIA реда број 200 Пријепоље-манастир Mилешева-Aљиновићи у насељу, од почетног чвора бр. 2328 до Tрга oслобођења. in 32nd International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [32. Међународни салон урбанизма, каталог]
Niš : Udruženje urbanista Srbije., 05.16.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_901
Brankov B, Manić B. Урбанистички пројекат за утврђивање јавног интереса за експропријацију и формирање парцеле државног пута, реконструкција укрштаја државног пута IБ реда број 23 и државног пута IIA реда број 200 (чвор 2328), као и реконструкција деонице државног пута IIA реда број 200 Пријепоље-манастир Mилешева-Aљиновићи у насељу, од почетног чвора бр. 2328 до Tрга oслобођења. in 32nd International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [32. Међународни салон урбанизма, каталог]. 2023;:05.16.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_901 .
Brankov, Borjan, Manić, Božidar, "Урбанистички пројекат за утврђивање јавног интереса за експропријацију и формирање парцеле државног пута, реконструкција укрштаја државног пута IБ реда број 23 и државног пута IIA реда број 200 (чвор 2328), као и реконструкција деонице државног пута IIA реда број 200 Пријепоље-манастир Mилешева-Aљиновићи у насељу, од почетног чвора бр. 2328 до Tрга oслобођења" in 32nd International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [32. Међународни салон урбанизма, каталог] (2023):05.16,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_901 .

The Role of Strategic Environmental Assessment in Preventive Protection of the Environment for Wind Farm Development Projects

Josimović, Boško; Manić, Božidar; Bezbradica, Ljubiša

(2023)

TY - CONF
AU - Josimović, Boško
AU - Manić, Božidar
AU - Bezbradica, Ljubiša
PY - 2023
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/854
AB - In addition to undeniably positive effects of wind farms on lessening the environmental impact and carbon footprint of the
energy sector, wind farms can also implicate certain negative effects in space. Major negative effects refer to biodiversity, noise
pollution, the shadow flicker effect, visual impact or accidental impact. All the said effects come as a consequence of improper
spatial determination of wind turbines microlocations. This is why it is of utmost importance to apply the principle of preventive
environmental protection in the earliest phase of a wind farm project development and by properly disposing wind turbines in
space to eliminate or reduce to acceptable levels all the negative implications. The paper points out the significance of the
Strategic Environmental Assessment (SEA) process in wind farms planning as a globally adopted instrument in applying the
principle of precautionary environmental protection. The focus is on the role of the SEA process in the selection of optimum
solutions for preventing potential conflicts in space, at the same time reducing risks for investors during project development,
thus creating conditions for reaching sustainable solutions in the wind energy sector.
C3 - 2023 8th International Conference on "Sustainable and Renewable Energy Engineering" (ICSREE 2023) 11–13 May, Nice, France
T1 - The Role of Strategic Environmental Assessment in Preventive Protection of the Environment for Wind Farm Development Projects
VL - CE23-3509-A
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_854
ER - 
@conference{
author = "Josimović, Boško and Manić, Božidar and Bezbradica, Ljubiša",
year = "2023",
abstract = "In addition to undeniably positive effects of wind farms on lessening the environmental impact and carbon footprint of the
energy sector, wind farms can also implicate certain negative effects in space. Major negative effects refer to biodiversity, noise
pollution, the shadow flicker effect, visual impact or accidental impact. All the said effects come as a consequence of improper
spatial determination of wind turbines microlocations. This is why it is of utmost importance to apply the principle of preventive
environmental protection in the earliest phase of a wind farm project development and by properly disposing wind turbines in
space to eliminate or reduce to acceptable levels all the negative implications. The paper points out the significance of the
Strategic Environmental Assessment (SEA) process in wind farms planning as a globally adopted instrument in applying the
principle of precautionary environmental protection. The focus is on the role of the SEA process in the selection of optimum
solutions for preventing potential conflicts in space, at the same time reducing risks for investors during project development,
thus creating conditions for reaching sustainable solutions in the wind energy sector.",
journal = "2023 8th International Conference on "Sustainable and Renewable Energy Engineering" (ICSREE 2023) 11–13 May, Nice, France",
title = "The Role of Strategic Environmental Assessment in Preventive Protection of the Environment for Wind Farm Development Projects",
volume = "CE23-3509-A",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_854"
}
Josimović, B., Manić, B.,& Bezbradica, L.. (2023). The Role of Strategic Environmental Assessment in Preventive Protection of the Environment for Wind Farm Development Projects. in 2023 8th International Conference on "Sustainable and Renewable Energy Engineering" (ICSREE 2023) 11–13 May, Nice, France, CE23-3509-A.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_854
Josimović B, Manić B, Bezbradica L. The Role of Strategic Environmental Assessment in Preventive Protection of the Environment for Wind Farm Development Projects. in 2023 8th International Conference on "Sustainable and Renewable Energy Engineering" (ICSREE 2023) 11–13 May, Nice, France. 2023;CE23-3509-A.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_854 .
Josimović, Boško, Manić, Božidar, Bezbradica, Ljubiša, "The Role of Strategic Environmental Assessment in Preventive Protection of the Environment for Wind Farm Development Projects" in 2023 8th International Conference on "Sustainable and Renewable Energy Engineering" (ICSREE 2023) 11–13 May, Nice, France, CE23-3509-A (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_854 .

Просторни план подручја посебне намене НП "Ђердап"

Крунић, Никола; Ненковић-Ризнић, Марина; Милијић, Саша; Манић, Божидар

(2022)

TY - GEN
AU - Крунић, Никола
AU - Ненковић-Ризнић, Марина
AU - Милијић, Саша
AU - Манић, Божидар
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/904
AB - Просторни план подручја посебне намене НП „Ђердап“ реализован је са циљем обезбеђивања услова за реализацију националних интереса на принципима одрживог развоја у области заштите природних и културних вредности Националног парка „Ђердап” и Геопарка „Ђердап“.Подручје Просторног плана обухвата Национални парк „Ђердап”, Геопарк „Ђердап“ у целости и територије ван ових подручја. Основни циљ плана је одржива заштита природних вредности Геопарка и НП „Ђердап“ и њихова афирмација и коришћење за едукацију и научна истраживања, презентацију јавности, развој еколошког туризма и рекреације.
T2 - Službeni glasnik RS 117/2022
T1 - Просторни план подручја посебне намене НП "Ђердап"
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_904
ER - 
@misc{
author = "Крунић, Никола and Ненковић-Ризнић, Марина and Милијић, Саша and Манић, Божидар",
year = "2022",
abstract = "Просторни план подручја посебне намене НП „Ђердап“ реализован је са циљем обезбеђивања услова за реализацију националних интереса на принципима одрживог развоја у области заштите природних и културних вредности Националног парка „Ђердап” и Геопарка „Ђердап“.Подручје Просторног плана обухвата Национални парк „Ђердап”, Геопарк „Ђердап“ у целости и територије ван ових подручја. Основни циљ плана је одржива заштита природних вредности Геопарка и НП „Ђердап“ и њихова афирмација и коришћење за едукацију и научна истраживања, презентацију јавности, развој еколошког туризма и рекреације.",
journal = "Službeni glasnik RS 117/2022",
title = "Просторни план подручја посебне намене НП "Ђердап"",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_904"
}
Крунић, Н., Ненковић-Ризнић, М., Милијић, С.,& Манић, Б.. (2022). Просторни план подручја посебне намене НП "Ђердап". in Službeni glasnik RS 117/2022.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_904
Крунић Н, Ненковић-Ризнић М, Милијић С, Манић Б. Просторни план подручја посебне намене НП "Ђердап". in Službeni glasnik RS 117/2022. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_904 .
Крунић, Никола, Ненковић-Ризнић, Марина, Милијић, Саша, Манић, Божидар, "Просторни план подручја посебне намене НП "Ђердап"" in Službeni glasnik RS 117/2022 (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_904 .

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације к.п. 1961/5 КО Пожаревац, у Улици 7. јула бб у Пожаревцу

Манић, Божидар; Његић, Тања

(Београд : Удружење урбаниста Србије, 2022)


                      

                      
Манић, Б.,& Његић, Т.. (2022). Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације к.п. 1961/5 КО Пожаревац, у Улици 7. јула бб у Пожаревцу. in Каталог изложбе: 31. Међународни салон урбанизма, Чачак, 8-15. новембар 2022.
Београд : Удружење урбаниста Србије., 05.09.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_806
Манић Б, Његић Т. Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације к.п. 1961/5 КО Пожаревац, у Улици 7. јула бб у Пожаревцу. in Каталог изложбе: 31. Међународни салон урбанизма, Чачак, 8-15. новембар 2022.. 2022;:05.09.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_806 .
Манић, Божидар, Његић, Тања, "Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације к.п. 1961/5 КО Пожаревац, у Улици 7. јула бб у Пожаревцу" in Каталог изложбе: 31. Међународни салон урбанизма, Чачак, 8-15. новембар 2022. (2022):05.09,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_806 .

Проширење Електротехничког факултета и кампус техничких факултета у Београду - конкурс за урбанистичко и архитектонско идејно решење

Вујовић, Милан; Његић, Тања; Бранков, Борјан; Вујовић, Лука; Шавикин, Никола; Поповић, Никола; Црнчевић, Тијана; Манић, Божидар

(Београд : Удружење урбаниста Србије, 2022)


                      

                      
Вујовић, М., Његић, Т., Бранков, Б., Вујовић, Л., Шавикин, Н., Поповић, Н., Црнчевић, Т.,& Манић, Б.. (2022). Проширење Електротехничког факултета и кампус техничких факултета у Београду - конкурс за урбанистичко и архитектонско идејно решење. in Каталог изложбе: 31. Међународни салон урбанизма, Чачак, 8-15. новембар 2022.
Београд : Удружење урбаниста Србије., 06.03.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_803
Вујовић М, Његић Т, Бранков Б, Вујовић Л, Шавикин Н, Поповић Н, Црнчевић Т, Манић Б. Проширење Електротехничког факултета и кампус техничких факултета у Београду - конкурс за урбанистичко и архитектонско идејно решење. in Каталог изложбе: 31. Међународни салон урбанизма, Чачак, 8-15. новембар 2022.. 2022;:06.03.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_803 .
Вујовић, Милан, Његић, Тања, Бранков, Борјан, Вујовић, Лука, Шавикин, Никола, Поповић, Никола, Црнчевић, Тијана, Манић, Божидар, "Проширење Електротехничког факултета и кампус техничких факултета у Београду - конкурс за урбанистичко и архитектонско идејно решење" in Каталог изложбе: 31. Међународни салон урбанизма, Чачак, 8-15. новембар 2022. (2022):06.03,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_803 .

Конкурсу за дизајн за израду урбанистичко архитектонског решења Трга ослобођења у Зајечару

Манић, Божидар; Гогић, Сања; Симоновић Алфиревић, Сања; Црнчевић, Тијана

(Чачак: Удружење урбаниста Србије, 2022)

TY - GEN
AU - Манић, Божидар
AU - Гогић, Сања
AU - Симоновић Алфиревић, Сања
AU - Црнчевић, Тијана
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/897
AB - Урбанистичко-архитектонско решење Tрга ослобођења у Зајечару темељи се на наглашеној интеграцији централног простора главне пешачке зоне. На тај начин формиран је простор који се ослања на широко сагледавање и слободно кретање преко површине Трга ослобођења и везаних простора. Савременим архитектонским језиком се дограђује и донекле мења идентитет простора. Урбанистичко-архитектонски израз је савремен и прати светске тенденције. Универзалност принципа на којима се гради поменути израз, донекле га измешта из културолошког контекста нашег поднебља, али истовремено ствара директну везу са традицијом.
AB - Urban and architectural design for “Trg Oslobođenja” in Zaječar is based on the emphasized integration of the central space of the main pedestrian zone. In this way, a space was formed that relies on a wide view and free movement across the surface of the Liberation Square and connected spaces. The contemporary architectural language is used to build on and somewhat change the identity of the space. The urban-architectural expression is contemporary and follows contemporary trends. The universality of the principles on which the mentioned expression is built, somewhat displaces it from the cultural context of our ambience, but at the same time creates a direct connection with tradition.
PB - Чачак: Удружење урбаниста Србије
T2 - Kаталог изложбе: 31. Међународни салон Урбанизма 2021, Чачак, 8-13. новембар 2022.
T1 - Конкурсу за дизајн за израду урбанистичко архитектонског решења Трга ослобођења у Зајечару
SP - 06.04
EP - 
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_897
ER - 
@misc{
author = "Манић, Божидар and Гогић, Сања and Симоновић Алфиревић, Сања and Црнчевић, Тијана",
year = "2022",
abstract = "Урбанистичко-архитектонско решење Tрга ослобођења у Зајечару темељи се на наглашеној интеграцији централног простора главне пешачке зоне. На тај начин формиран је простор који се ослања на широко сагледавање и слободно кретање преко површине Трга ослобођења и везаних простора. Савременим архитектонским језиком се дограђује и донекле мења идентитет простора. Урбанистичко-архитектонски израз је савремен и прати светске тенденције. Универзалност принципа на којима се гради поменути израз, донекле га измешта из културолошког контекста нашег поднебља, али истовремено ствара директну везу са традицијом., Urban and architectural design for “Trg Oslobođenja” in Zaječar is based on the emphasized integration of the central space of the main pedestrian zone. In this way, a space was formed that relies on a wide view and free movement across the surface of the Liberation Square and connected spaces. The contemporary architectural language is used to build on and somewhat change the identity of the space. The urban-architectural expression is contemporary and follows contemporary trends. The universality of the principles on which the mentioned expression is built, somewhat displaces it from the cultural context of our ambience, but at the same time creates a direct connection with tradition.",
publisher = "Чачак: Удружење урбаниста Србије",
journal = "Kаталог изложбе: 31. Међународни салон Урбанизма 2021, Чачак, 8-13. новембар 2022.",
title = "Конкурсу за дизајн за израду урбанистичко архитектонског решења Трга ослобођења у Зајечару",
pages = "06.04-",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_897"
}
Манић, Б., Гогић, С., Симоновић Алфиревић, С.,& Црнчевић, Т.. (2022). Конкурсу за дизајн за израду урбанистичко архитектонског решења Трга ослобођења у Зајечару. in Kаталог изложбе: 31. Међународни салон Урбанизма 2021, Чачак, 8-13. новембар 2022.
Чачак: Удружење урбаниста Србије., 06.04-.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_897
Манић Б, Гогић С, Симоновић Алфиревић С, Црнчевић Т. Конкурсу за дизајн за израду урбанистичко архитектонског решења Трга ослобођења у Зајечару. in Kаталог изложбе: 31. Међународни салон Урбанизма 2021, Чачак, 8-13. новембар 2022.. 2022;:06.04-.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_897 .
Манић, Божидар, Гогић, Сања, Симоновић Алфиревић, Сања, Црнчевић, Тијана, "Конкурсу за дизајн за израду урбанистичко архитектонског решења Трга ослобођења у Зајечару" in Kаталог изложбе: 31. Међународни салон Урбанизма 2021, Чачак, 8-13. новембар 2022. (2022):06.04-,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_897 .

Spatial plan of the special purpose area “Đerdap” National Park

Krunić, Nikola; Manić, Božidar; Bakić, Olgica; Nenković-Riznić, Marina; Milijić, Saša; Brankov, Borjan; Pavlović, Dubravka; Lečić, Nikola

(Београд : Удружење урбаниста Србије, 2022)


                      

                      
Krunić, N., Manić, B., Bakić, O., Nenković-Riznić, M., Milijić, S., Brankov, B., Pavlović, D.,& Lečić, N.. (2022). Spatial plan of the special purpose area “Đerdap” National Park. in Каталог изложбе: 31. Међународни салон урбанизма, Чачак, 8-15. новембар 2022.
Београд : Удружење урбаниста Србије., 01.03.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_842
Krunić N, Manić B, Bakić O, Nenković-Riznić M, Milijić S, Brankov B, Pavlović D, Lečić N. Spatial plan of the special purpose area “Đerdap” National Park. in Каталог изложбе: 31. Међународни салон урбанизма, Чачак, 8-15. новембар 2022.. 2022;:01.03.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_842 .
Krunić, Nikola, Manić, Božidar, Bakić, Olgica, Nenković-Riznić, Marina, Milijić, Saša, Brankov, Borjan, Pavlović, Dubravka, Lečić, Nikola, "Spatial plan of the special purpose area “Đerdap” National Park" in Каталог изложбе: 31. Међународни салон урбанизма, Чачак, 8-15. новембар 2022. (2022):01.03,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_842 .

Урбанистички пројекат изградње, реконструкције, доградње и адаптације објеката у комплексу Опште болнице Здравственог центра Ужице

Niković, Ana; Manić, Božidar; Brankov, Borjan; Crnčević, Tijana; Teofilović, Svetozar; Furundžić, Danilo

(Чачак : Удружење урбаниста Србије, 2022)


                      

                      
Niković, A., Manić, B., Brankov, B., Crnčević, T., Teofilović, S.,& Furundžić, D.. (2022). Урбанистички пројекат изградње, реконструкције, доградње и адаптације објеката у комплексу Опште болнице Здравственог центра Ужице. in 31th International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [31. Међународни салон урбанизма, каталог]
Чачак : Удружење урбаниста Србије., 05.07.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_858
Niković A, Manić B, Brankov B, Crnčević T, Teofilović S, Furundžić D. Урбанистички пројекат изградње, реконструкције, доградње и адаптације објеката у комплексу Опште болнице Здравственог центра Ужице. in 31th International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [31. Међународни салон урбанизма, каталог]. 2022;:05.07.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_858 .
Niković, Ana, Manić, Božidar, Brankov, Borjan, Crnčević, Tijana, Teofilović, Svetozar, Furundžić, Danilo, "Урбанистички пројекат изградње, реконструкције, доградње и адаптације објеката у комплексу Опште болнице Здравственог центра Ужице" in 31th International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [31. Међународни салон урбанизма, каталог] (2022):05.07,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_858 .

Програмско-урбанистички концепт насеља "Сунчана долина" са идејним решењима објеката и спољњег уређења за Омладинску радну акцију "Сунчана долина"

Marić, Igor; Manić, Božidar; Bakić, Olgica; Niković, Ana; Bajić, Tanja; Simić, Branislava; Crnčević, Tijana; Hristov, Maja

(Београд : Асоцијација просторних планера Србије, 2022)


                      

                      
Marić, I., Manić, B., Bakić, O., Niković, A., Bajić, T., Simić, B., Crnčević, T.,& Hristov, M.. (2022). Програмско-урбанистички концепт насеља "Сунчана долина" са идејним решењима објеката и спољњег уређења за Омладинску радну акцију "Сунчана долина". in Каталог изложбе Просторно и урбанистичко планирање Косова и Метохије, Косовска Митровица, јун 2022.
Београд : Асоцијација просторних планера Србије., 49.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_848
Marić I, Manić B, Bakić O, Niković A, Bajić T, Simić B, Crnčević T, Hristov M. Програмско-урбанистички концепт насеља "Сунчана долина" са идејним решењима објеката и спољњег уређења за Омладинску радну акцију "Сунчана долина". in Каталог изложбе Просторно и урбанистичко планирање Косова и Метохије, Косовска Митровица, јун 2022.. 2022;:49.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_848 .
Marić, Igor, Manić, Božidar, Bakić, Olgica, Niković, Ana, Bajić, Tanja, Simić, Branislava, Crnčević, Tijana, Hristov, Maja, "Програмско-урбанистички концепт насеља "Сунчана долина" са идејним решењима објеката и спољњег уређења за Омладинску радну акцију "Сунчана долина"" in Каталог изложбе Просторно и урбанистичко планирање Косова и Метохије, Косовска Митровица, јун 2022. (2022):49,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_848 .

Urban Project for the Shooting Range “Careva ćuprija” in the Protected Spatial Cultural-Historical Unit “Topčider”, in Belgrade

Manić, Božidar; Hristov, Maja; Crnčević, Tijana; Matejić, Dejan; Todorović, Jelena; Matejić, Jovana; Ikač, Ivona; Rangelov, Aleksandar

(Чачак : Удружење урбаниста Србије, 2022)


                      

                      
Manić, B., Hristov, M., Crnčević, T., Matejić, D., Todorović, J., Matejić, J., Ikač, I.,& Rangelov, A.. (2022). Urban Project for the Shooting Range “Careva ćuprija” in the Protected Spatial Cultural-Historical Unit “Topčider”, in Belgrade. in 31st International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [31. Међународни салон урбанизма, каталог]
Чачак : Удружење урбаниста Србије., 05.10..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_844
Manić B, Hristov M, Crnčević T, Matejić D, Todorović J, Matejić J, Ikač I, Rangelov A. Urban Project for the Shooting Range “Careva ćuprija” in the Protected Spatial Cultural-Historical Unit “Topčider”, in Belgrade. in 31st International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [31. Међународни салон урбанизма, каталог]. 2022;:05.10..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_844 .
Manić, Božidar, Hristov, Maja, Crnčević, Tijana, Matejić, Dejan, Todorović, Jelena, Matejić, Jovana, Ikač, Ivona, Rangelov, Aleksandar, "Urban Project for the Shooting Range “Careva ćuprija” in the Protected Spatial Cultural-Historical Unit “Topčider”, in Belgrade" in 31st International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [31. Међународни салон урбанизма, каталог] (2022):05.10.,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_844 .

Preserving nature within regulation of Mileševka river

Crnčević, Tijana; Manić, Božidar; Brankov, Borjan

(Oakland, USA : Ecocity Builders, 2022)

TY - CONF
AU - Crnčević, Tijana
AU - Manić, Božidar
AU - Brankov, Borjan
PY - 2022
UR - https://cslide.ctimeetingtech.com/eco21/attendee/confcal/session/calendar/2022-02-24
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/907
AB - The paper presents an urban planning approach to nature protection and riverbed regulation on the example of the Detailed regulation plan for the "Mileševka riverbed with a part of the protected environment of Mileševa monastery" which promotes nature protection and natural landscaping of the Mileševka riverbed and riverside, as well. The area covered by the Plan mostly consists of low urbanized or partially urbanized zones of the municipality of Prijepolje (which extends into the southwestern part of Serbia), while the southeastern part of the Plan encompasses rural area. The special significance of the Plan is in the presence of protected spaces – a part of the plan’s area is located within the Protected Natural Area of the Mileševa Monastery, as well as in the ecological network of the ecologically important area "Uvac and Mileševka". Further, the existing land use of the area covered by the Plan includes green areas stretching from the central city park, throughout the undeveloped riverside of the Mileševka river and up to the protected surroundings of the monastery Mileševa. The Plan also includes residential areas with unevenly developed infrastructure (especially drinking water and sewage networks) and underdeveloped commercial facilities.

Aiming to preserve the riverside vegetation along Mileševka river in its natural and close to natural state, the planning solutions promote nature protection and, in that sense, support the formation of a green corridor – linear park that includes existing vegetation as well as forests and forest land. All landscape interventions correspond with the Project for the Mileševka riverbed regulation and imply, above all, the respect of the landscape naturalness so that the planning solutions are fitted into the environment and connect the subject area with the landscape. For the protective green corridor – linear park, the rules of arrangement and construction are conditioned by the width, position in space and gravitational area they serve. Thus, in addition to planting, on the surface of up to 5%, the planning solutions envisage pedestrian and bicycle paths, the construction of accompanying indoor facilities (places for rest, music and art pavilions, picnic points, etc).
PB - Oakland, USA : Ecocity Builders
C3 - Ecocity World Summit Conference 2021-2022, Rotterdam, Netherlands
T1 - Preserving nature within regulation of Mileševka river
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_907
ER - 
@conference{
author = "Crnčević, Tijana and Manić, Božidar and Brankov, Borjan",
year = "2022",
abstract = "The paper presents an urban planning approach to nature protection and riverbed regulation on the example of the Detailed regulation plan for the "Mileševka riverbed with a part of the protected environment of Mileševa monastery" which promotes nature protection and natural landscaping of the Mileševka riverbed and riverside, as well. The area covered by the Plan mostly consists of low urbanized or partially urbanized zones of the municipality of Prijepolje (which extends into the southwestern part of Serbia), while the southeastern part of the Plan encompasses rural area. The special significance of the Plan is in the presence of protected spaces – a part of the plan’s area is located within the Protected Natural Area of the Mileševa Monastery, as well as in the ecological network of the ecologically important area "Uvac and Mileševka". Further, the existing land use of the area covered by the Plan includes green areas stretching from the central city park, throughout the undeveloped riverside of the Mileševka river and up to the protected surroundings of the monastery Mileševa. The Plan also includes residential areas with unevenly developed infrastructure (especially drinking water and sewage networks) and underdeveloped commercial facilities.

Aiming to preserve the riverside vegetation along Mileševka river in its natural and close to natural state, the planning solutions promote nature protection and, in that sense, support the formation of a green corridor – linear park that includes existing vegetation as well as forests and forest land. All landscape interventions correspond with the Project for the Mileševka riverbed regulation and imply, above all, the respect of the landscape naturalness so that the planning solutions are fitted into the environment and connect the subject area with the landscape. For the protective green corridor – linear park, the rules of arrangement and construction are conditioned by the width, position in space and gravitational area they serve. Thus, in addition to planting, on the surface of up to 5%, the planning solutions envisage pedestrian and bicycle paths, the construction of accompanying indoor facilities (places for rest, music and art pavilions, picnic points, etc).",
publisher = "Oakland, USA : Ecocity Builders",
journal = "Ecocity World Summit Conference 2021-2022, Rotterdam, Netherlands",
title = "Preserving nature within regulation of Mileševka river",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_907"
}
Crnčević, T., Manić, B.,& Brankov, B.. (2022). Preserving nature within regulation of Mileševka river. in Ecocity World Summit Conference 2021-2022, Rotterdam, Netherlands
Oakland, USA : Ecocity Builders..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_907
Crnčević T, Manić B, Brankov B. Preserving nature within regulation of Mileševka river. in Ecocity World Summit Conference 2021-2022, Rotterdam, Netherlands. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_907 .
Crnčević, Tijana, Manić, Božidar, Brankov, Borjan, "Preserving nature within regulation of Mileševka river" in Ecocity World Summit Conference 2021-2022, Rotterdam, Netherlands (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_907 .

Urban project for the reconstruction of the embankment of the Kolubara and Tamnava rivers and the bridge on the road Belgrade - Obrenovac, in the city municipality of Obrenovac and the municipality of Ub

Manić, Božidar; Brankov, Borjan

(Чачак : Удружење урбаниста Србије, 2022)


                      

                      
Manić, B.,& Brankov, B.. (2022). Urban project for the reconstruction of the embankment of the Kolubara and Tamnava rivers and the bridge on the road Belgrade - Obrenovac, in the city municipality of Obrenovac and the municipality of Ub. in 31st International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [31. Међународни салон урбанизма, каталог]
Чачак : Удружење урбаниста Србије., 05.08..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_843
Manić B, Brankov B. Urban project for the reconstruction of the embankment of the Kolubara and Tamnava rivers and the bridge on the road Belgrade - Obrenovac, in the city municipality of Obrenovac and the municipality of Ub. in 31st International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [31. Међународни салон урбанизма, каталог]. 2022;:05.08..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_843 .
Manić, Božidar, Brankov, Borjan, "Urban project for the reconstruction of the embankment of the Kolubara and Tamnava rivers and the bridge on the road Belgrade - Obrenovac, in the city municipality of Obrenovac and the municipality of Ub" in 31st International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [31. Међународни салон урбанизма, каталог] (2022):05.08.,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_843 .

Detailed Regulation Plan for “Mileševka riverbed with a part of the protected environment of Mileševa monastery”

Manić, Božidar; Crnčević, Tijana; Brankov, Borjan; Majhenšek, Katarina; Obradović, Milorad

(Чачак : Удружење урбаниста Србије, 2022)


                      

                      
Manić, B., Crnčević, T., Brankov, B., Majhenšek, K.,& Obradović, M.. (2022). Detailed Regulation Plan for “Mileševka riverbed with a part of the protected environment of Mileševa monastery”. in 31th International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [31. Међународни салон урбанизма, каталог]
Чачак : Удружење урбаниста Србије., 04.04..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_833
Manić B, Crnčević T, Brankov B, Majhenšek K, Obradović M. Detailed Regulation Plan for “Mileševka riverbed with a part of the protected environment of Mileševa monastery”. in 31th International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [31. Међународни салон урбанизма, каталог]. 2022;:04.04..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_833 .
Manić, Božidar, Crnčević, Tijana, Brankov, Borjan, Majhenšek, Katarina, Obradović, Milorad, "Detailed Regulation Plan for “Mileševka riverbed with a part of the protected environment of Mileševa monastery”" in 31th International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [31. Међународни салон урбанизма, каталог] (2022):04.04.,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_833 .

Creating more sustainable social housing in Serbia: A conceptual framework for architectural and urban design

Njegić, Tanja; Manić, Božidar; Lojanica, Vladimir

(2022)

TY - JOUR
AU - Njegić, Tanja
AU - Manić, Božidar
AU - Lojanica, Vladimir
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/800
AB - The basic research problem is the insufficient application of sustainability criteria in urban and architectural programs and projects for social housing in post-socialist Serbia, which may lead to inadequate and low-quality new housing stock. This paper emphasizes the importance of considering social, economic and environmental sustainability aspects integrally in the further development of the existing, highly residual social housing model, with a focus on improving guidelines, rules and parameters in the design domain. Relevant criteria in the architectural and urban design of sustainable social housing were identified, systematized and interpreted, based on the analysis of scientific knowledge, applicable models and international recommendations. A conceptual multicriteria framework was designed with the aim of contributing to the improvement of methodological approaches in the design and evaluation of social housing settlements and buildings in Serbia, as well as in related housing systems.
T2 - Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering
T1 - Creating more sustainable social housing in Serbia: A conceptual framework for architectural and urban design
VL - 20
IS - 2
SP - 131
EP - 150
DO - 10.2298/FUACE220411011N
ER - 
@article{
author = "Njegić, Tanja and Manić, Božidar and Lojanica, Vladimir",
year = "2022",
abstract = "The basic research problem is the insufficient application of sustainability criteria in urban and architectural programs and projects for social housing in post-socialist Serbia, which may lead to inadequate and low-quality new housing stock. This paper emphasizes the importance of considering social, economic and environmental sustainability aspects integrally in the further development of the existing, highly residual social housing model, with a focus on improving guidelines, rules and parameters in the design domain. Relevant criteria in the architectural and urban design of sustainable social housing were identified, systematized and interpreted, based on the analysis of scientific knowledge, applicable models and international recommendations. A conceptual multicriteria framework was designed with the aim of contributing to the improvement of methodological approaches in the design and evaluation of social housing settlements and buildings in Serbia, as well as in related housing systems.",
journal = "Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering",
title = "Creating more sustainable social housing in Serbia: A conceptual framework for architectural and urban design",
volume = "20",
number = "2",
pages = "131-150",
doi = "10.2298/FUACE220411011N"
}
Njegić, T., Manić, B.,& Lojanica, V.. (2022). Creating more sustainable social housing in Serbia: A conceptual framework for architectural and urban design. in Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, 20(2), 131-150.
https://doi.org/10.2298/FUACE220411011N
Njegić T, Manić B, Lojanica V. Creating more sustainable social housing in Serbia: A conceptual framework for architectural and urban design. in Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering. 2022;20(2):131-150.
doi:10.2298/FUACE220411011N .
Njegić, Tanja, Manić, Božidar, Lojanica, Vladimir, "Creating more sustainable social housing in Serbia: A conceptual framework for architectural and urban design" in Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, 20, no. 2 (2022):131-150,
https://doi.org/10.2298/FUACE220411011N . .