Show simple item record

Spatial dimension of the cultural heritage protection in Serbia: a contribution to the improvement of the institutional and legislative framework

dc.creatorНиковић, Ана
dc.creatorМанић, Божидар
dc.date.accessioned2021-10-13T15:26:38Z
dc.date.available2021-10-13T15:26:38Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-86-6100-000-3
dc.identifier.urihttps://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/619
dc.description.abstractСкорија искуства у изради планских докумената указују на то да у регулаторном оквиру заштите културног наслеђа у Србији недостају елементи којима се афирмише просторна димензија наслеђа. То се манифестује кроз: неадекватан третман околине заштићених непокретних културних добара (НКД), недовољно учешће просторних културно-историјских целина у укупном броју регистрованих НКД, непрепознавање важних категорија културног наслеђа у складу са савременим конзерваторским приступима. Поред научне и стручне јавности, проблем препознају и надлежне институције заштите НКД, које указују на негативне ефекте њиховог маргинализованог положаја у процесу одлучивања о простору. Неки заводи примењују унапређену методологију и укључују у своје базе података не само регистрована НКД, већ и низ просторних целина кроз инструмент претходне заштите. Такође, у неким планским документима примењује се инструмент урбанистичке заштите којим се обухватају вредни објекти и целине који се рекогносцирају на терену. Уместо оваквих приступа, који су утемељени на појединачним праксама заштите и ставовима обрађивача планова, потребно је унапредити и применити уједначен приступ на читавој територији Србије, у чијој основи би били интердисциплинарна сарадња, интегративна заштита простора и успостављање равнотеже између планског развоја и заштите културног наслеђа.sr
dc.description.abstractRecent experiences in developing the planning documents indicate that the regulatory fra¬mework for the protection of cultural heritage in Serbia lacks elements that affirm the spatial dimension of heritage. This is manifested through: inadequate treatment of the surroundings of protected immovable cultural property (ICP), the insufficient share of spatial cultural and historical units in the total number of registered ICP non-recognition of important categories of cultural heritage in accordance with contemporary conservation approaches. The institu¬tions in charge of the protection of the ICP recognize these problems and also indicate the negative effects of their marginalized position in the process of space creation and mana¬gement. Some of the institutions apply improved methodologies and include in their data collections not only registered cultural properties but also a wider range of spatial entities through the instrument of prior protection. Also, in some planning documents, the instrument of urban protection is applied, which includes valuable objects and units that are identified in situ. Instead of such approaches based on individual attitudes, it is necessary to improve and apply a uniform approach on the entire territory of Serbia based on interdisciplinary cooperation, protection of space and establishing a balance between planning, development and protection of cultural heritage.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : Завод за заштиту споменика културе града Београдаsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200006/RS//
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceГрадитељско наслеђе и урбанизам : зборник радова. XI научностручна конференција са међународним учешћемsr
dc.subjectпросторна димензијаsr
dc.subjectкултурно наслеђеsr
dc.subjectзаштитаsr
dc.subjectпланирањеsr
dc.subjectСрбијаsr
dc.subjectspatial dimensionsr
dc.subjectcultural heritagesr
dc.subjectprotectionsr
dc.subjectplanningsr
dc.subjectSerbiasr
dc.titleПросторна димензија заштите културног наслеђа у Србији: Прилог унапређењу институционалног и правног оквираsr
dc.titleSpatial dimension of the cultural heritage protection in Serbia: a contribution to the improvement of the institutional and legislative frameworksr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseARRsr
dcterms.abstractNiković, Ana; Manić, Božidar; Prostorna dimenzija zaštite kulturnog nasleđa u Srbiji: Prilog unapređenju institucionalnog i pravnog okvira;
dc.citation.spage346
dc.citation.epage358
dc.citation.rankM63
dc.description.otherуредник: Раде Мрљешsr
dc.identifier.fulltexthttps://raumplan.iaus.ac.rs/bitstream/id/2644/Nikovic,Manic_ZZSKBG_2021.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record