Show simple item record

dc.contributorГрозданић, Милица
dc.creatorЗековић, Славка
dc.date.accessioned2019-04-08T11:02:09Z
dc.date.available2019-04-08T11:02:09Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.isbn978-86-81157-89-3
dc.identifier.urihttp://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/448
dc.description.abstractPaper presents the research results of most important problems of local economic growth, opportunities and priorities of the strategic sustainable development of Stari Grad municipality in Belgrade, as identified in the Strategy of Local Sustainable Development of Stari Grad which was adopted in 2012.1 Existing territorial capital of the Stari Grad (which, among other things, includes cultural heritage, historic urban ambient and palimpsests, cultural identity, and a variety of urban and creative development resources) represents a basis for the process of post-transition economic restructuring and transformation of urban structures in the historic Belgrade core, as well as for strenghtening its metropolitan and regional role in South East Europe. It has been pointed out that the economic development of Stari Grad could encourage the function of “financial city”, “business and shopping center” and “commercial and logistics center”, relying on the development of service sector, scientific research and innovation activities, and activities of the so-called “creative economy”. It is estimated that the neo-liberal development policies and urban planning (relied on development of services and an excessive growth of business space) caused conversion of socalled boom scenarios of urban development into the so-called doom scenario which is reflected in the uncontrolled (and illegal) urban sprawl and poor urban renewal of the old town. It is concluded that this happened due to “success” and “competitiveness” of urban development which enables “transformation of attractive territorial potentials/ resources into non/liquid assets” by instruments of urban policy. The paper gives a brief critical review on some of the planned projects of urban reconstruction of the city core and coastal Danube and Sava river area in the Stari Grad.en
dc.description.abstractУ раду су изложени резултати истраживања најзначајнијих проблема привредног раста, могућности и приоритета стратешког одрживог развоја локалне економије градске општине Стари град у Београду, који су идентификовани у Стратегији локалног одрживог развоја општине Стари град усвојеној 2012. године1. Расположиви територијални капитал Старог града (који, између осталог, укључује културно наслеђе, историјски урбани амбијент и палимпсест, културни идентитет и различите урбане и креативне ресурсе за развој), чини основу за процес пост-транзицијског економског реструктурирања и трансформације урбаних структура у историјском језгру Београда, као и за јачање метрополске и регионалне улоге Београда у Југоисточној Европи. Указује се да би економски развој Старог града могао да подстакне функцију финансијског ситија, пословно-трговачког центра и привредно-логистичког центра са ослонцем на развој сектора услуга, научноистраживачких и иновационих делатности, као и делатности тзв. креативне економије. Оцењује се да су неолиберална политика развоја и урбанистичко планирање (ослоњени на развој сектора услуга и прекомерни раст пословног простора) узроковали конверзију тзв. boom сценарија урбаног развоја у тзв. doom сценарио који се огледа у неконтролисаном (бесправном) урбаном ширењу и у слабој обнови градског језгра. Закључује се да се ради „успешности“ и „конкурентности“ градског развоја омогућава „претварање атрактивних територијалних потенцијала/ресурса у не/ликвидну имовину“ уз помоћ инструмената урбанистичке политике. У раду је дат кратак критички осврт на неке планиране пројекте урбане реконструкције дела градског језгра и приобаља Дунава и Саве на подручју Старог града.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : Завод за заштиту споменика културе града Београдаsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/282834/EU//sr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/47014/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceСтара градска језгра и историјске урбане целине - проблеми и могућности очувања и управљања: дигитални зборник / IV Конференција Стара градска језгра и историјске урбане целине - проблеми и могућности очувања и управљања, Београд, 6.12. 2013. годинеsr
dc.subjectлокални економски развојsr
dc.subjectстратегија локалног одрживог развојаsr
dc.subjectисторијски центар градаsr
dc.subjectБеоградsr
dc.subjectСтари Градsr
dc.subjectsustainable local developmentsr
dc.subjecthistorical urban nucleussr
dc.subjectBelgradesr
dc.subjectStari Grad (municipality in Belgrade)sr
dc.subjectlocal economic developmentsr
dc.titleЛокални економски развој и трансформација урбаних структура у градској општини Стари Град у Београдуsr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractZeković, Slavka; Lokalni ekonomski razvoj i transformacija urbanih struktura u gradskoj opštini Stari Grad u Beogradu;
dc.citation.spage206
dc.citation.epage217
dc.identifier.fulltexthttp://raumplan.iaus.ac.rs/bitstream/id/1058/Zekovic_Stari_Grad-2013.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record