Now showing items 1-18 of 18

   Titles
   Графичка база података за праћење спровођења регионалних просторних планова [1]
   Индикатори праћења неконтролисаног ширења градова у вези са резиденцијалним преференцијама [1]
   Иновативни партиципативни приступ у дијагностицирању, приоритизацији и креирању пројеката за зелени град [1]
   Нови методолошки поступак као инструмент координације јавно-приватних интереса у просторном развоју привреде и техничко-плански основ за припрему и усвајање стратешких докумената за потребе реализације Пројекта експлоатације и прераде_ минерала јадарита "Јадар" [1]
   Нови методолошки приступ анализи података за интегрисани инвентар почетних вредности емисија (BEI) и процене рањивости и ризика (VRA) и процена утицаја резултата анализе на животну средину у урбаним подручјима [1]
   Нови методолошки приступ интегрисаном планирању и управљању у области заштите непокретних културних добара међународног значаја и одрживог просторног развоја у Србији (примери планова детаљне регулације за археолошка налазишта Ромулијана - Гамзиград и Царичин град) [1]
   Нови методолошки приступ интегрисаном планирању и управљању у области заштите непокретних културних добара националног и међународног значаја и одрживог просторног развоја у Србији (пример просторног плана подручја посебне намене) [1]
   Нови методолошки приступ интегрисаном управљању одрживим урбаним развојем у Републици Србији (на примеру Стратегије одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030. године) [1]
   Нови методолошки приступ планирању коришћења земљишта за изградњу објеката који користе обновљиве изворе енергије (ОИЕ) на подручју рекултивисаних депонија рударског отпада у Србији - пример Костолачког лигнитског басена [1]
   Нови методолошки приступ у интегрисаном управљању у обнасти заштите животне средине, биодиверзитета и одрживог просторног развоја у заштићеним подручјима Србије (пример просторног плана подручја посебне намене за Национални парк "Копаоник") [1]
   Нови приступ у интегрисаном управљању, заштити и уређењу подручја инфраструктурног енергетског коридора [1]
   Ново решење интегрисане заштите, уређења и управљања подручјем специјалне намене од значаја за јачање капацитета Републике Србије за учешће у мировним операцијама [1]
   Ново решење просторног уређења сливова изворишта водоснабдевања - примери акумулација Врутци (Ужице), Барје (Лесковац) и Првонек (Врање) [1]
   Оцена показатеља просторног развоја Региона Шумадије и Западне Србије за 2016. годину, у контексту имплементације важећих регионалних просторних планова [1]
   Примена модела просторне дисперзије аерозагађења у функцији одређивања кумулативних и синергетских ефеката Националног плана за смањење емисија главних загађујућих материја које потичу из старих великих постројења за сагоревање (NERP, енг. - National Emission Reduction Plan), на одрживи просторни развој енергетског сектора у Републици Србији [1]
   Студија интегрисаног планирања и управљања одрживим просторним развојем и заштитом животне средине у развојно приоритетним планинским подручјима Србије - пример планске документације за уређење и изградњу туристичких комплекса на подручју Парка природе Старе планине, локалитети "Голема река", "Мирица" и "Козарница" на територији општине Књажевац [1]
   Урбанистички план као инструмент имплементације стратешког циља развоја одрживог туризма на примеру дела Средњег Подунавља [1]
   Урбанистичко планирање као инструмент имплементације стратешког циља развоја одрживог туризма на примеру дела Средњег Подунавља [1]