Show simple item record

dc.creatorDanilović Hristić, Nataša
dc.creatorStefanović, Nebojša
dc.date.accessioned2020-01-13T09:43:18Z
dc.date.available2020-01-13T09:43:18Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-86-89779-48-6
dc.identifier.urihttps://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/530
dc.description.abstractПланови и пројекти обнове и очувања културно-историјског наслеђа, уколико се спроводе системски, тј. на интегралан и континуиран начин, доприносе не само аспекту очувања вредног архитектонског фонда, већ дају нови подстрек животу места, а уједно привлаче и нове посетиоце.Туризам је свакако значајна грана привреде, а мање средине имају шансу да истакну своје потенцијале, посебно ако су аутентични и тичу се здраве животне средине, садржаја за одмор, културу и забаву. На тај начин се комбинују традиционалне и наслеђене форме са савременим условима и захтевима живота. Аутори, на примеру урбаног насеља Арнеа, које се налази у централном делу Халкидикија (Грчка), донекле изоловано од атрактивних приобалних места, анализирају поступак обнове која се спроводи у последње три деценије. Боравећи у месту у различитим периодима, са значајним временским размацима, примећују напредак у процесу, као и позитивне ефекте. На примеру се истичу надлежности и међусекторска сарадња различитих нивоа од локалне власти до институција при министарству задужених за интегрално спровођење заштите културне баштине и развоја туризма, али и активно учешће локалног становништва.Такође је битно буџетирање не малих средстава, као и коришћење различитих европских програма и фондова. Фазност реализације је везана и за адекватно изабрану пренамену напуштених објеката и промену власништва, тј. прелазак у јавну својину.sr
dc.description.abstractPlans and projects of restoration and conservation of the cultural and historical heritage, if they are implemented in systematical way, in the integral and continuous manner, may contribute not only to the aspect of preservation of valuable architectural fund, but to give new inciative to the life of the place, and at the same time to attract new visitors. Tourism is certainly a significant part of economy, and smaller settlements have a chance to highlight their potentials, particularly if they are authentic and that concern the health of the environment, possibilities for relaxation, culture and entertainment. This is a way to combine traditional and inherited forms with contemporary life conditions and demands. Authors, with case study of urban settlement, Arnaia, located in the central part of Chalkidiki (Greece), partially isolated from the attractive coastal places, examines the process of renewal which is carried out in the last three decades. While staying in place in different periods, with significant intervals, they note progress in the process, as well as positive effects. By example, it is emphasized competencies and cross-sectoral cooperation between different levels of local authorities to institutions in the Ministry responsible for the integral implementation of the cultural heritage protection and tourism development, but also the active participation of the local population. It is also important budgeting of significant funds, as well as the use of different European programs and funds. Implementation in phases is also connected with adequately selected reuse of abandoned buildings and a change of ownership, that is moved to public goods.en
dc.language.isosrsr
dc.publisherBeograd : Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beogradasr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceZbornik radova IX konferencija Kulturno nasleđe i društvo, (ne)ravnoteža teorije i prakse u kontekstu održivog razvoja, ekologije i zdravljasr
dc.subjectурбана обноваsr
dc.subjectнаслеђеsr
dc.subjectнаменаsr
dc.subjectкултураsr
dc.subjectтуризамsr
dc.subjecturban renewalsr
dc.subjectheritagesr
dc.subjectland usesr
dc.subjectculturesr
dc.subjecttourismsr
dc.titleIntegralna i kontinuirana urbana obnova mesta, studija slučaja Arnea, Halkidiki, Grčkasr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseARRsr
dcterms.abstractДаниловић Христић, Наташа; Стефановић, Небојша; Интегрална и континуирана урбана обнова места, студија случаја Aрнеа, Халкидики, Грчка; Интегрална и континуирана урбана обнова места, студија случаја Aрнеа, Халкидики, Грчка;
dc.citation.spage11
dc.citation.epage21
dc.identifier.fulltexthttps://raumplan.iaus.ac.rs/bitstream/id/2320/Integralna_i_kontinuirana_urbana_obnova_mesta_ARNEJA.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_530
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record