Show simple item record

Perspectives of a new Serbian industrial policy and its implications

dc.creatorЗековић, Славка
dc.creatorХаџић, Мирољуб
dc.date.accessioned2021-03-09T11:24:55Z
dc.date.available2021-03-09T11:24:55Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-86- 80329-95-6
dc.identifier.urihttps://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/583
dc.description.abstractУ раду се анализира постојећи индустријски развој у Србији у постсоцијалистичком периоду и реалне могућности његовог опоравка под утицајем процеса глобализације и савременог оквира Четврте индустријске револуције (4ИР). Овај рад истражује српску индустрију од краја 20. века до данас,посебноимајућиувидуразличитакретањау транзиционимусловимаиу кризном периоду (нпр. јака деиндустријализација, повећање територијалних/ регионалних развојних разлика, некохерентности између продуктивности и иновативних капацитета за одрживи развој, заостајање у конкурентности индустрије). И поред неколико стратешких докумената које је усвојила Србија (Стратегија и политика развоја индустрије Србије 2010-2020; Просторни план Републике Србије; Стратегија развоја Југоисточне Европе до 2020; развојна документарегионалногразвоја), јошнисурешена главнапитањаиндустријског (и економског) развоја. Постојећа политика индустријског развоја не укључује просторне специфичности. То имплицира даљу концентрацију индустрије у метрополскомподручју Београда и Новог Сада и заостајање развоја у знатном делу Србије. Циљ рада је да истражи могуће перспективе нове индустријске политике Србије, као и њене импликације на регионални развој и просторну кохезију. Посебан осврт посвећен је елементима нове индустријске политике ЕУ (тј.„истраживања и иновативних система”/РИС) каомулти-димензионалном оквиру за припрему националне „стратегије смарт специјализације”/С3. С3 чини окосницу за ре/обликовање нове индустријске политике Србије. Будућа С3 Србије требало би да идентификује стратешке области за интервенцију, да промовише креирање неких иновативних производа и услуга у складу са растом заснованим на иновацијама, да предвиди могуће последичне просторне промене и да обезбеди поуздане алате за имплементацију, имајући у виду реалне могућности за развој „смарт“ економије у неразвијеној земљи. У раду су дате неке препоруке за побољшање концептуалног приступа за будућу националну индустријску политику.sr
dc.description.abstractThe paper analyzes the existing industrial development in Serbia in the post socialist period and the real possibilities for its recovery under the influence of the globalization process and current/ongoing framework of the Fourth Industrial Revolution (4IR). This paper explores the Serbian industry from the end of the 20th century till now, especially bearing in mind the different movements in transition conditions and in the crisis period (e.g. strong de-industrialization, increase of territorial/regional development differences, disjuncture between productivity and innovative capacities for sustainable development, lagging of competitiveness of industry). Despite of several strategic documents adopted by Serbia (Industrial Development Strategy and Policy of Serbia until 2020; Spatial Plan of the Republic of Serbia; South East Europe 2020 Strategy; developmental documents of regional development) yet have not solved the basic issues of industrial (and economic) development. The current policy of industrial development does not include spatial specificities. This implies further concentration of industry in the metropolitan area of Belgrade and Novi Sad and lagging of development in a greater part of Serbia. The aim of the paper is to explore the possible perspectives of Serbia‘s new industrial policy, as well as its implications for regional development and territorial cohesion. A special review was devoted to the elements of the new EU industrial policy (i.e., the „Research and Innovation Systems“/RIS) as a multi-dimensional framework for the preparation of the national „Smart Specialization Strategy“/S3. S3 is the backbone for re/design of a new industrial policy in Serbia. The future Serbian S3 should identify the strategic areas for intervention, to promote creation of some innovative products and services in line with the innovation-led growth, to predict the consequent spatial changes, and provide a reliable implementation tools, bearing in mind the real opportunities for the smart economic development in an underdeveloped country. In the paper are given some recommendations for improvement of the conceptual approach in a future national industrial policy.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : Институт за архитектуру и урбанизам Србије
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/47014/RS//sr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/36036/RS//
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceТеоријска, развојна и примењена истраживања просторних процеса за обнову стратешког мишљења и управљања у Србијиsr
dc.subjectиндустријска политикаsr
dc.subjectчетврта индустријска револуцијаsr
dc.subjectистраживање и иновациони системи за стратегију паметне специјализације / Research and Innovation Systems/RIS3sr
dc.subjectСрбијаsr
dc.subjectindustrial policysr
dc.subjectFourth industrial revolutionsr
dc.subjectResearch and Innovation Systems for Smart Specialization Strategy/RIS3, Serbiasr
dc.titleПерспективе нове индустријске политике у Србији и њене импликацијеsr
dc.titlePerspectives of a new Serbian industrial policy and its implicationssr
dc.typebookPartsr
dc.rights.licenseARRsr
dcterms.abstractZeković, Slavka; Hadžić, Miroljub; Perspektive nove industrijske politike u Srbiji i njene implikacije;
dc.citation.spage27
dc.citation.epage66
dc.citation.rankМ45
dc.description.otherУредници: Јасна Петрић и Миодраг Вујошевићsr
dc.identifier.fulltexthttps://raumplan.iaus.ac.rs/bitstream/id/2520/27-66.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_583
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record